Quyết định 11/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định 11/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. Q UY Õ T   § Þ NH  cña bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n  sè 11/2005/Q§/BNN ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Bé trëng  B é   N « n g   n g h i Ö p   v µ   P h ¸ t   t r i Ó n   n « n g   t h « n   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h  quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m vÒ  q u ¶ n   l ý   d ù   ¸ n   ® Ç u   t   x © y   d ù n g   c « n g   t r × n h   v µ   c h Ê t   l î n g   c « n g  tr×nh x©y dùng thuéc Bé N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý Bé TR¦ëNG Bé N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N  C¨n cø LuËt X©y dùng sè 11/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11   n¨m 2003; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¸n Bé, c«ng chøc ngµy 26 th¸ng 02   n¨m 1998, Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét s« ®iÒu cña Ph¸p   lÖnh C¸n Bé, c«ng chøc ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000 vµ  Ph¸p   lÖnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n Bé,   c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2003/n®­cp ngµy 18 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn   n«ng th«n;  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh   x©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè/612005/n®­cp ngµy 07 th¸ng 02 n¨m   2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng   tr×nh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ  vµ  Côc trëng   Côc Qu¶n lý x©y dùng c«ng tr×nh, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy  ®Þnh   tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý  vi ph¹m vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   vµ   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   x©y  dùng   thuéc  Bé  N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng   th«n   qu¶n  lý.
  2. 2 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ,  Côc trëng Côc Qu¶n lý  x©y dùng c«ng tr×nh, Côc Thñy lîi,  Côc Qu¶n lý ®ª ®iÒu vµ PCLB vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc  Bé, tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan  chÞu  tr¸ch nhiÖm  thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. QUY § Þ NH  tr¸ch nhiÖm vµ h×nh thøc xö lý vi ph¹m vÒ qu¶n lý  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ chÊt lîng  c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Bé N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 11/2005/Q§­BNN ngµy 07   th¸ng 3 n¨m 2005  cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  Quy  ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý   ®èi víi tæ  chøc,  c¸   nh©n  vi   ph¹m  vÒ   qu¶n  lý   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng  c«ng tr×nh vµ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Bé  N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý (sau ®©y gäi chung   lµ dù ¸n x©y dùng). §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p ®ông  §èi víi c¸c Chñ   ®Çu t, tæ chøc, c¸ nh©n lµ   ®¬n vÞ  t  vÊn (lËp dù  ¸n, thiÕt kÕ, kh¶o s¸t, thÈm  ®Þnh, gi¸m s¸t,  thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt lîng, qu¶n lý dù ¸n); nhµ thÇu  x©y dùng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn qu¶n lý   vµ  ho¹t  ®éng x©y dùng khi thùc hiÖn c¸c dù  ¸n x©y dùng  thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý. §i Ò u  3.  Thñ tôc, tr×nh tù xö lý vi ph¹m  1.   Thñ   tôc,   tr×nh   tù   xö   lý   vi   ph¹m   ®èi   víi   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  vµ  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc Bé  N«ng nghiÖp vµ 
  3. 3 Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2.   Ngoµi   viÖc   bÞ   xö   lý   theo   Quy   ®Þnh   nµy,   c¸c   tæ  chøc,   c¸   nh©n   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   cßn   ph¶i   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vµ  h×nh thøc xö  lý  kh¸c  ®èi víi c¸c vi ph¹m theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. Ch¬ng II TR¸CH NHIÖM VÒ QU¶N Lý Dù ¸N §ÇU T¦ X¢Y DùNG  C¤NG Tr×NH Vµ CHÊT L¦îNG C¤NG TR×NH X¢Y DùNG §i Ò u   4.   Tr¸ch   nhiÖm   vÒ   qu¶n   lý   dù   ¸n   ®Çu   t   x©y  dùng c«ng tr×nh Thùc   hiÖn   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   16/2005/N§­CP   ngµy   07  th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh. §i Ò u   5.   Tr¸ch   nhiÖm   vÒ   qu¶n   lý   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh x©y ®ùng Thùc hiÖn theo NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/ N§­CP ngµy 16  th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng  tr×nh x©y dùng. §i Ò u   6.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­ íc thuéc Bé C¸c   Côc   qu¶n   lý   chuyªn   ngµnh   thuéc   N«ng   nghiÖp   vµ  Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   theo  chøc   n¨ng   ®îc   ph©n   c«ng,  chñ  tr× hoÆc phèi hîp víi Thanh tra Bé vµ c¸c Së chuyªn ngµnh  cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: 1.   KiÓm   tra,   thanh   tra   thêng   xuyªn   trong   tõng   giai  ®o¹n thùc hiÖn dù  ¸n (®èi víi c¸c dù  ¸n  ®ã  Bé   qu¶n lý),  kÞp thêi  ®Ò  ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, xö  lý  c¸c hµnh  vi vi ph¹m. Mçi lÇn kiÓm tra ph¶i cã b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  cho cÊp cã thÈm quyÒn. 2. Phèi hîp víi héi ®ång nghiÖm thu nhµ n íc tiÕn hµnh  gi¸m   ®Þnh,   phóc   tra   hoÆc   thuª   ®¬n   vÞ   t  vÊn   cã   ®ñ   n¨ng  lùc, cã ph¸p nh©n gi¸m ®Þnh, phóc tra chÊt lîng c¸c dù ¸n  nhãm A, c¸c dù ¸n träng ®iÓm vµ c¸c dù ¸n kh¸c, trong tr ­ êng hîp cã  nghi vÊn vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh th×  tæ chøc  kiÓm ®Þnh, thÝ nghiÖm ®éc lËp.
  4. 4 Ch¬ng III C¸C HµNH VI VI PH¹M Vµ H×NH THøC Xö Lý  Môc 1 TRONG QU¸ TR×NH LËP Vµ THÈM §ÞNH Dù ¸n,  THIÕT KÕ kü THUËT ­ TæNG Dù TO¸N  §i Ò u  7.  Hµnh vi vi ph¹m 1. Vi ph¹m trong qu¸ tr×nh kh¶o  a) TriÓn khai c«ng t¸c kh¶o s¸t khi nhiÖm vô kh¶o s¸t   cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (trõ trêng hîp cã v¨n  b¶n cho phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn); b)   KÕt   qu¶   hå   s¬   kh¶o   s¸t   ®Þa   h×nh,   ®Þa   chÊt,   ®Þa  chÊt thñy  v¨n,  thñy v¨n kh«ng  ph¶n  ¸nh  ®óng thùc tÕ  vµ  chÊt lîng kh«ng ®¹t yªu cÇu; c) Kh«ng tu©n thñ c¸c quy tr×nh, quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t   vµ thÝ nghiÖm hoÆc kh«ng theo ®óng ®Ò c¬ng ®îc duyÖt; d)  Kh«ng  ®¶m b¶o  ®óng thêi  h¹n  giao nép  hå  s¬  hoµn  chØnh theo quy ®Þnh. 2. Vi ph¹m trong c«ng t¸c lËp dù ¸n vµ lËp thiÕt kÕ: a) Quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh  kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch vïng, l∙nh thæ vµ  chiÕn lîc  ph¸t triÓn ngµnh ®∙ ®îc phª duyÖt;  b) Quy m«, tiªu chuÈn thiÕt kÕ  c¸c h¹ng môc kÕt cÊu  c«ng tr×nh kh«ng phï  hîp víi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t dù  ¸n, quy  chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn kü thuËt nhµ n íc, tiªu chuÈn  ngµnh  vµ  c¸c quy  ®Þnh,  tiªu chuÈn  riªng  ¸p dông cho dù  ¸n;  c)   §iÒu   tra,   cËp   nhËt   sè   liÖu   liªn   quan   cßn   thiÕu,  sai sãt dÉn  ®Õn viÖc lùa chän c¸c ph ¬ng ¸n  ë  bíc lËp dù  ¸n   hoÆc   thiÕt   kÕ   kh«ng   phï   hîp,   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   quy  ho¹ch, m«i trêng, sinh th¸i, mü  quan khu vùc, khèi lîng  vµ  lµm thay  ®æi môc tiªu, tæng møc  ®Çu t, tæng dù  to¸n  cña dù ¸n; d)  Kh«ng  ®¶m b¶o  ®óng thêi  h¹n  giao nép  hå  s¬  hoµn  chØnh theo quy ®Þnh. 3. Vi ph¹m trong c«ng t¸c nghiÖm thu hå s¬ lËp dù ¸n,  thiÕt kÕ:  a) ThiÕu chñng lo¹i, khèi lîng hå s¬ theo quy ®Þnh; b) Néi  ®ung hå  s¬  kh«ng  ®îc kiÓm  ®Þnh tríc khi tr×nh  c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh;
  5. 5 c) NghiÖm thu kh«ng  ®óng khèi lîng thùc tÕ  c«ng viÖc  ®∙ thùc hiÖn trong giai  ®o¹n kh¶o s¸t lËp dù  ¸n vµ  kh¶o  s¸t thiÕt kÕ. 4.   Vi   ph¹m   trong   c«ng   t¸c   thÈm   ®Þnh   dù   ¸n   vµ   thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt ­ tæng dù to¸n: a) KÐo dµi thêi gian thÈm  ®Þnh mµ  kh«ng cã  lý  do x¸c  ®¸ng sau khi ®∙ tiÕp nhËn hå s¬ ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh;  b) Kh«ng ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng tån t¹i, sai sãt chñ yÕu  cña hå  s¬  lËp dù  ¸n vµ  hå  s¬  thiÕt kÕ  kü  thuËt ­ tæng dù   to¸n khi thÈm ®Þnh theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc giao; c)  ThÈm  ®Þnh,  duyÖt  dù   ¸n hoÆc  thiÕt  kÕ  kü  thuËt  ­  tæng   dù   to¸n   sai   víi   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh. 5. C¸c hµnh vi vi ph¹m cô thÓ: a) Bíc lËp dù ¸n: ­ Sè  liÖu  ®iÒu tra thñy v¨n,  ®Þa chÊt,  ®Þa h×nh sai  lÖch dÉn  ®Õn ph¶i thay  ®æi ph¬ng ¸n thiÕt kÕ  c¬  b¶n ≥ 30%  khèi lîng; ­ X¸c ®Þnh danh môc c«ng viÖc, khèi l îng, kinh phÝ vÒ  x©y l¾p chÝnh vµ   ®Òn bï  gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng chÝnh  x¸c dÉn  ®Õn  ®iÒu chØnh, bæ sung lµm t¨ng tæng møc  ®Çu t  dù ¸n t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n ≥ 15%; b) Bíc thiÕt kÕ kü thuËt: ­ Sai vÒ cao ®é tù nhiªn dÉn ®Õn t¨ng > 15% hoÆc t¨ng   ≥ 5.000 m3 khèi lîng ®µo ®¾p, n¹o vÐtrêng hîp; ­ Ph¶i chØnh b×nh diÖn > 15% so víi tæng chiÒu dµi; ­ Ph¶i chØnh lý vÞ trÝ c«ng tr×nh hoÆc chiÒu cao ®Ëp,   c«ng tr×nh tho¸t níc vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c ≥ 30% khèi l­ îng cña toµn thÓ dù ¸n; ­ Sai vÒ   ®Þa chÊt t¹i nh÷ng vÞ  trÝ   ®îc  ®Ò  c¬ng duyÖt  dÉn ®Õn ph¶i:  + Thay ®æi kÕt cÊu mãng, lo¹i h×nh gia cè; + Thay ®æi ≥ 30% khèi lîng cäc, mãng;  Sai vÒ ®iÒu tra, tÝnh to¸n thñy v¨n dÉn ®Õn ph¶i: + T¨ng thªm chiÒu dµi ®Ëp ≥ 10%; + Thay ®æi c¬ b¶n lo¹i h×nh gia cè;  + T¨ng thªm 10% khèi lîng ®èi víi c«ng tr×nh h¹ng môc  chÝnh, ®Çu mèi, kÌ chØnh trÞ; c) Nh÷ng vi ph¹m nhá  h¬n quy  ®Þnh nªu t¹i c¸c  ®iÓm a  vµ b cña Kho¶n nµy nhng g©y hËu qu¶ nghiªm träng.
  6. 6 § i Ò u  8.  H×nh thøc xö lý 1. §èi víi ®¬n vÞ t vÊn lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ. a) Kh«ng  ®îc xÐt giao dù  ¸n, c«ng tr×nh cã  quy m« t­ ¬ng tù  hoÆc lín h¬n, trong  mét thêi h¹n nhÊt  ®Þnh  theo  quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn; b) Ph¶i lµm l¹i c¸c c«ng viÖc vi ph¹m hoÆc ph¶i båi  hoµn kinh phÝ   ®Ó  xö  lý  c¸c vi ph¹m  ®ã. Ngoµi ra, cßn bÞ  ph¹t thªm  10%  gi¸  trÞ  c«ng  viÖc ph¶i lµm l¹i th«ng  qua  chiÕt khÊu thanh to¸n; c) Chñ ®Çu t gi÷ l¹i 20% gi¸ trÞ dù to¸n kh¶o s¸t lËp   dù  ¸n hoÆc kh¶o s¸t lËp thiÕt kÕ  cña dù  ¸n hoÆc h¹ng môc   c«ng tr×nh  ®Ó  phôc vô  xö  lý  vi ph¹m (kh«ng tÝnh kinh phÝ  båi hoµn  ®Ó  xö  lý  vi ph¹m vµ  tiÒn ph¹t 10% gi¸ trÞ  c«ng  viÖc   ph¶i   lµm   l¹i)..   Khi   dù   ¸n   thi   c«ng   xong   vÒ   ® îc  nghiÖm thu sÏ ®îc thanh to¸n sè cßn l¹i; 2. §èi víi ®¬n vÞ t vÊn thÈm ®Þnh:  Kh«ng   ®îc giao  dù  ¸n,  c«ng tr×nh  cã   quy m« t¬ng  tù  hoÆc lín h¬n, Ýt nhÊt 01 n¨m, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh xö   lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. 3. §èi víi Chñ ®Çu t: a) TËp thÓ: kh«ng ®îc xÐt giao qu¶n lý ®èi víi c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh cã  quy m« t¬ng tù  hoÆc lín h¬n trong thêi  h¹n nhÊt ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn; b)   C¸   nh©n   (ngêi   trùc   tiÕp   gi¸m   s¸t,   nghiÖm   thu   vµ  l∙nh   ®¹o   trùc  tiÕp   phô   tr¸ch):   c¨n   cø  vµo  tr¸ch   nhiÖm,   nhiÖm vô   ®îc ph©n c«ng, tïy theo møc  ®é  sÏ  bÞ  xö  lý  theo   mét trong nh÷ng h×nh thøc khiÓn  tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹  bËc  l¬ng, h¹ ng¹ch, c¸ch chøc hoÆc buéc th«i viÖc. Môc 2. TRONG QU¸ TR×NH Lùa CHäN NHµ THÇ U §i Ò u  9.  Hµnh vi vi ph¹m 1. Nhµ  thÇu kª khai n¨ng lùc, kinh nghiÖm kh«ng  ®óng  sù thËt. 2. Nhµ  thÇu tróng thÇu b¸n thÇu, hoÆc v©y thÇu, hoÆc  th«ng thÇu. 3. Chñ   ®Çu t khi ph¸t hiÖn  ®îc c¸c b»ng chøng cô  thÓ  vi ph¹m nªu t¹i kho¶n 1, 2 cña §iÒu nµy mµ  che dÊu hoÆc  th«ng ®ång víi nhµ thÇu.
  7. 7 § i Ò u  10.  H×nh thøc xö lý 1. §èi víi nhµ thÇu: a) Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 cña Quy chÕ  nµy bÞ  lo¹i khái danh s¸ch tham gia dù  thÇu hoÆc bÞ  lo¹i  ngay trong bíc  ®¸nh gi¸ s¬  bé  vµ  kh«ng  ®îc xem xÐt tiÕp  c¸c   bíc   tiÕp   theo,   kh«ng   ®îc   phÐp   tham   gia   bÊt   kú   gãi  thÇu nµo trong thêi gian 06 th¸ng ®Õn 01 n¨m, kÓ  tõ  ngµy  cã quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn; b) Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 cña Quy chÕ  nµy lÇn thø hai kh«ng  ®îc phÐp tham gia bÊt kú  gãi thÇu  nµo trong thêi gian tõ  01 n¨m  ®Õn 03 n¨m, kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn; c) Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 cña Quy chÕ  nµy th×  bÞ  thu håi kÕt qu¶ tróng thÇu vµ  kh«ng  ®îc tham  gia c¸c gãi thÇu trong thêi gian tõ 01 n¨m ®Õn 03 n¨m, kÓ   tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. §èi víi Chñ ®Çu t: Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 9 cña Quy  ®Þnh nµy  th×   bÞ   xö  lý   theo  quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   §iÒu   8  cña  Quy  ®Þnh nµy. Môc 3. TRONg QU¸ TR×NH THI C¤NG Vµ KÕT THóC Dù ¸N §i Ò u  11.  Hµnh vi vi ph¹m 1. C«ng tr×nh thi c«ng sai so víi c¸c quy tr×nh, quy  ph¹m hiÖn  hµnh,  víi thiÕt  kÕ,  chØ  dÉn  kü  thuËt  vµ   ®iÒu  kho¶n cña hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt. Sö  dông thiÕt bÞ, m¸y thi  c«ng kh«ng  ®ñ, kh«ng  ®óng hoÆc kÐm h¬n vÒ  sè  lîng, chñng  lo¹i,  tÝnh  n¨ng, c«ng  suÊt,  tr×nh   ®é  c¸n bé, kü  s  thÊp  h¬n vÒ chøc danh nh©n sù kª khai trong hå s¬ dù thÇu. 2. ThÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh qu¸ tr×nh  thi c«ng cña nhµ  thÇu, chøng chØ vËt t, vËt liÖu  ®a vµo  c«ng tr×nh thiÕu tÝnh trung thùc. 3. Vi ph¹m vÒ   ®¶m b¶o an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh m«i  trêng. 4.   C«ng   t¸c   nghiÖm   thu   khèi   lîng,   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh cña t vÊn gi¸m s¸t kh«ng chÝnh x¸c, thñ  tôc nghiÖm   thu, bµn giao c«ng tr×nh cña Chñ   ®Çu t  thiÕu hoÆc kh«ng  ®óng quy tr×nh. ViÖc lËp hå  s¬  hoµn c«ng kh«ng  ®óng víi  thùc tÕ thi c«ng hoÆc kh«ng ®ñ néi dung theo quy ®Þnh. 5. Kh«ng  ®¶m b¶o tiÕn  ®é  thi c«ng theo Tæng tiÕn  ®é,  tiÕn  ®é  cô  thÓ  trong hå  s¬  dù  thÇu  ®∙  ®îc Chñ   ®Çu t  phª  duyÖt.
  8. 8 § i Ò u  12.  H×nh thøc xö lý 1. §èi víi nhµ thÇu a) Ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo luËt ®Þnh vµ bÞ ®×nh   chØ thi c«ng,  c¾t  hîp   ®ång..  NÕu møc  ®é  vi ph¹m nghiªm  träng hoÆc t¸i ph¹m th×  kh«ng  ®îc phÐp tham gia dù  thÇu  c¸c gãi thÇu kh¸c trong thêi gian tõ 01 n¨m ®Õn 03 n¨m kÓ   tõ thêi ®iÓm bÞ c¾t hîp ®ång; b) Vi ph¹m chÊt lîng theo quy  ®Þnh, hoÆc tiÕn  ®é  gãi   thÇu chËm > 03 th¸ng kh«ng do nguyªn nh©n kh¸ch quan th×  bÞ   c¾t   hîp   ®ång   vµ   kh«ng   ®îc   tham   gia   dù   thÇu   c¸c   gãi  thÇu tiÕp theo; c) Vi ph¹m chÊt lîng 02 gãi thÇu th× 01 n¨m kh«ng ®îc  tham dù thÇu c¸c gãi thÇu tiÕp theo; d) Vi ph¹m chÊt lîng tõ  03 gãi thÇu trë  lªn th×  02  n¨m kh«ng ®îc tham gia dù thÇu c¸c gãi tiÕp theo. 2. §èi víi t vÊn gi¸m s¸t: Kh«ng   ®îc   thanh   to¸n   chi   phÝ   gi¸m   s¸t   t¬ng   øng   víi  khèi   lîng   c«ng   tr×nh   bÞ   vi   ph¹m,   chÞu   møc   xö   lý   chiÕt  khÊu   kinh   tÕ,   bÞ   ph¹t   thªm   100%   chi   phÝ   nµy   khi   c«ng  tr×nh sai ph¹m ë møc xö lý ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i. 3.   §èi   víi   ®¬n   vÞ   kiÓm   ®Þnh,   thÝ   nghiÖm,   kiÓm   ®Þnh  phóc tra: NÕu   vi   ph¹m   nghiªm   träng,   t¸i   diÔn,   g©y   hËu   qu¶   nghiªm träng th×  kh«ng  ®îc tham gia c¸c dù  ¸n tiÕp theo  Ýt nhÊt 01 n¨m. 4. §èi víi Chñ ®Çu t a) TËp thÓ: bÞ khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o, nÕu vi ph¹m   nghiªm   träng,   t¸i   diÔn,   g©y   hËu   qu¶   nghiªm   träng   th×  kh«ng ®îc tham gia c¸c dù ¸n tiÕp theo. b) C¸ nh©n:  ­ Ngêi phô  tr¸ch trùc tiÕp bÞ  khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh  c¸o; ­ C¸n bé  theo dâi trùc tiÕp bÞ  khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh  c¸o hoÆc h¹ bËc l¬ng hoÆc chuyÓn c«ng t¸c kh¸c. Môc 4. §èi víi c¸c côc chuyªn ngµnh thuéc Bé §i Ò u  13.  Hµnh vi vi ph¹m 1. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 6
  9. 9 2.   Vi   ph¹m   trong   c«ng   t¸c   thÈm   ®Þnh   dù   ¸n   vµ   thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  kü  thuËt ­ tæng dù  to¸n trong ph¹m vi  ®îc  giao, cô thÓ: a) KÐo dµi thêi gian thÈm  ®Þnh mµ  kh«ng cã  lý  do x¸c  ®¸ng, sau khi ®∙ tiÕp nhËn hå s¬ hîp lÖ theo quy ®Þnh;  b) Kh«ng ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng tån t¹i, sai sãt chñ yÕu  cña hå  s¬  lËp dù  ¸n vµ  hå  s¬  thiÕt kÕ  kü  thuËt ­ tæng dù   to¸n khi thÈm ®Þnh theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc giao; c)  ThÈm  ®Þnh,  duyÖt  dù   ¸n hoÆc  thiÕt  kÕ  kü  thuËt  ­  tæng   dù   to¸n   sai   víi   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh. d)   Kh«ng   ®¶m   b¶o   ®óng   thêi   gian   thÈm   ®Þnh   theo   quy  ®Þnh. §i Ò u  14.  H×nh thøc xö lý 1.   Côc   trëng,   Phã   Côc   trëng   hoÆc   t¬ng   ®¬ng:   khiÓn  tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o;  2. Trëng phßng, Phã  trëng phßng hoÆc Trëng ban, Phã  ban: khiÓn tr¸ch hoÆc c¶nh c¸o hoÆc c¸ch chøc; 3. Chuyªn viªn theo  ®âi trùc tiÕp: khiÓn tr¸ch hoÆc  c¶nh c¸o, hoÆc h¹ bËc l¬ng hoÆc chuyÓn c«ng t¸c kh¸c. Môc 5. THÈM QUYÒN Xö Lý Vi PH¹M §i Ò u  15.  Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t trªn n«ng th«n a) Xö lý kû luËt tËp thÓ, c¸ nh©n theo thÈm quyÒn quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;  b) Tõ  chèi hîp  ®ång, thu håi b¶o l∙nh thùc hiÖn hîp  ®ång; c) QuyÕt ®Þnh ngõng hîp ®ång;  d) QuyÕt ®Þnh ph¸ dì; ®) Ph¹t chiÕt khÊu kinh tÕ; e) Tõ chèi cho tham gia dù thÇu. §i Ò u   16.   Côc Qu¶n lý  qu¶n lý  x©y dùng c«ng tr×nh  vµ   c¸c   Côc   cã   chøc   n¨ng   qu¶n   lý   ®Çu   t  x©y   ®ùng   chuyªn  ngµnh thuéc Bé a) Xö lý kû luËt tËp thÓ, c¸ nh©n theo thÈm quyÒn quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; b) KiÕn nghÞ thu håi chøng chØ t vÊn gi¸m s¸t;
  10. 10 c) Tõ  chèi giao nhiÖm vô  t  vÊn thiÕt kÕ, t  vÊn gi¸m  s¸t, t  vÊn thÈm  ®Þnh, t  vÊn kiÓm  ®Þnh, t  vÊn kiÓm  ®Þnh  thÝ nghiÖm; d) §×nh chØ thi c«ng dù ¸n; ®) Tõ chèi cho tham gia lµm thÇu phô. Ch¬ng IV Tæ CHøC THùC HIÖN  §i Ò u  17.  Tr¸ch nhiÖm phæ biÕn Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Bé, Gi¸m  ®èc c¸c Ban qu¶n  lý  dù  ¸n, Gi¸m  ®èc c¸c tæ chøc t  vÊn, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n   trÞ   c¸c   Tæng   c«ng   ty   thuéc   Bé  vµ   c¸c   c¬   quan,   tæ  chøc cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm phæ biÕn Quy  ®Þnh nµy  tíi   tÊt   c¶   c¸c   c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc,   ngêi   lao  ®éng ®Ó biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn. §i Ò u  18.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh  1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 2 cã  tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh Quy  ®Þnh nµy. Nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m  ë  møc  ®é  nghiªm träng, tïy theo tÝnh chÊt vi  ph¹m th× bÞ ®iÒu chØnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  v íng m¾c, c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan kÞp thêi b¸o c¸o Bé  N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó nghiªn cøu, söa ®æi, bæ   sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản