Quyết định 115/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2004/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 115/2004/Q -BCN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY NNH TIÊU CHU N DOANH NGHI P S N XU T, L P RÁP Ô TÔ B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 175/2002/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p ô tô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2010; Căn c Quy t nh s 177/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ô tô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2020; vi c u tư s n xu t, l p ráp ô tô theo úng Quy ho ch phát tri n và có hi u qu ; s n ph m m b o ch t lư ng và có tính c nh tranh cao trên th trư ng; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, công ngh , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph Tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. H u Hào ( ã ký) QUY NNH
  2. TIÊU CHU N DOANH NGHI P S N XU T, L P RÁP Ô TÔ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115/2004/Q -BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Văn b n này quy nh tiêu chuNn i v i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, l p ráp ô tô con, ô tô khách và ô tô t i, tr các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài ã ư c c p gi y phép u tư trư c ngày Quy nh này có hi u l c. i u 2. Gi i thích t ng Trong văn b n này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ô tô con, ô tô khách và ô tô t i là ô tô ư c quy nh theo TCVN 7271:2003; TCVN 6211:2003. 2. L p ráp ô tô là quá trình l p ráp t các chi ti t, c m chi ti t, b ph n và t ng thành t o ra ô tô hoàn ch nh. 3. L p ráp t ng thành là l p ráp t các chi ti t thành các c m chi ti t hoàn ch nh như: ng cơ, h p s , khung, v , bu ng lái, khoang hành khách, thùng ch hàng... 4. Khung ô tô là h th ng k t c u ch u l c l p ng cơ, bu ng lái, thùng xe, bu ng hành khách, h th ng lái, các c m bánh xe, h th ng truy n l c và các b ph n khác c a ô tô. 5. Thân ô tô là toàn b khung, v và sàn ô tô Chương 2: TIÊU CHU N DOANH NGHI P S N XU T, L P RÁP Ô TÔ i u 3. Tiêu chu n chung Doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Có báo cáo nghiên c u kh thi ư c thNm nh, phê duy t theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng; công su t l p ráp (tính cho m t ca s n xu t) b o m t i thi u 3.000 xe/năm i v i xe khách, 5.000 xe/năm i v i xe t i có tr ng t i n 5 t n, 3.000 xe/năm i v i xe lam có tr ng t i t 5 n 10 t n, 1.000 xe/năm i v i xe t i có tr ng t i n 10 t n và 10.000 xe/năm i v i xe con. 2. Khu v c s n xu t và nhà xư ng ph i có di n tích m t b ng b trí các dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp, ki m tra; các phòng thi t k , công ngh , th
  3. nghi m ki m tra ch t lư ng, kho b o qu n chi ti t, khu v c i u hành s n xu t, các công trình x lý ch t th i, bãi t p k t xe, ư ng ch y th và các công trình ph khác. Nhà xư ng ph i ư c xây d ng phù h p v i qui ho ch phát tri n công nghi p c a a phương, trên khu t thu c quy n s d ng h p pháp c a doanh nghi p ho c có h p ng thuê s d ng t trong th i gian t i thi u 20 năm. 3. T ng ch ng lo i xe ô tô do doanh nghi p s n xu t, l p ráp ph i có y h sơ thi t k , ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo quy nh hi n hành; không vi ph m b n quy n v s h u công nghi p và ph i có h p ng chuy n giao công ngh theo li xăng t nhà s n xu t g c v m t trong nh ng i tư ng sau: m u thi t k s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, bí quy t công ngh , thông tin tư li u, ào t o. 4. Khu v c xư ng s n xu t, l p ráp, bao g m c hàn, sơn, ki m tra ph i ư c b trí theo quy trình công ngh phù h p. Các sơ quy trình công ngh t ng th và theo t ng công o n s n xu t, l p ráp ph i ư c b trí úng nơi quy nh trong các phân xư ng ngư i công nhân th c hi n. N n nhà xư ng ph i ư c sơn ch ng trơn và có v ch ch gi i phân bi t l i i an toàn và m t b ng công ngh . 5. Có trang thi t b m b o v sinh công nghi p, an toàn lao ng, gi m c h i (ti ng n, nóng b c, b i), phòng ch ng cháy n và x lý ch t th i (r n, l ng, khí) theo úng các quy nh hi n hành; b o m c nh quan môi trư ng văn minh công nghi p. 6. Có ư ng th ô tô riêng bi t v i chi u dài t i thi u 500m, b o m yêu c u k thu t ki m tra ư c ch t lư ng c a xe l p ráp trư c khi xu t xư ng trên các lo i a hình b ng ph ng, s i á, g gh , ng p nư c, d c lên xu ng, cua, trơn ư t. i u 4. Dây chuy n công ngh l p ráp 1. Dây chuy n l p ráp khung, thân xe ph i ư c trang b t i thi u các thi t b chính sau ây: a) Các máy hàn i m ng, hàn i m treo, hàn lăn, hàn Mig, hàn Tig, kèm theo thi t b hàn và á chuyên dùng; b) Thi t b tán inh b ng khí nén; c) H th ng palăng nâng h , xe v n chuy n gá Ny chuyên d ng theo dây chuy n, h th ng ray d n hư ng dùng cho xe gá Ny; d) Các gá hàn l p cho sư n trái, sư n ph i, mui xe, sàn xe, uôi xe và cho l p các c m khung, v i v i ô tô con; các gá cho hàn l p các d m ngang d c c a khung i v i ô tô khách và ô tô t i; ) Thi t b căng tôn i v i ô tô khách; e) gá l p thùng ch hàng vào thân i v i ô tô t i; g) Các gá chuyên d ng cho ghép m ng, c m v ô tô vào khung; h) Các trang thi t b ph , s a ch a i kèm.
  4. 2. Dây chuy n công ngh l p ráp t ng thành và l p ráp ô tô bao g m: l p ráp các t ng thành, h th ng g m, c u sau, c u trư c và ng cơ vào khung, các c m i u khi n chính, trang thi t b n i th t bên trong và h th ng c a lên xu ng, c a c nh vào thân ô tô ... Ngoài ra dây chuy n l p ráp còn ư c trang b các trang thi t b ph tr như: h th ng cung c p khí nén, xe v n chuy n chuyên dùng, súng si t bu lông, ai c b ng khí nén; bàn gá l p c m ng cơ vào khung thân; gá chuyên dùng l p h th ng g m (có thi t b nâng i v i ô tô con và xe t i nh ); c u h m l p h th ng g m i v i ô tô khách và ô tô t i; máy l p l p; máy cân b ng ng chuyên dùng v,v... 3. S lư ng, ch ng lo i và c tính k thu t c a các trang thi t b , d ng c , gá cho dây chuy n l p ráp ph i phù h p v i ch ng lo i s n phNm và quy mô s n lư ng ã ư c phê duy t trong Báo cáo nghiên c u kh thi c a D án. i u 5. Dây chuy n công ngh sơn 1. Tuỳ theo yêu c u c a t ng ch ng lo i xe láp ráp, doanh nghi p ph i trang b dây chuy n sơn t ng ho c bán t ng phù h p, g m các công o n chính sau ây: a) Làm s ch b ng nư c áp l c cao; b) TNy d u m và x lý b m t; c) B r a axit, lo i b khoáng ch t và b i u hoà th tích; d) Ph t phát hoá; ) B sơn nhúng i n ly, bu ng sơn (phun tĩnh i n, áp l c), bu ng s y; e) Phun nh a PVC vào các phân cách khe hàn và phun keo nh a vào g m xe ch ng th m nư c; g) Sơn trang trí, sơn bóng l p ngoài cùng và ph sáp b o v nư c sơn 2. Yêu c u k thu t v công ngh sơn: a) i v i ô tô con ( n 9 ch ng i): thân xe ph i ư c sơn nhúng i n ly (m i n sơn) l p bên trong; l p ngoài thân xe có th ư c sơn phun tĩnh i n ho c sơn phun áp l c. b) i v i ô tô khách: khung và v xe n 15 ch ng i ph i ư c sơn như thân xe con; khung và v xe t 16 ch ng i tr lên có th ư c sơn phun tĩnh i n ho c sơn phun áp l c trong 2 năm u s n xu t. Sau th i gian này, doanh nghi p ph i áp d ng công ngh sơn phun tĩnh i n. c) i v i ô tô t i: khung xe các lo i và v xe t i có tr ng t i n 3,5 t n ph i ư c sơn như thân xe con. V xe t i có tr ng t i trên 3,5 t n có th sơn phun tĩnh i n ho c sơn phun áp l c trong 2 năm u s n xu t. Sau th i gian này, doanh nghi p ph i áp d ng công ngh sơn phun tĩnh i n.
  5. Doanh nghi p ph i trang b y các thi t b ki m tra các ch tiêu ch t lư ng l p sơn như: dày, bóng, bám dính b m t. Cho phép các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô h p tác, liên k t u tư vào dây chuy n công ngh sơn tiên ti n, ph c v l p ráp các s n phNm ô tô xu t xư ng t yêu c u k thu t nêu t i kho n 2 i u này. i u 6. Dây chuy n công ngh ki m tra ch t lư ng l p ráp. Dây chuy n l p ráp ô tô ph i ư c trang b các thi t b ki m tra chuyên dùng theo t ng công o n l p ráp và thi t b ki m tra các ch tiêu xu t xư ng theo qui nh hi n hành, bao g m c ch tiêu an toàn và n ng khí th i. Vi c ki m tra các ch tiêu xu t xư ng ph i ư c th c hi n cho 100% xe l p ráp. K t qu ó ph i ư c x lý và lưu gi trên h th ng máy tính. Trư c khi xu t xư ng, s n phNm ô tô l p ráp ph i ư c ch y ki m tra trên ư ng th theo qui trình th c a cơ s s n xu t Vi c ki m tra và hi u chuNn các thi t b o ph i ư c th c hi n theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 7. Th c hi n Chương trình phát tri n s n xu t Căn c ch o c a B Công nghi p v th c hi n Chương trình và các gi i pháp phát tri n s n xu t ôtô n năm 2010, doanh nghi p ph i xây d ng và th c hi n Chương trình và các gi i pháp phát tri n s n xu t ô tô theo án ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t phù h p v i Chi n lư c và Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ô tô n năm 2010, t m nhìn n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 8. T ch c, qu n lý c a doanh nghi p Doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô còn ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Có b ph n nghiên c u thi t k , công ngh , ki m tra ch t lư ng s n phNm; l c lư ng ti p thu chuy n giao công ngh tiên ti n, nghiên c u c i ti n s n phNm; có y h sơ thi t k , công ngh , tiêu chuNn ch t lư ng liên quan n t ng ch ng lo i s n phNm; 2. Có chi n lư c phát tri n s n xu t, kinh doanh, chương trình, k ho ch phát tri n ngu n l c, h p tác chuyên gia và ào t o cán b , công nhân k thu t; 3. Sau 24 tháng tính t ngày b t u s n xu t, l p ráp ô tô, doanh nghi p ph i ư c c p ch ng ch áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo LSO 9001:2000 ho c m t trong nh ng h th ng qu n lý tiên ti n khác vào s n xu t, kinh doanh (TQM, QS 9000). Ch m nh t sau 36 tháng doanh nghi p ph i ư c c p ch ng ch áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng ISO 14001; 4. Doanh nghi p ph i có m ng lư i i lý bán hàng, b o hành, b o dư ng và d ch v sau bán hàng.
  6. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Các bư c th c hi n 1. i v i các d án m i, ch u tư căn c vào quy nh trong tiêu chuNn này l p h sơ d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t và tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh, thành ph t ch c thNm nh h sơ, ki m tra th c t , trình U ban nhân dân t nh xem xét, xác nh n doanh nghi p tiêu chuNn s n xu t, l p ráp ô tô theo quy nh t i văn b n này trư c khi nhà máy chính th c i vào ho t ng. 3. Các doanh nghi p ã ư c các c p có thNm quy n cho phép u tư s n xu t, l p ráp ô tô trư c ngày văn b n này có hi u l c ph i hoàn t t u tư b sung trư c ngày 01 tháng 7 năm 2005, l p h sơ trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, xác nh n tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô theo Quy nh này. i u 10. Ch báo cáo 1. Các doanh nghi p có trách nhi m báo cáo nh kỳ sáu tháng và c năm v k t qu u tư, s n xu t, kinh doanh lên U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và s ki m tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v các ho t ng xu t - nh p khNu, s n xu t, l p ráp, kinh doanh ô tô. 2. Các S Công nghi p có trách nhi m t ng h p tình hình u tư, s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô óng trên a bàn, báo cáo v B Công nghi p trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm theo dõi, qu n lý và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 11. T ch c ki m tra vi c th c hi n quy nh Giao V Khoa h c, công ngh ch trì, ph i h p v i các V ch c năng và các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c ki m tra vi c th c hi n Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản