Quyết định 1116/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 1116/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1116/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1116/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1116/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1116/2001/Q -TCHQ NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C S A I, B SUNG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG KHÔNG THU C DANH M C M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy nh t i i u 7 Ngh nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư s 92/1999/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính quy nh th m quy n n nh giá tính thu c a T ng c c H i quan; Căn c i u 3 Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T NNH i u 1. i u ch nh giá t i thi u m t s m t hàng quy nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và b sung giá t i thi u các m t hàng phát sinh ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Giá t i thi u các m t hàng i u ch nh t i quy t nh này thay thu giá t i thi u các m t hàng cùng lo i quy nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các ông C c trư ng C c Ki m tra - Thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê M nh Hùng ( ã ký)
  2. B NG GIÁ S A I, B SUNG B NG GIÁ 177/2001/Q -TCHQ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1116/2001/Q -TCHQ ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng ơn v Giá TT tính (USD) CHƯƠNG 4 * S a b t thành phNm hi u Anlene, Gain, Sma, Enfalac Powder, Similac, Frisomum, Mama Sustagen, Ensure: + Lo i óng trong h p, lon kim lo i kg 5,00 + Lo i óng trong các lo i bao bì khác kg 4,00 * S a kem kg 1,60 CHƯƠNG 7 * Măng khô: - Lo i măng áo tơi, b kg 0,40 - Lo i măng c kg 0,60 CHƯƠNG 12 * V ng h t kg 0,30 * Sa nhân: + Lo i c v kg 1,40 + Lo i ã tách v kg 1,70 * xanh h t kg 0,25 CHƯƠNG 15 * D u c Stearin t n 400,00 CHƯƠNG 17 * Hu b khung giá bánh, k o các lo i (k c lo i pha Chocolate) quy nh t i b ng giá 177/2001/Q -TCHQ và các b ng giá s a i. * Bánh các lo i: + Bánh quy, bánh bông lan kem, bánh kem, bánh tr ng, kg 1,50 bánh Chocolate các lo i + Bánh lo i khác kg 2,50 * K o các lo i: + K o cao su kg 4,50
  3. + K o lo i khác kg 2,80 * Th c ăn ch bi n t s a: + Hi u black COW DAIRY FOOD: YOOMIBOON-S t n 850,00 DAIRY FOOB + Hi u khác t n 1.200,00 * Ch phNm thu c nhóm 1901 như Ensure và các s n kg 9,00 phNm tương t CHƯƠNG 24 * Thu c lá lá chưa tách c ng t n 1.500,00 * Thu c lá lá ã tách c ng t n 2.800,00 * Thu c lá s i các lo i t n 5.700,00 * Thu c lá s i lo i v n tính b ng 60% thu c lá s i nêu trên * C ng thu c lá: t n 500,00 CHƯƠNG 33 * Kem thoa m t hi u JC, LAFFAIR, NL, NA kg 2,00 * Kem dư ng tóc hi u JC, LAFFAIR kg 2,00 * Ph n h ng, ph n nén JIN-LONG gr 0,02 * M phNm ALOE: + Nư c m t hoa ch ng tr ng cá lít 1,00 + Nư c hoa ml 1,00 + M t ong vĩnh c u gr 1,00 + Ch t keo t m ml 1,00 + Keo làm sáng bóng răng gr 1,00 + Sáp kem bôi môi gr 1,00 + Kem b o v da ch ng tia R3 gr 1,00 + Kem ho t hoá gr 1,00 + Kem làm s ch và tróc vNy gr 1,00 + Kem b i dư ng da v ban êm gr 1,00 CHƯƠNG 34 * Ch t ánh bóng kim lo i kg 1,00 CHƯƠNG 37
  4. * Phim màu Kodak Prolmage.Kodak ProFoto cu n 1,20 CHƯƠNG 39 * Màng (t m, phi n) plastic tráng keo, m t m t có m t l p gi y b o v : + Lo i chưa in hình, in ch -- Kh trên 1 mét kg 2,00 -- Kh n 1 mét kg 1,50 + Lo i ã in hình, in ch tính tăng thêm 20% CHƯƠNG 48 * Gi y in báo (thu c nhóm 4801 c a bi u thu su t thu t n 480,00 nh p khNu hi n hành) CHƯƠNG 51, 52, 53... * V i nhái Jean thun kh 1,5 mét mét 1,20 * V i gi da: + Lo i ph nh a kg 1,10 + Lo i ph PVC kg 1,30 CHƯƠNG 61, 62, 63... * ay ã ư c d t thành d i, t m kh 0,64 mét mét 0,18 * ay ã ư c d t thành d i, t m kh l n ho c nh hơn 0,64 mét thì tính quy i theo lo i kh 0,64 mét * Áo ng c n do Trung Qu c s n xu t (tá = 12 cái) tá 0,40 CHƯƠNG 68 * Gi y nhám + Do Trung Qu c s n xu t kg 1,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 2,20 CHƯƠNG 84 1. Máy vi tính lo i xách tay chi c 1.000.000 2. Ph tùng máy vi tính * Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t + Lo i vi tính: (b loa bao g m t 2 loa tr lên) - Lo i 120 W n dư i 140 W b 2,50 - Lo i t 140 W n dư i 200 W b 4,00
  5. - Lo i t 200 W n dư i 300 W b 6,00 - Lo i t 300 W n dư i 450 W b 8,00 - Lo i t 450 W n dư i 600 W b 10,00 - Lo i t 600 W n dư i 800 W b 13,00 - Lo i t 800 W n dư i 1200 W b 20,00 - Lo i t 1200 W tr lên b 30,00 + M ch chính (Main board) chi c 20,00 + ĩa DVD chi c 30,00 + ĩa m m chi c 5,00 + Fax modem chi c 6,00 * Các lo i ph tùng trên do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% khung giá trên CHƯƠNG 85 * Các m t hàng i n, i n t : + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Walkman: -- Lo i không có Radio chi c 15,00 -- Lo i có Radio chi c 20,00 - Diss man chi c 40,00 - Radio AM/FM lo i nh (b túi): chi c 5,00 + Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i do các chi c 5,00 nư c khác s n xu t * Hu b khung giá m t hàng: Bình un nư c nóng dùng i n quy nh t i b ng giá 594/2001/Q -TCHQ ngày 29/6/2001 * Bình un nư c nóng dùng i n (Water head) + Lo i không làm nóng t c th i: -- Lo i dư i 30 lít chi c 50,00 -- Lo i t 30 lít n dư i 50 lít chi c 65,00 -- Lo i t 50 lít n dư i 80 lít chi c 70,00 -- Lo i t 80 lít n dư i 100 lít chi c 75,00 -- Lo i t 100 lít n dư i 150 lít chi c 85,00
  6. -- Lo i t 150 lít n dư i 180 lít chi c 95,00 -- Lo i trên 180 lít ư c tính trên cơ s quy i giá theo dung tích c a lo i 180 lít + Lo i làm nóng t c th i b ng i n chi c 50,00 CHƯƠNG 87 1. Xe ô tô * H y b khung giá xe ô tô ch khách do Hàn Qu c s n xu t quy nh t i i m II m c F; xe ô tô ch khách do các nư c khác s n xu t quy nh t i i m II m c J b ng giá s 177/2001/Q -TCHQ * Xe ch khách do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% giá xe do G7 s n xu t quy nh t i i m 2 m c I ph n J b ng giá s 177/2001/Q -TCHQ 2. Xe máy * B linh ki n xe máy ng b (d ng CKD) hi u b 2.500,00 HONDA SH 150cc 3. Ph tùng xe ôtô, xe p * Vành xe ô tô: -- Lo i ư ng kính 13 inch chi c 30,00 -- Lo i ư ng kính 14 inch chi c 35,00 -- Lo i ư ng kính 15 inch chi c 40,00 -- Lo i ư ng kính 16 inch chi c 45,00 -- Lo i ư ng kính 17 inch chi c 55,00 -- Lo i ư ng kính 18 inch chi c 70,00 * B n i tr c gi a xe p b 0,17 * Pedal xe p b 0,20 CHƯƠNG 90 * Kính nh a tr em (có g ng và m t kinh b ng nh a) chi c 0,20 CHƯƠNG 96 * Bàn ch i ánh răng + Lo i ngư i l n: -- Do G7 s n xu t chi c 0,50 -- Do Trung Qu c s n xu t chi c 0,25
  7. -- Do các nư c khác s n xu t chi c 0,35 + Lo i tr em tính b ng 50% lo i ngư i l n
Đồng bộ tài khoản