Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận 7

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/2009/Q -UBND Qu n 7, ngày 17 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG QU N LÝ Ô THN QU N 7 Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n qui ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph v quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 c a liên B N i v và B Xây d ng v Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p xã v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20/5/2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n; Căn c hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27/5/2008 c a S N i v thành ph v th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20/5/2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -UBND ngày 07/7/2008 c a y ban nhân qu n 7 v vi c thành l p phòng Qu n lý ô th tr c thu c y ban nhân dân qu n 7; Xét ngh c a Trư ng phòng N i v qu n t i t trình s 561/TTr-NV ngày 04/9/2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a phòng Qu n lý ô th qu n 7. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký ban hành. Bãi b các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng phòng N i v qu n, Trư ng phòng Qu n lý ô th qu n, Th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Th Kim Em
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG QU N LÝ Ô THN QU N 7. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 7). Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí Phòng Qu n lý ô th là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 7. Phòng Qu n lý ô th có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n 7, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a S Xây d ng, S Giao thông v n t i, S Quy ho ch-Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Ch c năng Phòng Qu n lý ô th qu n có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n 7 th c hi n qu n lý nhà nư c v : ki n trúc; quy ho ch xây d ng; phát tri n ô th ; nhà và công s ; th t c c p, i s nhà, qu n lý h sơ và cung c p thông tin v nhà , v t li u xây d ng; giao thông; h t ng k thu t ô th (g m: c p, thoát nư c; công viên, cây xanh; chi u sáng; b n, bãi xe ô th ); phòng ch ng thiên tai (lũ, l t, bão,…); h sơ ch nh bi n ng sau xây d ng. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng Qu n lý ô th có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Nhi m v và quy n h n chung thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao: a) Trình y ban nhân dân qu n 7 d th o quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v phát tri n các ngành theo ch c năng, nhi m v c a phòng trên a bàn; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. b) T ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, nhi m v c i cách hành chính v lĩnh v c ư c phân công sau khi ư c ban hành, phê duy t; thông tin, tuyên truy n, giáo d c, ph bi n, hư ng d n văn b n pháp lu t, cơ ch , chính sách, chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c ư c phân công. c) Giúp y ban nhân dân qu n 7 th c hi n và ch u trách nhi m v vi c thNm nh, ăng ký, c p và thu h i các lo i gi y phép thu c ph m vi trách nhi m và thNm quy n c a phòng theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân qu n 7. d) Th c hi n nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph quy nh: phòng ch ng thiên tai (lũ, l t, bão,…).
  3. e) Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c ư c phân công cho cán b , công ch c phư ng trên a bàn. g) T ch c tri n khai, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v c a phòng. h) ư c quy n yêu c u các cơ quan, ơn v thu c qu n và y ban nhân dân phư ng cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c qu n lý thu c ch c năng, nhi m v c a phòng; th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t liên quan n ch c năng, nhi m v ư c giao c a phòng theo quy nh c a y ban nhân dân qu n 7 và các S liên quan. i) Qu n lý biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c phòng theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân qu n 7. Tr c ti p s p x p, b trí công tác i v i công ch c trong ph m vi qu n lý. k) Qu n lý tài chính, tài s n c a phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n 7. 2. Nhi m v quy n h n c th v lĩnh v c xây d ng: a) Giúp và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n 7 trong vi c t ch c th c hi n các nhi m v v qu n lý u tư xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, qu n lý v t li u xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . b) Giúp y ban nhân dân qu n 7 th c hi n vi c c p, gia h n, i u ch nh, thu h i gi y phép xây d ng công trình và ki m tra vi c xây d ng công trình theo gi y phép ư c c p trên a bàn qu n theo s phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph , h sơ ch nh bi n ng sau xây d ng. c) T ch c th c hi n vi c giao n p và chuy n Văn phòng y ban nhân dân qu n lưu tr h sơ, tài li u kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng, h sơ, tài li u hoàn công công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a y ban nhân dân qu n 7 theo quy nh c a pháp lu t. d) T ch c l p, thNm nh, trình y ban nhân dân qu n 7 phê duy t, ho c t ch c l p y ban nhân dân qu n 7 trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t các án quy ho ch xây d ng trên a bàn qu n theo quy nh c a pháp lu t. ) T ch c l p, thNm nh Quy ch qu n lý ki n trúc ô th c p II y ban nhân dân qu n 7 trình y ban nhân dân thành ph phê duy t ho c y ban nhân dân qu n 7 phê duy t theo phân c p. e) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng các công trình theo Quy ch qu n lý ki n trúc ô th và quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; t ch c công b , công khai các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th , quy ho ch xây d ng; cung c p thông tin v ki n trúc, quy ho ch xây d ng; qu n lý các m c gi i, ch gi i xây d ng, c t xây d ng trên a bàn qu n theo phân c p. g) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n vi c xây d ng m i, c i t o, s a ch a, duy tu, b o trì, qu n lý, khai thác, s d ng các công trình h t ng k thu t trên a bàn qu n theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph , qu n. h) Giúp y ban nhân dân qu n 7 trong vi c t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách v nhà và công s ; qu n lý qu nhà và quy n qu n lý s d ng công s trên a bàn qu n theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph ; t ch c th c hi n công tác i u tra, th ng kê, ánh giá nh kỳ v nhà và công s trên a bàn qu n. i) Ph i h p v i Thanh tra xây d ng qu n hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i các công ch c Thanh tra xây d ng phư ng;
  4. 3. Nhi m v quy n h n c th v lĩnh v c giao thông v n t i: a) Trình y ban nhân dân qu n 7 d th o: chương trình, các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông trên a bàn theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý công trình giao thông ư ng b trên a bàn. b) T ch c qu n lý, b o trì, b o m tiêu chuNn, quy chuNn k thu t m ng lư i công trình giao thông ư ng b , ư ng th y n i a a phương ang khai thác do qu n ch u trách nhi m qu n lý. c) Qu n lý ho t ng v n t i trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. d) Tham mưu và xu t các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n và x lý các hành vi xâm ph m công trình giao thông, l n chi m hành lang an toàn giao thông; ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c gi i t a l n chi m hành lang an toàn giao thông trên a bàn theo hư ng d n c a S Giao thông v n t i và ch o c a y ban nhân dân qu n 7. ) Làm nhi m v thư ng tr c Ban An toàn giao thông qu n; ph i h p v i các cơ quan có liên quan tri n khai ho t ng tìm ki m c u n n ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không x y ra trên a bàn qu n. 4. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n 7 giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương III CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng Qu n lý ô th có Trư ng phòng ph trách và không quá 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng. Phòng Qu n lý ô th làm vi c theo ch th trư ng. a) Trư ng phòng là ngư i ng u phòng, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a phòng, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c các S liên quan n ch c năng nhi m v v th c hi n các m t công tác chuyên môn. b) Các Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c Trư ng phòng phân công; khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y quy n i u hành các ho t ng c a phòng. Các Phó Trư ng phòng th c hi n các công vi c do Trư ng phòng phân công theo lĩnh v c và liên i ch u trách nhi m trư c c p trên nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách. Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, cho t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. c) Tùy theo trình chuyên môn nghi p v và năng l c c a cán b lãnh o phòng (Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng), Trư ng phòng phân công chuyên trách qu n lý, ch o th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c theo chuyên ngành c th . 2. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác qu n lý ô th trên a bàn qu n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên và c i m tình hình c th ơn v , trình , năng l c cán b , phòng Qu n lý ô th t ch c thành các T g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác:
  5. - T Văn phòng: qu n lý hành chính; công tác văn thư, lưu tr , k tóan; - T k thu t 1: th c hi n tác nghi p h sơ hành chính, qu n lý nhà và công s ; - T k thu t 2: qu n lý quy ho ch xây d ng, phát tri n ô th ; ki n trúc công trình; - T k thu t 3: qu n lý giao thông, h t ng k thu t ô th ; ho t ng xây d ng; phòng ch ng thiên tai, l t bão; i u 4. Biên ch 1. S lư ng biên ch c th làm công tác qu n lý ngành c a phòng Qu n lý ô th do Ch t ch y ban nhân dân qu n 7 quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. 2. Biên ch c a t ng t nghi p v do Trư ng phòng quy t nh trên cơ s biên ch phòng ư c y ban nhân dân qu n giao và yêu c u công tác c a phòng Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Trư ng phòng căn c các quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n xây d ng quy ch làm vi c, ch thông tin báo cáo c a cơ quan và ch o, ki m tra vi c th c hi n quy ch ó. 3. Trư ng phòng ch u trách nhi m v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan mình và các công vi c ư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n phân công ho c u quy n; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và ch u trách nhi m khi xNy ra tình tr ng tham nhũng, gây thi t h i trong t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý c a mình. 4. Trư ng phòng có trách nhi m báo cáo v i y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n và S Xây d ng, S Giao thông v n t i, S Quy ho ch-Ki n trúc v t ch c, ho t ng c a cơ quan mình; báo cáo công tác trư c y ban nhân dân qu n khi ư c yêu c u; ph i h p v i lãnh o các phòng, ban ngành oàn th c a qu n gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình. 5. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 6. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau.
  6. 2. Sau khi giao ban lãnh o phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng phòng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cơ quan m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i các các t ch c và cá nhân có liên quan ph i th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c phòng chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a phòng; i u 7. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n 7 Phòng Qu n lý ô th ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n 7 v toàn b công tác c a phòng. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n 7 v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Theo nh kỳ ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n 7 v n i dung công tác c a phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 2. i v i S Xây d ng, S Giao thông v n t i, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng Phòng Qu n lý ô th ch u s hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a các S liên quan; báo cáo k t qu ho t ng công tác chuyên môn nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Giám c các S liên quan. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n 7 Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n 7, nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n. Trư ng h p ch trì ph i h p công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng phòng Qu n lý ô th ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 7 xem xét, quy t nh. 4. i v i y ban nhân dân phư ng a) Ph i h p h tr và t o i u ki n y ban nhân dân phư ng th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a phòng; b) Hư ng d n cán b phư ng v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do phòng qu n lý. 5. i v i y ban M t tr n T qu c, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n Khi y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n 7 gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V
  7. CH S D NG CON D U i u 8. Ch s d ng con d u Phòng Qu n lý ô th qu n ư c s d ng con d u c a phòng theo ch c năng nhi m v ư c quy nh t i quy ch này và Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20/5/2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n, Quy t nh s 37/2008/Q -UBND ngày 07/7/2008 c a y ban nhân qu n 7 v vi c thành l p phòng Qu n lý ô th tr c thu c y ban nhân dân qu n 7 và Thông báo s 816/TB-UBND ngày 25/9/2008 c a y ban nhân dân qu n 7 v vi c s d ng con d u các cơ quan chuyên môn và ký th a y quy n. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 9. Trách nhi m thi hành Chánh văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng phòng Qu n lý ô th qu n tri n khai, t ch c th c hi n, Th trư ng các phòng, ban có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ph i h p th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n quy ch n u c n thay i, b sung cho phù h p v i tình hình thưc ti n thì vi c thay i, b sung ph i ư c y ban nhân dân qu n xem xét và phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản