Quyết định 106/2000/QĐ-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 106/2000/QĐ-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 106/2000/QĐ-BNN-VP về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2001 do Bộ nông nghiệp và phát triễn nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 106/2000/QĐ-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/2000/Q -BNN-VP Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 106/2000/Q /BNN-VP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2000 BAN HÀNH K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUI PH M PHÁP LU T THU C TH M QUY N B TRƯ NG BAN HÀNH NĂM 2001 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Xét ngh c a ông Chánh văn phòng B . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "K ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn năm 2001". i u 2. Căn c vào K ho ch ã ban hành, các ơn v thu c B tri n khai vi c th c hi n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B ban hành theo thNm quy n úng k ho ch v s lư ng và th i gian. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T B TRU NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRU NG Nguy n Văn ng
  2. K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUI PH M PHÁP LU T THU C TH M QUY N B TRƯ NG BAN HÀNH, NĂM 2001 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2000/Q -BNN-VP ngày 17/10/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ) TT Tên văn b n Ch trì Ph i Th i gian Ghi h p trình chú 1 Thông tư hư ng d n th c hi n C c BVTV Sau khi s a i Ngh nh s a i Ngh nh N 78/CP. 78/CP. 2 Quy t nh quy nh t ch c và C c BVTV Quý IV ho t ng c a thanh tra chuyên ngành b o v th c v t 3 Quy t nh v ch c năng, nhi m C c BVTV Sau khi có Q v c th và t ch c b máy c a v ch c năng, C c B o v th c v t. nhi m v c a C c. 4 Quy t nh v ch c năng, nhi m C c BVTV Sau khi có Q v c th và t ch c b máy c a v ch c năng, các ơn v tr c thu c C c; các nhi m v c a Tr m KDTV tr c thu c các Chi C c. c c KDTV vùng. 5 Quy t nh ban hành danh m c C c BVTV Quý I thu c BVTV ư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng Vi t Nam. 6 Quy t nh ban hành quy nh C c BVTV Quý IV qu n lý nhà nư c v ho t ng kh trùng v t th thu c di n KDTV. 7 Quy t nh ban hành danh m c C c BVTV Quý I v t th thu c di n KDTV xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, quá c nh nư c CHXHCNVN. 8 Quy t nh ban hành quy ch C c Thú y Quý II hành ngh thú y. 9 Quy t nh ban hành quy ch C c Thú y Quý II
  3. KCS các cơ s s n xu t thu c thú y. 10 Quy t nh ban hành quy ch v C c Thú y Quý II vùng an toàn d ch b nh. 11 Quy t nh ban hành quy nh v C c Thú y Quý II phòng, ch ng b nh l m m long móng. 12 S a i quy ch t ch c ho t C c Thú y Quý II ng thanh tra chuyên ngành thú y. 13 Quy t nh ban hành quy nh th C c t c v c p phép khai thác, s d ng tài nguyên nư c theo kho n QLN 6 i u 9 Ngh nh s &CTTL 179/1999/N -CP). 14 Quy t nh ban hành th t c c p C c phép và quy nh vi c u quy n c p phép x nư c th i vào ngu n QLN nư c (theo i m d kho n 5 i u 5 &CTTL Ngh nh 179/1999/N -CP). 15 Thông tư hư ng d n n i dung C c án thăm dò nư c dư i t và n i dung c a báo cáo thăm dò ánh QLN giá tr lư ng nư c dư i t. &CTTL 16 Quy t nh ban hành quy nh v C c b o v nư c dư i t. QLN &CTTL 17 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính v thu l phí c p QLN phép thăm dò, khai thác và thNm &CTTL nh báo cáo k t qu thăm dò nư c dư i t. 18 Tiêu chuNn v quy trình hư ng C c d n xây d ng và ban hành quy trình v n hành i u ti t nư c h QLN ch a nư c (có c a). (Tiêu chuNn &CTTL ngành) 19 Hư ng d n l p các t ch c lưu C c v c sông a phương. QLN &CTTL
  4. 20 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c Quý IV nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban t ch c cán b Chính ph PCLB quy nh v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy Chi c c & QL Phòng, ch ng l t, bão và qu n lý ê i u. 21 Thông tư hư ng d n v t ch c C c Quý IV l c lư ng qu n lý ê nhân dân. PCLB & QL 22 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c Quý IV nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính hư ng d n qu n lý, PCLB s d ng v t tư d tr ch ng l t, bão. & QL 23 Thông tư hư ng d n th c hi n C c Quý I Ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, Ki m lâm b o v r ng và qu n lý lâm s n. 24 Quy t nh v quy ch qu n lý, s C c Quý I d ng búa bài cây và búa ki m lâm. Ki m lâm 25 Ch th v phòng tr sâu b nh h i C c Ki m Quý I r ng tr ng. lâm 26 Thông tư hư ng d n qu n lý, s C c Ki m Quý II d ng và l p d toán kinh phí lâm phòng tr sâu b nh h i r ng tr ng. 27 Quy ch làm vi c c a ban Ch o C c Ki m Quý I PCCCR B Nông nghi p và Phát lâm tri n nông thôn . 28 Ch th PCCCR mùa khô 2001. C c Ki m Quý I lâm 29 án v i m i, ki n toàn l c C c Ki m Quý I lư ng ki m lâm thành c nh sát lâm lâm nghi p. 30 Thông tư hư ng d n tiêu chuNn C c Ki m Quý I công ch c ki m lâm. lâm 31 Quy t nh v ki m lâm a bàn. C c KL Quý I 32 Thông tư hư ng d n th c hi n C c Ki m Quý III
  5. Quy t nh 245/1998/Q -TTg lâm ngày 21/12/1998 v th c hi n trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các c p v r ng và t lâm nghi p. 33 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c Ki m Quý III nghi p và Phát tri n nông thôn và lâm B Công an v vi c ph i h p hai l c lư ng ki m lâm - công an trong qu n lý b o v r ng. 34 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c Ki m Quý IV nghi p và Phát tri n nông thôn và lâm B Giao thông v n t i v vi c ph i h p gi a hai l c lư ng ki m lâm - giao thông trong lĩnh v c qu n lý và b o v r ng. 35 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c Ki m Quý II nghi p và Phát tri n nông thôn - lâm Ban T ch c cán b Chính ph - B Tài chính v ch ph c p cho ki m lâm. 36 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c Ki m Quý II nghi p và Phát tri n nông thôn và lâm B Qu c phòng v vi c ph i h p gi a hai l c lư ng ki m lâm và dân quân t v trong lĩnh v c b o v và phát tri n r ng. 37 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c PTLN Quý IV nghi p và Phát tri n nông thôn - B K ho ch u tư - B Tài chính v hư ng d n thi hành Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý ba lo i r ng. 38 Thông tư liên t ch gi a B Nông C c PTLN Quý IV nghi p và Phát tri n nông thôn - B K ho ch u tư - B Tài chính v hư ng d n s a i b sung th c hi n Quy t nh 661 i u ch nh c a Chính ph . 39 Quy t nh v vi c ban hành tiêu C c PTLN Quý IV chuNn và ch t lư ng quy cách g tròn, g x trong khai và ch bi n. 40 Quy t nh v vi c ban hành quy C c PTLN Quý III trình k thu t trong thi t k khai
  6. thác, thNm nh r ng và thNm nh h sơ thi t k khai thác r ng. 41 Quy trình k thu t tròng r ng C c PTLN Quý II phòng h . 42 Su t u tư tr ng r ng c d ng C c PTLN Quý I và r ng phòng h . 43 nh m c kinh t - k thu t trong C c PTLN Quý I khâu qu n lý, b o v và xây d ng r ng 44 Quy t nh v vi c ban hành quy V Quý II ch phân công, phân c p qu n lý d án u tư và xây d ng thu c TXDCB B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. 45 Thông tư hư ng d n quy ch u V Quý I th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP và Ngh TXDCB nh s 14/2000/N -CP. 46 Quy t nh v vi c ban hành m u V Quý I h sơ m i th u và hư ng d n s d ng. TXDCB 47 Thông tư hư ng d n ho t ng và V Quý III tri n khai công tác an ninh lương th c trên a bàn t nh. KH&QH 48 Thông tư liên t ch gi a B Nông V Quý I nghi p và Phát tri n nông thôn và T ng c c Th ng kê v phân công, KH&QH phân c p ph i h p gi a Th ng kê B và Th ng kê Nhà nư c. 49 Ch th v vi c tăng cư ng công V Quý I tác th ng kê trong toàn ngành. KH&QH 50 Quy t nh ban hành h th ng V Quý I bi u m u báo cáo th ng kê ngành nông nghi p và phát tri n nông KH&QH thôn. 51 Quy t nh ban hành quy ch làm V Quý II vi c v i khách nư c ngoài c a B Nông nghi p và Phát tri n nông HTQT thôn . 52 Quy t nh v chính sách cho V Quý III thuê t r ng s d ng, r ng
  7. phòng h kinh doanh c nh quan du l ch sinh thái. CSách 54 Thông tư hư ng d n th c hi n V Quý I Ngh nh Ngh nh b o h gi ng cây tr ng. KHCN 55 Thông tư hư ng d n th c hi n V Quý I Ngh nh qu n lý phân bón. KHCN 56 Quy ch qu n lý ch t lư ng xây V Quý II d ng cơ b n thu l i KHCN 57 Quy ch b o v môi trư ng ngành V Quý II Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. KHCN 58 Quy ch qu n lý công ngh V Quý III ngành. KHCN 59 Xây d ng ơn giá ti n lương cho Vi n Quý II các h ng m c công vi c thu c các công trình i u tra quy ho ch TQHR r ng. 60 Xây d ng nh m c lao ng và Vi n Quý IV tiêu hao v t tư thu c chương trình i u tra, ánh giá và theo dõi di n TQHR bi n tài nguyên r ng toàn qu c th i kỳ 2001 - 2005. 61 Quy t nh ban hành quy nh v C c Quý III xu t nh p khNu gi ng và s n phNm gi ng v t nuôi. KNKL 62 Quy t nh ban hành quy nh v C c Quý III qu n lý và s d ng l n c gi ng. KNKL * ngh b sung: 1/ Các Quy t nhv ch c năng, nhi m v , t ch b máy c a các C c, V , Thanh tra, Văn phòng (V TCCB). 2/ Quy t nh ban hành tiêu chuNn KHCN c a ngành (V KHCN & CLSP). K.T B TRU NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH TRU NG
  8. Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản