Quyết định 113/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 113/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 113/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 113/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 113 /Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C CHUY N T NG C C H I QUAN VÀO B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; th c hi n c i cách b máy c a Chính ph ; Xét nhu c u công tác, QUY T NNH : i u 1. Nay chuy n T ng c c H i quan vào B Tài chính. i u 2. Giao ông B trư ng B Tài chính có nhi m v : Nh n bàn giao công vi c c a ông T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Th c hi n công tác qu n lý, i u hành T ng c c H i quan; Th c hi n quy trình b nhi m T ng c c trư ng T ng c c H i quan; n 15 tháng 10 năm 2002 trình Chính ph ban hành Ngh nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan thay th Ngh nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng B Tài chính, B tru ng B N i v , T ng c c trư ng T ng c c H i quan, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản