Quyết định 106/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định 106/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 106/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 106/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 106/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P HO T NG GI A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I TRONG TUY N D NG VÀ QU N LÝ LAO NG LÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C TRÊN NA BÀN THÀNH PH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c B Lu t lao ng ngày 23/6/1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t lao ng ngày 02/4/2002; Căn c Ngh nh 34/2008/N -CP ngày 25/3/2008 c a Chính ph quy nh v tuy n d ng và qu n lý lao ng ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam và Thông tư s 08/2008/TT-BL TBXH ngày 10/6/2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh 34/2008/N -CP ngày 25/3/2008 c a Chính ph quy nh v tuy n d ng và qu n lý lao ng ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. Xét ngh c a S Lao ng Thương binh và Xã h i t i T trình s 1150/TT- L TBXH ngày 09/9/2009, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c c a Thành ph Hà N i trong tuy n d ng và qu n lý lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c trên a bàn Thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Th trư ng các S , Ban, ngành liên quan; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, th xã; Th trư ng các doanh nghi p, t ch c s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài trên a bàn Thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. ào Văn Bình QUY CH PH I H P HO T NG GI A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I TRONG TUY N D NG VÀ QU N LÝ LAO NG LÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2009/Q -UBND ngày 29/9/2009 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh: Quy ch này quy nh nh ng nguyên t c, trách nhi m, quan h ph i h p gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c c a Thành ph Hà N i (dư i ây g i t t là các cơ quan) trong qu n lý lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c trên a bàn Thành ph . i u 2. Nguyên t c qu n lý: Th c hi n theo ch c năng qu n lý Nhà nư c ư c pháp lu t quy nh và ch o c a UBND Thành ph Hà N i, các cơ quan qu n lý Nhà nư c c a Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n công tác qu n lý lao ng là ngư i nư c ngoài trong ph m vi trách nhi m quy nh, ch ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v h u quan m b o s th ng nh t ng b trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v lao ng trên a bàn Thành ph . i u 3. N i dung ch y u công tác qu n lý lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c trên a bàn Thành ph Hà N i g m: - Theo dõi, th ng kê, t ng h p, phân tích tình hình s d ng lao ng nư c ngoài làm vi c trên a bàn thành ph Hà N i nh kỳ theo quy nh c a pháp lu t. - Hư ng d n, tuyên truy n các n i dung cơ b n c a pháp lu t lao ng trong qu n lý s d ng lao ng nư c ngoài. - Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t lao ng trong qu n lý, s d ng lao ng nư c ngoài. Chương II QUAN H PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG QU N LÝ LAO NG NƯ C NGOÀI LÀM VI C TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I
  3. i u 4. Trách nhi m c a S Lao ng Thương binh và Xã h i: Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i lao ng nư c ngoài làm vi c trên a bàn thành ph Hà N i, có trách nhi m: 1. Ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành Thành ph có liên quan ôn c hư ng d n các doanh nghi p, cơ quan, t ch c có s d ng lao ng nư c ngoài th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. 2. Ti p nh n và lưu tr h sơ ngh c p gi y phép lao ng, h sơ ngh gia h n và h sơ ngh c p l i gi y phép lao ng. 3. Th c hi n c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng cho lao ng là ngư i nư c ngoài vào làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c theo quy nh c a pháp lu t v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. 4. Ch trì t p hu n cán b các qu n, huy n, th xã, cán b nhân s các ơn v có s d ng lao ng nư c ngoài. 5. Ph i h p tuyên truy n pháp lu t lao ng và các quy nh v qu n lý ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. 6. Theo dõi, t ng h p và báo cáo tình hình lao ng nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c trên a bàn Thành ph . 7. Hư ng d n thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài; 8. nh kỳ ngày 05 tháng 01 và ngày 05 tháng 7 hàng năm báo cáo tình hình qu n lý, tuy n d ng và s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 5. Trách nhi m c a Công an Thành ph : 1. Th c hi n qu n lý xu t, nh p c nh i v i ngư i nư c ngoài và lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Hư ng d n ngư i nư c ngoài làm các th t c: xin c p th thư ng trú, th t m trú, viza và th c hi n khai báo thư ng trú, t m trú, t m v ng cho Công an a phương nơi ăng ký thư ng trú, t m trú. C p th thư ng trú, t m trú, viza cho ngư i nư c ngoài. 3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan qu n lý hư ng d n, ôn c lao ng nư c ngoài, các doanh nghi p, cơ quan, t ch c có s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài tuân th các quy nh c a pháp lu t v an ninh tr t t và an toàn xã h i. 4. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c ANTT, phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v an ninh tr t t và an toàn xã h i c a lao
  4. ng là ngư i nư c ngoài, các doanh nghi p, cơ quan, t ch c có s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài; có các bi n pháp x lý theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. 5. nh kỳ ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND Thành ph v tình hình lao ng nư c ngoài cư trú, h c t p và làm vi c trên a bàn Thành ph (g i S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND Thành ph ). i u 6. Trách nhi m c a S Công Thương: 1. C p, c p l i, s a i, b sung, gia h n, thu h i gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh Văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài theo thNm quy n. 2. Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i Văn phòng i di n, chi nhánh Văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan thanh tra, ki m tra ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh Văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. nh kỳ ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND Thành ph v tình hình c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n và tình hình ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh Văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài trên a bàn (g i S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND Thành ph ). i u 7. Trách nhi m c a S Tư pháp: 1. Ti p nh n và lưu tr h sơ ngh xác nh n lý l ch tư pháp i v i lao ng là ngư i nư c ngoài. 2. Theo dõi, qu n lý, hư ng d n lao ng là ngư i nư c ngoài trình t , th t c xác nh n lý l ch tư pháp. 3. Ki m tra tính h p pháp c a h sơ ngh xác nh n lý l ch tư pháp. 4. Xác nh n lý l ch tư pháp cho lao ng là ngư i nư c ngoài. 5. nh kỳ ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND Thành ph v tình hình xác nh n lý l ch tư pháp i v i lao ng là ngư i nư c ngoài trên a bàn Thành ph (g i S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND Thành ph ). i u 8. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư: nh kỳ hàng tháng cung c p v S Lao ng Thương binh và Xã h i các thông tin: - C p m i, i u ch nh, thu h i gi y ch ng nh n u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh mà ngư i i di n pháp lu t là ngư i nư c ngoài;
  5. - Gi y phép cho nhà th u nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam do B Xây d ng c p có tr s chính ho c Văn phòng i di n t trên a bàn Hà N i. i u 9. Trách nhi m c a Thanh tra Thành ph : 1. Th c hi n ch c năng thanh tra nhà nư c v ho t ng c a các doanh nghi p, cơ quan, t ch c có s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2. L p biên b n và x ph t các hành vi vi ph m pháp lu t c a các doanh nghi p, cơ quan, t ch c có s d ng lao ng nư c ngoài và lao ng là ngư i nư c ngoài theo thNm quy n. i u 10. Trách nhi m c a Ban qu n lý các khu Công nghi p và Ch xu t: 1. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lao ng trong các khu công nghi p và ch xu t theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; quy t nh c a UBND Thành ph và theo u quy n th c hi n QLNN v lao ng t i khu công nghi p c a S Lao ng Thương binh và Xã h i t i công văn s 1250/L TBXH-CSL VL ngày 28/7/2009. 2. T ch c t p hu n hư ng d n các quy nh c a pháp lu t lao ng i v i ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c trong các khu công nghi p; 3. Hư ng d n, ki m tra tình hình th c hi n pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong các khu công nghi p, khu công ngh cao. 4. Theo dõi, th ng kê tình hình tăng, gi m lao ng nư c ngoài; tình hình tuy n d ng và s d ng lao ng nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p trong khu công nghi p, khu công ngh cao trên a bàn Thành ph . 5. nh kỳ ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND Thành ph và các ngành có liên quan tình hình lao ng nư c ngoài làm vi c t i các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (g i S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND Thành ph ). i u 11. Trách nhi m c a các S , ngành có Liên quan: 1. Gi i quy t nh ng v n có liên quan n ngư i lao ng nư c ngoài theo thNm quy n và g i báo cáo cho S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p chung báo cáo UBND Thành ph . 2. Ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i ki n ngh và xu t các bi n pháp gi i quy t i v i nh ng trư ng h p vư t thNm quy n trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 3. C cán b , chuyên viên tham gia ph i h p công tác theo ngh c a S Lao ng Thương binh và Xã h i.
  6. 4. Th c hi n ch thông tin thư ng xuyên ho c t xu t v lao ng nư c ngoài thu c lĩnh v c mình ph trách v i S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND thành ph . i u 12. UBND các qu n, huy n, th xã: 1. Ch o các cơ quan ch c năng t ch c th ng kê, rà soát, n m ch c s lao ng nư c ngoài ang làm vi c và sinh s ng trên a bàn thu c ph m vi qu n lý. 2. Có bi n pháp qu n lý ch t ch lao ng nư c ngoài cư trú, làm vi c trên a bàn. i u 13. Trách nhi m c a các doanh nghi p, các t ch c s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài: - Th c hi n nghiêm túc quy trình tuy n ch n, qu n lý, s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài theo quy nh t i Ngh nh 34/2008/N -CP ngày 25/3/2008 c a Chính ph quy nh v tuy n d ng và qu n lý lao ng ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam và Thông tư s 08/2008/TT-BL TBXH ngày 10/6/2008 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh 34/2008/N - CP. - Ph i h p và t o i u ki n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c trong thanh tra, ki m tra, qu n lý, s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài t i ơn v . i u 14. Khen thư ng và x lý vi ph m: 1. Cán b , công ch c có thành tích trong công tác qu n lý lao ng nư c ngoài ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c khi thi hành công v n u vi ph m các quy nh c a pháp lu t và quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI T CH C TH C HI N i u 15. Các S , Ban, ngành Thành ph có liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v ư c phân công có trách nhi m t ch c, th c hi n quy nh c a quy ch này. i u 16. Trong quá trình th c hi n quy ch này, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v , t ch c ph n ánh v S Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND Thành ph nghiên c u gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản