Quyết định 111/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
13
download

Quyết định 111/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 111/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CH PH C P C THÙ ÁP D NG I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN V CÔNG NGH THÔNG TIN, VI N THÔNG T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P THU C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s T nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c s 62/CV-H ND ngày 31/3/2009, công văn s 140/H ND ngày 18/6/2009 c a Thư ng tr c H ND Thành ph v vi c ch ph c p c thù áp d ng i v i cán b công ch c, viên ch c làm công tác chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên S : Thông tin và Truy n thông – Tài chính – N i v t i t trình s 116/TTrLS/STTTT-STC-SNV, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v ch ph c p c thù áp d ng i v i cán b công ch c, viên ch c làm công tác chuyên môn v Công ngh thông tin, vi n thông t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 37/2006/Q -UBND ngày 27/3/2006 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) và các quy nh khác ã ban hành trái v i quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , K ho ch và u tư, Thông tin và Truy n thông, Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Th xã và Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n:
  2. - Như i u 3; - B TTTT; - C c Ki m tra văn b n - B TP; - TTTU – TTH ND TP; - Các /c Phó Ch t ch UBND TP; - Website Chính ph ; Nguy n Th Th o - Trung tâm Công báo Thành ph ; - C ng giao ti p i n t ; - Các /c CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT, VHKGh. QUY NNH V CH PH C P C THÙ ÁP D NG I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN V CÔNG NGH THÔNG TIN, VI N THÔNG T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P THU C THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 111/2009/Q -UBND ngày 19/10/2009 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v ch ph c p c thù áp d ng i v i các i tư ng là cán b công ch c, viên ch c có b ng chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông ho c tương tương, ư c phân công tr c ti p qu n lý i u hành vi c ng d ng công ngh thông tin, vi n thông (sau ây g i t t là ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông) t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p hư ng ngân sách thành ph (theo ch tiêu biên ch v công ngh thông tin, vi n thông ư c thành ph phê chuNn) ho c t i các ơn v s nghi p có thu, các Ban qu n lý d án ng d ng công ngh thông tin, vi n thông tr c thu c s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã. 2. Nh ng ngư i sau ây không thu c i tư ng i u ch nh c a quy nh này: a. Nh ng ngư i làm nhi m v nh p thông tin, d li u ho c th c hi n nh ng n i dung thu n túy s d ng ng d ng ph n m m trong công tác qu n lý ã ư c quy nh v nh m c, ơn giá trong các văn b n quy nh khác. b. Nh ng ngư i ư c thuê làm chuyên gia tư v n v công ngh thông tin, vi n thông. c. Nh ng ngư i thu c biên ch các cơ quan chuyên trách v công ngh thông tin, vi n thông nhưng không tr c ti p làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông. i u 2. Nguyên t c áp d ng Ch ph c p c thù ư c chi tr úng i tư ng, chi tr cho nh ng ngư i làm vi c th c s có hi u qu và vi c chi tr ư c th c hi n 1 l n trong tháng.
  3. i u 3. Ph c p c thù Ph c p c thù áp d ng chi tr cho ngư i tr c ti p làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông theo quy nh này là kho n ti n mà ngư i lao ng ư c hư ng hàng tháng ngoài ti n lương cơ b n và ti n lương tăng thêm theo cơ ch khoán chi ho c t ngu n kinh phí c a các ơn v s nghi p có thu. Chương 2. M C PH C P C THÙ VÀ NGU N KINH PHÍ CHI TR i u 4. M c ph c p c thù M c ph c p c thù th c hi n chi tr cho ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thành ph , ơn v s nghi p tr c thu c s ngành, qu n huy n, th xã như sau: 1. Ngư i có trình i h c ho c trên i h c ư c hư ng m c ph c p t i a không quá 1.500.000 ng/ngư i/tháng. 2. Ngư i có trình cao ng ho c trung c p ư c hư ng m c ph c p t i a không quá 1.000.000 ng/ngư i/tháng. Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông, ư c quy n quy t nh m c ph c p c th cho t ng ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông theo nguyên t c m c ph c p ư c hư ng tương x ng v i ch t lư ng hi u qu công vi c ư c giao nhưng không vư t quá m c t i a Thành ph quy nh. 3. Riêng các i tư ng t i kho n 1 i u 1 c a quy nh này sau khi h p nh t t t nh Hà Tây (cũ), huy n Mê Linh ư c hư ng m c ph c p c thù trên theo Quy t nh s 37/2006/Q -UBND ngày 27/3/2006 c a UBND Thành ph Hà N i t ngày 01/01/2009 cho n khi quy t nh này có hi u l c thi hành. i u 5. Ngu n kinh phí 1. i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c m b o toàn b chi phí ho t ng: thu c S , ban, ngành do ngân sách thành ph m b o: thu c qu n, huy n, th xã do ngân sách c p huy n m b o. Ch ph c p c thù ư c chi t d toán kinh phí chi thư ng xuyên ư c giao hàng năm c a ơn v . (Ngoài ngu n kinh phí ư c giao t ch c a các ơn v ). 2. i v i các ban qu n lý d án và ơn v s nghi p t m b o chi phí ho t ng, ơn v s nghi p t m b o m t ph n chi phí ho t ng: Ch ph c p c thù chi t ngu n thu c a Ban Qu n lý d án ho c ngu n kinh phí ã giao quy n t ch tài chính cho ơn v s nghi p có thu. Chương 3. T CH C TH C HI N
  4. i u 6. L p d toán, qu n lý s d ng và quy t toán kinh phí 1. Hàng năm, căn c vào danh sách ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông ư c liên S Thông tin và Truy n thông – N i v phê duy t, các ơn v l p và t ng h p d toán hàng năm c a ơn v theo quy nh t i i u 4 và i u 5 c a quy nh này, g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, t ng h p theo quy nh vào th i i m xây d ng k ho ch d toán ngân sách năm sau. 2. Căn c d toán thu chi ngân sách ư c c p có thNm quy n giao hàng năm, vi c l p, thNm tra d toán, s d ng, quy t toán kinh phí c a các ơn v ư c th c hi n theo úng lu t ngân sách nhà nư c và các quy nh hi n hành v s d ng kinh phí chi hành chính s nghi p và kinh phí chi t ngu n thu Ban qu n lý d án. i u 7. Phân công trách nhi m 1. S N i v là cơ quan ch trì có trách nhi m a. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy nh này. b. Hư ng d n và qu n lý các ơn v trong vi c tuy n ch n, b trí s p x p ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông theo ch tiêu biên ch chuyên trách v công ngh thông tin ã ư c thành ph phê chuNn. 2. S Thông tin và Truy n thông a. Hư ng d n vi c qu n lý, i u hành công tác ng d ng công ngh thông tin, vi n thông trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thành ph cho ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông. b. nh kỳ và thư ng xuyên t ch c b i dư ng, b túc ki n th c m i v công ngh thông tin, vi n thông m b o cho i ngũ nh ng ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin áp ng nhi m v ư c giao. c. Ch trì ph i h p v i S N i v và các s , ban, ngành, qu n, huy n hàng năm rà soát ánh giá ch t lư ng, hi u qu công tác c a i ngũ nh ng ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông báo cáo UBND Thành ph . 3. S Tài chính Hư ng d n vi c l p d toán, qu n lý s d ng và quy t toán kinh phí ph c p c thù i v i ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông cho các ơn v . 4. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a Thành ph a. Th c hi n tuy n d ng, b trí s p x p ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông theo quy nh c a Thành ph . b. L p d toán, thanh quy t toán kinh phí ph c p c thù i v i ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông theo quy nh.
  5. c. nh kỳ báo cáo ánh giá ch t lư ng, hi u qu công tác c a i ngũ nh ng ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông c a ơn v . 5. UBND các qu n, huy n, th xã a. Th c hi n tuy n d ng, b trí s p x p ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông theo quy nh c a Thành ph . b. Ch o các phòng, ban th c hi n t t vi c qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí ph c p c thù này theo úng quy nh. c. nh kỳ báo cáo ánh giá ch t lư ng, hi u qu công tác c a i ngũ nh ng ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông c a ơn v . i u 8. i u kho n thi hành 1. Ngư i làm chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông c a các cơ quan, ơn v thu c thành ph Hà N i có trách nhi m thư ng xuyên nghiên c u chuyên môn nghi p v , n m v ng cơ ch chính sách qu n lý i u hành ng d ng công ngh thông tin, vi n thông trong các cơ quan ơn v thành ph , m b o hoàn thành t t nhi m v . Trư ng h p không hoàn thành nhi m v chuyên môn theo ánh giá c a th trư ng ơn v s không ư c hư ng ch ph c p c thù theo quy nh. 2. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có v n phát sinh c n s a i, b sung, các s , ngành, qu n, huy n ph n ánh k p th i v S Thông tin và Truy n thông và S N i v t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản