Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TÂN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 11/2009/Q -UBND Bình Tân, ngày 30 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V BÃI B VĂN B N Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp qu n t i T trình s 335/TTr-TP ngày 27 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b 03 văn b n do y ban nhân dân qu n Bình Tân ban hành không còn phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành (theo Danh m c ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng phòng Tư pháp qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n, Th trư ng các phòng, ban chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh Văn Chính DANH M C
  2. VĂN B N Ư C BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2009/Q -UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) NĂM 2004 QUY T NNH STT S hi u văn Ngày ban hành Trích y u văn b n Lý do bãi b b n 1 2439/2004/Q - 08/12/2004 V/v thành l p Trung tâm Không còn phù h p UB tham v n và h tr c ng ng theo quy nh t i Bình Tân Quy t nh s 35/2007/Q -UBND ngày 27/02/2007 c a UBND thành ph 2 164/GD- T 13/4/2004 Quy nh v ch c trách - Ban hành sai thNm nhi m v c a giáo viên quy n theo quy nh chuyên trách CMC - PCGD t i Thông tư liên t ch s 35/2008/TTLT- BGD T- BNV ngày 14/7/2008 NĂM 2007 QUY T NNH STT S hi u văn Ngày ban hành Trích y u văn b n Lý do bãi b b n 1 1980/2007/Q - 05/9/2007 Ban hành Quy ch t ch c và Không còn phù h p UBND ho t ng c a i Qu n lý theo quy nh t i tr t t ô th qu n và T Quy t nh s Qu n lý tr t t ô th phư ng 133/2007/Q - UBND ngày 23/11/2007 c a UBND thành ph Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN
Đồng bộ tài khoản