Quyết định 1140-QĐ/BT của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định 1140-QĐ/BT của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1140-QĐ/BT của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao về việc công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1140-QĐ/BT của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H Sè  1140­Q §/ B T  N G µ Y  31­8­1992 C«N G   H Ë N   èN   N B DI T Ý C H   Þ C H  S ö  V¨ N  H O ¸   µ   L V D A N H  L A M  T H ¾ N G  C ¶ N H   Bé  ëNG TR Bé  V¨N  HO¸   ­TH«NG  TIN  µ   Ó   V TH THAO   ­ C¨n  §iÒu  cña  Õn    cø  34  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt  n  ho x∙ h   ngh Vi Nam   µy  4­ ng 15­ 1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l b¶o  Ö   µ  ö  ông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  vvsd dit l         danh   lam  ¾ng  th c¶nh  è  LCT/H§NN   s 14­ c«ng  è  µy  4­ b ng 4­ 1984  ña  éi ®ång  µ   c H  Nh nícnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;    ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  §iÒu  LuËt ®Êt  ai  ña  éi ®ång  µ   íc níc Céng  µ      cø  42    ® c H  Nh n     ho x∙ héichñ  Üa  Öt Nam     ngh Vi   c«ng  è  µy  1­ b ng 6­ 1988  Ò   Öc  v vi quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai cña    Ých; l  s d ®Ê ®   dit ­ Qua  Ðt  Öt  å  ¬    Ých  µ  ho¸ ®Ò   Þ  ña    x duy h s di t v v¨n    ngh c «ng  ñ   Þch  Ch t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh Th¸ib×nh, Ninh      ThuËn, Qu¶ng  Ninh  µ    Þ   v ®Ò ngh cña «ng  ô  ëng  ô  V tr V B¶o  ån B¶o  µng; t  t QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u    1. Nay c«ng  Ën  ditÝch  Þch  ö      µ  nh 4    l s v¨n ho¸ v danh lam  ¾ng  th c¶nh  sau  y:  ®© TØnh    ×nh      Ých) Th¸iB (1 dit 1. Di  Ých  Þch  ö: Lµng   t l s  kh¸ng  Õn  chi Nguyªn  vµ  X¸  Ngh Üa trang §«ng    H ng     ­x∙Nguyªn  ­huyÖn  X¸   §«ng  ng   H ­tØnh    ×nh. Th¸iB   TØnh  Ninh  Ën      Ých) Thu (2 dit 2. Di  Ých  Þch  ö: Khu  ùc  Éy  ¸   t l s  v b ® Pinang­ T¸c      íc B×nh, huyÖn  ­ x∙ Ph     Ninh  ¬n   S ­tØnh  Ninh  Ën. Thu 3. Di  Ých  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:Th¸p   t ki tr     thu   P«r«mª  x∙ Phíc H÷u,  Ön  ­      huy Ninh  íc,tØnh  Ph   Ninh  Ën. Thu   TØnh  Qu¶ng  Ninh      Ých) (1 dit 4. Khu    Ých  Þch  ö  µ  ¾ng    dit l s v th c¶nh:Nói Bµi Th¬    ¾c    ói­     (BiaKh trªnn     Chïa Long Tiªn ­  Òn    § §øc ¤ng)  thÞ    ång  ­  x∙ H Gai, tØnh    Qu¶ng Ninh. (Bæ     sung khu    Ých  ¾ng  di t th c¶nh  Þnh  ¹  V H Long  Quy Õt  nh   è  ­  ®Þ s 313­VH/Q§  ngµy  4­ 28­ 1962).   §i Ò u 2. Nghiªm  Ê m   äi  ¹t®éng  ©y  ùng  c m ho   x d khaith¸ctrong nh÷ng       khu  ùc  v b¶o  Ö   ña    Ých  ∙  v c dit ® khoanh  ïng.Trêng  îp ® Æc   Ötsö  ông  t  v   h  bi   d ®Ê ®ai ë    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ    dit l         danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ph¶i® îcphÐp  ña  é     cB tr ng  é  ë B V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ  Ó   tinv Th thao. 
  2. 2 §i Ò u  Uû   3.  ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Òn  nh d c¸c c th   quy qu¶n  ýNhµ   íc l  n  ®èi  íidi tÝch  Þch  ö, v¨n  v   l s   ho¸  µ  v danh lam  ¾ng  th c¶nh theo ph¸p  Ëtquy  lu   ®Þnh.   §i Ò u    «ng  4. C¸c  Ch¸nh  V¨n phßng  é, Vô   ëng  ô   B   tr V B¶o  ån B¶o  µng, t  t   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µ  nh d v Gi¸m  c  ë   ®è S V¨n    ho¸ Th«ng      tinc¸c tØnh    Th¸i B×nh,Ninh  Ën,Qu¶ng    Thu   Ninh  ã  c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản