Quyết định 115/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 115/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2002/QĐ-TTg về việc thanh lập Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu đối với khu vực Hoành Mô-Đồng Văn và Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 115/2002/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P KHU KINH T C A KH U VÀ ÁP D NG CHÍNH SÁCH KHU KINH T C A KH U I V I KHU V C HOÀNH MÔ - NG VĂN VÀ B C PHONG SINH, T NH QU NG NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i T trình s 69/TT-UB ngày 27 tháng 5 năm 2002; ngh c a B trư ng B k ho ch và u tư t i Văn b n s 5450 BKH/QLKT ngày 26 tháng 8 năm 2002; ý ki n c a các B , ngành có liên quan, QUY T NNH: i u 1. Thành l p hai Khu kinh t c a khNu thu c t nh Qu ng Ninh g m: - Khu kinh t c a khNu Hoành Mô - ng Văn có ph m vi bao g m các xã: Hoành Mô và ng Văn thu c huy n Bình Liêu. - Khu kinh t c a khNu B c Phong Sinh có ph m vi bao g m xã Qu ng c thu c huy n H i Hà. i u 2. Khu kinh t c a khNu Hoành Mô - ng Văn và Khu kinh t c a khNu B c Phong Sinh ư c áp d ng Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a khNu biên gi i. i u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh có trách nhi m: - L p quy ho ch, t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng các Khu kinh t c a khNu trong ph m vi quy nh t i i u 1. - Ph i h p ch c ch v i B Qu c phòng và B Công an th c hi n t t các d án liên quan n an ninh, qu c phòng. - S p x p th t ưu tiên u tư xây d ng các công trình, h ng m c công trình khi công trình hoàn thành ưa vào s d ng có hi u qu .
  2. - Hàng năm l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành ánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph nh ng i u ch nh, b sung c n thi t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản