Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  1090/Q§­T T g   th n g µ y  05 th¸ng 12 n¨ m  1998  hª d u y Ö t D ù  ¸n ® Ç u    x © y  d ù n g  V ê n  q u è c  P t gia  C¸t  Tiªn Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 92/CP  µy    ng 23 th¸ng8    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ¹ c«ng    ti   v¨n sè 3444  BNN/KH­TTr  µy  th¸ng 9  ng 24    n¨m  1997  µ    v ®Ò nghÞ   ña  é   Õ   c BK ho¹ch vµ  Çu   ¹ c«ng    è   § tt i   v¨n s 6793  BKH/VPT§  µy  th¸ng 10  ng 2    n¨m  1998  Ò   v Dù     u    ©y  ùng  ên  èc      ¸n ®Ç tx d V qu giaC¸tTiªn, Q uy Õ t  Þ nh:  ® §i Ò u    1. Phª  Öt  ù     u    ©y  ùng  ên  èc        ë   duy D ¸n ®Ç t x d V qu gia C¸tTiªn m réng    ¬  ë  ên  èc      trªnc s V qu gia C¸tTiªn ® îcthµnh  Ëp     l theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 08­ CT   µy  th¸ng 1  ng 13    n¨m 1992  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  c Ch t H  B tr nay  µThñ ­ l  t íng Ch Ýnh  ñ,víi ÷ng  éidung    ph     nh n  sau  y:  ®© 1.Tªn  ù    ên  èc        d ¸n:V qu giaC¸tTiªn. 2. Chñ  u  :Ban    ®Ç t  qu¶n  ýV ên  èc        éc Bé  l  qu gia C¸tTiªnthu   N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. 3.Thêigian thùc hiÖn  ù    n¨m  õ1997           d ¸n:8  (t   ­2005). 4. V Þ   Ý ®Þa   ý:V ên  èc        tr   l  qu gia C¸tTiªn n»m     a   Ën    Ön:   trªn®Þ ph c¸c huy   C¸t Tiªn,B¶o  éc      L (tØnh  © m   ång),T ©n   ó   L §   Ph (tØnh  ång  § Nai) vµ  ï    B §¨ng  (tØnh  ×nh  íc). ã   äa ®é   a  ý: B Ph   t   ®Þ l   C Tõ  0      n   0        Ü  ¾c. 11 20'50''®Õ 11 50'20'' v B ®é Tõ  0      n   0        107 9'5''®Õ 107 35'20'' kinh §«ng. ®é   5.Quy    m«: tæng  Ön  Ých  ên  èc        µ73.878    di t V qu giaC¸tTiªnl   ha,n»m     trªn ®Þa  µn  tØnh: b 3    §ång    Nai:38.100  ha L© m   ång:30.635  §   ha B×nh  íc:5.143  Ph   ha Vïng  m   ®Ö n»m  bao quanh  ên  èc  V qu gia  ã  Ön  Ých  c di t 183.479    ha, thuéc ®Þa   µn  tØnh:§ång    b 4    Nai,L© m   ång, B×nh  ícvµ  ¾c  ¾c.    §   Ph   § L Trong  vïng ®Ö m   ã    c 29.631  é  ©n    íi hd cv   139.344  ©n  Èu  c¸c®Þa  ¬ng  ùc nh kh do    ph tr   tiÕp qu¶n  ý.Vïng  m   u    l  ®Ö ®Ç t b»ng  ù  B¶o  Ö   õng  µ  d ¸n  vr v ph¸ttr Ón n«ng   i  
  2. 2 th«n vay  èn  ña  ©n  µng  Õ  í (WB),theo quyÕt ®Þnh    Öt dù      v c Ng h th gi  i       phª duy   ¸n sè 963/TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 27  8  1997  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  Öp  c Th t Ch ph v Hi ®Þnh  vay  èn  ∙  ý  ÷a ViÖt Nam   íiNg ©n   µng  Õ   í ngµy  th¸ng 11  v ® k gi     v  h Th gi i  8    n¨m 1997. 6.M ôc    ña  ù       tiªuc D ¸n: ­ B¶o  Ö   ïng  õng  a  Öt ®íi hiÖn  vv r m nhi     cßn  íitÝnh  a   ¹ng  v  ®d sinh  äc  h cao. ­ B¶o  Ö   µ    iÓn loµiTª      v v ph¸ttr     gi¸cJava,C¸  Êu    s Xiªm  µ  Çn  Ó  ng  v qu th ®é thùc vËt®ang  ã     c nguy  ¬  Þ  Ötchñng. c b tuy   ­Phßng  é    h cho  Ö   èng  ñy ®iÖn  Þ  h th th   Tr An. ­ G ãp  Çn    ph tuyªn truyÒn    ôc    gi¸od cho  ©n  ©n  Ën  nh d nh thøc  Ò   ÷ng  v nh gi¸trÞ vËt chÊt vµ  Ýnh  a  ¹ng       t ®d sinh häc  ña    c khu  ùc  ù       ©n  ©n   v D ¸n,®Ó nh d cã    ý thøc tù gi¸c, ñ  ng      ch ®é tham    u  gia ®Ê tranh,b¶o  Ö     v nghiªm  ngÆt    ¹  c¸c lo i rõng  Ön  ã  hi c trong khu  ùc  µ    v v m«i  êng  tr sinh th¸i õng  Öt ®íi;chÊ m        r nhi     døt hoµn  µn  ¹n s¨n b ¾n    µi®éng  Ëtvµ  to n     c¸clo   v   khaith¸crõng     trongvïng Dù       ¸n. ­ ThiÕt lËp  ¬ng  ×nh      ch tr nghiªn cøu  µ  Ö   èng    v h th qu¶n  ýcã  Öu  l   hi qu¶,  b¶o  ¶m   ® m«i  êng  èng  tr s cho  ÷ng  ng  Ëthoang  nh ®é v   d∙. ­T¹o  iÒu  Ön      Ön ®êi sèng  ña  ©n  ©n  a  ¬ng  ïng Dù    ® ki ®Ó c¶ithi     c nh d ®Þ ph v  ¸n. 7.Ph ©n    khu  chøc  n¨ng:   a)  ©n   Ph khu b¶o  Ö   v nghiªm ngÆt: diÖn  Ých    t 68.837  gå m   ph©n   ha  2  khu. ­ Ph ©n    khu b¶o  Ö   v nghiªm ngÆt  Ýa  ¾c     éc) n»m     Ýa  ©y  ph B (C¸tL   ë ph T huyÖn      µ  ét  Çn  ña    éc  ¾ c  Ön  C¸tTiªnv m ph c x∙L B huy B¶o  éc  L tØnh  © m   ång  L § diÖn  Ých  t 30.635  ha. ­ Ph ©n     khu b¶o  Ö   v nghiªm  ngÆt  Ýa  ph Nam:  å m   Çu  Õt  Ön  Ých  g h h di t cña  ên  èc    V qu giaNam       ò  éc huyÖn  ©n  ó  C¸tTiªnc thu   T Ph tØnh  ång    Ön  § Nai di tÝch 38.202  ha. b) Ph ©n    khu  ôc  åih Ö   ph h   sinhth¸idiÖn  Ých     : t 5.382  ha. c) Ph ©n    khu  µnh  Ýnh  Þch  ô:n»m   h ch d v  bªn    ¹n  t¶ ng s«ng  ång    i § Nai ®è   diÖn  íi Õ n   ù   Ön  Ých  v  B C di t 100    ¹i®©y   Ïx©y  ùng  ôsë  µm  Öc,thÝ  ha. T   s  d tr   l vi   nghiÖ m, b¶o  ån tiªub¶n  ng  ùc vËt,nhµ  t    ®é th     kh¸ch,nhµ      é    ë c¸n b c«ng  ©n   nh viªn,     vµ    ¬  ë  ôc  ô    ®Ó xe  c¸cc s ph v kh¸c. b∙i 8.Néi dung  u  ,bao  å m     ¬ng  ×nh ho¹t®éng     ®Ç t  g c¸cch tr     sau:   ­Ch ¬ng  ×nh qu¶n  ýb¶o  Ö   tr   l  v ­Ch ¬ng  ×nh phôc  åisinh th¸ .   tr   h   i ­Ch ¬ng  ×nh nghiªncøu    tr     khoa  äc h ­Ch ¬ng  ×nh x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng   tr   d c s h  ­Ch ¬ng  ×nh tuyªntruyÒn    ôc   tr     gi¸od ­Ch ¬ng  ×nh du  Þch   tr   l 9.Tæng    møc  u  :98.122  iÖu®ång  Ýnh quy  æi  ®Ç t  tr   (t   ® theo tûgi¸míi).     
  3. 3 Trong    èn  ®ã v theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 460/TTg  µy  th¸ng 6  ng 30    n¨m  1997  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi phª  Öt  ù   V ên  èc      duy D ¸n  Qu gia C¸t Tiªn lµ:    6.975.847 ®«   ¬ng  ¬ng    la, t ® 89.436  iÖu®ång  ÖtNam. tr   Vi   Vèn    bæ sung    ¶m   ®Ó ® b¶o  ng  é    ôc  i   ¹t®éng  ña  ên  èc  ®å b c¸cm t ªuho   c V Qu gialµ8.700 tr Öu®ång  rong®ã   ã      i   (t   c 2.700 tr Öu®ång  µvèn  V ên  ùhuy  ng).  i   l   do  t   ®é 10.Nguån  èn:   v  ­ Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc cÊp    n  13.301  iÖu ®ång  tr   (bao  å m   vèn  i    g c¶  ®è øng cña  ù     Ën  µitrî ña  Ýnh  ñ  µ   D ¸n nh t     c Ch ph H Lan). ­ Vèn  Ön  îcña  Ýnh  ñ  µ     vi tr  Ch ph H Lan: 82.000  iÖu ®ång    tr   (quy  æi  õ ® t  6.300.319 USD     ). ­  èn  ù huy  ng    V t  ®é bæ sung  ña  ên  µ  ªndoanh  ªnkÕt  íic¸c tæ  cV v li   li   v    chøc  kinhtÕ    kh¸c:2.821  iÖu®ång  ñ yÕu  ôc  ô  lÞch).   tr   (ch   ph v du  Giao cho  é   B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n phª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n,x¸c ®Þnh  ¬  Êu  u       c c ®Ç ttrong tæng    møc    ña  ù     µ  trªnc D ¸n v chØ  o  ñ  ®¹ ch ®Ç u    iÓnkhaithùc hiÖn. ttr       11.Ph¬ng    thøc thùc hiÖn:       C«ng  ×nh l©m  tr   sinh thùc hiÖn  Õ     ùlµm.     ch ®é t   C¸c  c«ng  ×nh kh¸cthùc hiÖn  u  Çu  tr       ®Ê th theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h C¸c  c«ng  ×nh vµ  ÕtbÞ   ªnquan  n   ù     Ën  µitrî ña  Ýnh  tr   thi   li   ®Õ D ¸n nh t     c Ch phñ  µ   H Lan  ùc  Ön  th hi theo  Õt  nh   ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  µ  Öp  quy ®Þ c Th t Ch ph v hi ®Þnh  ∙  ý  ÷a haiCh Ýnh  ñ  µ   ® k gi     ph H Lan  µ  ÖtNam. v Vi   §i Ò u 2.    Tæ chøc  ùc  Ön  th hi qu¶n  ývµ  ©y  ùng  ên  èc      l  x d V qu gia C¸t Tiªn. Giao cho  é   B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  èihîp,thèng  Êt ph     nh   víiBan      Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, c¨n  vµo  Ö m   ô  ­  b Ch ph   cø  nhi v c«ng      t¸c ®Ó quyÕt ®Þnh    Õ   ô  Ó  ña  ên.   biªnch c th c V Trong  êigian  ùc thidù  nhËn  µitrî ña  Ýnh  ñ  µ   th   th     ¸n  t   c Ch ph H Lan, V ên    quèc    gia ph¶i cö  êi vµo    Þ  Ý c«ng  Öc    ng   c¸c v tr   vi theo  yªu  Çu  ña  ù   vµ  c c D ¸n  biªnchÕ   òng  Êy trongtæng  è    Õ     c l    s biªnch chung  ña  ên. cV §i Ò u    é  3. B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  èihîp víi y    ph       ban ñ nh©n  ©n    d c¸c tØnh  ång  § Nai,L© m   ång, B×nh  íc vµ  ¾c  ¾c  ã  Ön    §   Ph   § L c bi ph¸p b¶o  Ö   ètc¸c lo¹  õng, c¸c h Ö   v t     ir    sinh      µi®éng  ùc  Ët  ý, th¸i c¸c lo   , th v qu   hiÕ m,  ån  íc,c¶nh  ngu n   quan, m«i  êng  ña  ên  èc    tr cV qu gia  theo  ng  ®ó ph¸p  luËtvµ    quy  Õ   ña  ên  èc  ch c V qu gia. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k
  4. 4 §i Ò u 5.  é   ëng    é:  B tr c¸c B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,K Õ     ho¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh, Khoa  äc    v§ t      h ­ C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, X ©y  ùng, tr   d   Quèc phßng, Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh, Chñ   Þch  y  c§ ch   t ñ ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh:§ång    © m   ång,B×nh  íc,§ ¾c  ¾c  µ  ñ  ëng    ¬    Nai,L §   Ph   L v Th tr c¸cc quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản