Quyết định 115/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La Cổ Nhuế, ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỷ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 115/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG XUÂN LA C NHU , GA PHÚ DI N - XUÂN PHƯƠNG, T L 1:500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/1/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998; Căn c Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 (ph n quy ho ch s d ng t, giao thông) ã ư c U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t t i quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000; Căn c Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Tây H Tây t l 1/2000 (ph n Quy ho ch s d ng t và giao thông) ã ư c U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t t i quy t nh s 13/2005/Q -UB ngày 1/2/2005; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i t i Công văn s 804/QHKT-P1 ngày 6 tháng 6 năm 2006, QUY T NNH i u 1. Phê duy t "Ch gi i ư ng tuy n ư ng Xuân La - C Nhu - Ga Phú Di n - Xuân Phương, t l 1:500" do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p, ư c S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i thNm nh, ch p thu n ngày 6 tháng 6 năm 2006, v i n i dung ch y u như sau: 1- a i m: i m u tuy n: i m I* (giao v i ư ng Vành ai 2). i m cu i tuy n: i m XIII* (giao v i ư ng quy ho ch Vành ai 3 - M ình - Xuân Phương - ư ng 70B). T ng chi u dài tuy n ư ng kho ng 7000m. 2- Hư ng tuy n: Tuy n ư ng Xuân La - C Nhu - Ga Phú Di n - Xuân Phương d ki n m m i i qua a bàn các phư ng Xuân La - qu n Tây H ; các xã C Nhu , th tr n C u Di n, xã Phú Di n, xã Xuân Phương - huy n T Liêm. o n t sông Nhu n cu i tuy n
  2. hư ng tuy n ư ng i g n song song v i tuy n ư ng s t Qu c gia hi n có. i m cu i c a tuy n ư ng giao v i ư ng quy ho ch Vành ai 3 - M ình - Xuân Phương - ư ng 70B ( o n còn l i ti p theo tuy n ư ng n m trong khu ô th m i Xuân Phương hư ng tuy n i g n song song v i tuy n ư ng s t hi n có và n i v i ư ng 70). 3. C p h ng: ư ng khu v c 4. M t c t ngang: * M t c t ngang i n hình r ng 40m v i các thành ph n chính g m: + Hai lòng ư ng r ng 11,25m (2 x 11,25) = 22,50m + D i phân cách trung tâm r ng 3m + V a hè m i bên r ng 7,25m (2x7,25) = 14,50m * o n i qua trư c ga Phú Di n (dài kho ng 1300m) m t c t ngang ư ng m r ng 60m t o thêm m t lòng ư ng n i b ph c v cho các ho t ng khu v c ga. 5. Ch gi i ư ng : - Tim ư ng quy ho ch: ư c xác nh b i các i m I*, II*, III*, IV*, V*, VI*, VII, VIII, IX*, X*, XI, XII XIII* theo t a và bán kính ư ng cong b ng ghi trên b n v . - Ch gi i ư ng : ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang ư ng, các thông s k thu t, kích thư c và ghi chú trên b n v . - M t s o n, ch gi i ư ng ư c m r ng m b o các y u t h t ng k thu t c a khu v c. D i t m r ng này có th s d ng t ch c bãi xe, vư n hoa, cây xanh và các công trình h t ng ph c v công c ng khác. 6. Các nút giao thông trên tuy n: - Trên tuy n ư ng có 4 nút giao thông d ki n t ch c giao khác c t: nút giao v i ư ng Ph m Văn ng, nút giao v i ư ng Hoàng Qu c Vi t kéo dài n ga Phú Di n, nút giao v i ư ng 32, nút giao v i ư ng quy ho ch Vành ai 3 - M ình - Xuân Phương - ư ng 70B. Trong b n v này th hi n ph m vi ranh gi i nghiên c u m nút giao thông. Ch gi i c a nút giao thông s do d án xây d ng t ng nút xác nh. - Các nút giao thông khác trên tuy n t ch c giao b ng. i u 2. - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph Hà N i hư ng d n Ch u tư t ch c c m m c tuy n ư ng theo ch gi i ư ng ư c duy t, bàn giao h sơ cho UBND các phư ng Xuân La - qu n Tây H ; xã C Nhu , th tr n C u Di n, xã Phú Di n, xã
  3. Xuân Phương - huy n T Liêm qu n lý, t ch c công b r ng rãi công khai cho các t ch c, cơ quan, nhân dân bi t và th c hi n. - Giao UBND qu n Tây H , UBND huy n T Liêm t ch c qu n lý m c gi i tuy n ư ng sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng hai bên ư ng theo úng ch gi i quy ho ch ư c duy t, x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u 3. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng UBND thành ph Hà N i, Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công Chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND qu n Tây H , Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND phư ng Xuân La - qu n Tây H , xã C Nhu , th tr n C u Di n, xã Phú Di n, xã Xuân Phương - huy n T Liêm, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản