Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
86
lượt xem
7
download

Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. Q uyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng Sè 11/2005/Q§-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - Theo ®Ò nghÞ cña ViÖn tr ëng ViÖn Kinh tÕ X©y dùng vµ Vô tr ëng Vô Kinh tÕ Tµi chÝnh; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§-BXD ngµy 20/7/2001 vÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; QuyÕt ®Þnh sè 15/2001/Q§-BXD ngµy 20/7/2001 vÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé trëng Bé X©y dùng. §iÒu 3: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, c¸c Tæng C«ng ty nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA §Þnh møc chi phÝ LËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 11/2005/Q§-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) PhÇn I: Quy ®Þnh ¸p dông 1. §Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy lµ c¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông: vèn ng©n s¸ch nhµ n íc, vèn ODA; vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh; vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc vµ vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc. 2. §Þnh møc chi phÝ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ s¶n phÈm cña c¸c c«ng viÖc nªu t¹i ®iÓm 1 vµ phï hîp víi ph©n lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh, bíc thiÕt kÕ quy ®Þnh trong LuËt X©y dùng vµ c¸c NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt l îng c«ng tr×nh vµ NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng. 3. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh chi phÝ cho c«ng viÖc thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b íc hoÆc thiÕt kÕ 2 bíc. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ ¸p dông lµ h¹ng môc c«ng tr×nh khi chØ cã yªu cÇu thiÕt kÕ riªng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc cã c«ng n¨ng riªng, ®éc lËp trong c«ng tr×nh. 4. KhuyÕn khÝch viÖc ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn kh¸c. 5. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông c¸c lo¹i vèn nªu t¹i ®iÓm 1, khi thuª nhµ thÇu t vÊn níc ngoµi lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh th× chi phÝ thuª nhµ thÇu t vÊn níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n chi phÝ lËp theo th«ng lÖ quèc tÕ phï hîp víi yªu cÇu sö dông t vÊn níc ngoµi cho c¸c c«ng viÖc vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ViÖt nam. Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong liªn danh gi÷a nhµ thÇu t vÊn níc ngoµi víi nhµ thÇu t vÊn trong níc hoÆc nhµ thÇu t vÊn trong níc lµm thÇu phô do c¸c bªn tho¶ thuËn trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc vµ chi phÝ t ¬ng øng ghi trong hîp ®ång giao nhËn thÇu t vÊn. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt dù to¸n chi phÝ thuª nhµ thÇu t vÊn níc ngoµi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn. 6. §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo lo¹i c«ng tr×nh. Lo¹i c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng; cô thÓ nh sau: - C«ng tr×nh d©n dông (gäi t¾t lµ DD) gåm: nhµ ë; c«ng tr×nh v¨n ho¸; c«ng tr×nh gi¸o dôc; c«ng tr×nh y tÕ; c«ng tr×nh th ¬ng nghiÖp; nhµ lµm viÖc; kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch; nhµ phôc vô giao th«ng; nhµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c;
 3. 3 th¸p thu, ph¸t sãng viÔn th«ng, truyÒn thanh, truyÒn h×nh; s©n vËn ®éng; nhµ thÓ thao; c«ng tr×nh thÓ thao díi níc. - C«ng tr×nh c«ng nghiÖp (gäi t¾t lµ CN) gåm: c«ng tr×nh khai th¸c than; quÆng; c«ng tr×nh khai th¸c dÇu, khÝ ®èt; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt vµ ho¸ dÇu, chÕ biÕn khÝ; c«ng tr×nh kho x¨ng, dÇu, khÝ ho¸ láng, tuyÕn èng dÉn khÝ, dÇu; c«ng tr×nh luyÖn kim; c«ng tr×nh c¬ khÝ chÕ t¹o; c«ng nghiÖp ®iÖn tö, tin häc; c«ng tr×nh n¨ng l îng; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhÑ; c«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. - C«ng tr×nh giao th«ng (gäi t¾t lµ GT) gåm: ® êng bé; ®êng s¾t; cÇu; hÇm; c«ng tr×nh ®êng thuû; s©n bay. - C«ng tr×nh thuû lîi (gäi t¾t lµ TL) gåm: c«ng tr×nh hå chøa; c«ng tr×nh ®Ëp; c«ng tr×nh thuû n«ng; c«ng tr×nh ®ª, kÌ. - C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (gäi t¾t lµ HTKT) gåm: c«ng tr×nh cÊp, tho¸t níc; c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i; c¸p th«ng tin. 7. §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh x¸c ®Þnh b»ng tØ lÖ % (quy ®Þnh t¹i phÇn II cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong s¬ bé tæng møc ®Çu t ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn th«ng qua vµ cho phÐp ®Çu t ; §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh x¸c ®Þnh b»ng tØ lÖ % (quy ®Þnh t¹i phÇn II cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (ch a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt ®îc duyÖt. 8. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ® îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ % (quy ®Þnh t¹i phÇn III cña v¨n b¶n nµy) cña chi phÝ x©y dùng (ch a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n cña c«ng tr×nh ® îc duyÖt. Trêng hîp chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm tØ träng lín trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n cña c«ng tr×nh th× ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ ® îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i phÇn III cña v¨n b¶n nµy. 9. Khi th¬ng th¶o ®Ó ký hîp ®ång giao nhËn thÇu lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ ®îc t¹m x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hîp ®ång. Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång giao nhËn thÇu lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®- îc tÝnh theo chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ trong s¬ bé tæng møc ®Çu t trong b¸o c¸o ®Çu t ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn th«ng qua vµ cho phÐp ®Çu t. Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång giao nhËn thÇu lËp dù ¸n ®Çu t , lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh ® îc tÝnh theo chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt. Khi th¬ng th¶o ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ, chi phÝ x©y dùng (hoÆc chi phÝ thiÕt bÞ) ® îc t¹m x¸c ®Þnh theo chi phÝ x©y dùng (hoÆc chi phÝ thiÕt bÞ) trong tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt ®Ó t¹m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång. Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ ® îc tÝnh theo chi phÝ x©y dùng (hoÆc chi phÝ thiÕt bÞ) trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®îc duyÖt. 10. Néi dung ®Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c kho¶n: chi phÝ nh©n c«ng; chi phÝ khÊu hao m¸y, thiÕt bÞ; chi phÝ vËt liÖu, v¨n phßng 3
 4. 4 phÈm; chi phÝ qu¶n lý; chi phÝ ®µo t¹o, båi d ìng nghiÖp vô; b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng). 11. Chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc chung díi ®©y: Ctv = Cct x Nt x k (1) Trong ®ã: - Ctv : Chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh); - Cct: Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (khi x¸c ®Þnh chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt); chi phÝ x©y dùng (khi x¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt kÕ); - Nt: §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh); - k: HÖ sè ®iÒu chØnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh) (nÕu cã). 12. §Þnh møc chi phÝ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau: 12.1. §èi víi ®Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t , lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt: - Dù ¸n c¶i t¹o, söa ch÷a ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè: k = 1,2. - Dù ¸n më réng cã kÕt nèi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña dù ¸n hiÖn cã (nÕu cha dù kiÕn kiÕn tríc khi ®Çu t) ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè: k = 1,15. C¸c dù ¸n më réng kh¸c kh«ng ®îc ®iÒu chØnh. - Dù ¸n cã tæng møc ®Çu t ≤ 10 tû ®ång, x©y dùng ë vïng s©u, vïng xa ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè: k = 1,15; x©y dùng ë h¶i ®¶o ® îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè: k = 1,25. Kh«ng ¸p dông quy ®Þnh nµy ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng thuéc ch¬ng tr×nh 135 vµ ch ¬ng tr×nh x©y dùng trung t©m côm x· miÒn nói, nói cao. 12.2. §èi víi ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: a) C«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng: - ThiÕt kÕ söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp : + Trêng hîp thiÕt kÕ kh«ng thay ®æi kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh: k =1,1. + Trêng hîp thiÕt kÕ cã thay ®æi kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh hoÆc thiÕt kÕ c¶i t¹o, n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ, bæ sung thiÕt bÞ: k=1,2. + Trêng hîp thiÕt kÕ cã thay ®æi kÕt cÊu chÞu lùc vµ mãng cña c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh: k=1,3. - ThiÕt kÕ më réng cã tÝnh to¸n kÕt nèi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c«ng tr×nh hiÖn cã: k = 1,15. C¸c trêng hîp thiÕt kÕ më réng kh¸c: k = 1,0 . 4
 5. 5 b) ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã tæng møc ®Çu t ≤ 10 tû ®ång x©y dùng ë vïng s©u, vïng xa ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè k=1,15; x©y dùng ë h¶i ®¶o ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè k= 1,2. Kh«ng ¸p dông quy ®Þnh nµy ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng thuéc ch¬ng tr×nh 135 vµ ch¬ng tr×nh x©y dùng trung t©m côm x· miÒn nói, nói cao. c) Khi x¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt kÕ söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp hoÆc më réng, chi phÝ x©y dùng lµ chi phÝ x©y dùng söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp hoÆc më réng trong tæng dù to¸n (hoÆc dù to¸n) ®îc duyÖt. 12.3. Khi ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh ®Þnh møc thiÕt kÕ söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng quy ®Þnh t¹i phÇn III cña v¨n b¶n nµy th× kh«ng ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh ®Þnh møc söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a môc 12.2 nªu trªn. 13. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ® îc ®iÒu chØnh gi¶m theo hÖ sè (k) cho c¸c tr êng hîp thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh d íi ®©y (kh«ng ®iÒu chØnh gi¶m chi phÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶. Chi phÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong trêng hîp nµy ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 19 cña v¨n b¶n): 13.1. Sö dông thiÕt kÕ mÉu, thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh: + C«ng tr×nh thø nhÊt: k =0,36 + C«ng tr×nh thø hai trë ®i: k =0,18 13.2. ThiÕt kÕ c«ng tr×nh lÆp l¹i trong mét côm c«ng tr×nh hoÆc trong mét dù ¸n hoÆc sö dông l¹i thiÕt kÕ: + C«ng tr×nh thø nhÊt kh«ng ®iÒu chØnh, theo ®óng ®Þnh møc quy ®Þnh. + C«ng tr×nh thø hai: k =0,36 + C«ng tr×nh thø ba trë ®i: k =0,18 14. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh san nÒn b»ng 40% ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp IV cña lo¹i c«ng tr×nh giao th«ng. 15. Khi lËp b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh cã yªu cÇu hå s¬ lËp b»ng hai thø tiÕng th× ®Þnh møc chi phÝ ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè k= 1,2. 16. Trêng hîp kh«ng sö dông b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh hoÆc lËp l¹i b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt; thiÕt kÕ l¹i; hoÆc söa ®æi b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt; söa ®æi thiÕt kÕ; lËp l¹i dù to¸n; tæng dù to¸n cña c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t (kh«ng ph¶i do lçi cña nhµ thÇu t vÊn) th× Chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn. Chi phÝ cho c«ng viÖc thiÕt kÕ ®· hoµn thµnh nh ng kh«ng sö dông ®îc tÝnh theo chi phÝ x©y dùng (hoÆc chi phÝ thiÕt bÞ) trong tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt. Chi phÝ cho c«ng viÖc lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt ®· hoµn thµnh nh ng kh«ng sö dông vµ c¸c c«ng viÖc nªu trªn do c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång giao nhËn thÇu. 17. Chñ ®Çu t ph¶i tr¶ kho¶n l·i theo l·i suÊt cña ng©n hµng cho nhµ thÇu lËp b¸o c¸o ®Çu t, dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y 5
 6. 6 dùng c«ng tr×nh ®èi víi nh÷ng khèi l îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh theo hîp ®ång nhng chñ ®Çu t chËm thanh to¸n. ViÖc thanh to¸n chi phÝ nµy do c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång giao nhËn thÇu lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 18. Trêng hîp cÇn néi suy ®Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, ¸p dông theo c«ng thøc: N b - Na Nt = Nb - (Ct - Cb) (2) Ca - Cb Trong ®ã: - Nt : §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh) theo chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ hoÆc chi phÝ x©y dùng cÇn tÝnh; - Ct : Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ hoÆc chi phÝ x©y dùng cÇn tÝnh ®Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh); - Ca : Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ hoÆc chi phÝ x©y dùng cËn trªn chi phÝ cÇn tÝnh ®Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh); - Cb : Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ hoÆc chi phÝ x©y dùng cËn d íi chi phÝ cÇn tÝnh ®Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh); - Na : §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh) t¬ng øng víi Ca; - Nb : Møc chi phÝ lËp lËp b¸o c¸o ®Çu t (hoÆc dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh) t ¬ng øng víi Cb. 19. Trong chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 bíc vµ chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 bíc tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i phÇn III cña v¨n b¶n nµy ®· bao gåm 10% chi phÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶. 20. Chi phÝ thiÕt kÕ khi ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh gi¶m ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13 ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ctk = Cxd x Nt x (k + 0,1) (3) Trong ®ã: - Ctk : Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh); - Cxd: Chi phÝ x©y dùng; 6
 7. 7 - Nt : §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ quy ®Þnh t¹i phÇn III cña v¨n b¶n nµy; - k: HÖ sè ®iÒu chØnh gi¶m ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ (nÕu cã). - 0,1: §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶ (10%). 21. Trêng hîp thêi gian gi¸m s¸t t¸c gi¶ bÞ kÐo dµi so víi quy ®Þnh th× Chñ ®Çu t ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña viÖc kÐo dµi thêi gian gi¸m s¸t t¸c gi¶ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn cã liªn quan. NÕu viÖc kÐo dµi thêi gian gi¸m s¸t t¸c gi¶ kh«ng do nhµ thÇu thiÕt kÕ g©y ra th× Chñ ®Çu t cïng víi nhµ thÇu thiÕt kÕ thèng nhÊt tÝnh bæ sung phÇn chi phÝ t¨ng thªm nµy b»ng dù to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc tÝnh bæ sung chi phÝ nµy. 22. ViÖc lùa chän chñng lo¹i, chÊt l îng cña vËt t, thiÕt bÞ sö dông vµo c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ do Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 23. §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ch a quy ®Þnh chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - Kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô thiÕt kÕ; - §o ®¹c, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh phôc vô thiÕt kÕ söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng; - ThiÕt kÕ di dêi; thiÕt kÕ ph¸ dì c«ng tr×nh x©y dùng; - ThiÕt kÕ chÕ t¹o thiÕt bÞ; - Tham gia ch¹y thö vµ hiÖu chØnh thiÕt bÞ; - §a tim, mèc thiÕt kÕ c«ng tr×nh ra thùc ®Þa; - M« t¶ ®Þa chÊt trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh nguån thuû ®iÖn; - Mua b¶n quyÒn trÝ tuÖ thiÕt kÕ; - Lµm m« h×nh c«ng tr×nh; - §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng; nghiªn cøu vi ph©n vïng ®éng ®Êt; lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kho¸ng s¶n trong khu vùc ¶nh hëng cña c«ng tr×nh; - C¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ kh¸c. Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trªn ® îc x¸c ®Þnh theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn t¬ng øng hoÆc b»ng dù to¸n do Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. Trêng hîp dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc do Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. Néi dung dù to¸n chi phÝ nh híng dÉn trong phô lôc kÌm theo v¨n b¶n nµy. 24. Trêng hîp lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã ®Æc thï riªng, khi ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ theo quy ®Þnh cña v¨n b¶n nµy kh«ng phï hîp vµ dù ¸n cã chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (®èi víi c«ng viÖc lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t); chi phÝ x©y dùng (®èi víi c«ng viÖc thiÕt kÕ) ngoµi quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy th× Chñ ®Çu t b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Së x©y dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tho¶ thuËn víi Bé X©y dùng x¸c ®Þnh ®Þnh møc chi phÝ cho phï hîp. 7
 8. 8 25. C¨n cø yªu cÇu cô thÓ vÒ tiÕn ®é, vÒ kü mü thuËt cña c«ng tr×nh, vÒ néi dung cña c«ng viÖc lËp b¸o c¸o ®Çu t , dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc khi lËp dù ¸n, thiÕt kÕ cã sö dông gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi gãp phÇn rót ng¾n thêi gian thi c«ng x©y dùng, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông c«ng tr×nh hoÆc khi sö dông tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña níc ngoµi), Chñ ®Çu t cïng víi nhµ thÇu t vÊn lËp dù ¸n hoÆc nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ th ¬ng th¶o ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ trÞ cña hîp ®ång giao nhËn thÇu lËp dù ¸n hoÆc thiÕt x©y dùng c«ng tr×nh (t¨ng hoÆc gi¶m), nhng møc ®iÒu chØnh t¨ng kh«ng v ît qu¸ 20% gÝa trÞ tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. Chñ ®Çu t tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ gi¸ trÞ ®iÒu chØnh cña hîp ®ång giao nhËn thÇu c¸c c«ng viÖc nªu trªn. 26. ViÖc chuyÓn tiÕp sang ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. 8
 9. 9 bé x©y dùng -----o0o----- §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 11/2005/Q§-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé x©y dùng) hµ néi - 2005 9
 10. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PhÇn II ®Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng II.1: §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i c«ng Tªn c«ng viÖc Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (tû ®ång) tr×nh 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 DD LËp b¸o c¸o ®Çu t 0,067 0,062 0,043 0,025 0,020 0,017 CN LËp b¸o c¸o ®Çu t 0,073 0,066 0,046 0,029 0,023 0,020 GT LËp b¸o c¸o ®Çu t 0,046 0,042 0,028 0,017 0,013 0,011 TL LËp b¸o c¸o ®Çu t 0,050 0,044 0,031 0,019 0,016 0,013 HTKT LËp b¸o c¸o ®Çu t 0,049 0,043 0,030 0,018 0,014 0,012 Ghi chó: §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ h¹ tÇng kü thuËt ®îc ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng II.1.
 11. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA B¶ng II.2: §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (DA§T), lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh (BCKTKT) §¬n vÞ tÝnh: % Lo¹i CT Tªn c«ng viÖc Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (tû ®ång) ≤7 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 DD LËp DA§T 0,682 0,546 0,448 0,368 0,273 0,215 0,191 0,164 0,139 0,111 0,089 CN LËp DA§T 1,167 0,934 0,794 0,63 0,467 0,368 0,345 0,299 0,242 0,207 0,145 GT LËp DA§T 0,56 0,41 0,374 0,298 0,244 0,176 0,150 0,131 0,112 0,089 0,072 TL LËp DA§T 0,681 0,491 0,447 0,357 0,291 0,225 0,191 0,156 0,134 0,107 0,086 HTKT LËp DA§T 0,585 0,428 0,389 0,312 0,253 0,182 0,156 0,137 0,117 0,094 0,075 C¸c lo¹i CT LËp BCKTKT 3,5 Ghi chó: 1. §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ h¹ tÇng kü thuËt ® îc ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng II.2. 2. ViÖc x¸c ®Þnh tû träng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së trong chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh do c¸c bªn giao nhËn thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc trªn quyÕt ®Þnh.
 12. 12 12
 13. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PhÇn III ®Þnh møc Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh lo¹i - c«ng tr×nh d©n dông B¶ng III.1: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 bíc § §¬n vÞ tÝnh: % Chi phÝ x©y dùng CÊp c«ng tr×nh c«ng tr×nh (tû ®ång) CÊp ®Æc biÖt CÊp I CÊp II 2.000 0,88 0,81 0,73 1.000 1,03 0,94 0,86 500 1,22 1,10 1,01 200 1,44 1,31 1,19 100 1,58 1,43 1,31 50 1,74 1,58 1,44 20 2,07 1,89 1,70 10 2,38 2,16 1,96 7 - - 2,05
 14. 14 víi c«ng tr×nh d©n dông cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b íc th× chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc tÝnh b»ng 55% ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i b¶ng III.1 2. §Þnh møc chi phÝ cña mét sè c«ng tr×nh d©n dông sau ® îc ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: 2.1. K=1,2 ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b íc: kh¸ch s¹n; tr- êng ®¹i häc quèc gia; c«ng tr×nh v¨n ho¸ cÊp tØnh, thµnh phè, quèc gia; c«ng tr×nh tîng ®µi, ®µi tëng niÖm; bÖnh viÖn trung ¬ng, quèc tÕ; nhµ thi ®Êu thÓ thao cã m¸i che; trô së lµm viÖc cÊp nhµ n íc; trung t©m héi nghÞ quèc gia, quèc tÕ; th¸p truyÒn h×nh. 2.2. C«ng tr×nh ga hµng kh«ng, ®µi l u kh«ng, ®µi chØ huy: cÊp I: K = 1,1; cÊp II: K = 1,2; cÊp III: K = 1,34. Lo¹i - c«ng tr×nh c«ng nghiÖp B¶ng III.3: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 bíc §¬n vÞ tÝnh: % Chi phÝ x©y dùng CÊp c«ng tr×nh c«ng tr×nh (tû ®ång) CÊp ®Æc biÖt CÊp I CÊp II 2.000 1,23 1,03 0,86 1.000 1,45 1,21 1,01 500 1,66 1,38 1,15 200 1,82 1,51 1,26 100 2,01 1,67 1,39 50 2,21 1,83 1,53 20 2,58 2,15 1,79 10 2,79 2,33 1,94 7 - - 1,99
 15. 15 20 2,76 2,49 2,21 10 2,99 2,69 2,39 7 3,07 2,76 2,45 2.000MW: K = 0,83 600MW ÷ 2.000MW: K = 0,92 50MW ÷ < 600MW: K = 1,20 5MW÷
 16. 16 > 1000MW: K = 1,0 300MW ÷ 1.000MW: K = 1,20 30MW ÷
 17. 17 1 ÷ 2 triÖu tÊn/n¨m K = 1,43; c«ng suÊt < 1 triÖu tÊn/n¨m K = 1,58. 3.14. C«ng tr×nh ho¸ chÊt: - Ho¸ chÊt c¬ b¶n, ho¸ chÊt tiªu dïng: + S¶n lîng > 500.000 tÊn/ngµy: K = 1,20 + S¶n lîng 100.000÷ 500.000 tÊn/ngµy: K = 1,43 + S¶n lîng
 18. 18 5. Trêng hîp c«ng tr×nh ho¸ chÊt, khai th¸c than, quÆng, xi m¨ng cã chi phÝ thiÕt bÞ ≥ 50% chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ trong tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n th× chi phÝ thiÕt kÕ trong tr êng hîp nµy ®îc tÝnh b»ng cÆp trÞ sè ®Þnh møc tû lÖ % theo chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (quy ®Þnh trong c¸c b¶ng III.3, III.4 vµ CN2): B¶ng CN2 §¬n vÞ tÝnh: % STT C«ng tr×nh Chi phÝ thiÕt bÞ (tû ®ång) ≤5 15 25 50 100 200 500 1.000 3.000 C«ng tr×nh ho¸ 1 1,10 1,0 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 0,55 0,45 chÊt C«ng tr×nh khai 2 th¸c than, qô¨ng (má vËt liÖu): - Má lé thiªn 0,95 0,85 0,80 0,75 0,70 0,60 0,55 050 040 - Má hÇm lß 1,15 1,0 0,95 0,90 0,80 0,75 0,65 0,60 0,50 C«ng tr×nh SX xi 3 - - - 1,15 1,10 1,05 1,01 0,96 0,80 m¨ng C«ng tr×nh c«ng 4 0,88 0,80 0,72 0,68 0,64 0,56 0,48 0,44 0,36 nghiÖp kh¸c 6. §Þnh møc chi phÝ c¸c c«ng tr×nh tuyÕn èng cÊp x¨ng dÇu; c«ng tr×nh söa ch÷a, b¶o dìng m¸y bay; c«ng tr×nh th«ng tin, chiÕu s¸ng cho s©n bay ¸p dông ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i b¶ng III.3 vµ III.4 cña lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. 7. §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp läc ho¸ dÇu kh«ng quy ®Þnh t¹i b¶ng III.3 vµ III.4 Chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp läc ho¸ dÇu x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n riªng. lo¹i - c«ng tr×nh giao th«ng B¶ng III.5: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 bíc §¬n vÞ tÝnh: % Chi phÝ x©y dùng CÊp c«ng tr×nh c«ng tr×nh (tû ®ång) CÊp ®Æc biÖt CÊp I CÊp II 2.000 0,76 0,48 0,44 1.000 0,91 0,57 0,52 500 1,06 0,67 0,61 18
 19. 19 200 1,145 0,73 0,67 100 1,26 0,81 0,73 50 1,46 0,87 0,80 20 1,67 1,05 0,94 10 1,81 1,11 1,01 7 - - 1,04
 20. 20 B¶ng III.7: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 bíc §¬n vÞ tÝnh: % Chi phÝ x©y dùng CÊp c«ng tr×nh c«ng tr×nh (tû ®ång) CÊp ®Æc biÖt CÊp I CÊp II 2.000 0,96 0,87 0,76 1.000 1,13 1,02 0,91 500 1,34 1,21 1,06 200 1,57 1,43 1,31 100 1,72 1,55 1,42 50 1,91 1,73 1,57 20 2,25 2,05 1,86 10 2,59 2,35 2,13 7 - - 2,22
Đồng bộ tài khoản