Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: hoanglinh

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Nội dung Text: Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATAQ uy Õ t  Þ nh
®
c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  108/TTg  n g µ y  
T t p s 22 th¸ng 2 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c 
c ö  Trë n g  ba n   h Ø  ®¹ o Trun g  ¬ n g   æ i  m íi  o a n h  n g hi Ö p   µ  Trë n g  ba n 
C ® d v
C h Ø  ®¹ o c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc
n


Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ
t


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
X Ðt    Çu 
yªu c c«ng 
t¸c,


Q uy Õ t  Þ nh
®

§i Ò u    ö   é  ëng  é  Õ   ¹ch  µ  Çu   Çn  ©n   
1.­C B tr B K ho v§ tTr Xu Gi¸kiªm  ­
Tr
ëng ban Ban  ChØ   o 
®¹ Trung  ng  æi  íi doanh 
¬ ® m  nghiÖp thay  ng  Ý 
®å ch
Phan V¨n  Ö m.
Ti


§i Ò u 2.­Cö   é   ëng  é   µi chÝnh 
  B tr BT  NguyÔn Sinh  ïng 
H kiªm  ëng 
Tr
ban Ban ChØ   o    Çn   
®¹ cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ícthay ®ång  Ý 
nh n     ch Phan 
V¨n  Ö m.
Ti


§i Ò u    é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  ©n    é  ëng  é 
3.­B tr B K ho   § tTr Xu Gi¸,B tr B
Tµi chÝnh 
  Nguy Ôn Sinh  ïng,Bé   ëng    ñ   Öm  
H   tr ­ Ch nhi V¨n 
phßng  Ýnh  ñ,
Ch ph  
Bé   ëng  Trëng 
tr ­  ban Ban   
Tæ chøc  C¸n  é   ña  Ýnh  ñ  Þu 
­  b c Ch ph ch tr¸ch
 
nhiÖ m    µnh 
thih Quy Õt  nh  µy.
®Þ n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản