Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ kết nối mạng máy tính xDSL-WAN do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG S 106/2003/Q -BBCVT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH T M TH I CƯ C DNCH V K T N I M NG MÁY TÍNH XDSL-WAN B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông; Căn c Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Căn c Thông tư s 03/1999/TT-TCB ngày 11/5/1999 c a T ng c c Bưu i n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v bưu chính và vi n thông và Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Xét ngh c a T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 113/GCTT-H QT ngày 28/5/2003 v vi c cư c d ch v ADSL/SHDSL; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính. QUY T NNH: i u 1. Ban hành t m th i kèm theo Quy t nh này b ng cư c d ch v k t n i m ng máy tính t c cao xDSL-WAN (b ng kèm theo). i u 2. Các m c cư c trên chưa bao g m thu giá tr gia tăng (VAT). i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/7/2003. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông, T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p vi n thông và Internet ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. ng ình Lâm ( ã ký)
  2. B NG CƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2003/Q -BBCVT ngày 18/6/2003 c a B trư ng B Bưu chính, Vi nthông) 1. B ng cư c 1.1 Cư c u n i hoà m ng ban u: Doanh nghi p quy nh trên cơ s giá thành 1. 2. Cư c thuê c ng hàng tháng ( ơn v tính: 1000 /c ng/tháng) T c Cư c c ng n i t nh Cư c c ng liên t nh Cư c sàn Cư c tr n Cư c sàn Cư c tr n 64 Kb/s 102 128 880 1.100 128 Kb/s 166 207 1.424 1.780 192 Kb/s 209 261 1.796 2.245 256 Kb/s 259 324 2.229 2.786 384 Kb/s 322 403 2.774 3.467 512 Kb/s 400 500 3.440 4.300 768 Kb/s 492 615 4.230 5.288 1024 Kb/s 601 751 5.162 6.452 1544 Kb/s 885 1.106 7.603 9.504 2048 Kb/s 918 1.147 7.885 9.856 C ng xDSL-WAN liên t nh có th s d ng liên l c xDSL-WAN n i t nh mà không ph i thanh toán thêm cư c thuê c ng xDSL-WAN n i t nh. 1.3. Cư c thuê kênh CIR cho m i i m liên l c ( ơn v tính 1000 /kênh/tháng) T c CIR n i t nh CIR n i vùng CIR liên vùng CIR cách vùn Kb/s Cư c sàn Cư c tr n Cư c sàn Cư c tr n Cư c sàn Cư c tr n Cư c sàn Cư 64 241 301 364 455 703 879 1.570 128 390 487 591 739 1.155 1.444 2.542 192 491 614 746 932 1.457 1.821 3.206 256 610 762 925 1.156 1.808 2.260 3.978 384 759 949 1.151 1.439 2.250 2.813 4.950 512 942 1.177 1.428 1.785 2.790 3.488 6.138 768 1.158 1.447 1.756 2.195 3.432 4.290 7.550
  3. 1024 1.412 1.765 2.142 2.678 4.187 5.234 9.211 1 1536 2.081 2.601 3.155 3.944 6.168 7.710 13.569 1 2048 2.158 2.697 3.273 4.091 6.396 7.995 14.071 1 1.4. Vùng cư c d ch v XDSL-WAN trong nư c: C n vùng : Vùng 1 n Vùng 3 và ngư c l i ; Vùng 3 n Vùng 2 và ngư c l i Cách vùng : Vùng 1 n Vùng 2 và ngư c l i Vùng 1 : Bao g m các t nh, thành ph Phía B c n t nh Qu ng Bình Vùng3 : Bao g m các t nh, thành ph t Qu ngTr n t nh Khánh Hoà và t nh cL c Vùng 2 : Các t nh, thành ph còn l i 1.5. T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i m ng máy tính xDSL-WAN ư c quy n quy t nh các m c cư c c th trong khung cư c ã ư c quy nh t i Quy t nh này. 1.6. Các m c cư c trên chưa bao g m cư c thuê bao i n tho i n i h t, cư c liên l c i n tho i trong nư c và qu c t c a thuê bao i n tho i c nh và cư c các d ch v giá tr gia tăng trên m ng ADSL.
Đồng bộ tài khoản