Quyết định 114/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
56
lượt xem
7
download

Quyết định 114/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 114/2009/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 114/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 114/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH THANH HÓA N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thanh Hóa t i t trình s 36/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Thanh Hóa n năm 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Phát huy cao nh t ti m năng, l i th c a a phương; trên cơ s ó s d ng có hi u qu m i ngu n l c vào phát tri n kinh t - xã h i, Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , thu h p kho ng cách v i các t nh trong vùng và c nư c. T ó xây d ng Thanh Hóa s m tr thành m t trong nh ng trung tâm giao lưu kinh t gi a B c B v i B c Trung B và là m t trong nh ng trung tâm kinh t , văn hóa – xã h i m nh c a c nư c. 2. Nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t v i cơ c u h p lý; xây d ng n n kinh t có s c c nh tranh cao, s d ng hi u qu ngu n tài nguyên thiên nhiên; phát tri n các ngành công nghi p, d ch v và du l ch ch t lư ng cao; phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa an toàn và b n v ng. 3. T p trung các ngu n l c u tư xây d ng các khu kinh t ng l c và nhóm s n phNm ch l c; ưu tiên u tư phát tri n nhanh Khu Kinh t Nghi Sơn, t o bư c t phá v tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t . 4. T ng bư c i u ch nh t o s phát tri n hài hòa, h p lý gi a các vùng trong T nh; phát tri n m nh kinh t bi n và vùng ven bi n; tranh th t i a s h tr c a Nhà nư c và các thành ph n kinh t vào u tư phát tri n vùng trung du mi n núi phía Tây s m thoát kh i tình tr ng kém phát tri n.
 2. 5. K t h p phát tri n kinh t v i t ng bư c th c hi n ti n b và công b ng xã h i. Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa nh t là các lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t , môi trư ng…; b o m ngu n nhân l c ch t lư ng cao áp ng yêu c u phát tri n nhanh; chú tr ng công tác xóa ói gi m nghèo, chăm sóc s c kh e nhân dân, n nh xã h i, tăng cư ng m i oàn k t gi a các dân t c trong T nh. 6. Coi phát tri n khoa h c – công ngh là khâu then ch t trong vi c nâng cao ch t lư ng s n phNm hàng hóa và d ch v , thúc Ny tăng trư ng kinh t , tăng kh năng c nh tranh c a n n kinh t . 7. K t h p phát tri n kinh t v i c ng c qu c phòng, an ninh; gi v ng ch quy n biên gi i, h i o; duy trì quan h h u ngh v i các t nh láng gi ng khu v c biên gi i Vi t Nam – Lào, b o m an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu t ng quát Phát tri n kinh t - xã h i nhanh, hi u qu và b n v ng; t o s chuy n bi n căn b n v ch t lư ng tăng trư ng và s c c nh tranh c a n n kinh t . Ph n u n năm 2015, Thanh Hóa thu c nhóm t nh trung bình c a c nư c, n năm 2020 Thanh Hóa cơ b n tr thành t nh công nghi p có cơ c u kinh t h p lý, h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i ư c phát tri n ng b , hi n i; ng th i là m t trong nh ng trung tâm kinh t , giáo d c – ào t o, y t , th d c – th thao, khoa h c – k thu t c a vùng B c Trung B và c nư c, an ninh chính tr n nh, tăng cư ng kh i i oàn k t dân t c. 2. M c tiêu c th a) M c tiêu kinh t - T c tăng trư ng bình quân hàng năm giai o n 2011 – 2015 t 17 – 18% và t trên 19% giai o n 2016 – 2020. n năm 2015, GDP bình quân u ngư i t m c trung bình c nư c và vư t m c trung bình c nư c sau năm 2015; - Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; n năm 2015 cơ c u kinh t : nông nghi p – công nghi p, xây d ng – d ch v là 15,5% - 47,6% - 36,8% và năm 2020 là 10,1% - 51,9% - 38%; - Ph n u kim ng ch xu t khNu năm 2015 t 800 – 850 tri u USD và năm 2020 t trên 2 t USD; t c tăng trư ng xu t khNu t 19 – 20%/năm; - Ph n u t t l thu ngân sách chi m kho ng 6 – 7% t GDP vào năm 2015 và trên 7% vào năm 2020. b) M c tiêu xã h i - H n ch t c tăng dân s , t l tăng dân s t nhiên năm 2015 dư i 0,65% và kho ng 0,5% năm 2020;
 3. - Duy trì và c ng c v ng ch c k t qu ph c p trung h c cơ s , hoàn thành ph c p trung h c ph thông trư c năm 2020; nâng t l lao ng qua ào t o lên 45% năm 2015 và 55 – 60% năm 2020; - Gi i quy t vi c làm cho kho ng 5 v n lao ng/năm. Gi m t l th t nghi p thành th xu ng dư i 3%; t l thi u vi c làm nông thôn dư i 3,5% năm 2020; - Gi m t l h nghèo (theo chuNn hi n nay) m i năm t 3 – 5%; - Hoàn thi n m ng lư i y t t t nh n thôn, b n; ph n u 85% s tr m xá xã có bác sĩ trư c năm 2015; n năm 2015 t 23 giư ng b nh/1 v n dân và 25 giư ng/1 v n dân vào năm 2020; gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng 18 – 20% năm 2015 và dư i 10% năm 2020; - n năm 2015 toàn b ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng n trung tâm xã, c m xã ư c r i nh a ho c bê tông; 100% s h ư c dùng i n; 100% dân s ư c xem truy n hình. c) M c tiêu b o v môi trư ng - Nâng t l che ph r ng lên 53 – 54% năm 2015 và trên 60% năm 2020. B o v môi trư ng nư c ng m, nư c m t, vùng bi n và ven bi n; - Năm 2015 toàn b các ô th có công trình thu gom, x lý ch t th i t p trung; 100% s cơ s s n xu t m i xây d ng có công trình x lý ch t th i m b o tiêu chuNn môi trư ng ho c áp d ng công ngh s ch; s cơ s s n xu t t tiêu chuNn môi trư ng t trên 80% năm 2015 và 90% năm 2020; - n năm 2015, toàn b s h ô th ư c c p nư c s ch và 90% s h nông thôn ư c dùng nư c sinh ho t h p v sinh và t 100% năm 2020. d) M c tiêu qu c phòng an ninh B o m qu c phòng, an ninh, gi v ng ch quy n biên gi i, h i o n nh chính tr , ki m ch s gia tăng, ti n t i gi m d n các lo i t i ph m và t n n xã h i. III. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C 1. Công nghi p - Phát tri n nhanh, v ng ch c nh ng ngành công nghi p có vai trò là n n t ng cho tăng trư ng nhanh và chuy n d ch cơ c u kinh t c a T nh. K t h p ng b gi a phát tri n công nghi p v i phát tri n k t c u h t ng, t ng bư c hình thành các khu, c m công nghi p; tri n khai nhanh các d án trong Khu Kinh t Nghi Sơn và hình thành m t s khu kinh t ng l c khác t o các h t nhân tăng trư ng cho n n kinh t ; - Duy trì t c tăng trư ng công nghi p – xây d ng t trên 21,5%/năm (trong ó giai o n 2011 – 2015 t 21,4%/năm và giai o n 2016 – 2020 t 21,6%/năm);
 4. - Cơ c u n i b ngành công nghi p chuy n d ch theo hư ng tăng m nh các ngành công nghi p cơ b n, công nghi p ch tác. n năm 2020 v cơ b n t nh Thanh Hóa có ngành công nghi p phát tri n v ng ch c v i cơ c u hi n i; - Phát tri n các ngành công nghi p ch y u sau: + Công nghi p l c hóa d u: hoàn thành Khu liên h p L c hóa d u Nghi Sơn công su t giai o n I là 10 tri u t n/năm i vào ho t ng trư c năm 2013, ng th i u tư giai o n II v i công su t 10 tri u t n/năm; phát tri n các ngành công nghi p và d ch v khác như công nghi p s n xu t polypropylen, s i t ng h p, ch t d o, phân bón t ng h p, ch t tNy r a t ng h p và các s n phNm khác; + Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: Ny nhanh ti n u tư xây d ng dây chuy n 2 nhà máy xi măng Nghi Sơn, B m Sơn, Công Thanh; xây d ng nhà máy xi măng Thanh Sơn công su t 1,4 tri u t n/năm, ph n u n năm 2015 nâng t ng công su t xi măng c a T nh lên 18 – 20 tri u t n; Xây d ng m t s cơ s s n xu t v t li u xây d ng trong Khu Kinh t Nghi Sơn và các khu công nghi p khác như: nhà máy bê tông asphan, bê tông tươi, bê tông úc s n, s n xu t t m l p. + Công nghi p i n: n năm 2020 s n lư ng i n thương phNm t trên 20 t KWh. u tư xây d ng nhà máy nhi t i n Nghi Sơn, hình thành Trung tâm nhi t i n l n c a vùng B c Trung B . S m ưa nhà máy nhi t i n giai o n I công su t 600 MW vào ho t ng; u tư giai o n II nâng công su t lên 1.800 MW vào năm 2015. Xây d ng các công trình: th y i n Trung Sơn 260 MW, th y i n H i Xuân 92 MW và m t s công trình th y i n v a và nh khác như: Bá Thư c 1 và 2; CNm Th y 1 và 2; Sông Lò; Sông Lu ng… + Công nghi p cơ khí, ch t o Ny nhanh ti n xây d ng nhà máy luy n thép POMIDO công su t 650.000 t n/năm, nhà máy thép Nghi Sơn công su t 750.000 t n/năm. Thu hút thêm các d án s n xu t thép t m, thép nh hình, thép cao c p trong Khu Kinh t Nghi Sơn v i công su t kho ng 6 tri u t n/năm, tham gia s n xu t thép ph c v công nghi p qu c phòng. Phát tri n công nghi p cơ khí s a ch a, ch t o: l p ráp thi t b n ng, phương ti n v n t i, thi t b nâng ; s n xu t thi t b cho công nghi p v t li u xây d ng và ch bi n nông s n; thi t b i n, i n l nh, linh ki n i n t , tin h c, l p ráp ô tô, s n xu t u máy, toa xe, thi t b và ph ki n ư ng s t,… Hoàn thành giai o n I nhà máy óng tàu bi n Nghi Sơn năng l c óng m i tàu 50.000 DWT vào năm 2010, u tư giai o n II năm 2015 óng m i tàu trên 50.000 DWT, s a ch a tàu trên 100.000 DWT. + Công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n: c i t o, nâng c p, phát huy t i a năng l c s n xu t c a các cơ s hi n có; ng th i xây d ng m i các cơ s ch bi n nông, lâm, th y s n g n v i vi c xây d ng các vùng nguyên li u t p trung. M r ng công su t các nhà máy ch bi n m cao su Như Xuân, CNm Th y; nâng c p nhà máy ch
 5. bi n rau qu Như Thanh, xây d ng nhà máy ch bi n rau qu B m Sơn và m t s a phương có i u ki n như H u L c, Ho ng Hóa; nhà máy ch bi n th c phNm t i khu công nghi p Th ch Qu ng (Th ch Thành) và m t s huy n ng b ng ven bi n; i m i công ngh nâng cao ch t lư ng và năng l c s n xu t Nhà máy ch bi n th y s n Ho ng Trư ng, L Môn và m t s cơ s ch bi n hi n i khác L ch B ng, L ch H i, L ch Trư ng, Ghép g n v i các ô th ngh cá; xây d ng nhà máy ch bi n th c ăn gia súc các huy n chăn nuôi t p trung như Nông C ng, Tri u Sơn, Thi u Hóa, Ng c L c… Xây d ng nhà máy gi y Châu L c công su t 6 v n t n gi y, 5 v n t n b t gi y/năm; u tư ch bi n g xu t khNu t ván nhân t o công su t 5.000 t n/năm, nhà máy ván dăm, ván s i 15.000m3/năm, nhà máy ván nhân t o t tre lu ng công su t 16.000m3/năm g n v i các vùng nguyên li u t p trung. + Ti p t c phát tri n các ngành công nghi p khác: công nghi p khai khoáng, công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và xu t khNu, may m c, bao bì, da giày, dùng du l ch, th thao. T ng bư c phát tri n m t s ngành công ngh cao. Khôi ph c và phát tri n các làng ngh truy n th ng như chi u cói và các s n phNm t cói, thêu ren, d t l a, d t th cNm, mây tre an, m ngh , trang s c b ng á. - Phát tri n các khu, c m công nghi p: Ti p t c u tư chi u sâu và m r ng quy mô phát tri n các khu công nghi p hi n có; hình thành thêm m t s khu công nghi p khác t i thành ph Thanh Hóa, th xã B m Sơn và các huy n: Ng c L c, H u L c, Qu ng Xương, Ho ng Hóa, Như Xuân (Bãi Trành) Th ch Thành (Th ch Qu ng). n năm 2015 u tư xây d ng ng b và t ng bư c hi n i hóa k t c u h t ng các khu công nghi p ã hình thành, Ny m nh xúc ti n u tư nâng cao t l l p y các khu công nghi p trên a bàn. - Phát tri n các c m công nghi p, c m làng ngh quy mô nh và v a các huy n, th trong T nh. Ph n u n 2020 t t c các xã ng b ng và kho ng 50% s xã mi n núi có c m làng ngh . 2. D ch v Phát tri n nhanh và a d ng các lo i hình d ch v nh m ưa d ch v tr thành ngành t o ra nhi u vi c làm và óng góp l n vào tăng trư ng kinh t . T c tăng trư ng d ch v bình quân th i kỳ 2011 – 2020 t 18,5%/năm; nâng t tr ng d ch v trong GDP lên 36,8% vào năm 2015 và trên 38% vào năm 2020. Giá tr xu t khNu hàng hóa và d ch v t 800 - 850 tri u USD năm 2015 và trên 2 t USD năm 2020. Phát tri n các ngành d ch v ch y u: - Thương m i: phát tri n ng b h th ng thương m i, xây d ng Thanh Hóa thành m t trong nh ng i m h i t hàng hóa chính c a tuy n giao thông B c – Nam và tuy n lưu chuy n hàng hóa gi a vùng Tây B c và các t nh B c Lào g n v i c ng Nghi Sơn và các vùng mi n núi trong c nư c;
 6. u tư xây d ng trung tâm thương m i hi n i t i thành ph Thanh Hóa, Khu Kinh t Nghi Sơn g n v i Khu Phi thu quan; xây d ng Khu Kinh t c a khNu Na Mèo làm trung tâm giao thương hàng hóa gi a Thanh Hóa v i Lào, nh t là các t nh B c Lào và vùng ph c n; xây d ng m t s trung tâm thương m i t i B m Sơn, Ng c L c và m t s ô th có s c lan t a r ng. - Du l ch: phát tri n nhanh và b n v ng ngành du l ch tr thành ngành kinh t quan tr ng và óng góp l n cho n n kinh t . T p trung phát tri n m t s khu, i m du l ch tr ng i m, t o ra nh ng s n phNm du l ch a d ng, ch t lư ng cao; t ng bư c ưa Thanh hóa tr thành m t trong nh ng trung tâm du l ch l n c a c nư c và là m t tr ng i m du l ch trong h th ng du l ch qu c gia. Ph n u n năm 2015 thu hút kho ng 3 tri u lư t khách/năm, trong ó t kho ng 30% khách qu c t và 5 tri u lư t khách/năm v i 40% khách qu c t vào năm 2020; Xây d ng ng b k t c u h t ng khu du l ch S m Sơn s m tr thành ô th du l ch l n. u tư xây d ng các khu du l ch Hàm R ng, thành Nhà H , su i cá CNm Lương, Lam Kinh, B n En, Nga Sơn, H i Hòa, H i Ti n. Tri n khai xây d ng khu du l ch sinh thái h C a t, khu du l ch sinh thái Nghi Sơn và m t s khu du l ch khác sau năm 2010. - V n t i: phát tri n a d ng các lo i hình v n t i, k t h p phát tri n v n t i ư ng b v i ư ng s t và ư ng th y; khai thác th m nh c m c ng nư c sâu Nghi Sơn và h th ng c ng sông m r ng v n t i bi n và v n t i th y n i a. Phát tri n các tuy n v n t i hành khách, k t h p v i phát tri n du l ch; hình thành các tuy n v n t i n các khu du l ch; t p trung phát tri n v n t i hành khách t i thành ph Thanh Hóa, các th xã và trung tâm kinh t l n c a T nh. - Tài chính, ngân hàng: khuy n khích các ngân hàng trong và ngoài nư c, c bi t là các t ch c tài chính l n c a khu v c và qu c t m chi nhánh ho c văn phòng i di n trên a bàn T nh; t ng bư c hình thành th trư ng tài chính l n áp ng nhu c u v n ngày càng cao cho các thành ph n kinh t ; - Ny m nh phát tri n bưu chính vi n thông và công ngh thông tin, góp ph n tích c c vào phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh; - Phát tri n nhanh các lo i hình d ch v khác như d ch v ào t o, d ch v tư v n, chuy n giao công ngh … 3. Nông, lâm, th y s n - Phát tri n toàn di n ngành nông nghi p, ti n t i xây d ng n n nông nghi p công ngh cao, nông nghi p s ch hư ng t i xu t khNu, tăng nhanh giá tr thu nh p trên m t ơn v di n tích. ng th i, t ng bư c hoàn thi n k t c u h t ng ph c v phát tri n nông nghi p, ch ng ng phó có hi u qu v i thiên tai; - T c tăng trư ng nông, lâm, th y s n t 5%/năm th i kỳ 2011 – 2015 và 5,1% th i kỳ 2016 – 2020; gi m t tr ng nông, lâm, th y s n trong GDP t 31,6% năm 2005 xu ng 15,5% năm 2015 và 10,1% vào năm 2020;
 7. - Phát tri n n nh di n tích cây lương th c n năm 2020 t t 270 – 280 nghìn ha; trong ó, di n tích lúa kho ng 220 – 230 nghìn ha, ngô kho ng 50 – 60 nghìn ha; s n lư ng lương th c năm 2020 t kho ng 1,7 tri u t n, m b o an ninh lương th c và có lư ng lương th c hàng hóa l n. Chuy n i m nh cơ c u cây tr ng, hình thành các vùng s n xu t t p trung, các s n phNm ch l c; nâng di n tích các lo i cây có giá tr kinh t cao t kho ng 30% t ng di n tích gieo tr ng năm 2010 lên trên 50% vào năm 2020; - Phát tri n các cây tr ng khác: cây cao su n năm 2015 t 25.000 ha; cây mía n nh di n tích năm 2020 kho ng 26.000 – 28.000 ha; cây l c 22.000 – 23.000 ha năm 2020; cây cói n nh di n tích t 3.000 – 3.500 ha g n v i công nghi p ch bi n. - Phát tri n m nh chăn nuôi c v quy mô và ch t lư ng àn gia súc, gia c m theo hư ng s n xu t hàng hóa, nâng t tr ng chăn nuôi trong giá tr s n xu t nông nghi p lên 45% năm 2015 và trên 50% năm 2020; - Phát tri n lâm nghi p theo hư ng b o v , phát tri n và khai thác h p lý tài nguyên r ng b o m ch c năng phòng h , b o v môi trư ng; ng th i, nâng cao m c óng góp cho n n kinh t ; ph n u n năm 2020 khoanh nuôi kho ng 250 – 300 nghìn ha, tr ng m i hàng năm t 10 – 13 nghìn ha, nâng t l che ph r ng lên 53% - 54% năm 2015 và trên 60% năm 2020. Xây d ng các vùng r ng nguyên li u như vùng lu ng, nguyên li u gi y, g … g n v i công nghi p ch bi n; - Phát tri n th y s n m t cách toàn di n c ánh b t và nuôi tr ng theo hư ng v a nâng cao hi u qu v a m b o môi trư ng sinh thái, t o ngu n nguyên li u n nh cho ch bi n xu t khNu. Phát tri n m nh nuôi tr ng th y s n c nư c ng t, nư c l , nư c m n; n năm 2015 di n tích nuôi tr ng th y s n t 19.000 – 20.000 ha và trên 30.000 ha vào năm 2020. K t h p hài hòa gi a u tư tăng năng l c ánh b t xa b v i t ch c khai thác h p lý các khu v c g n b , nâng s n lư ng khai thác lên 70 nghìn t n năm 2015 và n nh m c trên 90 nghìn t n năm 2020. M r ng các lo i hình d ch v ph c v s n xu t nông, lâm, th y s n. 4. Các lĩnh v c xã h i a) Giáo d c, ào t o Phát tri n giáo d c, ào t o theo hư ng chuNn hóa, nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c, xây d ng xã h i h c t p; Ny m nh xã h i hóa giáo d c, ào t o nh m huy ng m i ngu n l c vào phát tri n giáo d c - ào t o. n năm 2015, có 100% giáo viên các b c h c u t chuNn, trong ó 30 – 35% trên chuNn. Tăng cư ng cơ s v t ch t ph c v d y và h c, hoàn thành vi c kiên c hóa trư ng, l p h c trên a bàn T nh trư c năm 2015; Ny m nh xây d ng trư ng chuNn qu c gia, n năm 2020 t l trư ng t chuNn m m non 65%, ti u h c 65%, trung h c cơ s 65% và trung h c ph thông 50%. Duy trì và c ng c thành qu ph c p trung h c cơ s và tri n khai ph c p trung h c ph thông, ph n u hoàn thành ph c p trung h c ph thông trư c năm 2020.
 8. a d ng hóa lo i hình ào t o ngh ; chú tr ng ào t o ngh cho lao ng nông thôn; nâng t l lao ng ư c ào t o lên 45% năm 2015 và 60% năm 2020. Ti p t c u tư xây d ng Trư ng i h c H ng c thành Trung tâm ào t o ch t lư ng cao. Xây d ng quy ho ch phát tri n và m r ng các cơ s ào t o ngu n nhân l c, phù h p v i quy ho ch chung c a c nư c. b) Y t , chăm sóc s c kh e c ng ng Phát tri n s nghi p y t , chăm sóc s c kh e c ng ng theo hư ng d phòng tích c c và ch ng; m b o m i ngư i dân u ư c khám, ch a b nh ban u và cung c p các d ch v y t cơ b n. Ny m nh xã h i hóa, tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, trang thi t b và i ngũ cán b y t t t nh n cơ s nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, ho t ng dân s - k ho ch hóa gia ình; n năm 2015 t 85% s tr m y t xã có bác sĩ và t chuNn qu c gia v y t ; t l giư ng b nh t 23 giư ng/1 v n dân và 25 giư ng/1 v n dân năm 2020. Hoàn thành nâng c p, hi n i hóa B nh vi n a khoa T nh, tăng cư ng trang thi t b và m r ng m t s chuyên khoa sâu; hoàn thành xây d ng B nh vi n nhi, B nh vi n a khoa Ng c L c và m t s b nh vi n tuy n huy n. C ng c các b nh vi n chuyên khoa t tiêu chí b nh vi n h ng 2 tr lên. Tri n khai có hi u qu các chương trình y t qu c gia. Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 20% năm 2015 và dư i 10% năm 2020; t l t vong tr dư i 1 tu i xu ng dư i 15‰ năm 2020; gi m t l sinh hàng năm 0,5‰ gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng 0,5% năm 2020. c) Khoa h c công ngh Ny m nh nghiên c u, ng d ng và phát tri n công ngh ; l a ch n chuy n giao công ngh tiên ti n, hi n i, thân thi n v i môi trư ng và phù h p v i nh hư ng phát tri n các ngành kinh t . T p trung u tư xây d ng m t s cơ s khoa h c và công ngh mà T nh có th m nh, khuy n khích, t o m i i u ki n thu n l i các doanh nghi p u tư nghiên c u, ng d ng và phát tri n khoa h c – công ngh . d) Phát thanh – truy n hình Phát tri n nhanh, r ng kh p m ng lư i truy n hình k thu t s ; u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t ti p nh n thông tin t v tinh VINASAT-1; m r ng vùng ph sóng n các vùng xa xôi h o lánh, tăng cư ng phát thanh b ng ti ng dân t c. n năm 2010, t l ph sóng phát thanh t 100%; t l ph sóng truy n hình t 100% trư c năm 2015. ) Văn hóa, th d c, th thao. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hóa, thông tin và các phương ti n vui chơi gi i trí, áp ng nhu c u văn hóa tinh th n c a nhân dân. Ti p t c u tư b o t n, tôn t o, phát huy giá tr các di tích l ch s , văn hóa tr ng i m. Hoàn thành d án Lam Kinh, xây d ng di s n Thành Nhà H , Tư ng ài Bà Tri u … nâng c p, tôn t o các di tích l ch s văn hóa khác. Ph n u n năm 2020 t 100% s làng, b n có nhà văn hóa, i m vui chơi, h th ng truy n thanh, t sách pháp lu t.
 9. Phát tri n phong trào th d c, th thao trên cơ s Ny m nh xã h i hóa. u tư xây d ng Khu liên hi p Th thao T nh và Trung tâm ào t o v n ng viên B c Trung B ; các cơ s luy n t p th d c, th thao các huy n; chú tr ng phát hi n, ào t o, b i dư ng các v n ng viên năng khi u phát tri n m t s môn th thao thành tích cao, ph n u ưa Thanh Hóa tr l i nhóm 10 t nh d n u c nư c v th d c, th thao. e) Lao ng, vi c làm và xóa ói gi m nghèo: C i thi n và nâng cao i s ng nhân dân; ph n u gi m t l h nghèo m i năm t 3 – 5%. Th c hi n t t chính sách an sinh xã h i trên a bàn. Hàng năm t o vi c làm m i cho kho ng 4 – 5 v n lao ng, Ny m nh xu t khNu lao ng, gi m t l th t nghi p khu v c thành th và t l lao ng thi u vi c làm nông thôn; t p trung ào t o ngu n nhân l c áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. 5. Phát tri n k t c u h t ng a) Giao thông - ư ng b : Phát tri n ng b h th ng giao thông ư ng b , b o m tính liên hoàn, liên k t trong vùng và gi a các a phương trong T nh; k t n i v i các trung tâm kinh t tr ng i m t nư c; chú tr ng m các tuy n giao thông hư ng n i v i vùng Tây B c, vành ai ông – Tây n i v i Lào, Thái Lan, Mianma; tuy n ư ng ven bi n v i các vùng ng b ng B c B . Xây d ng hi n i h th ng giao thông các vùng tr ng i m: Khu Kinh t Nghi Sơn, thành ph Thanh Hóa, th xã B m Sơn, S m Sơn … xây d ng m i m t s tuy n ư ng có vai trò quan tr ng v phát tri n kinh t , m b o an ninh, qu c phòng, nh t là các tuy n ư ng n i v i các tr c chính như: Qu c l 1A: nâng c p Qu c l 1A thành ư ng c p III ng b ng. Xây d ng các nút giao c t ư ng s t và các ư ng ngang có lưu lư ng giao thông l n; ư ng gom dân sinh các khu công nghi p. ư ng H Chí Minh: tri n khai giai o n II. u tư xây d ng tuy n ư ng ngang n i ư ng H Chí Minh v i Qu c l 1A (Th ch Qu ng – B m Sơn) t tiêu chuNn ư ng c p III và các tuy n ư ng gom dân sinh d c ư ng H Chí Minh ư ng cao t c B c – Nam o n qua Thanh Hóa dài kho ng 100 km. ư ng Nghi Sơn – Bãi Trành (dài 53 km) n i c ng Nghi Sơn v i ư ng H Chí Minh toàn tuy n t c p III, o n trong Khu Kinh t Nghi Sơn t c p II. ư ng Yên Cát – B n Sung – Chu ng – Tân Dân. Các qu c l khác: nâng c p Qu c l 47 t c p III, Qu c l 10, 45, 15A, 217 t c p IV. Kéo dài Qu c l 10 t Bút Sơn n i vào Qu c l 1A (Bút Sơn – ò i – Ngã ba Môi – Núi Ch t); kéo dài Qu c l 45 sang Ngh An n i v i Qu c l 48 (theo ư ng Yên Cát – Thanh Quân), Qu c l 47 qua c a khNu Kh o sang Lào (theo ư ng t nh l Thư ng Xuân – Bát M t) trư c năm 2010. Ti n t i nâng c p toàn b các Qu c l trên
 10. a bàn t c p III, m t s o n quan tr ng t c p II. Kéo dài Qu c l 217 n Qu c l 10; xây d ng Qu c l 217 thành ư ng Xuyên Á. H th ng ư ng T nh: giai o n 2011 – 2020 ti p t c nâng c p h th ng ư ng T nh t tiêu chuNn c p III, c p IV vùng ng b ng và c p III, IV, V mi n núi; các o n i qua th tr n t tiêu chuNn c p II, c p III. Xây d ng nút giao thông khác t i các giao c t có lưu lư ng l n. Nâng c p m t s tuy n quan tr ng thành qu c l . H th ng ư ng ngang g m: ư ng V n Mai – Mư ng Lát dài 70 km; ư ng Lang Chánh – Yên Khương – C a KhNu Mèng dài 44 km; ư ng H i Xuân – Tén T n – Mư ng Chanh (c a khNu Cang) dài 139 km; o n Thư ng Xuân – Bát M t – c a khNu Kh o dài 60,3 km; ư ng Yên Cát – Thanh Quân – Bù CNm dài 64 km; ư ng Mư ng Mìn – Na Mèo dài 21 km và ư ng Yên Nhân – c a khNu Kham dài 22 km; sau 2010 m r ng m t s o n quan tr ng t c p IV. ư ng ô th (m t s tuy n chính) Thành ph Thanh Hóa: xây d ng Qu c l 1A tránh thành ph Thanh Hóa; i l Nam Sông Mã (Hàm R ng – S m Sơn); i l Lê L i kéo dài; ư ng vành ai phía Tây thành ph ; Qu c l 47 o n S m Sơn – thành ph Thanh Hóa vào năm 2010. Ti n hành c i t o và xây d ng m i các c u y u, c u nh h p như c u C c, c u Lai Thành, c u Sâng, c u Cao, c u H c,… Các khu ô th khác: xây d ng ng b h th ng ư ng giao thông n i th th xã S m Sơn, B m Sơn và các ô th m i Nghi Sơn, Ng c L c. n năm 2020, toàn b các ô th l n trong T nh có m ng lư i giao thông hoàn ch nh và hi n i. ư ng ven bi n: xây d ng tuy n ư ng ven bi n (dài kho ng 100 km, t i nH , Nga Sơn n ô th Nghi Sơn, huy n Tĩnh Gia) cùng các tuy n ư ng ngang n i v i các tuy n tr c chính và các ô th l n. Sau năm 2010 u tư xây d ng m t s c u qua các c a l ch và m t s ư ng ngang n i v i Qu c l 1A, Qu c l 10 và ư ng cao t c B c – Nam. ư ng tu n tra biên gi i: tuy n ư ng tu n tra d c biên gi i dài 289 km; ư ng ra biên gi i, n các m c và các v trí c n quan sát dài 49 km; ư ng t các n biên phòng và t trung tâm các xã ra ư ng tu n tra biên gi i dài 317 km. n năm 2015 t 60 – 70% và hoàn thành vào năm 2020. H th ng giao thông nông thôn: n năm 2010, 100% các xã có ư ng ô tô n trung tâm xã; t l kiên c hóa t 100% i v i ư ng huy n, 70% i v i ư ng xã vùng ng b ng và 60% ư ng huy n, 50% ư ng xã vùng Trung du mi n núi. Sau năm 2010 c i t o, nâng c p h th ng ư ng giao thông nông thôn, trong ó các ư ng huy n t tiêu chuNn c p V, c p VI, nh a hóa 100%; ư ng xã, ư ng thôn t tiêu chuNn ư ng giao thông nông thôn lo i A. n năm 2020 v cơ b n n nh h t ng giao thông, t o i u ki n phát tri n kinh t - xã h i. Hoàn thành xây d ng h th ng c u qua m t s sông l n trư c năm 2015 như: c u Th m (Nga Sơn), c u Bút Sơn (Ho ng Hóa), c u ò i (Hoàng Hóa), c u Hoành
 11. (Yên nh), c u Thi u Khánh (Thi u Hóa), c u Ho ng Khánh (Ho ng Hóa), c u CNm Vân (CNm Th y), c u B n K m (Bá Thư c), c u Nam Ti n (Quan Hóa), c u Lát (Mư ng Lát), c u Kim Tân (Th ch Thành) và h th ng c u treo các huy n mi n núi. - ư ng th y: u tư xây d ng hoàn ch nh c m c ng Nghi Sơn. Trư c m t xây d ng c ng t ng h p Nghi Sơn có kh năng ti p nh n tàu n 30.000 t n, chuNn b i u ki n m r ng nâng công su t c ng lên 50 tri u t n/năm trư c năm 2015. Nghiên c u c ng trung chuy n nư c sâu t i o Mê. M r ng c ng t ng h p và xây d ng m t s c ng chuyên dùng ph c v Khu liên h p L c hóa d u, nhà máy nhi t i n, nhà máy luy n thép, xi măng. Nâng c p, m r ng các c ng sông: c ng L Môn, c ng Lèn (1,6 – 2,5 tri u t n/năm), c ng L ch H i, c ng du l ch Hàm R ng. Tri n khai xây d ng c ng Qu ng Châu sau năm 2010, quy mô 5 b n cho tàu 1.000 DWT, công su t 1,5 tri u t n/năm. Phát tri n giao thông ư ng th y lên các t nh ông B c (Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình…). - ư ng s t: phát tri n m ng lư i ư ng s t trong t nh k t n i v i các khu v c có nhu c u v n t i l n, nh t là Khu Kinh t Nghi Sơn. Sau năm 2010 nâng c p h th ng ư ng s t hi n có và xây d ng tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam. u tư xây d ng m t s c u vư t ư ng s t giao v i qu c l và m t s t nh l quan tr ng. - ư ng hàng không: ph n u tri n khai xây d ng sân bay dân d ng t i Qu ng Nhân - Qu ng Xương trư c năm 2020. b) H t ng th y l i - th y s n Kh i công xây d ng h th ng kênh B c h C a t ph c v tư i nư c cho các huy n: Thư ng Xuân, Ng c L c, Yên nh, Thi u Hóa và m t s a phương khác. T p trung u tư các công trình th y l i quan tr ng: p Lèn, nâng c p h th ng tư i Ho ng Khánh, Xa Loan, Yên Tôn, h th ng tư i cho các huy n b h n n ng và nhi m m n. Hoàn thành h th ng c p nư c cho Khu Kinh t Nghi Sơn, h th ng tiêu ông Thi u Th , tr c tiêu Kênh Than, các tr m bơm tiêu thu c h th ng B c Sông Chu, Nam Sông Mã, vùng Phong Châu Lưu, vùng Sông Hoàng, Sông Nhơm. u tư xây d ng h th ng ê sông, c bi t chú ý ê sông Con. u tư hoàn thành h th ng ê bi n (k c ê c a sông) trư c năm 2012. u tư hoàn ch nh h th ng trung tâm ô th ngh cá và các d án phát tri n trang tr i k t h p nuôi tr ng th y s n nư c ng t. c) Phát tri n m ng lư i c p i n u tư m i và nâng c p, t ng bư c hi n i hóa toàn b h th ng truy n t i và phân ph i i n, m b o c p i n n nh v i ch t lư ng cao, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn.
 12. Chú tr ng u tư xây d ng các công trình th y i n nh và m ng lư i c p i n cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa. m b o 100% dân s trong T nh ư c dùng i n trư c năm 2015 v i t ng công su t s d ng lên n 5 - 6 t KWh. d) C p thoát nư c Xây d ng ng b h th ng c p thoát nư c cho thành ph , th xã, khu kinh t và khu công nghi p l n; nâng c p, m r ng và xây d ng m i h th ng c p nư c cho các th tr n, các khu dân cư t p trung. Ưu tiên xây d ng các nhà máy nư c cho thành ph Thanh Hóa, th xã B m Sơn, S m Sơn, Khu Kinh t Nghi Sơn và trung tâm huy n l , b o m cung c p nư c s ch tiêu chuNn các ô th l n v i m c bình quân 180 - 200 lít/ngư i ngày êm vào năm 2020. n năm 2015, xây d ng ng b h th ng thoát nư c và các công trình thu gom, x lý nư c th i cho thành ph Thanh Hóa và các th xã, th tr n, các khu công nghi p, khu kinh t . i v i các khu công nghi p t p trung, xây d ng h th ng thoát nư c th i và các tr m x lý riêng cho t ng khu, m b o toàn b nư c th i u ư c x lý t tiêu chuNn trư c khi th i ra môi trư ng. ) Bưu chính, vi n thông Phát tri n m ng lư i bưu chính r ng kh p n m i vùng, mi n trong T nh. T p trung phát tri n h t ng vi n thông v i công ngh hi n i, ph sóng kh p a bàn v i dung lư ng l n, t c và ch t lư ng cao, ph c v t t yêu c u thông tin liên l c c a c p y ng, chính quy n, doanh nghi p và nhân dân, góp ph n tích c c vào phát tri n kinh t - xã h i, b o m an ninh, qu c phòng, phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai. IV. PHƯƠNG ÁN T CH C KHÔNG GIAN KINH T - XÃ H I 1. Phương án phát tri n các vùng a) Vùng ng b ng: phát huy vai trò ng l c c a vùng thúc Ny tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t c a T nh. Phát tri n các ngành công nghi p như óng m i và s a ch a phương ti n v n t i, ch bi n, xi măng, công nghi p nh , i n t tin h c, các ngành công ngh cao. Ny nhanh ti n xây d ng h t ng các khu công nghi p, nâng t l l p y các khu công nghi p hi n có. Phát tri n các c m công nghi p và làng ngh nông thôn. Phát tri n m nh các ngành d ch v như thương m i, tài chính ngân hàng, v n t i, bưu chính vi n thông… Phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa; hình thành các vùng chuyên canh cây lương th c, cây công nghi p, cây th c phNm và các vùng chăn nuôi t p trung. b) Vùng ven bi n: xây d ng thành vùng kinh t năng ng, t o ng l c thúc Ny tăng trư ng kinh t c a T nh và c vùng B c Trung B .
 13. Ny nhanh ti n xây d ng các khu công nghi p và các d án công nghi p l n như xi măng, nhi t i n, s a ch a và óng tàu bi n, c bi t là công nghi p l c hóa d u và các cơ s công nghi p sau l c hóa d u, công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n. Phát tri n và khai thác tri t các o, vùng nư c ven bi n và các c ng, c a sông, c a l ch; xây d ng ô th Ghép thành trung tâm giao lưu kinh t B c - Nam; xây d ng các c ng L Môn, c ng Lèn, c bi t là c m c ng nư c sâu Nghi Sơn. Xây d ng ng b và hi n i hóa h t ng du l ch S m Sơn; u tư xây d ng các khu du l ch H i Ti n, H i Hòa, o Nghi Sơn g n v i các i m, tuy n du l ch khác trong T nh và các t nh lân c n. Phát tri n các ngành thương m i, xu t nh p khNu, v n t i bi n, tài chính ngân hàng. Xây d ng khu phi thu quan trong Khu Kinh t Nghi Sơn, t ng bư c xây d ng khu v c này thành trung tâm giao lưu qu c t c a T nh và c vùng B c Trung B . Phát tri n nông nghi p theo hư ng xây d ng các vùng chuyên canh lúa, cói, l c, u tương, rau u, hoa, cây c nh. Phát tri n chăn nuôi và th y s n theo hư ng trang tr i và công nghi p, s n xu t hàng hóa quy mô l n. c) Vùng trung du mi n núi: b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng hi n có; u tư phát tri n v n r ng, k t h p tr ng r ng phòng h v i r ng s n xu t, t o ra vùng sinh thái b n v ng. Phát tri n r ng s n xu t theo hư ng thâm canh, hình thành các vùng r ng nguyên li u t p trung cung c p nguyên li u cho ch bi n g . Xây d ng các vùng cây công nghi p có l i th như cao su, mía, d a và các vùng chăn nuôi t p trung, nh t là chăn nuôi bò th t ch t lư ng cao, … cung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n. Phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n, s n xu t v t li u xây d ng, th y i n, ch bi n nông lâm s n (gi y, g ván ép, ván sàn xu t khNu,…). Xây d ng m t s c m công nghi p làng ngh nông thôn g n v i vi c b trí l i dân cư và các i m ô th m i d c theo tuy n ư ng H Chí Minh. u tư xây d ng khu kinh t c a khNu Na Mèo, nâng c p c a khNu Tén T n, và m t s c a khNu khác thành c a khNu qu c t k t h p v i xây d ng khu kinh t c a khNu. u tư xây d ng các khu du l ch B n En, h Yên M , h C a t, su i cá CNm Lương. B o v , khai thác h p lý các vư n qu c gia và khu b o t n thiên nhiên trong vùng ph c v phát tri n du l ch và nghiên c u khoa h c. 2. Phương hư ng phát tri n không gian ô th n năm 2020 Thanh Hóa s có kho ng 65 - 70 ô th ư c phát tri n theo ba c p: các ô th h t nhân trung tâm c a T nh, c a khu v c; các ô th trung tâm huy n; các ô th trung tâm xã, c m xã. Dân s ô th t nh Thanh Hóa kho ng 850 nghìn ngư i năm 2010 và 1,5 tri u ngư i năm 2020 v i t l ô th hóa tương ng là 20% và 35%; t c ô th hóa bình quân t 5,5 - 6%/năm. Hư ng phát tri n và t ch c không gian ô th t nay n năm 2020 như sau:
 14. H th ng ô th c a T nh ư c phát tri n theo hình thái lan t a t ô th trung tâm v vùng ven bi n và phía Tây Nam, phân b d c theo các tuy n ư ng qu c l . - Thành ph Thanh Hóa: phát tri n m r ng v hư ng ông Nam ti n t i sáp nh p v i th xã S m Sơn thành ô th lo i I trư c năm 2020 v i quy mô dân s năm 2020 kho ng 45 - 50 v n ngư i. - Th xã B m Sơn: u tư nâng c p th xã t ô th lo i IV hi n nay lên ô th lo i III trư c năm 2015. - ô th Nghi Sơn (T nh Gia): u tư nâng c p lên ô th lo i III vào năm 2015, ô th lo i II vào năm 2020 phù h p v i quá trình phát tri n c a Khu kinh t và vùng Nam Thanh - B c Ngh . - ô th trung tâm mi n Tây Ng c L c: t p trung u tư xây d ng nhanh cơ s h t ng th tr n Ng c L c theo tiêu chuNn ô th lo i IV; ti p t c m r ng không gian ô th nâng c p thành ô th lo i III vào năm 2020, làm h t nhân tăng trư ng c a vùng trung du - mi n núi phía Tây c a T nh. Ngoài các ô th trên, ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch các ô th khác trong T nh. T nay n năm 2015 t p trung u tư xây d ng h th ng k t c u h t ng ô th trung tâm huy n l , nh t là h th ng giao thông n i th và h th ng c p i n, c p thoát nư c. u tư xây d ng các ô th g n v i phát tri n d ch v thương m i, h th ng h tr nông thôn, mi n núi. V. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ 1. Danh m c các chương trình ưu tiên nghiên c u u tư - Chương trình xây d ng h t ng Khu Kinh t t ng h p Nghi Sơn; - Chương trình phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây Thanh Hóa; - Chương trình phát tri n du l ch t nh Thanh Hóa; - Chương trình xây d ng k t c u h t ng nông thôn g n v i phát tri n nông thôn m i; - Chương trình gi m nghèo nhanh, b n v ng t i 7 huy n nghèo theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ; - Chương trình phát tri n toàn di n thành ph Thanh Hóa; - Chương trình phát tri n cây cao su trên a bàn T nh; - Chương trình xây d ng vùng lúa thâm canh năng su t ch t lư ng, hi u qu cao; - Chương trình m c tiêu qu c gia v ng phó v i bi n i khí h u. 2. Danh m c các d án ưu tiên nghiên c u u tư
 15. (Ph l c kèm theo). VI. CÁC GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Huy ng các ngu n v n u tư Nhu c u v n u tư giai o n 2011 - 2020 kho ng 452 nghìn t ng, trong ó: -V n u tư cho khu v c công nghi p - xây d ng kho ng 262 nghìn t ng; -V n u tư cho khu v c d ch v kho ng 161 nghìn t ng; -V n u tư cho khu v c nông lâm th y s n kho ng 29 nghìn t ng. huy ng ư c các ngu n v n u tư c n ph i h p ch t ch v i các B , ngành ngay t khâu xây d ng quy ho ch và k ho ch, m b o các công trình, d án tr ng i m c a T nh, nh t là các d án l n v giao thông, th y l i, qu c phòng, an ninh ư c th hi n y trong quy ho ch, k ho ch phát tri n g n v i k ho ch v n cho các chương trình, d án. Th c hi n a d ng hóa u tư; ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, t o môi trư ng u tư thông thoáng; xây d ng các cơ ch , chính sách h p d n và Ny m nh công tác xúc ti n u tư khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào phát tri n s n xu t, kinh doanh trên a bàn. Ngoài ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c, khuy n khích các doanh nghi p u tư theo hình th c BT, BOT, BTO và các hình th c u tư khác thu hút m nh v n vào phát tri n k t c u h t ng. Ny m nh công tác v n ng thu hút u tư nư c ngoài b ng nhi u hình th c tranh th các ngu n v n u tư ODA, FDI c a các nư c và các t ch c qu c t . 2. Gi i pháp ào t o, phát tri n ngu n nhân l c. Tăng cư ng năng l c ào t o cho các trư ng i h c, cao ng, trung c p áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và vùng B c Trung B . T p trung u tư cho các trư ng i h c, trung tâm d y ngh v trang thi t b , cơ s v t ch t và nâng cao năng l c i ngũ giáo viên. M r ng các hình th c ào t o ngh , t p trung vào các ngành ngh có nhu c u l n như: hóa d u, xây d ng, khai khoáng, s n xu t v t li u xây d ng, cơ khí ch t o, i n, ch bi n nông s n… Khuy n khích các doanh nghi p tham gia ào t o ngh cho l c lư ng lao ng trong và ngoài doanh nghi p. Ny m nh các hình th c liên k t ào t o m r ng quy mô, hình th c và ngành ngh ào t o. Chú tr ng ào t o l c lư ng công nhân lành ngh và cán b qu n lý có trình cao. Ny m nh xã h i hóa lĩnh v c ào t o, phát tri n m nh lo i hình trư ng dân l p, tư th c thu hút m i ngu n l c vào lĩnh v c ào t o ngu n nhân l c.
 16. 3. Gi i pháp v khoa h c - công ngh Tăng cư ng u tư, huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c cho nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c - công ngh vào s n xu t và i s ng; có cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích các doanh nghi p, t ch c, cá nhân u tư nghiên c u, ng d ng và chuy n giao ti n b khoa h c - công ngh vào s n xu t. Hoàn thi n cơ c u t ch c và qu n lý theo hư ng xã h i hóa, cao tính t ch , t ch u trách nhi m c a các t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c công ngh . 4. B o v tài nguyên và môi trư ng Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c cho ngư i dân và các t ch c, doanh nghi p v b o v môi trư ng, coi b o v môi trư ng là trách nhi m chung c a toàn xã h i. Rà soát, b sung, hoàn ch nh các quy nh b o m khai thác, s d ng h p lý, ti t ki m và có hi u qu các ngu n tài nguyên thiên nhiên vào phát tri n kinh t - xã h i và b o v môi trư ng. u tư các công trình x lý ch t th i các khu, c m công nghi p, b nh vi n, khu ô th , … m b o ch t th i ư c x lý t tiêu chuNn trư c khi th i ra môi trư ng. Xây d ng cơ ch h tr doanh nghi p i m i và ng d ng công ngh tiên ti n, công ngh s n xu t s ch gi m thi u ô nhi m và b o v môi trư ng. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. Th c hi n có hi u qu các chương trình tr ng r ng, ph xanh t tr ng i núi tr c tăng t l che ph và b o v ngu n nư c. VII. T CH C VÀ GIÁM SÁT TH C HI N QUY HO CH 1. T ch c công b , ph bi n Quy ho ch - T ch c công b , ph bi n Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a T nh n năm 2020 cho t t c các c p y ng và chính quy n, các ngành, oàn th , các doanh nghi p và nhân dân trong T nh. - T ch c gi i thi u, qu ng bá v ti m năng, l i th , các chương trình, d án ưu tiên cho các nhà u tư. 2. Xây d ng chương trình hành ng - Sau khi quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, trên cơ s các m c tiêu c a Quy ho ch, T nh xây d ng chương trình hành ng, t ng bư c th c hi n Quy ho ch. - C th hóa các m c tiêu Quy ho ch b ng các k ho ch 5 năm, hàng năm th c hi n Quy ho ch. Tùy theo s thay i c a tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung Quy ho ch k p th i cho phù h p v i tình hình th c t trong quá trình phát tri n.
 17. - Các c p, các ngành, các t ch c chính tr - xã h i và nhân dân có trách nhi m ki m tra, giám sát trong vi c th c hi n Quy ho ch. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Thanh Hóa căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch sau khi ã ư c phê duy t, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t, i u ch nh, b sung và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c b o m phát tri n t ng th , ng b gi a kinh t - xã h i v i qu c phòng, an ninh. 2. L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n, các chương trình phát tri n kinh t - xã h i tr ng i m, các d án c th t p trung u tư, ưu tiên b trí ngu n v n m t cách h p lý. 3. Nghiên c u xây d ng, ban hành, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá thNm quy n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. i u 3. Các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: Hư ng d n và giúp y ban nhân dân t nh Thanh Hóa nghiên c u l p các quy ho ch nêu t i i u 2; nghiên c u xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Thanh Hóa trong t ng giai o n nh m s d ng có hi u qu các ngu n l c; khuy n khích, thu hút u tư theo m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Thanh Hóa ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u, xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan ã ư c d ki n nêu trong quy ho ch ã ư c phê duy t. H tr T nh tìm và b trí các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài th c hi n Quy ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 11 năm 2009. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng;
 18. - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). PH L C DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ TH I KỲ 2010 - 2020 T NH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 114/2009/Q -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) A CÁC D ÁN DO TRUNG ƯƠNG U TƯ: 1 Xây d ng tuy n ư ng b cao t c B c - Nam o n qua Thanh Hóa 2 D án xây d ng Qu c l 1A o n qua t nh Thanh Hóa 3 Tuy n ư ng ven bi n t nh Thanh Hóa 4 Tuy n ư ng n i các huy n phía Tây t nh Thanh Hóa 5 ư ng tu n tra biên gi i 6 D án u tư Qu c l 10 t Ninh Bình n c u Ghép 7 Nâng c p Qu c l 15A, Qu c l 45 8 Nâng c p Qu c l 47 t Km 0 n Km 31 và o n t Km 61 n C a khNu Méng 9 D án nâng c p qu c l 217 t Nga Sơn i Na Mèo 10 Xây d ng tuy n ư ng s t cao t c B c - Nam o n qua t nh Thanh Hóa 11 Tuy n ư ng s t n i c ng Nghi Sơn - Bãi Trành 12 Xây d ng và hoàn thi n m ng lư i i n toàn T nh 13 Xây d ng Khu liên h p Th thao - Trung tâm ào t o v n ng viên B c mi n Trung 14 H th ng kênh B c - H C a t 15 Xây d ng c ng trung chuy n o Mê 16 C ng t ng h p Nghi Sơn
 19. B CÁC D ÁN DO NA PHƯƠNG QU N LÝ: 17 Các Nhà máy c p nư c Nghi Sơn, thành ph Thanh Hóa, th xã B m Sơn, S m Sơn, Ng c L c,… 18 i l Nam Sông Mã - thành ph Thanh Hóa 19 ư ng vành ai phía Tây Thành ph Thanh Hóa 20 H th ng ư ng ngang (7 tuy n) các huy n biên gi i, mi n núi - ư ng V n Mai - Mư ng Lát dài 70 km - ư ng Lang Chánh - Yên Khương - C a khNu Méng dài 44 km - ư ng H i Xuân - Tén T n - Mư ng Chanh (C a khNu Cang) dài 139 km - ư ng Thư ng Xuân - Bát M t - C a khNu Kh o dài 60,3 km - ư ng Yên Cát - Thanh Quân - Bù CNm dài 64 km - ư ng Mư ng Mìn - Na Mèo dài 21 km - ư ng Yên Nhân - C a khNu Kham dài 22 km 21 Xây d ng các c u trên các tr c qu c l , qua các sông l n: C u Th m (Nga Sơn), Bút Sơn, ò i (Ho ng Hóa), Thi u Khánh (Thi u Hóa), Ho ng Khánh (Ho ng Hóa), CNm Vân (CNm Th y), B n K m, Nam Ti n (Quan Hóa), C u Lát (Mư ng Lát), Kim Tân (Th ch Thành) 22 H t ng thành ph Thanh Hóa tiêu chuNn ô th lo i I 23 H t ng khu ô th Nghi Sơn 24 H t ng khu ô th Ng c L c 25 H t ng khu du l ch S m Sơn 26 Khu kinh t c a khNu Na Mèo 27 Khu công nghi p Th ch Qu ng 28 Khu công nghi p Bãi Trành 29 Khu công nghi p Ng c L c 30 Khu Công nghi p Tây Nam: Thanh Kỳ - Như Thanh 31 Khu công nghi p Tây Nam thành ph Thanh Hóa 32 H th ng thu gom và x lý nư c th i sinh ho t các khu ô th : thành ph Thanh Hóa, th xã B m Sơn, th xã S m Sơn, ô th Ng c L c, Nghi Sơn 33 Nhà máy x lý và ch bi n rác th i sinh ho t ô th thành ph Thanh Hóa 34 B nh vi n a khoa Khu Kinh t Nghi Sơn 35 Xây d ng và nâng c p các B nh vi n tuy n t nh 36 Xây d ng m i, nâng c p các B nh vi n tuy n huy n 37 Xây d ng h th ng ê, kè bi n: Nga Sơn, H u L c, Ho ng Hóa, Qu ng Xương, Tĩnh Gia, th xã S m Sơn
 20. 38 Xây d ng h th ng các c ng cá, b n cá: Nga B ch (Nga Sơn), Hòa L c (H u L c), Ho ng Ph (Ho ng Hóa), th xã S m Sơn, Qu ng Nham (Qu ng Xương), H i Châu, L ch B ng (Tĩnh Gia) 39 Xây d ng h th ng b n tránh trú bão cho tàu, thuy n ánh cá: kênh De (H u L c); Sao Sa, kênh Choán (Nga Sơn); Qu ng Th ch (Qu ng Xương); L ch B ng (Tĩnh Gia) 40 D án s ng chung v i lũ: Vĩnh L c, Th ch Thành 41 H th ng tiêu úng huy n ông Sơn - thành ph Thanh Hóa 42 Phòng ch ng lũ quét các huy n mi n núi 43 H th ng tiêu úng các sông: sông Nhơm, sông Hoàng, sông Lý 44 D án xây d ng h th ng các tr m quan tr c ki m soát tác ng các ch t th i - b o v môi trư ng: 27 huy n, th xã, thành ph 45 H th ng quan tr c c nh báo lũ ng, lũ quét: 11 huy n mi n núi 46 D án quy ho ch s d ng và b o v ngu n nư c: 4 h th ng sông trên a bàn T nh 47 D án s p x p và n nh dân cư các xã biên gi i: Quan Hóa, Mư ng Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thư ng Xuân 48 M r ng C ng t ng h p Nghi Sơn (B n s 3) C CÁC D ÁN S N XU T KINH DOANH: 49 Khu liên h p l c - hóa d u Nghi Sơn 50 Nhà máy s n xu t gi y và b t gi y Châu L c - H u L c 51 T ng kho xăng d u - KCN Nghi Sơn 52 Nhà máy luy n thép Nghi Sơn 53 Nhà máy luy n thép POMIDO 54 Nhà máy óng, s a tàu bi n - KCN Nghi Sơn 55 Nhà máy s n xu t linh ki n, thi t b i n gia d ng - KCN L Môn 56 Xi măng Thanh Sơn - Ng c L c 57 Xi măng CNm Th y 58 Xi măng Nông C ng 59 Xi măng Công Thanh giai o n II - Nghi Sơn 60 Nhà máy s n xu t c u ki n bê tông - Nghi Sơn 61 Nhà máy s n xu t Ferocrôm - KCN Nghi Sơn 62 Nhà máy nhi t i n Nghi Sơn 63 Nhà máy nhi t i n Công Thanh 64 Th y i n Trung Sơn - Quan Hóa
Đồng bộ tài khoản