Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
78
lượt xem
24
download

Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1160/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1160/2004/Q -NHNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH V TI N G I TI T KI M TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 6/6/2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v ti n g i ti t ki m". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2005 và thay th các Quy t nh sau ây c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: Quy t nh s 30/NH-Q ngày 17/3/1989 v vi c ban hành Th l ti t ki m, Quy t nh s 72/NH-Q ngày 31/5/1989 v vi c b sung Th l ti n g i ti t ki m, Quy t nh 167/Q -NH1 ngày 26/8/1993 v vi c ban hành Th l ti n g i ti t ki m m t nơi lĩnh ra nhi u nơi, Quy t nh s 15/Q -NH1 ngày 02/02/1994 v vi c ban hành Th l ti t ki m xây d ng nhà ; Quy t nh s 39/2000/Q -NHNN7 ngày 24/01/2000 v ch ti t ki m b ng ngo i t . i u 3. Các kho n ti n g i ti t ki m g i trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa n h n thanh toán thì t ch c nh n ti n g i ti t ki m và ngư i g i ti n ti p t c th c hi n theo các th a thu n ã cam k t cho n khi n h n thanh toán ti n g i ti t ki m ho c th a thu n th c hi n theo các quy nh t i Quy ch v ti n g i ti t ki m ban hành theo Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph ; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) t ch c nh n ti n g i ti t ki m và ngư i g i ti n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Lê c Thuý ( ã ký) QUY CH V TI N G I TI T KI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1160/2004/Q -NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy ch này i u ch nh các ho t ng nh n và chi tr ti n g i ti t ki m b ng ng Vi t Nam và ngo i t trên ph m vi lãnh th Vi t Nam gi a t ch c nh n ti n g i ti t ki m và ngư i g i ti n. i u 2. T ch c nh n ti n g i ti t ki m 1. Các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t các t ch c tín d ng. 2. Các t ch c khác có ho t ng ngân hàng ư c pháp lu t cho phép nh n ti n g i ti t ki m. i u 3. i tư ng g i ti n g i ti t ki m 1. i tư ng g i ti n g i ti t ki m b ng ng Vi t Nam là các cá nhân Vi t Nam và cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 2. i tư ng g i ti n g i ti t ki m b ng ngo i t là các cá nhân ngư i cư trú. i u 4. Ph m vi nh n ti n g i ti t ki m 1. Ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng u tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác, qu tín d ng nhân dân ư c nh n ti n g i ti t ki m c a m i cá nhân theo các lo i kỳ h n khác nhau. 2. T ch c tín d ng phi ngân hàng ư c nh n ti n g i ti t ki m có kỳ h n t m t năm tr lên c a m i cá nhân. 3. i v i chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n nư c ngoài, ph m vi nh n ti n g i ti t ki m ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v i tư ng g i ti n, kỳ h n và m c huy ng t i a. 4. Các t ch c khác có ho t ng ngân hàng ư c nh n ti n g i ti t ki m theo quy nh t i gi y phép ho t ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan v ti n g i ti t ki m.
  3. 5. Vi c nh n ti n g i ti t ki m b ng ngo i t ch áp d ng i v i các t ch c nh n ti n g i ti t ki m ư c phép ho t ng ngo i h i và ph i phù h p v i quy nh hi n hành c a Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i. i u 5. Áp d ng i u ư c qu c t Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i quy nh t i Quy ch này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 6. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, m t s t ng ư c hi u như sau: 1. Ti n g i ti t ki m là kho n ti n c a cá nhân ư c g i vào tài kho n ti n g i ti t ki m, ư c xác nh n trên th ti t ki m, ư c hư ng lãi theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m và ư c b o hi m theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m ti n g i. 2. Ngư i g i ti n là ngư i th c hi n giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m. Ngư i g i ti n có th là ch s h u ti n g i ti t ki m, ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m, ho c ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a ch s h u ti n g i ti t ki m, c a ng ch s h u ti n g i ti t ki m. 3. Ch s h u ti n g i ti t ki m là ngư i ng tên trên th ti t ki m. 4. ng ch s h u ti n g i ti t ki m là 2 cá nhân tr lên cùng ng tên trên th ti t ki m. 5. Giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m là giao d ch g i, rút ti n g i ti t ki m và các giao d ch khác liên quan n ti n g i ti t ki m. 6. Tài kho n ti n g i ti t ki m là tài kho n ng tên m t cá nhân ho c m t s cá nhân và ư c s d ng th c hi n m t s giao d ch thanh toán theo quy nh t i Quy ch này. 7. Th ti t ki m là ch ng ch xác nh n quy n s h u c a ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m v kho n ti n ã g i t i t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 8. Ti n g i ti t ki m không kỳ h n là ti n g i ti t ki m mà ngư i g i ti n có th rút ti n theo yêu c u mà không c n báo trư c vào b t kỳ ngày làm vi c nào c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 9. Ti n g i ti t ki m có kỳ h n là ti n g i ti t ki m mà ngư i g i ti n ch có th rút ti n sau m t kỳ h n g i ti n nh t nh theo th a thu n v i t ch c nh n ti n g i ti t ki m.
  4. 10. Kỳ h n g i ti n là kho ng th i gian k t ngày ngư i g i ti n b t u g i ti n vào t ch c nh n ti n g i ti t ki m n ngày t ch c nh n ti n g i ti t ki m cam k t tr h t ti n g c và lãi ti n g i ti t ki m. 11. Ngư i cư trú ư c hi u theo quy nh t i các văn b n hi n hành c a Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i. i u 7. i u ki n th c hi n các giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m 1. Cá nhân Vi t Nam t 18 tu i tr lên có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a B Lu t dân s , cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam t 18 tu i tr lên có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ư c th c hi n các giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m. 2. Cá nhân Vi t Nam, cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam t 15 tu i n chưa 18 tu i nhưng có tài s n riêng mb o vi c th c hi n nghĩa v dân s theo quy nh c a B Lu t dân s thì ư c th c hi n các giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m. 3. i v i ngư i chưa thành niên, ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i h n ch năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t thì ch ư c th c hi n các giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m thông qua ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t. i u 8. Th t c g i ti n g i ti t ki m 1. Th t c g i ti n g i ti t ki m l n u: a. Ngư i g i ti n ph i tr c ti p th c hi n giao d ch g i ti n t i t ch c nh n ti n g i ti t ki m và xu t trình các gi y t sau: - i v i ngư i g i ti n là cá nhân Vi t Nam ph i xu t trình Ch ng minh nhân dân. - i v i ngư i g i ti n là cá nhân nư c ngoài ph i xu t trình h chi u có th i h n hi u l c còn l i dài hơn kỳ h n g i ti n ( i v i trư ng h p nh p, xu t c nh ư c mi n th th c); xu t trình h chi u kèm th th c có th i h n hi u l c còn l i dài hơn kỳ h n g i ti n ( i v i trư ng h p nh p, xu t c nh có th th c). - i v i ngư i g i ti n là ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t, ngoài vi c xu t trình Ch ng minh nhân dân ho c h chi u, ph i xu t trình các gi y t ch ng minh tư cách c a ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i chưa thành niên, ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i h n ch năng l c hành vi dân s . b. Ngư i g i ti n ăng ký ch ký m u lưu t i t ch c nh n ti n g i ti t ki m. Trư ng h p ngư i g i ti n không th vi t ư c dư i b t kỳ hình th c nào thì t ch c nh n ti n g i ti t ki m hư ng d n cho ngư i g i ti n ăng ký mã s ho c ký hi u c bi t thay cho ch ký m u.
  5. c. Ngư i g i ti n th c hi n các th t c khác do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh. d. T ch c nh n ti n g i ti t ki m th c hi n các th t c nh n ti n g i ti t ki m, m tài kho n ti n g i ti t ki m và c p th ti t ki m cho ngư i g i ti n l n u sau khi ngư i g i ti n ã th c hi n các th t c nêu t i i m a, b, và c Kho n 1 i u này. 2. Th t c các l n g i ti n g i ti t ki m ti p theo: a. Th t c nh n ti n g i ti t ki m do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh phù h p v i c i m, i u ki n kinh doanh, mô hình qu n lý c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m, m b o vi c nh n ti n g i ti n l i, chính xác và an toàn tài s n. b. i v i giao d ch g i ti n vào th ti t ki m ã c p, ngư i g i ti n có th th c hi n tr c ti p ho c g i thông qua ngư i khác theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. i u 9. Th ti t ki m Th ti t ki m ph i có các y u t ch y u sau: - Tên t ch c nh n ti n g i ti t ki m; lo i ti n, s ti n; kỳ h n g i ti n; ngày g i ti n; ngày n h n thanh toán ( i v i ti n g i ti t ki m có kỳ h n); lãi su t; Phương th c tr lãi; th i i m tr lãi; a i m thanh toán ti n g c và lãi. - H tên và a ch c a ch s h u ti n g i ti t ki m, c a ng ch s h u ti n g i ti t ki m; s Ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ch s h u ti n g i ti t ki m, c a ng ch s h u ti n g i ti t ki m (tr trư ng h p ch s h u, ng s h u ti n g i ti t ki m chưa n tu i ư c c p Ch ng minh nhân dân ho c h chi u). - H tên, a ch và s Ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t (ch áp d ng i v i trư ng h p ngư i g i ti n là ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t). - S th , con d u, ch ký c a T ng giám c (Giám c) t ch c nh n ti n g i ti t ki m ho c ngư i ư c T ng giám c (Giám c) u quy n, ch ký c a giao d ch viên c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. - Quy nh v chuy n quy n s h u, c m c th ti t ki m t i chính t ch c nh n ti n g i ti t ki m; x lý i v i các trư ng h p r i ro. - Các n i dung ghi chú, ch d n khác c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. i u 10. ng ch s h u ti n g i ti t ki m Th t c nh n và chi tr ti n g i ti t ki m trong trư ng h p ng ch s h u ti n g i ti t ki m do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh phù h p v i các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 11. S d ng tài kho n ti n g i ti t ki m
  6. 1. Tài kho n ti n g i ti t ki m không ư c s d ng phát hành séc và th c hi n các giao d ch thanh toán, tr trư ng h p quy nh t i Kho n 2 i u này. 2. Tài kho n ti n g i ti t ki m b ng ng Vi t Nam c a ngư i cư trú ư c s d ng chuy n kho n thanh toán ti n vay c a chính ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m t i t ch c nh n ti n g i ti t ki m ó; ho c chuy n kho n sang tài kho n khác do chính ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m là ch tài kho n t i t ch c nh n ti n g i ti t ki m ó. i u 12. a i m nh n và chi tr ti n g i ti t ki m 1. i v i m i th ti t ki m, t ch c nh n ti n g i ti t ki m ư c phép nh n và chi tr ti n g i ti t ki m t i a i m giao d ch nơi c p th ho c các a i m giao d ch khác c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 2. Trư ng h p th c hi n vi c nh n và chi tr ti n g i ti t ki m i v i m i th ti t ki m t i nhi u a i m giao d ch, t ch c nh n ti n g i ti t ki m ph i có các i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t, công ngh và trình cán b m b o ti n l i, chính xác, bí m t, an toàn tài s n cho ngư i g i ti n và an toàn ho t ng cho t ch c nh n ti n g i ti t ki m. i u 13. Lãi su t và phương th c tr lãi 1. T ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh m c lãi su t ti n g i ti t ki m phù h p v i lãi su t th trư ng, m b o hi u qu kinh doanh và an toàn ho t ng c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 2. Lãi su t ti n g i ti t ki m ư c quy nh trên cơ s tháng (30 ngày) ho c năm (360 ngày). 3. Phương th c tr lãi do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh. i u 14. Hình th c ti n g i ti t ki m 1. Hình th c ti n g i ti t ki m phân lo i theo kỳ h n g i ti n g m ti n g i ti t ki m không kỳ h n và ti n g i ti t ki m có kỳ h n. Kỳ h n g i ti n c th do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh. 2. Hình th c ti n g i ti t ki m phân lo i theo các tiêu chí khác do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh. i u 15. Rút g c và lãi ti n g i ti t ki m 1. Ngư i g i ti n th c hi n các th t c sau: a. Xu t trình th ti t ki m b. N p gi y rút ti n có ch ký úng v i ch ký m u ã ăng ký t i t ch c nh n ti n g i ti t ki m.
  7. c. i v i cá nhân Vi t Nam ph i xu t trình Ch ng minh nhân dân. i v i ngư i g i ti n là cá nhân nư c ngoài ph i xu t trình h chi u còn th i h n hi u l c ( i v i trư ng h p nh p, xu t c nh ư c mi n th th c); xu t trình h chi u kèm th th c còn th i h n hi u l c ( i v i trư ng h p nh p, xu t c nh có th th c). d. i v i trư ng h p ngư i g i ti n là ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i g i ti n ngoài vi c th c hi n các th t c nêu t i i m a, b, và c Kho n 1 i u này ph i xu t trình thêm các gi y t ch ng minh tư cách c a ngư i giám h ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i chưa thành niên, ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i h n ch năng l c hành vi dân s . e. Ngư i g i ti n th c hi n các th t c khác do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh. 2. T ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh th t c chi tr ti n g i ti t ki m cho phù h p v i c i m, i u ki n kinh doanh c a mình, m b o vi c chi tr ti n g i ti t ki m chính xác và an toàn. 3. ng ti n chi tr g c và lãi ( ng Vi t Nam ho c ngo i t ) là ng ti n mà ngư i g i ti n ã g i. i v i ti n g i ti t ki m b ng ngo i t , khi ngư i g i ti n có yêu c u, t ch c nh n ti n g i ti t ki m có th chi tr g c và lãi b ng ng Vi t Nam theo t giá do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh. Vi c chi tr i v i ngo i t l ư c th c hi n theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 4. i v i ti n g i ti t ki m có kỳ h n, trư ng h p ngày n h n thanh toán trùng v i ngày ngh , ngày ngh l theo quy nh c a pháp lu t, vi c chi tr g c và lãi ti n g i ti t ki m ư c th c hi n vào ngày làm vi c ti p theo u tiên. i u 16. Rút ti n g i ti t ki m trư c h n 1. Ngư i g i ti n ư c rút ti n g i ti t ki m trư c h n n u có tho thu n v i t ch c nh n ti n g i ti t ki m khi g i ti n và ph i thông báo trư c yêu c u rút ti n trư c h n theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 2. Trư ng h p ngư i g i ti n có nhu c u rút ti n g i ti t ki m trư c h n áp ng quy nh t i Kho n 1 i u 16, ngư i g i ti n ư c hư ng lãi theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m và lãi su t áp d ng t i a không vư t quá m c lãi su t ti n g i ti t ki m không kỳ h n hi n hành c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 3. Trư ng h p ngư i g i ti n có nhu c u rút ti n g i ti t ki m trư c h n nhưng không áp ng quy nh t i Kho n 1 i u 16, t ch c nh n ti n g i ti t ki m có th v n cho phép ngư i g i ti n rút ti n trư c h n. Trong trư ng h p này, ngư i g i ti n ư c hư ng lãi theo quy nh t i Kho n 2 i u 16 nhưng ph i ch u m t m c phí i v i kho n ti n g i ti t ki m rút trư c h n theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 4. Ngư i g i ti n t i các t ch c tín d ng phi ngân hàng ch ư c rút g c ti n g i ti t ki m trư c h n i v i các kho n ti n ã có th i gian g i t m t năm tr lên.
  8. 5. T ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh th i h n t i thi u ngư i g i ti n ph i thông báo trư c yêu c u rút ti n trư c h n, lãi su t và m c phí áp d ng i v i ti n g i ti t ki m rút trư c h n i u 17. Rút ti n g i ti t ki m theo th a k Th t c rút ti n g i ti t ki m theo th a k do t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh phù h p v i các quy nh v th a k t i B Lu t dân s và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 18. Rút ti n g i ti t ki m theo gi y y quy n 1. T ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh các y u t c n thi t c a gi y y quy n m b o l i ích c a ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m và phù h p v i các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. Sau khi ki m tra tính h p pháp, h p l c a gi y y quy n, t ch c nh n ti n g i ti t ki m căn c vào n i dung y quy n th c hi n vi c chi tr ti n g i ti t ki m. i u 19. Kéo dài kỳ h n g i ti n Khi n h n thanh toán ti n g i ti t ki m có kỳ h n, n u ngư i g i ti n không n lĩnh và không có yêu c u gì khác thì t ch c nh n ti n g i ti t ki m có th nh p lãi vào g c và kéo dài thêm m t kỳ h n m i theo th a thu n c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m v i ngư i g i ti n. i u 20. Chuy n quy n s h u T ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh th t c chuy n quy n s h u th ti t ki m phù h p v i các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 21. S d ng th ti t ki m làm tài s n b o m ti n vay 1. Th ti t ki m ư c s d ng làm tài s n c m c t i các t ch c tín d ng theo các quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay n u ư c t ch c tín d ng ó ch p thu n. 2. Khi s d ng th ti t ki m làm tài s n c m c , ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m ph i cam k t trư ng h p n h n tr n mà không tr ư c n thì t ch c tín d ng cho vay có quy n yêu c u t ch c nh n ti n g i ti t ki m trích tài kho n ti n g i ti t ki m c a mình thanh toán ti n g c và lãi c a kho n vay. i u 22. M c thu phí i v i vi c nh n, chi tr ti n g i ti t ki m và các d ch v liên quan n ti n g i ti t ki m 1. Vi c nh n và chi tr ti n g i ti t ki m t i các t ch c nh n ti n g i ti t ki m ư c th c hi n mi n phí (tr trư ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 16 Quy t nh này).
  9. 2. i v i các d ch v khác liên quan n ti n g i ti t ki m, t ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh m c thu phí phù h p v i n i dung, i u ki n và phương th c th c hi n d ch v c a t ch c mình. i u 23. X lý các trư ng h p r i ro T ch c nh n ti n g i ti t ki m quy nh vi c x lý các trư ng h p nhàu nát, rách, m t th ti t ki m và các trư ng h p r i ro khác i v i th ti t ki m theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i c i m, i u ki n kinh doanh c a mình và m b o quy n l i h p pháp c a ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m. i u 24. Quy n c a ngư i g i ti n 1. Ngư i g i ti n ư c thanh toán y ti n g c và lãi ti n g i ti t ki m theo th a thu n v i t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 2. Ngư i g i ti n là ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m ư c chuy n quy n s h u th ti t ki m, ư c l i th a k ti n g i ti t ki m, ư c y quy n cho ngư i khác th c hi n các giao d ch rút ti n g i ti t ki m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i g i ti n là ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng ch s h u ti n g i ti t ki m ư c c m c th ti t ki m vay v n t i các t ch c tín d ng n u ư c t ch c tín d ng ó ch p thu n. 4. Ngư i g i ti n là ngư i giám h , ngư i i di n theo pháp lu t ư c quy n th c hi n các giao d ch liên quan n ti n g i ti t ki m theo quy nh t i Quy ch này và quy nh t i các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 25. Trách nhi m c a ngư i g i ti n 1. Th c hi n úng các quy nh t i Quy ch này và các th a thu n ã cam k t v i t ch c nh n ti n g i ti t ki m 2. Thông báo trư c v yêu c u rút ti n trư c h n theo quy nh c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 3. Thông báo k p th i vi c m t th ti t ki m cho t ch c nh n ti n g i ti t ki m khi phát hi n b m t th ti t ki m tránh b l i d ng làm t n th t tài s n. 4. Ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do không khai báo k p th i vi c m t th ti t ki m v i t ch c nh n ti n g i ti t ki m. i u 26. Quy n c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m 1. ư c quy n t ch i vi c nh n và chi tr ti n g i ti t ki m n u ngư i g i ti n không th c hi n theo úng các quy nh t i Quy ch này và các th a thu n ã cam k t v i t ch c nh n ti n g i ti t ki m.
  10. 2. ư c quy n t ch i vi c chi tr ti n g i ti t ki m i v i th ti t ki m ã b l i d ng nhưng không ph i do l i c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. i u 27. Trách nhi m c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m 1. Căn c vào Quy ch này và các văn b n pháp lu t có liên quan, t ch c nh n ti n g i ti t ki m ban hành và công b công khai quy nh v ti n g i ti t ki m trong h th ng c a mình. 2. Nh n ti n g i ti t ki m c a các cá nhân vào các ngày và gi th c hi n giao d ch. 3. Thanh toán ti n g c, lãi ti n g i ti t ki m úng h n và y . 4. Công b công khai lãi su t ti n g i ti t ki m, phương th c tr lãi, m c thu phí i v i các kho n ti n g i ti t ki m rút trư c h n (n u có) và m c thu phí i v i các d ch v liên quan n ti n g i ti t ki m t i các a i m nh n, chi tr ti n g i ti t ki m. 5. Gi bí m t s dư ti n g i c a ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng s h u ti n g i ti t ki m theo quy nh c a pháp lu t và m b o an toàn ti n g i cho ch s h u ti n g i ti t ki m ho c ng s h u ti n g i ti t ki m. 6. Ch u trách nhi m v nh ng thi t h i, vi ph m, l i d ng i v i ti n g i ti t ki m do l i c a t ch c nh n ti n g i ti t ki m. 7. Các t ch c tín d ng có trách nhi m báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c các s li u liên quan n ho t ng nh n và chi tr ti n g i ti t ki m theo quy nh hi n hành v ch báo cáo th ng kê. 8. Các t ch c khác có ho t ng ngân hàng ư c pháp lu t cho phép nh n ti n g i ti t ki m có trách nhi m báo cáo Ngân hàng Nhà nư c v tình hình nh n và chi tr ti n g i ti t ki m theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 28. X lý vi ph m Các t ch c và cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t và ph i b i thư ng v t ch t v nh ng thi t h i ã gây ra. i u 29. S a i, b sung Vi c s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản