Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  115/2001/Q§­T T g   n g µ y  01 th¸ng 8 n¨ m  2001 V Ò   Ö c p hª d u y Ö t Q u y  h o ¹ ch  vi t æ n g  th Ó  p h¸t tri Ó n n g µ n h  c« n g  n g hi Ö p  v Ë t  Ö u  li x © y   ù n g  Vi Ö t  a m  ® Õ n  n¨ m  2010 d N Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é   ©y  ùng  ¹    ê tr×nh sè  ®Ò ngh c B X d ti t  c¸c   05/TTr­BXD   µy    ng 11 th¸ng01    n¨m  2000  µ  è  v s 2346/BXD­VLXD   µy  th¸ng12  ng 20    n¨m 2000; X Ðt    Þ   ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ¹  ®Ò ngh c B K ho v§ tt iC«ng  sè  v¨n  512 BKH/CN   ngµy  th¸ng01  31    n¨m  2001  µ    Õn  ña    é  ªnquan, v ý ki c c¸cB li   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    duyÖt  1. Phª  Quy  ¹ch tæng  Ó  µnh  ho   th ng c«ng  nghiÖp  Ët liÖu v    x©y  ùng  ÖtNam   n   d Vi   ®Õ n¨m  2010,víi ÷ng  éidung  ñ  Õu     nh n  ch y sau  y: ®© 1.M ôc    tiªu: Ph¸ttr Ón s¶n  Êt vËt liÖu x©y  ùng   i   xu       d nh»m   ¸p  ® øng    ®ñ nhu  Çu  c trong  nícvµ  ÊtkhÈu.   xu   2. Quan  iÓ m     ® quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón ngµnh   i   c«ng nghiÖp  Ët v  liÖu x©y  ùng  ÖtNam   n     d Vi   ®Õ n¨m  2010: VÒ   c«ng  Ö:  Ç n   Õt  îp vµ  ngh C k h   nhanh  ãng  Õp thu c«ng  Ö,  Õt ch ti     ngh thi   bÞ    Õn cña  Õ  í víi tiªnti   th gi     i c«ng  Ö,  ÕtbÞ  ngh thi   s¶n  Êt trong níc®Ó   ím  ã  xu      sc ® îc nÒn    c«ng  Ö   hiÖn  i,tù ®éng  ãa    ngh   ®¹     h ë møc   µy  µng  ng c cao, b¶o  ¶m     ® c¸c tiªuchuÈn     m«i  êng  Öt Nam   µ  èc  Õ;s¶n  È m   ttiªuchuÈn  èc  tr Vi   v qu t   ph ®¹     qu tÕ  ã  c kh¶  n¨ng  ¹nh tranhtrªnthÞ  êng  c      tr khu  ùc  µ  Õ  í . v v th gi i VÒ  quy    µ  m« v c«ng  Êt:lùa chän  su     quy    m« s¶n  Êt phï hîp,kÕt  îp xu       h  gi÷a quy    ín, õa  µ  á,trong ®ã       m« l   v v nh     ph¸thuy  èi®a n¨ng  ùccña    ¬  ë  t    l  c¸c c s s¶n  Êt vËt liÖu x©y  ùng  Ön  ã, ®ång  é  ãa    Ën  ông  ÷ng  Õ  xu       d hi c   b h ®Ó t d nh th m¹nh  ¹ chç  Ò   ti   v nguyªn vËt liÖu,thÞ  êng,nh©n  ùc,nhÊt lµ®èi víi        tr   l          tØnh  c¸c miÒn  ói, ©y  n  T Nguyªn. VÒ  huy  ng  ån  èn  u  :®a  ¹ng  ãa  Ò   ×nh  ®é ngu v ®Ç t  d h vh thøc ®Ç u    µ      tv c¸c thµnh  Çn  ph kinh tÕ    tham    u    gia ®Ç t nh»m  huy  ng  èn  u    ®é v ®Ç t trong níc vµ     ngoµiníc.   VÒ   qu¶n  ý®Ç u  : qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  u    l  t  l   th   ®Ç t ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp  vËt liÖu x©y  ùng     d theo  quy  ¹ch,ph¬ng  ho   thøc vµ  ×nh   h thøc ®Ç u    ïhîp víi   tph       ® Æc   iÓ m   a  ¬ng,lÜnh  ùc  ® ®Þ ph   v kinhtÕ  µ  ¹ h×nh  ù    v lo i  d ¸n. K Õt  îp hµihoµ,®ång  é  ÷a s¶n  Êt vµ    ô víi   µnh  h      b gi   xu   tiªuth     ng c¸c kinh tÕ    kh¸c,nh:giao     th«ng  Ën  , v t¶i cung øng  Ët t kü  Ët,x©y  ùng  ¹ tÇng,®Ó   v    thu   d h    hç  î tr  cho  nhu  Çu    iÓnngµnh  c ph¸ttr   c«ng nghiÖp  ËtliÖu x©y  ùng  v    d trong níc.   
  2. 2 §ång  êikhaith¸ctèi®a  th         n¨ng  ùccña    µnh  ªnquan  :c¬  Ý; luyÖn  l  c¸c ng li   nh   kh   kim; tinhäc; tù  ng  ãa         ®é h ®Ó nghiªn cøu  Õt kÕ,  Õ   ¹o thiÕtbÞ     thi   ch t     c«ng  nghÖ   µ  ô  ïngcho  µnh  v ph t   ng c«ng nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng  v    d thay thÕ  Ëp    nh khÈu. Ph¸ttr Ón s¶n  Êt vËt liÖu x©y  ùng   i   xu       d ph¶i®¶m     b¶o  Öu  hi qu¶  kinh tÕ,    sö  ông  îp lýtµinguyªn trong níc,b¶o  Ö   d h           v m«i  êng  tr sinh th¸iditÝch  Þch sö       , l  v¨n hãa,c¶nh      quan  µ  ninh,quèc  v an    phßng. 3.§Þnh  íng c¸cchØ      h    tiªuquy  ¹ch (Phô  ôcI, , I : ho   l      ) II II Ngµnh  c«ng nghiÖp  Ët  Öu  ©y  ùng  Çn  Õp  ôc ®Ç u    ph¸ttr Ón v li x d c ti t   t  i  m ét  è  ¹  Ët liÖu c¬  s lo i     b¶n  :xim¨ng, vËt liÖu x©y, vËt liÖu lîp, Ët liÖu èp  v nh                  v l¸   ¸  ©y  ùng,sø  Ö   t® x d ,   v sinh,thuû    ©y  ùng,c¸tx©y  ùng,vËt liÖu chÞu    tinhx d    d      löa,v«i,s¬n, ®ång  êichó  äng nghiªn cøu       th   tr     ph¸ttr Ón c¸c lo¹  Ët liÖu  íi  i     i   v m  phôc  ô  v c«ng  nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v nhu  Çu    éi.§Þnh  íng m ét  è  ¹  Ët c x∙h   h  s lo i   v liÖu cô  Ó      th nh sau: a) Xi m¨ng:    TiÕp  ôc thùc hiÖn  t    theo QuyÕt  nh  è  ®Þ s 970/1997/Q§­TTg  µy  th¸ng ng 14    11  ¨m  n 1997  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v phª  duyÖt Quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  i  c«ng nghiÖp    xim¨ng  n   ®Õ n¨m  2010. Trong    ×nh thùc hiÖn  ét  è    qu¸ tr     m s chØ   tiªutæng  îp  ña  µnh, Thñ  íng  Ýnh  ñ  Ï cã  ÷ng  Õt  nh  ô    h c ng   t Ch ph s   nh quy ®Þ c thÓ    iÒu  ®Ó ® chØnh  cho  ïhîp víi ×nh  ×nh. ph       t h Tõ n¨m 2003, c¸c dù    u          ¸n ®Ç txim¨ng  ªndoanh  íinícngoµiph¶ithùc li   v          hiÖn  Êt khÈu    xu   xim¨ng  ng  û lÖ  ∙  ®ó t   ® cam   Õt  k trong hîp ®ång  ªndoanh  µ     li   v quy  nh  ®Þ trong giÊy  Ðp  u  .Tõ    ph ®Ç t  n¨m  2004, chØ    Êt khÈu      tiªuxu   xim¨ng  (kh«ng  Ó     ù  li   k c¸c d ¸n  ªndoanh  íiníc ngoµi)ph¶i®¹t tõ 1  iÖu tÊn/n¨m  ë v            tr   tr   lªn. b) VËt  Öu x©y:   li   Tæ  chøc  ¹ s¶n  Êt kinh doanh  Ët liÖu x©y  ñ  li  xu     v    th c«ng      a   ­ ë c¸c ®Þ ph ¬ng, nh»m     gi¶m  èi®a   ö  ông  t  t  s d ®Ê canh    µ  ©y  ùng      ¹ch  ñ  t¸cv x d c¸c lß g th c«ng kh«ng  theo quy  ¹ch  ©y  nhiÔ m   ho g «  m«i  êng  ¹    ïng  tr ti v c¸c ven  «   Þ, ® th   thµnh  è,thÞ    Þ  Ên.Tõng  ícph¸ttr Ón s¶n  È m   ¹ch kh«ng  ph   x∙,th tr   b    i   ph g  nung    ë nh÷ng  ïng kh«ng  ã  v  c nguyªn liÖu nung,tiÕn tí xo¸bá  Öc             vi s¶n  Êtg¹ch ®Êt  i xu     sÐt nung    b»ng    ñ c«ng    lßth   ë ven    «  Þ  ícn¨m  c¸c® th tr   2005,ë    ïng kh¸ctr c   c¸cv     í  n¨m 2010. TiÕp  ôc hoµn  Ön  t  thi c«ng nghÖ   µ    nh  v æn ®Þ s¶n  Êt cho    ¬  ë  xu   c¸c c s g¹ch tuynen  Ön  ã.    hi c §Çu   ©y  ùng  tx d thªm  ét  è  ©y  m sd chuyÒn  ¹ch    g tuy nen quy    á  íi m« nh v   c«ng  Êt7  su   hoÆc   tr Öuviªn/n¨m  10  i   b»ng  ÕtbÞ  Õ   ¹otrongníc. thi   ch t     c)VËt  Öu lîp:   li   Ph¸ttr Ón vµ    nh    i   æn ®Þ s¶n  Êt c¸c lo¹  Ët liÖu lîpkim  ¹  µ      xu     i   v    lo i phi kim v lo¹ . Ç n  u    n   Öc  u    ph¸t tr Ón  ãi kh«ng  iC   l ý ®Õ vi ®Ç t   i ng   nung  ¹  ÷ng  ïng t inh v  kh«ng  ã  t  Ðt tètnh  ïng nóiphÝa  ¾ c,  ©y  c ®Ê s     v     B T Nguyªn  µ  v Nam  Trung  é. B Ngµnh c«ng  nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng  Çn  ã  Õ   ¹ch  v    d c c k ho nghiªncøu  µ    v sö  ông  Ët  Öu  d v li thay  Õ  th cho  ami¨ng trong s¶n  Êt  Êm   îp.KiÓ m     xu t l  tra nghiªm ngÆt    ¬  ë  c¸c c s s¶n  Êt tÊm   îpsö  ông  xu   l  d ami¨ng  Ön  ã  hi c theo    tiªu chuÈn m«i  êng  µ  tÕ, kh«ng    tr v y    t¨ng s¶n îng  µ  l v kh«ng  u    íic¬  ë    ®Ç t m   s s¶n
  3. 3 xuÊt  Êm   îp sö  ông  t l  d ami¨ng. Tõ     n¨m  2004, kh«ng  îc sö  ông  Ët  Öu ® d v li   ami¨ng trong s¶n  ÊttÊm  îp.     xu   l d) G¹ch  p  t   è l¸ : Ph¸ttr Ón ®a   ¹ng    ñng  ¹  ¹ch  t  i   d c¸c ch lo ig l¸ trong ®ã   ó  äng c¸c lo¹  ã    ch tr     i c kÝch  íc lín,c¸c lo¹  ¹ch  p  ï hîp  íikhÝ   Ëu  Öt Nam   µ    ¹    th       ig è ph   v  h Vi   v c¸c lo is¶n phÈ m   ã  c kh¶  n¨ng  Êt khÈu. ChØ     Êt khÈu  õ n¨m  xu     tiªuxu   t  2005  èithiÓu  t t  ®¹   20%  s¶n îng s¶n  Êt/n¨m. l  xu §Çu   æi  íi c«ng  t® m  nghÖ     ©ng  ®Ó n cao  ×nh    ¬  í   ù ®éng  ãa  tr ®é c gi it   , h trongc¸cd©y     chuyÒn  s¶n  ÊthiÖn  ã. xu   c Nghiªn cøu    s¶n  Êt nguyªn liÖu men   µ  µu   xu       vm cho  ¹ch  p  t µ  vÖ   g è l¸  sø  v sinh thay thÕ  Ëp  Èu. Ph¸ttr Ón c«ng      nh kh    i   nghiÖp  khaith¸c, Õ   Õn     ch bi nguyªn   liÖu cho    s¶n  Êtg¹ch èp  t µ  vÖ   xu     l¸  sø  sinh. v ®)  vÖ   Sø  sinh: §ång  é  ãa  Ò   b h v s¶n îng vµ  Êtl ng phô  Ön  íi l   ch  î   ki v   s¶n  È m   vÖ   ph sø  sinh,   ®¸p øng nhu  Çu  c trong nícvµ  Êt khÈu. ChØ     Êt khÈu  õn¨m      xu     tiªuxu   t  2005  èi t  thiÓu ®¹t20%      s¶n îng s¶n  Êt/n¨m. l  xu §Çu   tthªm  ¬  ë  c s s¶n  Êtsø  Ö   xu   v sinh cã  Êt l ng cao  ¸p    ch  î   ® øng nhu  Çu  c trongnícvµ        t¨ngkh¶  n¨ng  ÊtkhÈu. xu   e) Thñy    ©y  ùng:   tinhx d TriÓn khai®Ç u   c¸cc¬  ë    t    s s¶n  ÊtkÝnh  ã  Êtl ng cao  ¸p  xu   c ch  î   ® øng    nhu cÇu  trong nícvµ  ÊtklhÈu.     xu   ChØ  tiªu Êt khÈu  tõ n¨m  2005, tèi  xu  thiÓu ®¹t 30%  s¶n l ng s¶n  î xuÊt/n¨m  Ó   c¸cdù    u    ªndoanh  íi ícngoµi. k c¶    ¸n ®Ç tli   v    n   TriÓn    khainghiªncøu  µ    v s¶n  Êt c¸cs¶n  È m   ñy tinhx©y  ùng  xu     ph th     d kh¸c:   b«ng  îi s  kho¸ng,b«ng  îi ñytinh, Ëtl Öucompozit   s        i   th v . g) VËt  Öu chÞu  öa:   li   l §Çu   Òu  ©u  ét  è  ¬  ë  t chi s m s c s s¶n  Êt hiÖn  ã    ©ng  xu   c ®Ó n c«ng  Êt, su   chÊtl ng s¶n  È m   µ   î   ph v thay thÕ  µng  Ëp  Èu.   h nh kh §Çu  thªm  ét  è  ©y  t m sd chuyÒn  s¶n  Êt    ã  îc tæng  xu ®Ó c ®   c«ng  Êt su   115.500  Ên/n¨m  ¹ch chÞu  öac¸clo¹ vµo  t g  l    i   n¨m 2010. h) §¸ x©y  ùng:    d TiÕp  ôc m ë   éng  µ  ©y  ùng  íi c¸c c¬  ë  t  r vx d m     s khai th¸c ®¸  ©y  ùng     x d ®¸p øng  yªu  Çu  ©y  ùng  c x d trong níc,® Æc   Öt ph¶i® ¶m      bi     b¶o nhu  Çu  ¸  c ® cho khu  ùc  ng  v ®å b»ng s«ng  öu  C Long. C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt ®¸  ©y  ùng  xu   x d ph¶i ® ¶m     b¶o  Õt kiÖ m   µinguyªn  ti   t  thiªn nhiªn,b¶o  Ö       v m«i  êng,  tr c¶nh  quan  lÞch,ditÝch  Þch  ö,v¨n hãa, tõng  íchiÖn  ihãa  du     l s      b  ®¹   c«ng nghiÖp  s¶n  Êt ®¸  ©y  ùng. xu   x d i)   ©y  ùng:  xd C¸t Tæ  chøc  ¾p  Õp  ¹ c¸c c¬  ë  s x l     s khaith¸cc¸ttrong vµ  µiquèc  i        ngo   doanh  trªnc¬  ë  ©n  ïng    s ph v khai th¸chîp  ý ®Ó      l  b¶o  Ö   µinguyªn  v t  thiªnnhiªn,c¸c      c«ng  ×nh thñy lî  tr     idßng  , ch¶y  ña    c c¸cs«ng. Tæ   chøc    c¸c khu  chøa    Ëp  c¸tt trung vµ  ã  Õ   ¹ch    c k ho cung  øng    c¸thoÆc   vËtliÖu thay thÕ      ÷ng  ïng T ©y       c¸të nh v  Nguyªn,T ©y  ¾c  µ    B v §«ng  ¾ c. B
  4. 4 k)C¸c  ñng  ¹ vËtliÖu x©y  ùng    ch lo i       d kh¸c: Ngµnh  c«ng  nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng  Çn  v    d c nghiªncøu  u    ÷ng  ¹   ®Ç tnh lo i   vËt liÖu  ©y  ùng  íi,nh: c¸c lo¹    x d m   i v¸n  ©n  ¹o;vËt liÖu  nh t    compozit  Ët liÖu ;  v   thñy tinh;c¸c lo¹  ¬n  èng  Êm   µ  èc;    ¹      is ch th vm c¸c lo is¶n  È m   Ët  Öu  ©y  ph v li x dùng  ö  ông  ÷ng  èt liÖu  Ñ,  sd nh c  nh kh«ng  Ê m   íc,chÞu  Æ n,  ng n  m tuæi thä    cao;s¶n  Êt xim¨ng    xu     m¸c PC50, PC60; phô        gia cho  t«ng;vËt liÖu ®Ó   ö  bª       x lýn Òn  t  Õu  :bÊc  Êm,    a  ü  Ët,l i a   ü  Ët,phô    è    ®Ê y nh   th v¶i®Þ k thu  í  ®Þ k thu   gia c kÕt  t  µ    ¹ vËtliÖu ® Æc   ñng  ®Ê v c¸clo i       ch kh¸c. (Danh  ôc    iÓn c¸c chñng  ¹  Ët liÖu x©y  ùng,gi¸trÞ tæng    m ph¸ttr     lo i   v   d     s¶n l ng, nhu  Çu  î  c nguyªn nhiªn liÖu, lao  ng  µ  èn  u    cña  µnh      ®é v v ®Ç t ng c«ng  nghiÖp  ËtliÖu x©y  ùng    v    d ghitrong Phô  ôcI,II  I Ìm    l    ,   II k theo). §i Ò u    Ön  2. Bi ph¸p  ùchiÖn: th   1. Bé   ©y  ùng  èi hîp  íic¸c Bé   ã  ªnquan  µ    a   ¬ng  Ëp  X d ph   v     c li   v c¸c ®Þ ph l  Quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón cho  õng  ñng  ¹  Ët liÖu  ©y  ùng  n    i   t ch lo i   v x d ®Õ n¨m 2010  theo vïng vµ        l∙nhthæ  ïhîp víi ph       Quy  ¹ch tæng  Ó. ho   th Nghiªncøu  Ýnh    ch s¸ch hç  î   tr  cho  n  Þ  ®¬ v tham    Õ   ¹othiÕtbÞ   ô  gia ch t     ph tïngvËt t nguyªn  Öu cho  µnh       li   ng c«ng nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng  Öt Nam,  v    d Vi   tr cm ¾t  µngµnh  í  l  c«ng nghiÖp    xim¨ng,g¹ch èp  tsø  Ö       l¸   v sinh. , 2. Bé   ¬ng  ¹i phèi hîp  íic¸c Bé   ªnquan, nghiªncøu, ®Ò   Êt c¸c   Th m    v     li         xu     biÖn  ph¸p    Õ   phi thu quan    ®Ó b¶o  é  h s¶n  Êt trong  íc sau    Öt Nam   xu   n  khi Vi   thùc hiÖn    cam   Õt  íi k v  AFTA.  Ó m     Ki tranghiªm  ngÆt  Öc  Ëp  Èu  Ët liÖu vi nh kh v     ami¨ng trong s¶n  Êt tÊm  îp, Õn tí ngõng  Ëp  Èu  Ët liÖu ami¨ng cho      xu   l  ti     i nh kh v       s¶n  ÊttÊm  îptõn¨m  xu   l   2004. 3. Bé     C«ng  nghiÖp  iÕn hµnh  iÒu    t  ® tra,kh¶o  , s¸t th¨m  ®¸nh    ÷l ng dß  gi¸tr  î   nguyªn l Öu s¶n  Êt vËt l Öu x©y  ùng  ã    incËy   i   xu     i   d c ®é t   cao    ôc  ô  Þp  êi ®Ó ph v k th   cho  Öc lËpkÕ   ¹chdµih¹n vµ        u   ©y  ùng  µng  vi     ho       c¸c®Ò ¸n®Ç tx d h n¨m. Bé   C«ng nghiÖp  ñ  ×,phèihîp víi é  ©y  ùng  µ    é, ngµnh  ªn ch tr        X B d v c¸cB   li   quan  Ëp  ¬ng  tæ  l ph ¸n  chøc nghiªncøu, thiÕtkÕ,  Õ   ¹othiÕtbÞ,  ô  ïng       ch t     ph t   vµ  Ëttcung  Êp  v    c cho  µnh  ng c«ng nghiÖp  ËtliÖu x©y  ùng. v    d 4.Bé    Giao  th«ng  Ën    èihîp víi é  ©y  ùng  Ëp ph¬ng    u    ¹ v t¶i ph       X B d l  ¸n ®Ç th   tÇng  ¬  ë  c s cho  µnh  ng c«ng  nghiÖp  ËtliÖu x©y  ùng,nh:ph¬ng  Ön vËn    v    d    ti   t¶i chuyªn dïng  µ    v kh«ng  chuyªn dïng,ph¬ng  Ön bèc  Õp, h Ö   èng      ti   x   th c¶ng  s«ng  vµ  Ón, ® êng  ¾t  µ  êng  é  bi   s v® b cho  Ën  v chuyÓn  Ët t  v  , nguyªn  Öu  li cho   s¶n xuÊtvµ    ô s¶n  È m.   tiªuth   ph 5.Bé    Gi¸odôc  µ  µo  ¹ophèihîp víi é  ©y  ùng  Ëp ch¬ng  ×nh ®µo     v § t       X B d l  tr   t¹oc«ng  ©n  µnh  Ò,  ü    ¸p    nh l ngh k s ® øng  nhu  Çu    iÓn cña  µnh  c ph¸ttr   ng c«ng  nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng  v    d theo  h×nh  3  thøc:®µo  ¹omíi,®µo  ¹on©ng      t    t  cao vµ  o  ¹ol¹ . ®µ t   i 6. Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi   é, ngµnh  ªnquan    K ho   § tph       B   c¸c li   nghiªncøu    chÝnh s¸ch  ç  î  ×m  h tr ,t nguån  èn  u    cho  v ®Ç t c¸c  ù   cña  µnh  d ¸n  ng c«ng  nghiÖp  ËtliÖu x©y  ùng. v    d 7.Bé    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  èihîp Bé  ©y  ùng,lËp ph­ tr ph     X d    ¬ng    y  ¹nh  ¹t®éng  ¸n ®È m ho   khoa  äc  ü  Ëtc«ng  Ö   h k thu   ngh trong lÜnh  ùc  Ët   v v  liÖu  ©y  ùng  x d nh»m:  Õp  ti thu  c«ng  nghÖ   ü  Ët tiªntiÕn  ña  Õ  í vµ  k thu     c th gi i   khu  ùc, n©ng  v  cao n¨ng  ùc nghiªn cøu  µ    Ên  l    v tv trong qu¶n  ý,®iÒu  µnh,   l  h  
  5. 5 gi¸m    ©y  ùng, chuyÓn  s¸tx d   giao c«ng  Ö   µ  ë   éng  Þ  êng. Ban  µnh    ngh v m r th tr   h c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v c«ng  Ö,    Èn  ü  Ët,m«i  êng    ngh tiªuchu k thu   tr ®Ó qu¶n  ýph¸t l    tr Ónngµnh. i  Bé  Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  èihîp  íiBé   tÕ  µ    é, tr ph   v   Y  v c¸c B   ngµnh  ªnquan  Óm      ¬  ë  li   ki trac¸cc s s¶n  Êt tÊm  îp, Êt l ng s¶n  È m   Êm   xu   l  ch  î   ph t lîpcã  ö  ông  Ët liÖu ami¨ng    sd v    theo    Çn  tinhth chØ  cho  Õp  ôc s¶n  Êt vµ  ti t   xu   s¶n  È m   îcl th«ng    ¸p  ph ®  u  khi® øng      Èn  ®ñ tiªuchu m«i  êng  µ  tÕ. tr v y  §i Ò u    é  ©y  ùng    vµo  ôc    3. B X d c¨n cø  m tiªu,quan  iÓ m   µ  ÷ng  ® v nh chØ   tiªuQuy  ¹ch  µy,theo  âi,chØ  o  ùc hiÖn.Tæ     ho n  d  ®¹ th     chøc  ¸nh    nh  ú  ® gi¸®Þ k viÖc  ùc hiÖn  th   Quy  ¹ch vµ    Êt ®iÒu  ho   ®Ò xu   chØnh  Quy  ¹ch cho  ïhîp víi ho   ph       bèic¶nh    kinhtÕ,x∙héicô  Ó  ña  níc.         th c c¶  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi ®ång    ¬   qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µ   ícvµ  ñ  ëng  tyNh n   Th tr c¸cc¬    quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  6. 6 chÝnh  ñ ph céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph p h ô  l ô c I n¨ng l ù c s ¶ n x u Ê t n g µ n h  c « n g  n g hi Ö p   v Ë t li Ö u x © y  d ù n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 115/2001/Q§­TTg  ngµy 01th¸ng8      n¨m  2001  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph STT Chñng  ¹ VLXD lo i   §¬n  Þ v 2000 2005 2010 1 Xi m¨ng   TriÖu  Ên t 15,73 24,00 37,00 2 V Ët  Öu x©y li   Tû viªn 8,79 10,94 13,07 3 V Ët  Öu lîp li   TriÖu  2 m 66,00 85,00 98,00 4 §¸ x©y  ùng   d TriÖu  3 m 20,20 25,00 30,00 5 V Ët  Öu èp  t li   l¸ TriÖu  2 m 45,00 70,00 95,00 6 Sø  Ö   v sinh TriÖu SP 2,30 2,90 3,50 7 K Ýnh  ©y  ùng xd TriÖu  2 m 30,00 60,00 85,00 8 V Ët  Öu chÞu  öa li   l 1000  Ên t 41,00 61,00 82,50 9 §¸ èp  t   l¸ TriÖu  2 m 1,26 1,50 2,00 10 C¸tx©y  ùng   d TriÖu  2 m 18,5 25,7 32,8
  7. 7 chÝnh  ñ ph céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph p h ô  l ô c II Gi¸ tr Þ t æ n g  s ¶ n lî ng n g µ n h  c « n g  n g hi Ö p   v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  Vi Ö t N a m (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 115/2001/Q§­TTg  ngµy 01    th¸ng8    n¨m  2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph STT Chñng  ¹ VLXD lo i   §¬n  Þ v 2000 2005 2010 Tæng  è  s Tû  ng ®å 22.569 34.013 50.730 1 Xi m¨ng   Tû  ng ®å 13.118 19.492 31.595 2 V Ët  Öu x©y li   Tû  ng ®å 2.000 4.070 5.588 3 V Ët  Öu lîp li   Tû  ng ®å 1.069 1.377 1.589 4 §¸ x©y  ùng   d Tû  ng ®å 1.212 1.500 1.800 5 V Ët  Öu èp  t li   l¸ Tû  ng ®å 2.250 3.500 4.750 6 Sø  Ö   v sinh Tû  ng ®å 1.288 1.624 1.960 7 K Ýnh  ©y  ùng xd Tû  ng ®å 885 1.800 1.960 8 V Ët  Öu chÞu  öa li   l Tû  ng ®å 223 258 370 9 §¸ èp  t   l¸ Tû  ng ®å 378 450 600 10 C¸tx©y  ùng   d Tû  ng ®å 146,00 250,00 448
  8. 8 chÝnh  ñ ph céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph p h ô  l ô c III n h u  c Ç u  v Ë t t k ü  thu Ë t ­ lao ® é n g  v è n ® Ç u  t  c h o  n g µ n h  v Ë t li Ö u x © y  d ù n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 115/2001/Q§­TTg  ngµy 01    th¸ng8    n¨m  2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph STT Chñng  ¹ VLXD lo  i §¬n  Þ v 2000 2005 2010 1 §¸ v«i   TriÖu  Ên t 20,3 31,8 44,7 2 S Ðt    xim¨ng TriÖu  Ên t 5,5 8,6 12,0 3 S Ðt  ¹ch ngãi g  TriÖu  Ên t 15,91 16,79 21,16 4 S Ðt  è m   g sø 1000  Ên t 131,8 184,2 220,7 5 Cao  lanh 1000  Ên t 568,4 811,0 968,2 6 Trµng  ¹ch Th 1000  Ên t 168,4 242,6 298,4 7 Th¹ch anh   1000  Ên t 169,5 239,0 290,0 8 Qu Æng   ¾t s TriÖu  Ên t 0,44 0,68 0,96 9 Th¹ch cao   TriÖu  Ên t 0,62 0,98 1,37 10 Phô      giaxim¨ng TriÖu  Ên t 2,0 3,2 4,5 11 C¸tthñy tinh     1000  Ên t 136 2,72 385 12 Than TriÖu  Ên t 3,94 5,26 6,64 13 D Çu 1000  Ên t 435,1 537,1 717,3 14 §iÖn  n¨ng TriÖu Kwh 2.207,6 3.223,6 4.842,1 15 Lao   ®éng   t¨ng  Ng êi 11.756 14.062 18.312 thªm 16 Vèn  u    n¨m ®Ç t5  Tû  ng ®å 5.036 22.323 29.257
Đồng bộ tài khoản