Quyết định 1102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 1102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  sè 1102/q®­ttg  n g µ y 19  th¸ng 11 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  kinh p h Ý   ® Ó  tr¶ tiÒn l¬ n g   h o  c¸n b é  c«n g  ® o µ n  c h u yªn tr¸ch ® a n g  lµ m  viÖc    c t¹i c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n g o µi q u è c d o a n h thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng    Liªn®oµn    lao ®éng  ViÖtNam       t¹ C«ng    i v¨n sè  1847/TL§  ngµy  th¸ng11  07    n¨m 2002, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.    Bæ sung 13.584  iÖu ®ång  tr   (mêi ba      tû,n¨m tr¨m t¸m  ¬i t m    tr   iÖu ®ång) cho Tæng    Liªn®oµn    lao ®éng ViÖt Nam       tõ nguån      t¨ngthu ng©n  s¸ch Trung    ¬ng n¨m 2002,®Ó         chitr¶tiÒn l  ¬ng cho    c«ng  c¸n bé  ®oµn chuyªn  tr¸ch®ang    lµm viÖc  i   t¹  doanh  c¸c nghiÖp  ngoµi quèc    doanh theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng    Liªn®oµn    lao®éng ViÖtNam       t¹ C«ng    i v¨n 1847/TL§. §iÒu    tµichÝnh  2. Bé    chñ    tr×phèihîp      víiTæng     Liªn®oµn    lao ®éng  ViÖt Nam,  Lao    Bé  ®éng    ­ Th¬ng binh  X∙    Néi  nghiªn cøu, ban  vµ  héi,Bé  vô      hµnh  chÕ  c¬  qu¶n    biÖn  lývµ  ph¸p,chÕ      tµinh»m         thu ®ñ 2% kinh phÝ    c«ng  ®oµn  theo quy ®Þnh,    ®Ó ®¶m   b¶o    ®ñ nguån  kinh phÝ   ¬ng    tr¶l cho  bé  c¸n  c«ng ®oµn  chuyªn tr¸ch,kÓ   sè    c¶  c¸n  c«ng  bé  ®oµn  ®ang  lµm viÖc  i   t¹  c¸c doanh  nghiÖp ngoµi quèc    doanh. C¬     chÕ   nµy thùc hiÖn    tõ n¨m ng©n  s¸ch  nhµ    níc2003. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu    4. C¸c  tr     Bé  ëng: Tµi chÝnh, Lao    ®éng    ­ Th¬ng binh  X∙    vµ  héi, Néi vô  Chñ    vµ  tÞch Tæng    Liªn®oµn    lao®éng  ViÖtNam     chÞu  tr¸chnhiÖm      thi hµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản