Quyết định 111/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:487

0
121
lượt xem
21
download

Quyết định 111/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 - 2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009 - 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Trung Quốc ký ngày 04 tháng 11 năm 2002 tại Cam-pu-chia, được Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số 890/2003/QĐ/CTN ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (tại Quyết định này gọi tắt là Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc), ký ngày 29 tháng 11 năm 2004 tại Lào và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về một số vấn đề trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc, ký ngày 18 tháng 7 năm 2005 tại Trung Quốc, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011, áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Điều 2. Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc (viết tắt là thuế suất ACFTA) phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Quyết định này. b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Tên nước Ký hiệu tên nước Bru-nây Đa-ru-sa-lam BN Vương quốc Cam-pu-chia KH Cộng hoà In-đô-nê-xi-a ID Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào LA
 2. Ma-lay-xi-a MY Liên bang My-an-ma MM Cộng hoà Phi-líp-pin PH Cộng hoà Sing-ga-po SG Vương quốc Thái lan TH Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) CN Riêng đối với những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước tại cột số (6) của Biểu thuế này (cột “nước không được hưởng ưu đãi”) không được áp dụng thuế suất ACFTA. Việc bổ sung, sửa đổi tên nước tại cột số (6) được thực hiện theo Văn bản thông báo của Bộ Tài chính. c) Được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu, quy định tại điểm (b) Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương. d) Thoả mãn yêu cầu xuất xứ hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, được xác nhận bằng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN- Trung Quốc (viết tắt là C/O - Mẫu E) do các cơ quan sau đây cấp: - Tại Bru-nây Đa-ru-sa-lam là Bộ Ngoại giao và Ngoại thương; - Tại Vương quốc Cam-pu-chia là Bộ Thương mại; - Tại Cộng hoà In-đô-nê-xi-a là Bộ Thương mại; - Tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là Bộ Công nghiệp và Thương mại; - Tại Ma-lay-xi-a là Bộ Ngoại thương và Công nghiệp; - Tại Liên bang My-an-ma là Bộ Thương mại; - Tại Cộng hòa Phi-líp-pin là Bộ Tài chính; - Tại Cộng hòa Sing-ga-po là Cơ quan Hải quan; - Tại Vương quốc Thái lan là Bộ Thương mại; và - Tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) là Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch. Điều 3. Thuế suất ACFTA cho từng năm được áp dụng tự động từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó, bắt đầu từ năm 2009 cho đến hết năm 2011. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc. Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; (đã ký)
 3. - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Trần Xuân Hà - Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ HTQT.
 4. BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2009-2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 111 /2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Chương 1 - Động vật sống 0101 Ngựa, lừa, la sống. 0101 10 00 00 - Loại thuần chủng để làm giống 0 0 0 0101 90 - Loại khác: 0101 90 30 00 - - Ngựa 0 0 0 0101 90 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0102 Trâu, bò sống. 0102 10 00 00 - Loại thuần chủng để làm giống 0 0 0 0102 90 - Loại khác: 0102 90 10 00 - - Bò 0 0 0 0102 90 20 00 - - Trâu 0 0 0 0102 90 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0103 Lợn sống. 0103 10 00 00 - Loại thuần chủng để làm giống 0 0 0 - Loại khác: 0103 91 00 00 - - Trọng lượng dưới 50 kg 0 0 0 0103 92 00 00 - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên 0 0 0 0104 Cừu, dê sống. 0104 10 - Cừu: 0104 10 10 00 - - Loại thuần chủng để làm giống 0 0 0 0104 10 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0104 20 - Dê: 0104 20 10 00 - - Loại thuần chủng để làm giống 0 0 0 0104 20 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật Bản). - Loại trọng lượng không quá 185 g: 0105 11 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: 0105 11 10 00 - - - Để làm giống 0 0 0 0105 11 90 00 - - - Loại khác 5 5 5 PH 0105 12 - - Gà tây: 0105 12 10 00 - - - Để làm giống 0 0 0 0105 12 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 0105 19 - - Loại khác: 0105 19 10 00 - - - Vịt con để làm giống 0 0 0 0105 19 30 00 - - - Ngan, ngỗng con để làm giống 0 0 0 0105 19 90 - - - Loại khác: 0105 19 90 10 - - - - Gà lôi (gà Nhật Bản) để làm giống 0 0 0 1
 5. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0105 19 90 90 - - - - Loại khác 0 0 0 - Loại khác: 0105 94 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: 0105 94 10 00 - - - Để làm giống, trừ gà chọi 0 0 0 0105 94 20 00 - - - Gà chọi, trọng lượng không quá 2.000g 5 5 5 0105 30 00 - - - Gà chọi, trọng lượng lớn hơn 2.000g 94 5 5 5 0105 90 00 - - - Loại khác 94 5 5 5 MY,PH 0105 99 - - Loại khác: 0105 10 00 - - - Vịt để làm giống 99 0 0 0 0105 20 00 - - - Vịt loại khác 99 5 5 5 0105 30 00 - - - Ngan ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật 99 0 0 0 Bản) để làm giống 0105 99 40 00 - - - Ngan ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật 5 5 5 Bản) khác 0106 Động vật sống khác. - Động vật có vú: 0106 11 00 00 - - Bộ động vật linh trưởng 0 0 0 0106 12 00 00 - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật 0 0 0 có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) 0106 19 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0106 20 00 00 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 0 0 0 - Các loại chim: 0106 31 00 00 - - Chim săn mồi 0 0 0 0106 32 00 00 - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi 0 0 0 dài, vẹt đuôi dài và vẹt có mào) 0106 39 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0106 90 00 00 - Loại khác 0 0 0 Chương 2 - Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ 0201 Thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh. 0201 10 00 00 - Thịt cả con và nửa con không đầu 0 0 0 0201 20 00 00 - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0201 30 00 00 - Thịt lọc không xương 0 0 0 0202 Thịt trâu, bò, đông lạnh. 0202 10 00 00 - Thịt cả con và nửa con không đầu 0 0 0 0202 20 00 00 - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0202 30 00 00 - Thịt lọc không xương 0 0 0 0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. - Tươi hoặc ướp lạnh: 2
 6. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0203 11 00 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 0 0 0 0203 12 00 00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của 0 0 0 chúng, có xương 0203 19 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Đông lạnh: 0203 21 00 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 0 0 0 0203 22 00 00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của 0 0 0 chúng, có xương 0203 29 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. 0204 10 00 00 - Thịt cừu non cả con và nửa con không 0 0 0 đầu, tươi hoặc ướp lạnh - Thịt cừu loại khác, tươi hoặc ướp lạnh: 0204 21 00 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 0 0 0 0204 22 00 00 - - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0204 23 00 00 - - Thịt lọc không xương 0 0 0 0204 30 00 00 - Thịt cừu non, cả con và nửa con không 0 0 0 đầu, đông lạnh - Thịt cừu loại khác, đông lạnh: 0204 41 00 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 0 0 0 0204 42 00 00 - - Thịt pha có xương khác 0 0 0 0204 43 00 00 - - Thịt lọc không xương 0 0 0 0204 50 00 00 - Thịt dê 0 0 0 0205 00 00 00 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc 0 0 0 đông lạnh. 0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. 0206 10 00 00 - Của trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - Của trâu, bò, đông lạnh: 0206 21 00 00 - - Lưỡi 0 0 0 0206 22 00 00 - - Gan 0 0 0 0206 29 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0206 30 00 00 - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - Của lợn, đông lạnh: 0206 41 00 00 - - Gan 0 0 0 0206 49 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0206 80 00 00 - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0206 90 00 00 - Loại khác, đông lạnh 0 0 0 0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. - Của gà thuộc loài Dallus Domesticus: 3
 7. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0207 11 00 00 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh 15 15 10 LA,MY,PH 0207 12 00 00 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh 15 15 10 LA,MY,PH 0207 13 00 00 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, 15 15 10 LA,MY,PH tươi hoặc ướp lạnh 0207 14 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: 0207 14 10 00 - - - Cánh 15 15 10 MY,PH 0207 14 20 00 - - - Đùi 15 15 10 MY,PH 0207 14 30 00 - - - Gan 15 15 10 MY,PH 0207 14 90 00 - - - Loại khác 15 15 10 MY,PH - Của gà tây: 0207 24 00 00 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0207 25 00 00 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh 0 0 0 0207 26 00 00 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, 15 15 10 LA tươi hoặc ướp lạnh 0207 27 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: 0207 27 10 00 - - - Gan 15 15 10 PH 0207 27 90 00 - - - Loại khác 15 15 10 PH - Của vịt, ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản): 0207 32 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh: 0207 32 10 00 - - - Của vịt 0 0 0 0207 32 20 00 - - - Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật 0 0 0 bản) 0207 33 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh: 0207 33 10 00 - - - Của vịt 0 0 0 0207 33 20 00 - - - Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật 0 0 0 bản) 0207 34 00 00 - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0207 35 00 00 - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0207 36 - - Loại khác, đông lạnh: 0207 36 10 00 - - - Gan béo 0 0 0 0207 36 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. 0208 10 00 00 - Của thỏ 0 0 0 0208 30 00 00 - Của bộ động vật linh trưởng 0 0 0 0208 40 00 00 - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật 0 0 0 có vú thuộc bộ cá voi Cetacea), của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) 0208 50 00 00 - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 0 0 0 0208 90 00 - Loại khác: 0208 90 00 10 - - Đùi ếch 0 0 0 0208 90 00 90 - - Loại khác 0 0 0 4
 8. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0209 00 00 00 Mỡ lợn, không dính nạc, mỡ gia cầm, 0 0 0 chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói. 0210 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. - Thịt lợn: 0210 11 00 00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của 0 0 0 chúng, có xương 0210 12 00 00 - - Thịt dọi và các mảnh của chúng 0 0 0 0210 19 - - Loại khác: 0210 19 10 00 - - - Thịt lợn muối xông khói 0 0 0 0210 19 20 00 - - - Thịt mông, thịt lọc không xương 0 0 0 0210 19 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 0210 20 00 00 - Thịt trâu, bò 0 0 0 - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: 0210 91 00 00 - - Của bộ động vật linh trưởng 0 0 0 0210 92 00 00 - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động 0 0 0 vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) 0210 93 00 00 - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 0 0 0 0210 99 - - Loại khác: 0210 99 10 00 - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô, 0 0 0 đông lạnh 0210 99 20 00 - - - Da lợn khô 0 0 0 0210 99 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 Chương 3 - Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác 0301 Cá sống. 0301 10 - Cá cảnh: 0301 10 10 00 - - Cá hương hoặc cá bột 0 0 0 0301 10 20 00 - - Loại khác, cá biển 0 0 0 0301 10 30 00 - - Loại khác, cá nước ngọt 0 0 0 - Cá sống khác: 5
 9. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0301 91 00 00 - - Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus 0 0 0 mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0301 92 00 00 - - Cá chình (Anguilla spp.) 0 0 0 0301 93 - - Cá chép: 0301 93 10 00 - - - Để làm giống, trừ cá bột 0 0 0 0301 93 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 0301 94 00 00 - - Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) 0 0 0 0301 95 00 00 - - Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus 0 0 0 maccoyii) 0301 99 - - Loại khác: - - - Cá măng hoặc cá bột lapu lapu: 0301 99 11 00 - - - - Để làm giống (breeding) 0 0 0 0301 99 19 00 - - - - Loại khác 0 0 0 - - - Cá bột khác: 0301 99 21 00 - - - - Để làm giống (breeding) 0 0 0 0301 99 29 00 - - - - Loại khác 0 0 0 - - - Cá biển khác: 0301 99 31 00 - - - - Cá măng để làm giống (breeder) 0 0 0 0301 99 39 00 - - - - Loại khác 0 0 0 0301 99 40 00 - - - Cá nước ngọt khác 0 0 0 0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ filê cá (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 03.04. - Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0302 11 00 00 - - Họ cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus 0 0 0 mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0302 12 00 00 - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus 0 0 0 nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) 0302 19 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 6
 10. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0302 21 00 00 - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) 0 0 0 (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 0302 22 00 00 - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0302 23 00 00 - - Cá bơn sole (Solea spp.) 0 0 0 0302 29 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0302 31 00 00 - - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus 0 0 0 alalunga) 0302 32 00 00 - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) 0 0 0 0302 33 00 00 - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc 0 0 0 0302 34 00 00 - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) 0 0 0 0302 35 00 00 - - Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) 0 0 0 0302 36 00 00 - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus 0 0 0 maccoyii) 0302 39 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0302 40 00 00 - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 0 0 0 pallasii), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá 0302 50 00 00 - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, 0 0 0 Gadus macrocephalus), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá - Cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0302 61 00 00 - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, 0 0 0 Sardinops spp.), cá Sác- đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) 0302 62 00 00 - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus 0 0 0 aeglefinus) 0302 63 00 00 - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) 0 0 0 0302 64 00 00 - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 0 0 0 australasicus, Scomber japonicus) 0302 65 00 00 - - Cá nhám góc và cá mập khác 0 0 0 0302 66 00 00 - - Cá chình (Anguilla spp.) 0 0 0 0302 67 00 00 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) 0 0 0 0302 68 00 00 - - Cá răng cưa (Toothfish - Dissostichus 0 0 0 spp.) 0302 69 - - Loại khác: 0302 69 10 00 - - - Cá biển 0 0 0 0302 69 20 00 - - - Cá nước ngọt 0 0 0 0302 70 00 00 - Gan, sẹ và bọc trứng cá 0 0 0 0303 Cá đông lạnh, trừ filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04. 7
 11. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 11 00 00 - - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka) 0 0 0 0303 19 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá hồi khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 21 00 00 - - Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus 0 0 0 mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0303 22 00 00 - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và 0 0 0 cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho) 0303 29 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 31 00 00 - - Cá bơn lưỡi ngựa (Reinhardtius 0 0 0 hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 0303 32 00 00 - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0303 33 00 00 - - Cá bơn sole (Solea spp.) 0 0 0 0303 39 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá ngừ (thuộc giống Thunnus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 41 00 00 - - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus 0 0 0 alalunga) 0303 42 00 00 - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) 0 0 0 0303 43 00 00 - - Cá ngừ vằn hoặc bụng có sọc 0 0 0 0303 44 00 00 - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) 0 0 0 0303 45 00 00 - - Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) 0 0 0 0303 46 00 00 - - Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus 0 0 0 maccoyii) 0303 49 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) và cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 51 00 00 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 0 0 0 pallasii) 8
 12. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0303 52 00 00 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, 0 0 0 Gadus macrocephalus) - Cá kiếm (Xiphias gladius) và cá răng cưa (Toothfish - Dissostichus spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 61 00 00 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) 0 0 0 0303 62 00 00 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) 0 0 0 - Cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 71 00 00 - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, 0 0 0 Sardinops spp.), cá Sác-đin nhiệt đới (Sardin-ella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) 0303 72 00 00 - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus 0 0 0 aeglefinus) 0303 73 00 00 - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) 0 0 0 0303 74 00 00 - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 0 0 0 australasicus, Scomber japonicus) 0303 75 00 00 - - Cá nhám góc và cá mập khác 0 0 0 0303 76 00 00 - - Cá chình (Anguilla spp.) 0 0 0 0303 77 00 00 - - Cá sói biển (Dicentrarchus labrax, 0 0 0 Dicentrarchus punctatus) 0303 78 00 00 - - Cá Meluc (một loại cá tuyết) 0 0 0 (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0303 79 - - Loại khác: 0303 79 10 00 - - - Cá biển 0 0 0 0303 79 20 00 - - - Cá nước ngọt 0 0 0 0303 80 - Gan, sẹ và bọc trứng cá: 0303 80 10 00 - - Gan 0 0 0 0303 80 20 00 - - Sẹ và bọc trứng cá 0 0 0 0304 Filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác (băm hoặc không băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. - Tươi hoặc ướp lạnh: 0304 11 00 00 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) 0 0 0 0304 12 00 00 - - Cá răng cưa (Toothfish - Dissostichus 0 0 0 spp.) 0304 19 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Filê cá (fillets) đông lạnh: 0304 21 00 00 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) 0 0 0 0304 22 00 00 - - Cá răng cưa (Toothfish - Dissostichus 0 0 0 spp.) 0304 29 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Loại khác: 0304 91 00 00 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) 0 0 0 0304 92 00 00 - - Cá răng cưa (Toothfish - Dissostichus 0 0 0 spp.) 0304 99 00 00 - - Loại khác 0 0 0 9
 13. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0305 Cá, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. 0305 10 00 00 - Bột mịn, bột thô và bột viên từ cá, thích 0 0 0 hợp dùng làm thức ăn cho người 0305 20 - Gan, sẹ và bọc trứng cá, sấy khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối: 0305 20 10 00 - - Của cá nước ngọt, sấy khô, muối hoặc 0 0 0 ngâm nước muối 0305 20 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0305 30 00 00 - Filê cá (fillets), sấy khô, muối hoặc ngâm 0 0 0 nước muối, nhưng không hun khói - Cá hun khói, kể cả filê cá (filets): 0305 41 00 00 - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus 0 0 0 nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) 0305 42 00 00 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 0 0 0 pallasii) 0305 49 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Cá khô, muối hoặc không muối, nhưng không hun khói: 0305 51 00 00 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, 0 0 0 Gadus macrocephalus) 0305 59 - - Loại khác: 0305 59 10 00 - - - Vây cá mập 0 0 0 0305 59 20 00 - - - Cá biển, bao gồm cả cá ikan bilis (cá 0 0 0 trổng) 0305 59 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 - Cá, muối nhưng không sấy khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối: 0305 61 00 00 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 0 0 0 pallasii) 0305 62 00 00 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, 0 0 0 Gadus macrocephalus) 0305 63 00 00 - - Cá trổng (Engraulis spp.) 0 0 0 0305 69 - - Loại khác: 0305 69 10 00 - - - Cá biển, kể cả vây cá mập 0 0 0 0305 69 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 10
 14. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0306 Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. - Đông lạnh: 0306 11 00 00 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác 0 0 0 (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 12 00 00 - - Tôm hùm (Homarus spp.) 0 0 0 0306 13 00 00 - - Tôm Shrimps và tôm Pan-đan (prawns) 0 0 0 0306 14 00 00 - - Cua 0 0 0 0306 19 00 00 - - Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột 0 0 0 viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. - Không đông lạnh: 0306 21 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 0306 21 10 00 - - - Để làm giống 0 0 0 0306 21 20 00 - - - Loại khác, sống 0 0 0 0306 21 30 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - - - Loại khác: 0306 21 91 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 0306 21 99 00 - - - - Loại khác 0 0 0 0306 22 - - Tôm hùm (Homarus spp.): 0306 22 10 00 - - - Để làm giống 0 0 0 0306 22 20 00 - - - Loại khác, sống 0 0 0 0306 22 30 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - - - Khô: 0306 22 41 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 0306 22 49 00 - - - - Loại khác 0 0 0 - - - Loại khác: 0306 22 91 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 0306 22 99 00 - - - - Loại khác 0 0 0 0306 23 - - Tôm Shrimps và tôm Pan-đan (prawns): 0306 23 10 00 - - - Để làm giống 0 0 0 0306 23 20 00 - - - Loại khác, sống 0 0 0 0306 23 30 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - - - Khô: 0306 23 41 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 11
 15. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0306 23 49 00 - - - - Loại khác 0 0 0 - - - Loại khác: 0306 23 91 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 0306 23 99 00 - - - - Loại khác 0 0 0 0306 24 - - Cua: 0306 24 10 00 - - - Sống 0 0 0 0306 24 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - - - Loại khác: 0306 24 91 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 0306 24 99 00 - - - - Loại khác 0 0 0 0306 29 - - Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người: 0306 29 10 00 - - - Sống 0 0 0 0306 29 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 - - - Loại khác: 0306 29 91 00 - - - - Trong hộp kín 0 0 0 0306 29 99 00 - - - - Loại khác 0 0 0 0307 Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; các loại động vật thuỷ sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật thuỷ sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. 0307 10 - Hàu: 0307 10 10 00 - - Sống 0 0 0 0307 10 20 00 - - Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 0 0 0 0307 10 30 00 - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng thuộc giống Pecten, Chlamys hoặc Placopecten: 0307 21 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: 0307 21 10 00 - - - Sống 0 0 0 0307 21 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0307 29 - - Loại khác: 0307 29 10 00 - - - Đông lạnh 0 0 0 0307 29 20 00 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 - Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.): 0307 31 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: 0307 31 10 00 - - - Sống 0 0 0 0307 31 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0307 39 - - Loại khác: 0307 39 10 00 - - - Đông lạnh 0 0 0 12
 16. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0307 39 20 00 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: 0307 41 10 00 - - - Sống 0 0 0 0307 41 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0307 49 - - Loại khác: 0307 49 10 00 - - - Đông lạnh 0 0 0 0307 49 20 00 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 - Bạch tuộc (Octopus spp.): 0307 51 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: 0307 51 10 00 - - - Sống 0 0 0 0307 51 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0307 59 - - Loại khác: 0307 59 10 00 - - - Đông lạnh 0 0 0 0307 59 20 00 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 0307 60 - Ốc, trừ ốc biển: 0307 60 10 00 - - Sống 0 0 0 0307 60 20 00 - - Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 0 0 0 0307 60 30 00 - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối 0 0 0 - Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thuỷ sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người: 0307 91 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: 0307 91 10 00 - - - Sống 0 0 0 0307 91 20 00 - - - Tươi hoặc ướp lạnh 0 0 0 0307 99 - - Loại khác: 0307 99 10 00 - - - Đông lạnh 0 0 0 0307 99 20 00 - - - Hải sâm beches-de-mer (trepang), khô, 0 0 0 muối hoặc ngâm nước muối 0307 99 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 Chương 4 - Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 0401 Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. 0401 10 00 00 - Có hàm lượng chất béo không quá 1% 0 0 0 tính theo trọng lượng 0401 20 00 00 - Có hàm lượng chất béo trên 1% đến 6% 0 0 0 tính theo trọng lượng 13
 17. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0401 30 00 00 - Có hàm lượng chất béo trên 6% tính theo 0 0 0 trọng lượng 0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. 0402 10 - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng: 0402 10 30 - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên: 0402 10 30 10 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt 0 0 0 khác, dạng bột 0402 10 30 20 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt 0 0 0 khác, dạng khác 0402 10 30 90 - - - Loại khác 0 0 0 0402 10 90 - - Loại khác: 0402 10 90 10 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt 0 0 0 khác, dạng bột 0402 10 90 20 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt 0 0 0 khác, dạng khác 0402 10 90 90 - - - Loại khác 0 0 0 - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: 0402 21 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: 0402 21 20 00 - - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 0 0 0 kg trở lên 0402 21 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 0402 29 - - Loại khác: 0402 29 20 00 - - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 0 0 0 kg trở lên 0402 29 90 00 - - - Loại khác 0 0 0 - Loại khác: 0402 91 00 00 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt 0 0 0 khác 0402 99 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0403 Buttermilk (phụ phẩm thu được từ quá trình làm bơ sữa), sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu, hoa quả, quả hạch hoặc ca cao. 0403 10 - Sữa chua: - - Chứa hoa quả, hạt, ca cao hoặc hương liệu; sữa chua dạng lỏng: 14
 18. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0403 10 11 00 - - - Dạng lỏng, kể cả dạng đặc 0 0 0 0403 10 19 00 - - - Loại khác 0 0 0 - - Loại khác: 0403 10 91 00 - - - Dạng đặc 0 0 0 0403 10 99 00 - - - Loại khác 0 0 0 0403 90 - Loại khác: 0403 90 10 00 - - Buttermilk 0 0 0 0403 90 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0404 Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 0404 10 - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người: 0404 10 11 00 - - - Whey 0 0 0 0404 10 19 00 - - - Loại khác 0 0 0 - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho động vật: 0404 10 91 00 - - - Whey 0 0 0 0404 10 99 00 - - - Loại khác 0 0 0 0404 90 00 00 - Loại khác 0 0 0 0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu chế từ sữa; chất phết bơ sữa (dairy spreads). 0405 10 00 00 - Bơ 0 0 0 0405 20 00 00 - Chất phết bơ sữa 0 0 0 0405 90 - Loại khác: 0405 90 10 00 - - Dầu bơ khan 0 0 0 0405 90 20 00 - - Dầu bơ (butter oil) 0 0 0 0405 90 30 00 - - Ghee 0 0 0 0405 90 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0406 Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát. 0406 10 - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey (whey cheese) và sữa đông dùng làm pho mát: 0406 10 10 00 - - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử 0 0 0 lý), kể cả pho mát whey (whey cheese) 0406 10 90 00 - - Loại khác 0 0 0 15
 19. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0406 20 - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại: 0406 20 10 00 - - Đóng gói với tổng trọng lượng trên 20kg 0 0 0 0406 20 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0406 30 00 00 - Pho mát chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa 0 0 0 làm thành bột 0406 40 00 00 - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân 0 0 0 được sản xuất từ Penicillium roqueforti 0406 90 00 00 - Pho mát loại khác 0 0 0 0407 Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản, hoặc đã làm chín. - Để ấp, bao gồm để làm giống: 0407 00 11 00 - - Trứng gà 0 0 0 0407 00 12 00 - - Trứng vịt 0 0 0 0407 00 19 00 - - Loại khác 0 0 0 0408 Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp chín, hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác. - Lòng đỏ trứng: 0408 11 00 00 - - Đã sấy khô 0 0 0 0408 19 00 00 - - Loại khác 0 0 0 - Loại khác: 0408 91 00 00 - - Đã sấy khô 0 0 0 0408 99 00 00 - - Loại khác 0 0 0 0409 00 00 00 Mật ong tự nhiên. 0 0 0 0410 Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 0410 00 10 00 - Tổ chim 0 0 0 0410 00 90 00 - Loại khác 0 0 0 Chương 5 - Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác 0501 00 00 00 Tóc người chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa 0 0 0 sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc. 16
 20. Thuế suất ACFTA Mã hàng Mô tả hàng hoá (%) Nước không được hưởng ưu đãi 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0502 Lông lợn, lông lợn lòi, lông nhím và các loại lông dùng làm bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn. 0502 10 00 00 - Lông lợn hoặc lông lợn lòi và phế liệu của 0 0 0 chúng 0502 90 00 00 - Loại khác 0 0 0 0504 00 00 00 Ruột, bong bóng, dạ dày động vật (trừ 0 0 0 cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói. 0505 Da và các bộ phận khác của loài chim, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ rửa sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần khác của lông vũ. 0505 10 - Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ: 0505 10 10 00 - - Lông vũ của vịt 0 0 0 0505 10 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0505 90 - Loại khác: 0505 90 10 00 - - Lông vũ của vịt 0 0 0 0505 90 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0506 Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên. 0506 10 00 00 - Chất sụn và xương đã xử lý bằng axit 0 0 0 0506 90 00 00 - Loại khác 0 0 0 0507 Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ chim chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên. 0507 10 - Ngà; bột và phế liệu từ ngà: 0507 10 10 00 - - Sừng tê giác; bột và phế liệu từ ngà 0 0 0 0507 10 90 00 - - Loại khác 0 0 0 0507 90 - Loại khác: 0507 90 10 00 - - Sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và 0 0 0 mỏ chim 17
Đồng bộ tài khoản