Quyết định 116-BXD/CSXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 116-BXD/CSXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 116-BXD/CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 116-BXD/CSXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   © y  d ù n g   è  116­B X D/ C S X D   ë x s n g µ y 16  th¸ng 5 n¨ m  1995  V Ò   Ö c  vi ban   µ nh   u y   Õ   h Q ch th È m   Þ n h   å   thi Õt  Õ   uy  ¹ ch  © y   ù n g, ® ® ¸n  kq ho x d   ù   ® Ç u   , thi Õt  Õ   ü   d ¸n  t  k k thu Ët, tæn g   ù     d to¸n  B é   ë ng   é   © y   ù n g Tr BX D ­ C¨n  NghÞ   nh  è  CP   ña  Ýnh  ñ    cø  ®Þ s 15­ c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  ©ng,  n nhiÖ m  ô  µ  ¬  Êu  ña  é  ©y  ùng; vvcc c BX d ­ C¨n  "§iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng"  l  t x d ban  µnh  h theo NghÞ   ®Þnh 177­   µy  10­ CP ng 20­ 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph ­ C¨n  "Quy  Õ   ×nh  µnh  Èm   nh  µ  ùc  Ön  ù  ®Ç u       cø  ch h th th ®Þ v th hi d ¸n  t trùctiÕp  ña  íc ngoµi"ban  µnh  Ìm    c n    h k theo NghÞ   nh  ®Þ 191­   µy  12   CP ng 28­ 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph ­ C¨n  "QuyÕt  nh  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  Ò   ©n  Êp     cø  ®Þ c Ch t H  B tr v ph c xÐt duyÖt ®å     ÕtkÕ   ©y  ùng  «  Þ"sè      ¸n thi   x d ® th   115­   µy  5­ CT ng 2­ 1986; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  ban  µnh  h "Quy  Õ   Èm  nh        ÕtkÕ     ch th ®Þ c¸c ®å ¸n thi   quy ho¹ch x©y  ùng  ù    u  ,thiÕtkÕ   ü  Ët,   d d ¸n ®Ç t    k thu   tæng  ù  d to¸n". §i Ò u 2. B¶n  Quy  Õ   µy  îc thùc  Ön  ch n ®   hi trong  éi bé  ¬  n   c quan  é   B X ©y  ùng  Ó   õngµy  ý. d k t  k §i Ò u  3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng, Thñ  tr ng c¸c Côc, Vô, ViÖn  ë thuéc Bé  Þu    ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 Q uy   Õ   ch th È m  ® Þ n h  c¸c ® å  ¸n thi Õt k Õ   u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g,  q d ù  ¸n ® Ç u  t, thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t, æ n g  d ù  to¸n   t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  5­   ®Þ s 16­ 1995  ña  é  ëng  é  ©y  ùng). c B tr BX d C h ¬ n g I  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng ph¶iqua  Èm  nh. 1. §  î     th ®Þ 1.1.Quy  ¹ch,®Ò       iÓnngµnh.   ho   ¸n ph¸ttr   1.2.Quy  ¹ch x©y  ùng:   ho   d 1.2.1. ¬       ®å quy  ¹ch ph¸ttr Ónvïng l∙nhthæ S ho     i      1.2.2.Quy  ¹ch    ho chung (hoÆc  quy  ¹ch  ho tæng  Ó)    «   Þ: khu  th c¸c ® th   c«ng  nghiÖp  Thñ íng chÝnh  ñ    Öt. do  t  ph phª duy 1.2.3.  Quy  ¹ch chung    «  Þ  éc thÈm  Òn  ña  û   ho   c¸c® th thu   quy c U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh    Öt cã  phª duy   tho¶ thuËn  ña  é  ©y  ùng.   c BX d 1.2.4.Quy  ¹ch  ©y  ùng  t ®Ç u,    ho x d ®î   Quy  ¹ch    Õt c¸c  ho chi ti   khu  ùc  v quan  äng  tr trong c¸c  µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v c¸c  khu  lÞch, du    nghØ   ¬i,khu  ng   v¨n ho¸,di tÝch  Þch  ö  Thñ  íng  û  Òn     l s do  t u quy cho  é   ©y   BX dùng    Öt. phª duy 1.2.5.  Quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d n«ng  th«n. 1.3.Dù     Òn kh¶  , ù      ¸n ti   thi  ¸n kh¶    ã m   theo  ©n  Êp  d thinh A  ph c trong "§iÒu    lÖ qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng" ban  µnh  l  tv x d   h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 177­   µy  CP ng 20­ 1994  ña  Ýnh  ñ 10­ c Ch ph 1.4.Dù     u    ùctiÕp cña  ícngoµinhã m   vµ  ét  è  ù    ã m     ¸n ®Ç ttr     n    A  m s d ¸n nh B theo  ©n  Êp  ph c trong "Quy  Õ   ×nh  µnh  Èm  nh  µ  ùc hiÖn  ù      ch h th th ®Þ v th   d ¸n ®Ç u    ùc tiÕp  íc ngoµi"ban  µnh  t tr   n    h theo NghÞ   nh  ®Þ 191­   µy  12­ CP ng 28­ 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 1.5.Dù     Òn kh¶  , ù      ¸n ti   thi d ¸n kh¶    ã m     C   u      thinh A, B,  ®Ç ttrong níc,nhã m      A­B  u    ùctiÕp nícngoµicña    n  Þ  éc Bé. ®Ç ttr        c¸c®¬ v thu   1.6.ThiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y  ùng  éc c¸cdù    u  :     k thu   tr   d thu     ¸n ®Ç t 1.6.1.Nhã m   ®Ç u      A  t trong níc thuéc  µnh  ©y  ùng     Ng xd (VLXD,    ©y  CN x l¾p,cÊp    íc,xö  ýph©n    Õt  Êu  ¹ tÇng  «  Þ,dù    Ò   µ  ).   th¶in   l   r¸c,k c h  ® th   ¸n v nh ë   1.6.2.Nhã m   B   u      A,  ®Ç t trong níc thuéc  ¬     c quan  éc  Ýnh  ñ    thu Ch ph c¸c tæ  chøc  oµn  Ó  ùcthuéc Trung  ng. ® th tr     ¬ 1.6.3.Nhã m   B,    ña    n  Þ  éc Bé   õnhã m     éc Tæng     A,  C c c¸c ®¬ v thu   (tr   C thu   C«ng      tyxim¨ng  ÖtNam). Vi   1.6.4.Nhã m   ®Ç u    ùctiÕp nícngoµithuéc tÊtc¶    µnh    A  ttr            c¸c ng kinh tÕ    x∙héi.   1.7.Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh cña    ù    u    tr   c¸cd ¸n ®Ç ttrong níccña  µ   íc    Nh n   thuéc nhã m   cña  Êtc¶    µnh,c¸c®Þa  ¬ng.   A  t   c¸cng    ph
 3. 3 1.8.Tæng  ù    d to¸n,dù        to¸nc¸c c«ng  ×nh cña    ù    u    éc Bé  tr   c¸c d ¸n ®Ç tthu   (trõnh÷ng    c«ng  ×nh Bé  û  Òn  tr   u quy cho    c¸cTæng  C«ng ty). 1.9.B¸o    Õt to¸nc¸cc«ng  ×nh cña    ù    u    éc Bé.   c¸o quy       tr   c¸cd ¸n ®Ç tthu   §i Ò u    cÇu  2. Yªu  chung  i víi ®è     c«ng  ×nh thÈm  nh. tr   ®Þ 2.1.§èivíi      Quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh  ho     i   (kh«ng  éc Bé  ©y  ùng    Çn  thu   X d )c thÈm  nh    éidung  ªnquan:Quy  ¹ch x©y  ùng  ®Þ c¸c n   li     ho   d chung,viÖc  ö  ông    sd c¸c nguån  µinguyªn,vËt liÖu  ©y  ùng    t     x d kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng  Ò   ùc l ng  ©y  v l  î x dùng  µ  Ët liÖu chñ  Õu. V¨n  vv    y   b¶n tham      Õn  ña  é  giaý ki c B ph¶ithÓ  Ön  îc   hi ®   quan  iÓ m     iÓnchung  ña  ® ph¸ttr   c KTQD   µ    iÓn®«  Þ. v ph¸ttr   th 2.2.§èivíi      quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d ph¶ithÈm    µn  Ön        Êtc¶    trato di ®å ¸n trªnt   c¸c m Æt   íit c¸ch  µ c¬    v    l   quan chuyªn m«n  cao  Êt  Ò   ÕtkÕ   nh v thi   quy  ¹ch ho   x©y  ùng  ña  µ   íc. d c Nh n 2.3.§èi víic¸c dù  ®Ç u   , thiÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù          ¸n  t    k thu   d to¸n c¸c c«ng     tr×nh  éc  µnh  ©y  ùng  thu ng x d (VLXD,    ©y  ¾p, cÊp    íc,xö  ý ph©n  CN x l  th¶in   l   r¸c,x©y  ùng  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ;dù    Ò   µ  ) vµ    ù    ña      d h  k thu   th   ¸n v nh ë   c¸c d ¸n c c¸c ®¬n  Þ  éc Bé, viÖc  Èm  nh  éc tr¸chnhiÖ m   ña  é   ©y  ùng.C¸c  v thu     th ®Þ thu     c BX d   ®¬n  Þ   îc giao  Èm   nh  Ýnh  õng  ©u  v®  th ®Þ ch t kh ph¶i phèi hîp      chÆt  Ï ®Ó   ch   thùc hiÖn    tr¸chnhiÖ m   µn  Ön  ña  é   i víitõng  ù    È m   nh    to di c B ®è     d ¸n.Th ®Þ ph¶i  ®¶m  b¶o  Ýnh  Êt qu¸n  õ kh©u  u   n   ©u  èi, t nh   t  ®Ç ®Õ kh cu   xem   Ðt ® îcc¸cm Æt   x     chñ  Õu  ña  ù  y c d ¸n. ­Quy  ¹ch ph¸ttr Ónvµ  a  iÓ m   ©y  ùng.   ho     i   ®Þ ® xd ­C«ng  Ö     ngh s¶n  ÊthoÆc   xu   c«ng  n¨ng. ­Ph¬ng    ü  Ëtc¸cgi¶i   ¸n k thu       ph¸p thiÕtkÕ         thi c«ng. ­Kinh  Õ  ©y  ùng,tæng    tx d   møc  u  ,tæng  ù  ®Ç t  d to¸n. ­ Tu©n  ñ quy  Èn, tiªuchuÈn  nh    th   chu     ®Þ møc,    µ    Õ     Ýnh  gi¸v c¸c ch ®é ch s¸ch. ­TÝnh  Êt qu¸n tõkh©u  Ëp DAKT,    nh      l  DAKT,  TKKT,  TDT... 2.4.§èi víidù  thuéc  µnh        ¸n  ng kh¸c vµ    a   ¬ng  Öc  Èm  nh     c¸c ®Þ ph vi th ®Þ qua    ícph¶i®¶m   c¸cb     b¶o  ng  ®ó chøc n¨ng  ña  é  ©y  ùng  µ  µnh    ­ c BX d v th viªnth êng  ùccña  éi ®ång  È m   nh  µ   íc,xem   Ðt chñ  Õu    Æt: tr   H  Th ®Þ Nh n   x  y c¸cm ­Quy  ¹ch,®Þa  iÓ m   ©y  ùng.   ho   ® xd ­Ph¬ng    Õn  ócvµ  ü  Ëtx©y  ùng.   ¸n ki tr   k thu   d ­KiÓ m     Çn    traph kinhtÕ  ©y  ùng  i víi ù    ö  ông  èn  µ   íc.  x d ®è     ¸n s d d v Nh n ­H×nh    thøc ®Ç u    µ    tv kh¶  n¨ng  ùc thi th   . ­ Sù   ©n  ñ luËtlÖ,quy  Èn, tiªuchuÈn  ¾t  éc  ña  µ   ícvÒ     tu th       chu     b bu c Nh n   x©y  ùng. d 2.5.§èivíi ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµi(HDHTKD,        ¸n ®Ç ttr   d   n    LD,  100%). 2.5.1. È m   nh  ù     Th ®Þ d ¸n kh¶    ó  äng: thich tr ­ Quy  ¹ch,®Þa  iÓ m,  iÒu  Ön  ¹ tÇng  Æc   ÖtvÒ   Êp    ho   ® ® ki h   ® bi   c tho¸t íc,    n tÝnh  ph¸p lý®Çy    ña  Æt   µng  ©y  ùng.    ®ñ c m h xd ­Ph¬ng    ¬  é  Õn  óc, ©y  ùng.   ¸n s b ki tr   xd
 4. 4 ­ Nh÷ng      gi¶iph¸p  toµn  an  trong  ÕtkÕ   Õt  Êu, thic«ng  ©y  ùng, thi   k c     x d   c«ng  Ö   ©y  ¾p  i chiÕu  íi   Èn  ¾t  éc  ña  ÖtNam. ngh x l ®è   v   chu b bu c Vi   tiªu Nh Ën  Ðt gi¸thµnh  ©y  ùng  ã  s¸nh vÒ   Æt   x   xd c so   m b»ng    gi¸trongníc,khu     vùc  µ    ù    ∙  ùc hiÖn  ®èivíi ù    v c¸cd ¸n ® th   (     ¸n H§HTKD   µ  d v LD). ­ §èi víic¸c dù  thuéc  µnh  ©y  ùng  µi néi dung          ¸n  ng x d ngo     nªu    Çn   trªnc xem   Ðt  x thªm  c«ng  Ö   µ  u    ÕtbÞ,  ù  ï hîp  íiquy  ¹ch  µ  Õ   ngh v ®Ç t thi   s ph   v   ho vk ho¹ch ph¸ttr Ónngµnh.    i   2.5.2. È m   nh   Th ®Þ TKKT  ó  äng vµo: ch tr   ­ T    c¸ch ph¸p  ýcña  êilËp  µ  Ýnh  y    ng  é  ña  å  ¬  Õt   l  ng   v t ®Ç ®ñ ®å b c h s thi   kÕ. ­ Sù   ïhîp vÒ   Õn  óc,m Æt     ph     ki tr   b»ng  víi ù    îcduyÖt  µ    iÒu  so    ¸n ®   d v c¸c ® kiÖn  ü  Ëtcô  Ó  ¹tÇng,n Òn  ãng, c«ng  ×nh l©n  Ën... . k thu   th (h     m   tr   c ) ­ Tu©n  ñ ®iÒu  Ön  toµn  víi   Èn  ¾t  éc  Öt Nam,      th   ki an  so    chu b bu Vi   tiªu tiªu chuÈn  ícngoµi® îcphÐp  ö  ông. n     sd 2.6.ThÈ m   nh    ®Þ tæng  ù    d to¸nph¶i®¶m     b¶o: ­Sù  ïhîp vÒ   èil ng x©y  ùng  íi ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt.   ph     kh  î   d v  thi   k thu     ­Sù  îp lývÒ     n    ©y  ùng  µ      Ý    h     gi¸, ®¬ gi¸x d v c¸cchiph kh¸c. ­Sù  ©n  ñ c¸c®Þnh    tu th     møc  µ    Õ     Ýnh  v c¸cch ®é ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n ­ Tæng     Þ dù    ©y  ùng    gi¸tr   to¸nx d c«ng  ×nh hîp lý(cã  i  Õu  íic¸c tr       ®è chi v     c«ng  ×nh  ¬ng  ù ®∙  ©y  tr t t  x trong  µ  µi níc)vµ  v ngo     kh«ng  îttæng  v  møc   èn  v ®Ç u    îcduyÖt.Trêng  îp tæng  ù    îtmøc  èn  u    îcduyÖt  t®     h  d to¸nv   v ®Ç t®   trong  quyÕt  nh  u    ×  ®Þ ®Ç tth ph¶iph©n  Ých  îcnguyªn nh©n  µ  ã  Ën  Ðt vÒ     t ®    v c nh x   nh÷ng  nguyªn  ©n       nh ®ã ®Ó b¸o  c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  xem   Ðt, quyÕt x    ®Þnh. §i Ò u    3. Quy  ×nh chung  Ò   Èm  nh: tr   v th ®Þ 3.1.TÊt  c¸c lo¹  å  ¬  öivÒ   é   ©y  ùng  u     c¶    i s g   B X h d ®Ò ph¶iqua    V¨n  phßng  Bé   Õp  Ën  µo    µ  ng  Êu  ti nh v sæ v ®ã d nghi râ  µy  Ën. Bé   Ï kh«ng  ý      ng nh   s   k v¨n b¶n    êinh÷ng  å  ¬  tr¶ l   h s kh«ng  ã  Êu  ña  cd c V¨n  phßng  é   êigian      B (th   ë v¨n phßng  é  èi a    µy). B t   0,5 ng ® 3.2.V¨n    phßng  Èm  nh  Ën  å  ¬  th ®Þ nh h s qua    v¨n phßng  é    Ðp  µ ­ B ghich v l u  µo  v m¸y  Ýnh  ÷ng  t nh th«ng    ãm  ¾t (theo  É u     ô  ôc),dù  Õn  µ  tint t   m ë ph l   ki v tr×nh l∙nh®¹o  é   Ën     B ph giao cho    n  Þ  Èm  nh  µ  n  Þ  èihîp.   c¸c ®¬ v th ®Þ v ®¬ v ph     Giao  Öm   ô  nhi v ph¶icã  ÷  ý  ña    o  é, tr ng  îp l∙nh®¹o  é  i  ¾ng    ch k c l∙nh®¹ B   ê h     B ®v th× Ch¸nh      v¨n phßng  ý. k Riªng  å   ¬  öi ®Õ n   µ quy  ¹ch  ©y  ùng, dù  nhã m     ×    hsg  l  ho x d   ¸n  A th V¨n phßng  Èm  nh  th ®Þ ph¶ilËp  c¸o tr×nh l∙nh®¹o  é     b¸o       B ngay sau    Ën  îc khinh ®   hå  ¬. s 3.3. V¨n    phßng  Èm   nh   th ®Þ chuyÓn  å   ¬  h s nguyªn b¶n  ã  (c c«ng    v¨n hoÆc   ×nh  tr b¶n  èc) cho  g  c¸c  n   Þ   Èm   nh   Ýnh  êigian      ®¬ v th ®Þ ch (th   ë V¨n phßng  Èm  nh  è®a  µ1  µy). th ®Þ t   l   ng
 5. 5 3.4.Thñ  ëng  n  Þ  Èm  nh  Ýnh  ©n    tr ®¬ v th ®Þ ch ph c«ng chuyªn viªnnghiªn      cøu, phèi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ªnquan      v    v li   hoÆc   chøc  éi ®ång  Èm   nh   tæ  h  th ®Þ theo chØ  o  ña    o  é    Çn  Õt.   ®¹ c l∙nh®¹ B khic thi Sau    Ëp  îp    Õn  ña  n  Þ  èihîp  ña  éi ®ång  Èm  nh   khit h ý ki c ®¬ v ph   c H   th ®Þ hoÆc   chuyªn gia,chuyªn viªnchÝnh  îcph©n        ®  c«ng  ô lýhå  ¬  ù  th     s d th¶o    v¨n b¶n  theo  õng  ¹  t lo isau:v¨n b¶n  ãp  , v¨n     g ý   b¶n    Õn  ý ki chøc  n¨ng  ña  é,    c B v¨n b¶n    Óu  ña  û    éi ®ång  È m   nh  µ   íc,v¨n b¶n  ph¸tbi c u viªnH   Th ®Þ Nh n     chØ  o, ®¹   v¨n b¶n  Ðt duyÖt.   x  V¨n b¶n  ù  d th¶o  îc thñ tr ng  n  Þ  Èm  nh  Ýnh  Óm     öa  ®     ë ®¬ v th ®Þ ch ki tras ch÷a  ý    µ  k tªnv chuyÓn  V¨n  phßng  Èm  nh    ×nh l∙nh®¹o  é  ý. th ®Þ ®Ó tr     Bk Chuyªn    µ  n  Þ  Èm   nh  Ýnh  ã  Öm   ô  ×nh bµy, gi¶i viªnv ®¬ v th ®Þ ch c nhi v tr      ®¸p  µ  ÷a  v ch b¶n  th¶o      o  é   khil∙nh®¹ B yªu  Çu. V¨n  c   phßng  Èm   nh  th ®Þ theo  dâiviÖc    µnh  µ    ph¸th v ph¶n  åicña  ¬  h  c quan  Õp nhËn    ti   v¨n b¶n th«ng  cho  b¸o  ®¬n  Þ  Èm  nh  Ýnh  µ        o    ã    Õn  v th ®Þ ch v b¸o c¸o l∙nh®¹ khic ý ki kh¸c. 3.5.§¬n  Þ   èi hîp  Èm   nh     v ph   th ®Þ hoÆc  chuyªn gia  îc Bé   ®   chØ   nh   ®Þ nhËn  cÇu  µ  µiliÖu tõ ®¬n  Þ  Èm  nh  Ýnh  yªu  v t     v th ®Þ ch chuyÓn  n   ã  ®Õ c tr¸ch   nhiÖ m  nghiªn cøu  µ  Õt ý  Õn    v vi   ki (do  ñ  ëng  on   Þ   th tr ® v hoÆc   chuyªn    viªn nghiªncøu  ý)göicho  on  Þ  Èm  nh  Ýnh  ng  êigian yªu cÇu.Khi   k    ® v th ®Þ ch ®ó th         cÇn  Õtcã  Ó  chøc    æi  òa c¸c chuyªn viªnphèihîp vÒ     Ên  thi   th tæ  trao ® gi            c¸c v ®Ò   chuyªn m«n    hoÆc  kh¶o    Ön  êng. s¸thi tr 3.6.V¨n    b¶n  ù  d th¶o sau    îcl∙nh®¹o  é   ý  Öt,V¨n    khi®     B k duy   phßng  Èm   th ®Þnh  xem   ¹ söa  ÷a  l i ch theo  yªu  Çu  ñ  ëng  ý  Öt  µ  c th tr k duy v th«ng  b¸o  ¹ cho  l i ®¬n  Þ  Èm  nh  Ýnh    ã  ÷ng  v th ®Þ ch khic nh thay ® æi  ín,   l  sau    ®ã chuyªn viªndù     th¶o chuyªn viªndù        th¶o chuyÓn    Phßng  µnh  Ýnh  ¸nh  H ch ® m¸y,kiÓm        trab¶n ®¸nh m¸y  Êy ch÷  ý  ña  ñ tr ng  n  Þ, cña  l  k c th   ë ®¬ v   V¨n  phßng  é  µo  b¶n  B v 1  (b¶n  l V¨n  u  phßng) vµ    chuyÓn  phßng    ý  thk tæng  îp ®Ó   ×nh l∙nh®¹o  ña  é  ý. h   tr     c Bk Sè  b¶n  ×nh ký  µisè îng  öi ®i  ã  b¶n u: m ét    th Bé,  ét  tr   ngo   l g   c 3  l  ë v¨n    m V¨n phßng  Èm  nh, m ét  a  µo  å    èc  ®¬n  Þ  Èm  nh  Ýnh) ®Ó   th ®Þ   ® v h sg ( v th ®Þ ch   göivµo u  ÷.   l tr C h ¬ n g II T h È m  ® Þ n h  c¸c ® å  ¸n q u y  h o ¹ ch §i Ò u    cÇu  i víi Èm  nh    ¹i     ho¹ch. 4. Yªu  ®è     th ®Þ c¸clo   ¸n quy  ®å 4.1.§èivíi      quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh  ho     i   (kinhtÕ,x∙héi)do          Thø  ëng  ô  tr ph tr¸chlÜnh  ùc    v chØ  o  ®¹ c«ng  Öc  Èm  nh.    Èm  nh  vi th ®Þ Khi th ®Þ xong  n  Þ  ®¬ v thÈm  nh  Ýnh  chøc        o  é. ®Þ ch tæ  b¸o c¸o l∙nh®¹ B 4.2.§èi víiquy  ¹ch       ho chung (quy  ¹ch  ©y  ùng  ho x d tæng  Ó)  th ph¶i tæ    chøc  éi ®ång  Èm   nh  Ó  ®èi  íic¸c ®å   ®iÒu  h  th ®Þ (k c¶  v     ¸n  chØnh  Çn  ã    c cý kiÕn  ña  é   ©y  ùng).Sau    éi ®ång  Èm   nh  ã  Õt  Ën  n  Þ  c BX d   khih   th ®Þ c k lu ®¬ v chñ  ×ph¶ib¸o c¸o Bé  ëng  tr         tr th«ng  qua  éidung    Õn  ña  é. n  ý ki c B 4.3. §èi víiquy  ¹ch    Õt (bao  å m   ®å   quy  ¹ch       ho chi ti   g c¶  ¸n  ho chuyªn  ngµnh  ã    Õn  ña  é  ©y  ùng) do  c ý ki c B X d   Thø  ëng  ô  tr ph tr¸chlÜnh  ùc    v chØ  o  ®¹ thÈm  nh  µ  Õt  ®Þ v k qu¶      é  ëng  Õt ®Þnh. b¸o c¸o B tr quy  
 6. 6 §i Ò u    ô   Õn  óc­ quy  ¹ch  ñ  ×thÈm  nh      quy  5. V Ki tr     ho ch tr   ®Þ c¸c ®å ¸n  ho¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ    d ® th v n«ng  th«n. C¸c  n   Þ   Èm   nh   Ýnh  ù  ®Ç u    chñ  × thÈm   nh     ®¬ v th ®Þ ch d ¸n  t tr   ®Þ quy ho¹ch ngµnh.   §¬n  Þ   èi hîp: V¨n  v ph     phßng  Èm   nh.  Ön  th ®Þ Vi quy  ¹ch  «   Þ  µ  ho ® th v n«ng  th«n  µ    n  Þ   v c¸c ®¬ v chuyªn   gia kh¸c theo    yªu  Çu  ña  c c Thø  ëng  ô  tr ph tr¸chlÜnh  ùc.   v §i Ò u 6.  éi  ng  Èm   nh    quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  H ®å th ®Þ ®å ¸n  ho x d ® th v n«ng  th«n  µ héi®ång  Õn  óc­ quy  ¹ch  ña  é   ëng  Thø  ëng  ô  l    ki tr     ho c B tr do  tr ph tr¸chlÜnh  ùc  µm  ñ  Þch  éi®ång.   v l ch t h 
 7. 7 C h ¬ n g III T h È m  ® Þ n h  c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t trong n í c §i Ò u 7.  ô   Õ   ¹ch  ñ  ×thÈm   nh    ù  ®Çu    éc  é  V k ho ch tr   ®Þ c¸c d ¸n  t thu B X ©y   ùng  d bao  å m   3  ã m   B,    õnhã m     ña  g c¶  nh A,  C (tr   C c Tæng  C«ng      ty xi m¨ng). §¬n  Þ  èihîp tuú ®èi t ng do    o  é  v ph        î   l∙nh®¹ B chØ  nh. ®Þ §èi víic«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u    ã m     µ       tr thu d ¸n  t nh A v B ph¶i lËp  éi  ng    H ®å thÈm  nh  Êp  é  ®Þ c B xem  Ðt tr ckhitr×nh Bé  ëng. x   í      tr Héi ®ång  Èm  nh  ù  ®Ç u    ña  é   Thø  ëng  ô    th ®Þ d ¸n  t c B do  tr ph tr¸chlÜnh    vùc  µ Chñ   Þch, ®¹i diÖn  l  t    c¸c  ô   Õ   ¹ch, Tµi  Ýnh,  Ýnh  V K ho   ch Ch s¸ch  ©y  x dùng, Khoa  äc    h c«ng  nghÖ,  Ët  Öu  ©y  ùng  ®èi víidù  V Ët  Öu  ©y  V li x d (     ¸n  li x dùng). Vô     KT­QH,  Ön  Vi kinh  Õ  ©y  ùng  µ  µnh  tx d l th viªn;ngoµi ra  ã        c c¸c chuyªn giaBé  êi.   m §i Ò u    phßng  Èm  nh  µinhiÖm   ô  8. V¨n  th ®Þ ngo   v tæng  îp chÞu  h  tr¸ch   nhiÖ m   Èm   nh  Ýnh    ù  ®Ç u    ngoµi Bé   ã m     ©y  ùng    th ®Þ ch c¸c d ¸n  t   nh Ax d c¸c c«ng  ×nh  ©n  ông  tr d d (kh¸ch s¹n,b Önh  Ön, tr ng  äc, c¸c c«ng  ×nh       vi   ê h     tr s¶n xuÊt thuéc    µnh  ¬ng  ¹i,y  Õ    ôc  o  ¹o vµ  ña    ¬    c¸c ng th m   t gi¸o d ®µ t   c c¸c c quan  ®oµn  Ó  éc Trung  ng). th thu   ¬ §i Ò u 9.  ô   Õn  ócquy  ¹ch  Èm   nh  Ýnh    ù  ®Ç u    V ki tr   ho th ®Þ ch c¸c d ¸n  t ngoµi Bé   ã m     ©y  ùng      nh Ax d c¸c c«ng  ×nh:cÊp  tr   tho¸tníc,xö  ý m«i  êng,     l  tr   c«ng    èc    viªnqu gia,khu  Ó  th thao,khu    c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung,khu  ©n    Ëp    d ct trung,khu  ihäc  èc      ù      ®¹   qu gia c¸c d ¸n kh¸c cã    c«ng  ×nh kiÕn  ócquan  äng tr   tr   tr   n»m  trongc¸c®«  Þ  ¹ I, .     th lo i     II §i Ò u 10. Vô   Ët  Öu  ©y  ùng  Èm   nh  Ýnh    ù  ®Çu       V li x d th ®Þ ch c¸c d ¸n  t ngoµi Bé   ã m       nh A s¶n  Êt vËt liÖu  ©y  ùng  xu     x d khai th¸c vËt liÖu  µ      v nguyªn  liÖu vµ      c¸cquy  ¹ch ph¸ttr ÓnvËtliÖu x©y  ùng. ho     i       d ThÈ m   nh  Çn  ®Þ ph c«ng nghÖ   Ët liÖu  ©y  ùng  v  x d cho    ù  ®Ç u     c¸c d ¸n  t thuéc Bé  µ  éc Ngµnh      a  ¬ng.   v thu   ë c¸c®Þ ph §i Ò u 11. ôc   C Qu¶n  ý nhµ  Èm   nh  Ýnh    ù  nhµ  , nhµ  l  th ®Þ ch c¸c d ¸n  ë  c«ng  ô  éc vèn  ©n  v thu   ng s¸ch vµ    quy  ¹ch ph¸ttr Ónnhµ  . ho     i   ë §i Ò u    ô  Ýnh    ©y  ùng  Èm  nh  Ýnh    ù    u    12. V ch s¸ch x d th ®Þ ch c¸c d ¸n ®Ç t nhã m   ngoµiBé   éc    µnh  A    thu c¸c ng c«ng nghiÖp, n«ng  ©m      l ng nghiÖp; thuû     lî  igiao  , th«ng,n¨ng îng,dÇu  Ý, th«ng    u  iÖn, truyÒn    l  kh   tinb ®   thanh,truyÒn    h×nh  µ    v c¸cc«ng  ×nh quèc  tr   phßng  ninh (trõc¸clo¹  ù    ∙    an        i ¸n ® ghitrong c¸c d    §iÒu        8,9,10,11).
 8. 8 C h ¬ n g IV T h È m  ® Þ n h  c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t tr ù c ti Õ p c ñ a n í c n g o µ i §i Ò u  13. C¸c  n   Þ   Èm   nh   Ýnh  Þu  ®¬ v th ®Þ ch ch tr¸ch nhiÖm   Èm     th ®Þnh  i  íic¸c dù  ®Ç u    ùctiÕp  ña  íc ngoµinhã m   vµ  t ng    ®è v     ¸n  t tr   c n    A  B ¬ øng nh    Òu          cña  ù    u    c¸c§i 8,9,10,11,12  d ¸n ®Ç ttrongníc.   Vô   Õ   ¹ch  Èm   nh   Ýnh  K ho th ®Þ ch c¸c  ù  li   d ¸n  ªndoanh  ã  ét  cm bªn  ªn li   doanh  µ®¬n  Þ  éc Bé. l  v thu   §i Ò u 14. §èi víidù  ®Ç u    ùc tiÕp  ña  íc ngoµi thuéc  ã m           ¸n  t tr   c n    nh A ®¬n  Þ  Èm  nh  Ýnh  Þu  v th ®Þ ch ch tr¸chnhiÖm   c¸o néidung  ù    íi é  ­   b¸o      d ¸n v   tr B ëng  hoÆc     o  é. l∙nh®¹ B Trêng  îp cã    Çu  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ëp Héi ®ång  Èm  nh   h   yªu c c Th t   ph l     th ®Þ cÊp  µ   íc th×  Nh n   Thø  ëng  ô  tr ph tr¸chlÜnh  ùc  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  µ  v xinchñ  ¬ng  ña  é  ëng  íckhidù  äp.   tr c B tr tr     h C h ¬ n g V T h È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  v µ  t æ n g  d ù  to¸n §i Ò u    ô  Õ   ¹ch  ñ  ×tæ  15. V K ho ch tr   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   µ  th ®Þ thi   v tæng  dù      to¸nc¸cc«ng  ×nh thuéc Bé. tr     §èi víidù  ®Ç u    nhã m     µ        ¸n  t A v B ph¶i tæ    chøc  éi  ng  Èm   nh   H ®å th ®Þ thiÕtkÕ   µ    v tæng  ù    Vô  Õ   ¹ch vµ  êng  ùc. d to¸ndo  K ho   Th tr   Héi ®ång  µy  Thø  ëng  ô    n do  tr ph tr¸chlÜnh  ùc  µm  ñ   Þch,vµ  µnh    v l Ch t   th viªn th ng   ê xuyªn bao  å m   i diÖn  g ®¹   c¸c  ô   Õ   ¹ch, Tµi chÝnh  Õ   V K ho    k to¸n,  Khoa  äc  h c«ng  nghÖ,  ôc  C Gi¸m  nh:  ô   Ýnh  ®Þ V Ch s¸ch  ©y  ùng, Vô   Õn  x d   Ki trócquy  ¹ch  «  Þ.Vô   Ët  Öu (®èivíic«ng  ×nh s¶n  Êt vËt liÖu x©y    ho ® th   V li      tr   xu       dùng),ViÖn    kinhtÕ  µira cßn  ã      ngo     c c¸cchuyªn gia® îcBé  êi.    m §i Ò u 16. V¨n    phßng  Èm   nh  ñ  × tæ  th ®Þ ch tr   chøc  Èm   nh  Õt th ®Þ thi   kÕ   ü  Ëtc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  éc c¸cdù    u    k thu     tr   d thu     ¸n ®Ç ttrong níc:   ­  ã m     ña  Nh Ac c¸c  é,  µ  a   ¬ng  éc  µnh  ©y  ùng:  B v ®Þ ph thu ng x d c«ng  nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng;cÊp  v    d   tho¸t ícvµ  ö  ým«i  êng,c«ng      x l  n tr   nghiÖp  ©y  x l¾p.­ Nhã m   cña    ¬     A  c¸cc quan  éc ChÝnh  ñ  µ    oµn  Ó  thu   ph v c¸c® th Trung  ng  ¬ (bao  å m   tæng  ù  g c¶  d to¸n). ­ Nhã m   cña    ¬    B  c¸c c quan  ùcthuéc  Ýnh  ñ  µ  oµn  Ó  tr   Ch ph v ® th Trung ­ ¬ng  (bao  å m   tæng  ù    Bé   ëng  é   ©y  ùng  g c¶  d to¸ndo  tr BX d phª  Öt)vµ  Õt duy   thi   kÕ   ü  Ëtc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    u    ícngoµinhã m   k thu     tr   d thu   ¸n ®Ç tn     A. §èivíi    c«ng  ×nh theo chØ  o  ña    o  é  tr     ®¹ c l∙nh®¹ B ph¶ilËp Héi ®ång  Èm       th ®Þnh  ×  th V¨n phßng  Èm  nh  Èn  Þ. Héi ®ång  µy  Thø  ëng  ô  th ®Þ chu b     n do  tr ph tr¸chlµm  ñ   Þch  µ  µnh    êng    Ch t v th viªn th xuyªn:V¨n    phßng  Èm   nh,  ôc  th ®Þ C Gi¸m  nh,  ô   ®Þ V Khoa  äc  h C«ng  Ö,  µ  ô   ñ  ×thÈm  nh  ù    u    ngh v V ch tr   ®Þ d ¸n ®Ç t vµ  ét  è  m s chuyªn gia ® îcm êi.Tuú  i t ng cã  Ó  êi  idiÖn  ¬        ®è  î   th m ®¹   c quan  ñ  ch
 9. 9 qu¶n,Uû     ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   µi chÝnh, Bé   K ho Nh n   T     Khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  ¬ng,m ét  è  ¬  tr   s c quan  ã  ªnquan,V¨n  c li     phßng  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u  17. Ön Kinh tÕ x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm  thÈm  ®Þnh    Vi   chÝnh  tæng  ù      d to¸nc¸cc«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   ngoµiBé. tr     ¸n ®Ç tnh A    Trêng  îp theo  h  chØ  o  ña    o  é   ®¹ c l∙nh®¹ B ph¶ilËp  éi ®ång  Èm  nh     H  th ®Þ Tæng  ù    ×  Ön  d to¸nth Vi kinh tÕ  èihîp víi   ph       V¨n  phßng  Èm  nh  Þu  th ®Þ ch tr¸ch   nhiÖ m   chøc  éi ®ång  Èm  nh  tæ  H  th ®Þ Tæng   ù  d to¸n do    Thø  ëng  ô  tr ph tr¸ch   lµm  ñ   Þch  µ  å m     µnh    êng  Ch t vg c¸c th viªn th xuyªn:V¨n    phßng  Èm   nh, th ®Þ   ViÖn  Kinh  Õ  ©y  ùng,Vô  ñ  ×thÈm  nh  ù    µ  ét  è  tx d   ch tr   ®Þ d ¸n v m s chuyªn gia® ­    îcm êi.Tuú  i t ng cã  Ó  êi      ®è  î   th m thªm  idiÖn  ña  ¬  ®¹   c c quan  ñ  ch quan,Uû       ban K Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  µichÝnh,Bé  ho   n  T    Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng,Ban  tr   VËt    Ýnh  ñ,m ét  è  ¬  gi¸Ch ph   s c quan  ã  ªnquan  µ  c li   v V¨n phßng  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u 18. Trêng  îp      h c¸c c«ng  ×nh  µi Bé   éc  Ön  tr ngo   thu di ph¶i thÈm     ®Þnh   thiÕt kÕ   ü  Ët vµ  c¶    k thu   Tæng   ù   d to¸n th×  Ëp  ét  éi  ng  Èm     lm H ®å th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ët­ tæng  u  .Thµnh  Çn  êng  thi   k thu     ®Ç t  ph th xuyªn bao  å m       g c¶ haiHéi ®ång     trªn. C h ¬ n g VI T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u    Öc  19. Vi tham  ù    éc  äp    éi ®ång    éi nghÞ   Ên. d c¸c cu h c¸c H   ­H   tv   Héi nghÞ  Èm  nh...     th ®Þ   trong vµ  µingµnh  u   ë   ngo   ®Ò ph¶iqua    chØ  nh  ña  ®Þ c Thñ  ëng  ã  Èm  Òn. tr c th quy 18.1.GiÊy  êi  idiÖn  é,    o  é,  û    éi ®ång  Èm  nh     m ®¹   B l∙nh®¹ B u viªnH   th ®Þ Nhµ   íc do    o  é   i  ù. Trêng  îp ® îc cö  i  n   l∙nh®¹ B ® d   h     ® thay th×    o    Êp    l∙nh®¹ c¸c c Côc, Vô   ña  n  Þ   Èm   nh  Ýnh  i  ù  ã    c ®¬ v th ®Þ ch ® d (c chuyªn    ô  ý hå  ¬  viªn th l   s cïng ®i  ù).  d 18.2.GiÊy  êi  idiÖn  ôc, Vô, ViÖn  µ    m ®¹   C   v chuyªn viªndo  ñ  ëng  n       Th tr ®¬ vÞ  ö  c chuyªn viªnthô lýhå  ¬  µ    Çn  Õtm êi          s v khic thi   chuyªn viªnphèihîp cïng         ®i  ù. C¸c  d  chuyªn viªn® îccö  i  ù  éinghÞ  µiBé        ®dh  ngo   ph¶ihéiý  ö  idiÖn      c ®¹   ph¸tbiÓu.   18.3.TÊt  c¸c cuéc  äp  µiBé   êitham  ù    c¶    h ngo   ng   d ph¶ichuÈn  Þ     Õn    b ý ki ®ãng  ãp  g b»ng  v¨n b¶n  µ  v chØ  ph¸tbiÓu    theo v¨n b¶n  Èn  Þ.  chu b Sau   ®ã ph¶ighitãm  ¾tnéidung  éc  äp  µo  Õu  É u       ô  ôc)kÌm     t   cu h v phi m b¸o c¸o (ph l   theo  b¶n    Õn  ∙  ý ki ® ph¸tbiÓu  ¹  éc  äp    µ u  µo  å  ¬  ïng    ti cu h ®ã v l v h s c b¶n th¶o    v¨n b¶n. §i Ò u    å   ¬  ×nh l∙nh®¹o  é  ý  Öt    dù    Çn  ã: 20. H s tr     B k duy v¨n b¶n  th¶o c c 19.1.Tê  ×nh,hoÆc     tr   c«ng    ña  ¬  v¨n c c quan    Èm  nh  ã  Êu  ña  xinth ®Þ cd c v¨n thBé.    19.2.Toµn  é  å  ¬    b h s (hoÆc b¸o    ãm  ¾t n Õu  å  ¬    ín)cña    c¸o t t   h s qu¸ l   c¸c c¬  quan  ×nh. tr
 10. 10 19.3.B¶n  ãm  ¾tth«ng      t t  tin(theo m É u).   19.4. B¶n  ù     d th¶o v¨n b¶n  ã    µ  ÷  ý  c tªn v ch k chuyªn viªn nghiªn cøu      chÝnh  Ýa  èi)vµ  ÷  ü  ×nh cña  ñ  ëng  n  Þ  Èm  nh  Ýnh  (ph cu   ch k tr   Th tr ®¬ v th ®Þ ch (ë trang ®Ç u).     B¶n    ×nh  ý  Ýnh  in tr k ch thøc  ã  ÷  ý  ña  c ch k c V¨n  phßng  é,  µ  ñ  ëng  B v th tr ®¬n  Þ  Èm  nh  Ýnh  Ìm  v th ®Þ ch k theo b¶n    th¶o ®∙  îcl∙nh®¹o  é  ý  Öt.  ®    B k duy §i Ò u 21. ­ V¨n    phßng  Èm   nh  µ c¬  th ®Þ l   quan  u   èi  ña  ®Ç m c c«ng    Èm   nh   t¸cth ®Þ chÞu tr¸ch nhiÖ m   Óm     «n  c  ¶m     ki tra ® ®è ® b¶o  Èm   nh  ng  êigian. th ®Þ ®ó th     Khiph¸thiÖn  Ë m     ©u  µo  × kÞp  êib¸o c¸o l∙nh®¹o  é  ö  ý.    ch ë kh n th   th         Bxl V¨n phßng  È m   nh  Þu  Th ®Þ ch tr¸chnhiÖm   Ò   Êt l ng hå  ¬  Ën  µo    v ch  î   s nh v vµ  Èm      th trav¨n b¶n  íckhiV¨n  tr     phßng  é  öi®i. Bg  ­ Chuyªn    Ýnh  ô  ýhå  ¬  µ  ñ  ëng    n  Þ  Èm   nh     viªnch th l   s v Th tr c¸c ®¬ v th ®Þ chÝnh  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  Èm  nh  èihîp    v n  th ®Þ ph   chÆt  Ï víi ch     c¸c ®¬n  Þ  îcgiao vµ  Þu    v®    ch tr¸chnhiÖ m   Ýnh  Ò   ÷ng    ãt,chË m   Ô    ch v nh sais   tr thêigian    theo quy  nh  i  íic¸c dù    ÕtkÕ,  ®Þ ®è v     ¸n,thi   tæng  ù  d to¸n,thiÕtkÕ       quy  ¹ch x©y  ùng  îcgiao. ho   d ®  ­ C¸c  n  Þ  îc giao  èihîp ph¶ihîp      ®¬ v ®   ph       t¸cchÆt  Ï víi®¬n  Þ  Ýnh  ch     v ch vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò   ÷ng    Õn    v nh ý ki tham    ña  × nh  i  íidù  ® îc gia c m ®è v   ¸n    giao. ­ C¸c  chuyªn    îc m êi  Þu  gia ®   ch tr¸chnhiÖm     ©n  Ò   ÷ng    Õn    c¸ nh v nh ý ki cña  × nh. m §i Ò u 22.  B¶n quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý. Ch¸nh    ch n c hi l   t   k  V¨n phßng  é, Thñ  ëng    ôc, Vô, ViÖn,Ban  B  tr c¸cC       thanh    é  µ  traB v V¨n  phßng  Èm   th ®Þnh   ã  c tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  qu¸n  iÖt quy  Õ   µy  n   õng  tr   ch n ®Õ t c¸n  é  b chuyªn viªncña  n  Þ. M äi    ¹m     ®¬ v   viph quy  nh  ña  ®Þ c quy  Õ   µy  n   õng  ch n ®Õ t c¸n bé    chuyªn viªncña  n  Þ. M äi    ¹m     ®¬ v   viph quy  nh  ña  ®Þ c quy  Õ   µy  u   ch n ®Ò ph¶i® îc xem   Ðt  µ  ú     x v tu theo  møc       ö  ýhµnh  Ýnh  ®é ®Ó x l   ch theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h Trong  êih¹n    th   hai th¸ng kÓ   õ ngµy    t  b¶n quy  Õ   Èm   nh   µy  ã  ch th ®Þ nc hiÖu  ùcc¸c ®¬n  Þ  ∙  Èm  nh  Ýnh    å  ¬  íc®©y  u   l    v ® th ®Þ ch c¸c h s tr   ®Ò ph¶ihoµn    chØnh  å  ¬ u  Òu    ña  Êtc¶    i t ng ®∙  Èm  nh  h s l (§i 20) c t   c¸c ®è  î   th ®Þ xong  µ  µn  vb giao cho V¨n phßng  Èm   nh.  th ®Þ V¨n phßng  Èm   nh  chøc u  ÷ vµ  th ®Þ tæ  l gi   khaith¸c.   Bé  ©y  ùng  X d Côc,Vô:..   .
 11. 11 T  li Ö u th«ng tin d ù  ¸n ® Ç u  t trong n í c Sè:.. . .. . .. 1.Tªn  ù  . . ..........................................   d ¸n:. . .......................................... 2.Chñ  u  :. . .........................................   ®Ç t . . ......................................... ­§Þa    chØ:.. .. . ...........................................   . . .......................................... . ­Bé    (tØnh)chñ    qu¶n:.   . . ................................. ... . ................................. . 3.§Þa  iÓ m     ® c«ng  ×nh:.  . . ............................... tr ... . ............................... . ­DiÖn  Ých  Õm  t:.   Ö   è  ö  ông  t:. . ..................   t chi ®Ê .H s s d . ®Ê . . .................. ­Sè  Çng   t cao:.   . . ....................................... ... . ....................................... . 4.M ôc      tiªu: S¶n  È m:..  . . ............................... ph . . ................................ .. C«ng  Êt:.  . . ......................................... su ... . ......................................... . DiÖn  Ých  ö  ông:.... . ................................... t sd   . . ................................... . 5.Tæng  èn  u  :   v ®Ç t Trong  :  ®ã ThiÕtbÞ:.... . ..............................     . . ............................. . X ©y  ¾p:.   . . ............................. l ... . .............................. . 6.Nguån  èn:.   . . ......................................   v ... . ...................................... . 7.TiÕn    ùc hiÖn:.   . . .................................   ®é th   ... . ................................. . 8.C¸n  é    b nghiªncøu  ù  ... . ...........................   d ¸n:.  . . ........................... . 9.Tã m   ¾tnéidung    t   c«ng      êi .  . . .................... v¨n tr¶l : . . ..................... . .. ­ C«ng    è:. .ngµy..   v¨n s .  . .th¸ng..  . .n¨m  . 1993. Ng êib¸o c¸o    (Hä  µ  v tªn) Bé  ©y  ùng  X d Côc,Vô:..   . T  li Ö u th«ng tin d ù  ¸n ® Ç u  t n í c n g o µ i Sè:... 1.Tªn  ù  ... . ...........................    d ¸n:.  . . ............................ . .
 12. 12    Õng  Öt:.  . . ............................ ­Ti Vi ... . ............................ .    Õng  ícngoµi: ... . ....................... ­Ti n  .  . . ...................... . 2.Bªn  ÖtNam:   Vi      Þa  ­§ chØ:.. .. . ...............................   . . .............................. .     ñ  ­Ch qu¶n:.   . . ............................ ... . ............................. . 3.Bªn  ícngoµi:   n     Þa  ­§ chØ:.. .. . ...............................   . . .............................. .    íccÊp  Êy phÐp  ­N   gi   kinhdoanh:.   . . ...........   ... . ........... . 4.M ôc  ch  ù      ®Ý d ¸n,quy    m« c«ng  ×nh: tr    ­    ­    ­    ­   ­ 5.§Þa  iÓ m     ® c«ng  ×nh: tr    Ön  Ých  Õm  t:.   Ö   è  ö  ông  t:. . ­Di t chi ®Ê .H s s d . ®Ê .        t:.   . . ............................ ­Gi¸thuª®Ê ... . ............................ .    è  Çng  ­S t cao:.   . . ............................ ... . ............................. . 6.Vèn      ­Tæng  èn  u  :. . ........................... v ®Ç t . . ...........................    èn  ­V ph¸p ®Þnh:.... . ..........................     . . ......................... .    èn  ÖtNam   ãp:.   ­V Vi   g .b»ng:. . . . .%    èn  ícngoµigãp:..b»ng:..   ­V n       . .% 7.Thêih¹n  ªndoanh:.       li   .n¨m:.... . ............... .   . . .............. . 8.TiÕn    ùc hiÖn:   ®é th   9.C¸n  é    b nghiªncøu  ù  ... . ................   d ¸n:.  . . ................ . 10.C«ng      êi è:.   µy.. th¸ng..n¨m    v¨n tr¶l   s .ng .   .   . 199... Ng êib¸o    c¸o (Hä  µ  v tªn) P hi Õ u  b¸o c¸o h ä p  th È m  ® Þ n h Ngµy  äp:..theo giÊy m êi:.   . . ...................... h   .     ... . ....................... . Tªn  DA§T:.. .. . ...................................   . . .................................. .
 13. 13 Thuéc  é,ngµnh,tØnh):.  . . ........................ (B     ... . ......................... . Tã m   ¾tnéidung  éc  äp:.   . . ...................... t   cu h ... . ...................... . Ng êidù  äp      ý   h b¸o c¸o k Ghi chó:Hä     ôc,Vô  idiÖn  n  Þ  ù  äp.     tªn,C   ®¹   ®¬ v d h
 14. 14 B ¶ n  g ã p  ý  c ñ a ® ¬ n  v Þ  p h è i h î p §¬n  Þ:.... . ............................ v   . . ............................ . Tªn  ù    u  :.   éc  é,tØnh):. . ....... d ¸n ®Ç t .Thu (B   . . ........ Néi dung    Õn  ng  ãp:.   . . ............   ý ki ®ã g ... . ............. . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   .                                                          ¬n  Þ  µ  êigãp                                                           § v v ng   ý kiÕn
Đồng bộ tài khoản