Quyết định 1106/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 1106/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1106/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1106/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1106/Q -KTNN Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N QUY HO CH CÁN B LÃNH O, QU N LÝ C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 c a B Chính tr v công tác quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý th i kỳ y m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; Căn c Hư ng d n s 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 c a Ban T ch c Trung ương hư ng d n th c hi n Ngh quy t s 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 c a B Chính tr v công tác quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý th i kỳ y m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Hư ng d n quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý c a Ki m toán Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 302/Q -KTNN ngày 15/8/2003 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c ban hành Hư ng d n quy ho ch cán b , công ch c lãnh o. i u 3. V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a Ki m toán Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban TCTW ( b/c); - Lãnh o KTNN; - ng u KTNN; - Các u viên BCS ng; Vương ình Hu - Lưu: VT, TCCB (06).
 2. HƯ NG D N QUY HO CH CÁN B LÃNH O, QU N LÝ C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t nh s 1106/Q -KTNN ngày 30 tháng 9 năm 2009 c a T ng Ki m toán Nhà nư c) I. TH M QUY N, I TƯ NG, TIÊU CHU N CÁC CH C DANH QUY HO CH 1. ThNm quy n quy ho ch - Ban cán s ng xây d ng xu t, báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư quy ho ch các ch c danh lãnh o c a Ki m toán Nhà nư c thu c di n B Chính tr , Ban Bí thư qu n lý, bao g m: + T ng Ki m toán Nhà nư c; + Phó T ng Ki m toán Nhà nư c. - Ban Cán s ng quy t nh quy ho ch các ch c danh cán b lãnh o c a Ki m toán Nhà nư c, bao g m: + V trư ng và tương ương; + Phó V trư ng và tương ương; + Trư ng phòng và tương ương; + Phó trư ng phòng và tương ương. 2. i tư ng quy ho ch 2.1. Ngu n gi i thi u quy ho ch các ch c danh trong ngành - i v i ch c danh T ng Ki m toán Nhà nư c là: Phó T ng Ki m toán Nhà nư c; V trư ng và tương ương; - i v i ch c danh Phó T ng Ki m toán Nhà nư c là: V trư ng và tương ương; Phó V trư ng và tương ương ( ã quy ho ch ch c danh v trư ng); - i v i ch c danh V trư ng và tương ương là: Phó V trư ng và tương ương; Trư ng phòng và tương ương; Phó trư ng phòng và tương ương; - i v i ch c danh Phó v trư ng và tương ương là: Trư ng phòng và tương ương; phó trư ng phòng và tương ương. - i v i ch c danh trư ng phòng và tương ương là: Phó trư ng phòng và tương ương; công ch c, viên ch c thu c Ki m toán Nhà nư c.
 3. - i v i ch c danh Phó trư ng phòng và tương ương là: Công ch c, viên ch c thu c Ki m toán Nhà nư c. 2.2. Ngu n b sung t ngoài ngành Lãnh o Ki m toán Nhà nư c căn c tiêu chuNn và cán b lãnh o Ki m toán Nhà nư c trong t ng th i kỳ, t ng ch c danh c n b sung theo quy ho ch xem xét tuy n ch n ngu n cán b t : Các cơ quan, ơn v , a phương và các Doanh nghi p Nhà nư c. 2.3. V tu i quy ho ch - Quy ho ch lãnh o Ki m toán Nhà nư c : cán b có tu i t 55 tr xu ng ( i v i nam) và 50 tu i tr xu ng ( i v i n ). - Quy ho ch lãnh o c p v trư ng không quá 55 tu i i v i nam và không quá 50 tu i i v i n , c p phó v trư ng không quá 50 tu i. - Quy ho ch lãnh o c p trư ng phòng không quá 45 tu i, c p phó trư ng phòng không quá 40 tu i. Trư ng h p c bi t do Ban cán s ng xem xét c th và quy t nh. 3. Tiêu chuNn c a cán b ưa vào di n quy ho ch 3.1. Tiêu chuNn chung (theo quy nh t i Ngh quy t Trung ương 3 khoá VIII v tiêu chuNn cán b ), c th : - Có tinh th n yêu nư c sâu s c, t n tu ph c v nhân dân, kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, ph n u th c hi n có k t qu ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c. - C n ki m liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng. Có ý th c t ch c k lu t, trung th c, không cơ h i, g n bó m t thi t v i nhân dân, ư c nhân dân tín nhi m. - Có trình hi u bi t v lý lu n chính tr , quan i m, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c; có trình văn hoá, chuyên môn, năng l c và s c kho làm vi c có hi u qu , áp ng yêu c u nhi m v ư c giao. - Gương m u v o c, l i s ng; có tác phong dân ch , khoa h c. Có kh năng t p h p qu n chúng oàn k t n i b . - Có chi u hư ng và tri n v ng phát tri n; kh năng áp ng yêu c u nhi m v khi ư c b trí vào ch c v quy ho ch. - Trình ào t o: + Trình chuyên môn: T t nghi p i h c tr lên, chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao.
 4. - PhNm ch t o c: + Có ý th c trách nhi m trong công tác, trong xây d ng ơn v , kh năng t p h p, oàn k t cán b , công ch c trong b ph n, ơn v , ư c qu n chúng tín nhi m. + Ch p hành úng các quy nh c a a phương, quan h úng m c v i nhân dân nơi cư trú. 3.2. Tiêu chuNn c th i v i cán b , công ch c quy ho ch ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c a. Có các tiêu chuNn chung Trình ào t o - Trình lý lu n chính tr : Cao c p ho c tương ương; - Trình qu n lý nhà nư c: Ch ng ch qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương; - Trình ngo i ng : Trình C tr lên (Anh, Pháp, c, Nga, Trung); - Trình tin h c: Ch ng ch tin h c văn phòng trình B tr lên. c. Trình lãnh o, qu n lý - Có kh năng t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i trong t ng th i kỳ theo các lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng qu n lý, t ch c i u hành các ho t ng c a ơn v , kh năng phân tích, t ng h p, ánh giá và t ng k t, báo cáo các lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng nghiên c u và xây d ng các văn b n pháp quy thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng xây d ng chi n lư c phát tri n ngành, xây d ng các án, k ho ch, gi i pháp v chuyên môn nghi p v c p ngành và hư ng d n th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng ch trì nghiên c u tài khoa h c c p B , c p Nhà nư c v lĩnh v c Ki m toán Nhà nư c. 3.3. Tiêu chuNn i v i cán b , công ch c quy ho ch ch c danh lãnh oc pv Có các tiêu chuNn chung Trình ào t o - Trình lý lu n chính tr : Trung c p tr lên;
 5. - Trình qu n lý nhà nư c: Ch ng ch qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên; - Trình ngo i ng : Trình B tr lên (Anh, Pháp, c, Nga, Trung); - Trình tin h c: Ch ng ch tin h c văn phòng trình B tr lên. c. Trình lãnh o, qu n lý - Có kh năng t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c theo các lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng qu n lý, t ch c i u hành các ho t ng c a ơn v , kh năng phân tích, t ng h p, ánh giá và t ng k t, báo cáo các lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng xây d ng các án, k ho ch, gi i pháp v chuyên môn nghi p v c a ơn v và hư ng d n th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Có kh năng ch trì nghiên c u tài khoa h c c p cơ s và xây d ng các văn b n pháp quy thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách và kh năng ph i h p th c hi n nhi m v ư c giao v i các ơn v trong và ngoài ngành. 3.4. Tiêu chuNn i v i cán b , công ch c quy ho ch ch c danh lãnh o c p phòng a. Có tiêu chuNn chung b. Trình ào t o - Trình lý lu n chính tr : Trình trung c p và tương ương; - Trình qu n lý nhà nư c: Ch ng ch qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên và tương ương tr lên; - Trình ngo i ng : Trình B tr lên (Anh, Pháp, c, Nga, Trung); - Trình tin h c: Ch ng ch tin h c văn phòng trình B tr lên. c. Trình lãnh o, qu n lý - Có th i gian b nhi m vào ng ch công ch c, viên ch c t 03 năm tr lên, có năng l c th c ti n và có tri n v ng phát tri n rõ r t ; - Có kh năng t ch c th c hi n các ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c; - Có kh năng qu n lý, t ch c i u hành các ho t ng ư c phân công, kh năng phân tích, t ng h p và báo cáo các m t công tác trong lĩnh v c ư c phân công ph trách;
 6. - Có kh năng xây d ng k ho ch, gi i pháp th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách. 4. S lư ng quy ho ch i v i các ch c danh quy ho ch Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, m i v trí có t 2-3 cán b d ngu n. i v i các ch c danh quy ho ch c p v , c p phòng m b o ngu n quy ho ch (k c ngu n cán b ương ch c và ngu n m i ư c gi i thi u b sung) có s lư ng 1,5 - 2 l n so v i s lư ng cán b lãnh o c p v , c p phòng ương nhi m hi n nay c a Ki m toán Nhà nư c; m i cán b có th quy ho ch vào 2-3 ch c danh. 5. T ch c công khai quy ho ch - Danh sách quy ho ch các ch c danh lãnh o Ki m toán Nhà nư c khi ư c B Chính tr , Ban Bí thư phê duy t ư c g i cho Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, ng u Ki m toán Nhà nư c và ư c thông báo cho cá nhân trong di n quy ho ch bi t. - Danh sách quy ho ch các ch c danh lãnh o c p v , c p phòng ư c thông báo công khai trong Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, ng u Ki m toán Nhà nư c và ư c g i cho Th trư ng ơn v và c p u cùng c p; ng th i thông báo cho cá nhân trong di n quy ho ch bi t. 6. ánh giá cán b trư c khi ưa vào quy ho ch 6.1. N i dung ánh giá Vi c ánh giá cán b thu c di n quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý các c p theo các n i dung sau: - PhNm ch t chính tr , o c l i s ng, nh n th c chính tr : + Vi c ch p hành các ch trương ư ng l i và quy ch , quy nh c a ng, chính sách pháp lu t c a nhà nư c; + Gi gìn o c l i s ng trong s ch, ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các bi u hi n tiêu c c khác; + Tinh th n h c h i nâng cao trình ; tính trung th c, ý th c t ch c k lu t, tinh th n trách nhi m trong công tác. - Năng l c th c ti n, k t qu công tác: + Năng l c i u hành, t ch c th c hi n nhi m v ; tính ch ng, sáng t o và m c hoàn thành ch c trách, nhi m v ư c giao; + Kh năng oàn k t quy t , ph i h p công tác phát huy s c m nh c a t p th .
 7. - Có chi u hư ng và tri n v ng phát tri n: kh năng áp ng yêu c u nhi m v khi ư c b trí vào ch c v quy ho ch. 6.2. Quy trình ánh giá - Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý, s d ng cán b , công ch c nh n xét, ánh giá i v i t ng các b ư c gi i thi u quy ho ch. - T p th lãnh o ơn v và c p u cùng c p t ch c nh n xét, ánh giá (sau khi ã có ý ki n nh n xét c a c p u ho c chính quy n a phương nơi cán b cư trú v tư cách công dân c a b n thân và gia ình) i v i t ng cán b ư c gi i thi u quy ho ch. - Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c t ch c nh n xét, ánh giá i v i t ng cán b ư c gi i thi u quy ho ch các ch c danh lãnh o c p v , ch c danh quy ho ch Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. - ý ki n nh n xét ánh giá cán b ư c th hi n b ng văn b n, công khai trong t p th lãnh o Ki m toán Nhà nư c, th trư ng ơn v nơi cán b công tác và ư c thông báo cho cán b ư c ánh giá bi t. II. QUY TRÌNH TI N HÀNH QUY HO CH 1. Các bư c ti n hành quy ho ch 1.1. i v i ch c danh lãnh o KTNN 1.1.1. i tư ng t ngoài ngành Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c gi i thi u nhân s ngoài ngành d ki n ưa vào quy ho ch các ch c danh lãnh o c a Ki m toán Nhà nư c ; V T ch c cán b t ng h p các thông tin v cán b , g m: - Trích ngang lý l ch cán b ư c gi i thi u; - Nh n xét, ánh giá c a th trư ng và c p u ơn v qu n lý cán b , công ch c ư c gi i thi u; ý ki n nh n xét c a c p u ho c chính quy n a phương nơi cán b cư trú v tư cách công dân c a b n thân và gia ình; - Báo cáo ng chí bí thư Ban cán s , T ng Ki m toán Nhà nư c trư c khi ưa ra l y ý ki n t i h i ngh ch ch t. 1.1.2. i tư ng trong ngành Bư c 1: V T ch c cán b ch trì ph i h p v i th trư ng ơn v t ch c h i ngh toàn th cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ơn v quán tri t yêu c u, m c ích, n i dung c a công tác quy ho ch cán b Lãnh o Ki m toán Nhà nư c và ti n hành l y phi u thăm dò gi i thi u quy ho ch các ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, ki m phi u, t ng h p và l p biên b n ki m phi u ( ơn v chuNn b phi u).
 8. - Trên cơ s k t qu phi u thăm dò gi i thi u quy ho ch cán b Lãnh o Ki m toán Nhà nư c c a các ơn v , V T ch c cán b t ng h p các thông tin v cán b , tham mưu xây d ng k ho ch và xu t danh sách (n u c n) nhân s có tri n v ng d ki n ưa vào quy ho ch các ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, báo cáo ng chí bí thư Ban cán s , T ng Ki m toán Nhà nư c trư c khi ưa ra l y ý ki n t i h i ngh ch ch t. Các thông tin g m: h và tên, năm sinh, năm vào ng, ch c v , ng ch công ch c, ơn v công tác, trình ào t o, t l phi u gi i thi u vào di n quy ho ch các ch c danh c p dư i. Bư c 2: Ban cán s ng ph i h p v i Lãnh o Ki m toán Nhà nư c t ch c h i ngh cán b ch ch t l y phi u gi i thi u quy ho ch cán b Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, thành ph n g m: Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, Thư ng v ng u Ki m toán Nhà nư c, lãnh o c p v và tương ương, Ch t ch và Phó ch t ch Công oàn Ki m toán Nhà nư c và Bí thư oàn thanh niên cơ quan Ki m toán Nhà nư c, Bí thư ng b (Chi b ) tr c thu c, các ng chí chuyên viên cao c p và tương ương, theo trình t : - Ban cán s ng ch trì ph i h p v i Lãnh o Ki m toán Nhà nư c quán tri t m c ích, yêu c u, tiêu chuNn, cơ c u; nh n xét, ánh giá ưu khuy t i m, m t m nh, m t y u, tri n v ng phát tri n; d ki n ch c danh quy ho ch Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. - V T ch c cán b phát danh sách kèm theo thông tin v cán b d ki n ưa vào quy ho ch ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. Các i bi u có th gi i thi u thêm ngu n quy ho ch ngoài danh sách ã ư c chuNn b trư c (n u có). - Các i bi u d H i ngh b phi u gi i thi u. Ti n hành thu phi u, ki m phi u và l p biên b n ki m phi u. Bư c 3: Trên cơ s k t qu phi u gi i thi u quy ho ch c a H i ngh cán b ch ch t, Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c th o lu n th ng nh t danh sách nhân s d ki n ưa ra l y ý ki n c a Ban Ch p hành ng b . Phân công cán b l y ý ki n nh n xét c a c p u ho c chính quy n cơ s nơi cán b cư trú v tư cách công dân c a b n thân và gia ình. Bư c 4: Ban cán s ng l y ý ki n gi i thi u cán b ưa vào di n quy ho ch các ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c c a Ban Ch p hành ng b cơ quan Ki m toán Nhà nư c thông qua b phi u. Bư c 5: Trên cơ s k t qu phi u gi i thi u quy ho ch cán b Lãnh o Ki m toán Nhà nư c c a H i ngh cán b ch ch t và H i ngh c a c a Ban Ch p hành ng b , Ban cán s ng ghi phi u gi i thi u quy ho ch cán b lãnh o Ki m toán Nhà nư c, các ng chí ư c trên 50% t ng s u viên Ban cán s ng b phi u tán thành thì ưa vào danh sách quy ho ch, l p t trình xu t, báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư (qua Ban T ch c Trung ương) xem xét quy t nh ưa vào quy ho ch các ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. H sơ trình g m có: + Trích ngang lý l ch nhân s gi i thi u quy ho ch;
 9. + ý ki n ánh giá c a c p u nơi cư trú i v i cán b ư c gi i thi u quy ho ch; + B n nh n xét, ánh giá c a Ban cán s ng và Lãnh o Ki m toán Nhà nư c i v i t ng cán b thu c danh sách gi i thi u quy ho ch; + K t qu và t l phi u gi i thi u quy ho ch (g m phi u c a h i ngh ch ch t và phi u c a h i ngh Ban cán s ng); + Biên b n h i ngh ; + T trình xu t B Chính tr , Ban Bí thư Trung ương. 1.2. Quy trình quy ho ch lãnh oc pv Bư c 1: Th trư ng ơn v ch trì ph i h p v i c p u cùng c p và V T ch c cán b t ch c h p lãnh o ơn v , c p u cùng c p th o lu n th ng nh t v s lư ng, cơ c u và gi i thi u nhân s d ki n ưa vào quy ho ch các ch c danh v trư ng và tương ương, phó v trư ng và tương ương, ưa ra l y phi u tín nhi m gi i thi u quy ho ch. Bư c 2 : Th trư ng ơn v ch trì ph i h p v i c p u cùng c p và V T ch c cán b t ch c h i ngh cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ơn v quán tri t yêu c u, m c ích, n i dung c a công tác quy ho ch cán b , tiêu chuNn cán b ưa vào quy ho ch, trên cơ s ó, t ch c l y phi u gi i thi u quy ho ch cán b lãnh o c p v theo trình t : - Thông báo danh sách nhân s d ki n ưa vào các ch c danh quy ho ch v trư ng và tương ương, phó v trư ng và tương ương, tóm t t lý l ch, quá trình công tác, h c t p ; nh n xét, ánh giá ưu khuy t i m, m t m nh, m t y u, tri n v ng phát tri n ; d ki n ch c danh quy ho ch ( ơn v chuNn b phi u). - T ch c l y phi u gi i thi u, ki m phi u, t ng h p k t qu và l p biên b n ki m phi u. - T i h i ngh này cán b , công ch c và ngư i lao ng ơn v có th gi i thi u thêm ngu n quy ho ch c p v ngoài danh sách (n u có). - Th trư ng ơn v c cán b làm vi c v i c p u ho c chính quy n cơ s nơi cư trú c a cán b , công ch c ư c gi i thi u quy ho ch l y ý ki n nh n xét, ánh giá v tư cách công dân c a b n thân và gia ình. - C p u ơn v nh n xét ánh giá v nhân s ư c gi i thi u quy ho ch b ng văn b n g i th trư ng ơn v . Bư c 3 : Trên cơ s k t qu phi u gi i thi u c a h i ngh toàn th , lãnh o ơn v và c p u ơn v ph i h p v i V T ch c cán b t ch c h i ngh cán b ch ch t, thành ph n g m: lãnh o ơn v , c p u ơn v , lãnh o các phòng, trư ng các oàn th thu c ơn v . i di n V T ch c cán b công b k t qu phi u gi i thi u h i ngh toàn th , H i ngh th o lu n và l y phi u gi i thi u quy ho ch cán b lãnh o c p v ; t ch c ki m phi u, t ng h p k t qu ki m phi u, l p biên b n ki m phi u.
 10. Bư c 4 : T p th lãnh o ơn v căn c k t qu nh n xét ánh giá và k t qu phi u gi i thi u c a các H i ngh , th o lu n th ng nh t trình Ban cán s ng (qua V T ch c cán b ) xem xét quy t nh phê duy t quy ho ch cán b lãnh o c p v . H sơ trình g m có: + Trích ngang lý l ch nhân s gi i thi u quy ho ch; + ý ki n ánh giá c a c p u nơi cư trú i v i cán b ư c gi i thi u quy ho ch; + B n nh n xét, ánh giá c a c p u và lãnh o ơn v i v i t ng cán b thu c danh sách gi i thi u quy ho ch; + K t qu và t l phi u gi i thi u quy ho ch (g m phi u c a h i ngh toàn th và phi u c a h i ngh ch ch t); + Biên b n h i ngh ; + T trình Ban cán s ng. V T ch c cán b t ng h p k t qu gi i thi u quy ho ch lãnh o c p v c a các ơn v báo cáo Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c danh sách nhân s d ki n ưa ra l y ý ki n c a Ban Ch p hành ng b cơ quan. Bư c 5 : Ban cán s ng l y ý ki n gi i thi u cán b ưa vào di n quy ho ch các ch c danh lãnh o c p v c a Ban Ch p hành ng b cơ quan Ki m toán Nhà nư c thông qua b phi u. Bư c 6 : Trên cơ s k t qu phi u gi i thi u quy ho ch cán b lãnh o c p v c a các h i ngh , Ban cán s ng th o lu n và ghi phi u quy t nh quy ho ch cán b lãnh o c p v , các ng chí ư c trên 50% t ng s u viên Ban cán s ng ghi phi u tán thành thì ưa vào danh sách quy ho ch. 1.3. Quy trình quy ho ch lãnh o c p phòng Bư c 1: Th trư ng ơn v ch trì t ch c h p lãnh o ơn v , bí thư chi b ho c ng b cùng c p th o lu n th ng nh t v s lư ng, cơ c u và gi i thi u nhân s d ki n ưa vào quy ho ch các ch c danh trư ng phòng và tương ương, phó trư ng phòng và tương ương, ưa ra l y phi u tín nhi m gi i thi u quy ho ch. Bư c 2 : Th trư ng ơn v ch trì ph i h p v i c p u cùng c p t ch c h i ngh cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c phòng quán tri t yêu c u, m c ích, n i dung c a công tác quy ho ch, tiêu chuNn cán b ưa vào quy ho ch c p phòng theo trình t : - Thông báo danh sách nhân s d ki n ưa vào các ch c danh quy ho ch trư ng phòng và tương ương, phó trư ng phòng và tương ương, tóm t t lý l ch, quá trình công tác, h c t p ; nh n xét, ánh giá ưu khuy t i m, m t m nh, m t y u, tri n v ng phát tri n ; d ki n ch c danh quy ho ch .
 11. - T ch c l y phi u gi i thi u, ki m phi u, t ng h p k t qu và l p biên b n ki m phi u. - T i h i ngh này cán b , công ch c thu c phòng có th gi i thi u thêm ngu n quy ho ch ngoài danh sách (n u có). - Th trư ng ơn v c cán b làm vi c v i c p u ho c chính quy n cơ s nơi cư trú c a cán b , công ch c ư c gi i thi u quy ho ch l y ý ki n nh n xét, ánh giá v tư cách công dân c a b n thân và gia ình. - C p u ơn v nh n xét ánh giá v nhân s ư c gi i thi u quy ho ch b ng văn b n g i th trư ng ơn v . Bư c 3 : Trên cơ s k t qu phi u gi i thi u c a H i ngh c p phòng, th trư ng ơn v ph i h p v i c p u cùng c p t ch c H i ngh ch ch t, thành ph n g m: lãnh o ơn v , c p u ơn v , lãnh o các phòng, trư ng các oàn th thu c ơn v . Th trư ng ơn v công b k t qu phi u gi i thi u c a các phòng, H i ngh th o lu n và ghi phi u gi i thi u, t ch c ki m phi u, t ng h p k t qu và l p biên b n ki m phi u. Bư c 4 : T p th lãnh o ơn v căn c k t qu phi u gi i thi u c a các H i ngh , th o lu n th ng nh t trình Ban cán s ng (qua V T ch c cán b ) xem xét quy t nh phê duy t quy ho ch cán b lãnh o c p phòng. H sơ trình g m có: + Trích ngang lý l ch nhân s gi i thi u quy ho ch; + ý ki n ánh giá c a c p u nơi cư trú i v i cán b ư c gi i thi u quy ho ch; + B n nh n xét, ánh giá c a th trư ng ơn v , t p th lãnh o ơn v và c p u cùng c p i v i t ng cán b thu c di n quy ho ch; + K t qu và t l phi u gi i thi u quy ho ch (g m phi u c a H i ngh thu c phòng và phi u c a H i ngh ch ch t); + Biên b n H i ngh ; + T trình Ban cán s ng. V T ch c cán b t ng h p k t qu gi i thi u quy ho ch lãnh o c p phòng c a các ơn v báo cáo Ban cán s , Lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, quy t nh quy ho ch cán b . Bư c 5 : Trên cơ s k t qu phi u gi i thi u quy ho ch cán b lãnh o c p phòng c a các ơn v , Ban cán s ng th o lu n và ghi phi u quy t nh quy ho ch cán b lãnh o c p phòng, các ng chí ư c trên 50% t ng s u viên Ban cán s ng ghi phi u tán thành thì ưa vào danh sách quy ho ch. 2. nh kỳ xây d ng và xem xét, b sung quy ho ch
 12. 2.1. Xây d ng quy ho ch Vào năm th hai c a nhi m kỳ i h i ng toàn qu c, Ban cán s ng Ki m toán Nhà nư c xây d ng quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý cho nhi m kỳ t i như quy trình trên. 2.2. Xem xét, b sung quy ho ch Hàng năm Ban cán s ng, t p th Lãnh o Ki m toán Nhà nư c ti n hành xem xét, b sung nhân t m i i u ki n và tiêu chuNn vào quy ho ch, ưa nh ng cán b không còn i u ki n và tiêu chuNn ra kh i quy ho ch. Khi xem xét b sung quy ho ch, Ban cán s ng, T ng Ki m toán Nhà nư c ti n hành b sung các ch c danh quy ho ch trên cơ s k t qu ánh giá cán b , công ch c hàng năm theo trình t : - Quy ho ch các ch c danh Lãnh o c a Ki m toán Nhà nư c thu c di n B Chính tr , Ban Bí thư qu n lý : V T ch c cán b tham mưu t ng h p k t qu ánh giá, x p lo i cán b , công ch c hàng năm ( i tư ng quy ho ch các ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c) trình Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, nh ng trư ng h p cán b , công ch c ư c ánh giá hoàn thành t t nhi m v , ư c ghi nh n có thành tích trong năm, có chi u hư ng tri n v ng phát tri n ; Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c th ng nh t, l p t trình, xu t, báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư (qua Ban T ch c Trung ương) xem xét quy t nh b sung quy ho ch các ch c danh Lãnh o Ki m toán Nhà nư c. - Quy ho ch các ch c danh lãnh o c p v : Th trư ng các ơn v tr c thu c ph i h p v i V T ch c cán b t ng h p k t qu ánh giá, x p lo i cán b , công ch c hàng năm; xem xét nh ng trư ng h p cán b , công ch c ư c ánh giá hoàn thành t t nhi m v , ư c ghi nh n có thành tích trong năm; th trư ng ơn v th ng nh t trong lãnh o ơn v và c p u cùng c p, l p t trình, báo cáo xu t trình Ban cán s ng (qua V T ch c cán b ) xem xét b sung quy ho ch ch c danh lãnh o c p v b ng hình th c b phi u kín. - Quy ho ch các ch c danh lãnh o c p phòng : Th trư ng các ơn v tr c thu c t ng h p k t qu ánh giá, x p lo i cán b , công ch c hàng năm; xem xét nh ng trư ng h p cán b , công ch c ư c ánh giá hoàn thành t t nhi m v , ư c ghi nh n có thành tích trong năm; th trư ng ơn v th ng nh t trong lãnh o ơn v và c p u cùng c p, l p t trình, báo cáo xu t trình Ban cán s ng (qua V T ch c cán b ) xem xét b sung quy ho ch ch c danh lãnh o c p phòng b ng hình th c b phi u kín. - i v i các trư ng h p cán b , công ch c thu c di n quy ho ch có k t qu ánh giá, x p lo i cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v ; vi ph m k lu t; không còn tiêu chuNn ho c quá tu i theo quy nh, ưa ra kh i quy ho ch, theo trình t : + i v i các ch c danh quy ho ch Lãnh o Ki m toán Nhà nư c : Ban cán s ng, Lãnh o Ki m toán Nhà nư c, báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư (qua Ban T ch c Trung ương) xem xét quy t nh ưa ra kh i danh sách quy ho ch ch c danh lãnh o Ki m toán Nhà nư c.
 13. + i v i các ch c danh quy ho ch lãnh o c p v , c p phòng : Th trư ng ơn v th ng nh t trong lãnh o ơn v và c p u cùng c p, l p t trình báo cáo, xu t Ban cán s ng (qua V T ch c cán b ) xem xét quy t nh ưa ra kh i danh sách quy ho ch ch c danh lãnh o c p v , c p phòng. III. T CH C TH C HI N 1. V T ch c cán b có trách nhi m giúp Ban cán s ng và T ng Ki m toán Nhà nư c hư ng d n, tri n khai th c hi n, ki m tra công tác quy ho ch cán b theo Quy nh này; ph i h p v i các ơn v t ch c ánh giá, xây d ng và b sung quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý các c p; t ng h p k t qu ánh giá và b sung quy ho ch trình Ban cán s ng và T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét, phê duy t quy ho ch. 2. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i V T ch c cán b th c hi n công tác quy ho ch cán b c a ơn v mình; quy nh này ư c ph bi n n toàn th cán b , công ch c, viên ch c các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n có v n phát sinh chưa ư c quy nh ho c khó khăn vư ng m c ph n ánh k p th i v V T ch c cán b t ng h p báo cáo Ban cán s ng, T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản