Quyết định 117/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
101
lượt xem
2
download

Quyết định 117/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 117/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 117/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t   ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 117/2005/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 Ban hµnh §iÒu lÖ mÉu tæ chøc  v µ   h o ¹ t   ® é n g   c ñ a   Q u ü   p h ¸ t   t r i Ó n   k h o a   h ä c   v µ   c « n g   n g h Ö   c ñ a  Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ ngµy 09 th¸ng 6 n¨m   2000; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy §iÒu lÖ  mÉu tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  ph¸t triÓn khoa häc vµ  c«ng nghÖ  cña Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh  phñ, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. §i Ò u   2.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng c¨n cø vµo nhu cÇu vµ   ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   m×nh   ®Ó   thµnh  lËp  Quü  ph¸t   triÓn   khoa   häc vµ  c«ng nghÖ  vµ  c¨n cø §iÒu lÖ  mÉu nµy  ®Ó  phª duyÖt  §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  ph¸t triÓn khoa häc  vµ c«ng nghÖ cña m×nh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   Bé   trëng   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ   chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2
  3. 3 §iÒu lÖ mÉu T æ   c h ø c   v µ   h o ¹ t   ® é n g   c ñ a   q u ü   p h ¸ t   t r i Ó n   k h o a   h ä c   v µ   c « n g  nghÖ cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc  chÝnh phñ, tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 117/2005/Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  TÝnh chÊt vµ môc ®Ých ho¹t ®éng  1. Quü Ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ (sau ®©y viÕt   t¾t lµ Quü) cña Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh  phñ,   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng  (sau   ®©y   gäi  t¾t   lµ   Bé   hoÆc   TØnh),   lµ   tæ   chøc   do   Bé   trëng   hoÆc   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ho¹t ®éng   v×  môc  ®Ých b¶o toµn vèn, bï   ®¾p chi phÝ  vµ  kh«ng v×  môc   ®Ých lîi nhuËn.   2. Ho¹t ®éng cña Quü nh»m hç trî, thóc ®Èy ph¸t triÓn   khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi   cña Bé hoÆc TØnh.  §i Ò u  2.  §Þa vÞ ph¸p lý Quü   trùc   thuéc   Bé   hoÆc   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   cã   t  c¸ch ph¸p nh©n, cã  con dÊu, cã  trô  së,  ®îc më  tµi kho¶n  t¹i Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i.  §i Ò u  3.  Vèn ho¹t ®éng  Vèn   ho¹t   ®éng   cña   Quü   ®îc   h×nh   thµnh   tõ   c¸c   nguån  sau: 1. Vèn  ®îc cÊp mét lÇn ban  ®Çu tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc  dµnh   cho   sù   nghiÖp   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   cña   Bé   hoÆc  TØnh, ®îc ph©n bæ trong 3 n¨m kÓ tõ khi thµnh lËp. 2. Vèn cÊp bæ sung: a)   Vèn   cÊp   bæ   sung   cho   c¸c   kho¶n   ®Ó   tµi   trî   kh«ng  hoµn l¹i cña Quü  cña TØnh tõ  ng©n s¸ch cña tØnh  ®îc h×nh  thµnh tõ kho¶n kinh phÝ thu håi tõ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt thö   nghiÖm,   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   ®Ò  tµi  nghiªn   cøu   khoa  häc  vµ   ph¸t triÓn c«ng nghÖ  vµ  tõ  c¸c nguån ng©n s¸ch hîp ph¸p  kh¸c   do   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   quyÕt   ®Þnh   theo  thÈm quyÒn;
  4. 4 b)   Vèn   cÊp   bæ   sung   cho   c¸c   kho¶n   ®Ó   tµi   trî   kh«ng  hoµn l¹i cña Quü  cña Bé  tõ  nguån kinh phÝ  hîp ph¸p kh¸c  cña Bé do Bé trëng quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn. 3. C¸c kho¶n  ®ãng gãp tù  nguyÖn, tµi trî, hiÕn tÆng   cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n. 4. C¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng cña Quü. 5. C¸c nguån kh¸c mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. §i Ò u  4.  §èi tîng ®îc tµi trî, vay vèn 1. Quü tµi trî ®Ó: a) Thùc hiÖn c¸c  ®Ò  tµi nghiªn cøu t¹o ra c«ng nghÖ  míi thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc Bé  hoÆc TØnh u tiªn  khuyÕn khÝch, do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc phèi hîp víi   c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ thùc hiÖn; b)   X©y   dùng   hÖ   thèng   qu¶n   lý   chÊt   lîng   cña   doanh  nghiÖp theo tiªu chuÈn quèc tÕ. 2. Quü cho vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n:  a) Hoµn thiÖn c«ng nghÖ, øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  (s¶n xuÊt thö  nghiÖm s¶n phÈm míi,  thö  nghiÖm quy tr×nh c«ng nghÖ  míi, ...)  ®Ó  phôc vô  ph¸t  triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña Bé  hoÆc TØnh. C¸c dù  ¸n nµy  kh«ng   thuéc   ch¬ng   tr×nh,   ®Ò   tµi,   dù   ¸n   trong   kÕ   ho¹ch  ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ cña nhµ níc; b)   ChuyÓn   giao   c«ng   nghÖ   ®Ó   ®æi   míi   c«ng   nghÖ,   ®æi  míi s¶n phÈm, chuyÓn  ®æi c¬  cÊu s¶n xuÊt, kinh doanh cña  doanh nghiÖp. §i Ò u  5.  §iÒu kiÖn ®îc tµi trî, vay vèn Tæ chøc, c¸ nh©n xin tµi trî, vay vèn cña Quü ph¶i cã  ®Ò  tµi, dù  ¸n  ®îc lËp theo mÉu quy  ®Þnh cña Quü  vµ   ®îc  Quü  thÈm  ®Þnh. §Ò  tµi, dù  ¸n nµy kh«ng  ®îc trïng l¾p víi  c¸c nhiÖm vô  khoa häc vµ  c«ng nghÖ   ®∙ hoÆc  ®ang  ®îc thùc  hiÖn b»ng nguån ng©n s¸ch kh¸c cña nhµ níc. Ch¬ng II nhiÖm vô, quyÒn h¹n, bé m¸y Tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña Quü  §i Ò u  6.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Quü 1. TiÕp nhËn, qu¶n lý c¸c nguån vèn quy ®Þnh t¹i §iÒu   3 cña §iÒu lÖ nµy. 2. Sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vèn.
  5. 5 3. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. 4.  ChÊp hµnh  c¸c  quy  ®Þnh  cña §iÒu  lÖ  Quü,  c¸c  quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. 5. Thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ   ®ét xuÊt víi  Bé trëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh. 6. Tæ chøc viÖc thÈm  ®Þnh vµ  quyÕt  ®Þnh tµi trî, cho  vay ®èi víi c¸c dù ¸n xin tµi trî, vay vèn. 7. Tµi trî, cho vay, thu håi vèn vµ l∙i cho vay. 8.  KiÓm tra  viÖc  thùc hiÖn  c¸c  dù  ¸n nhËn  tµi trî,  vay vèn. 9. §×nh chØ viÖc tµi trî, cho vay hoÆc thu håi vèn ®∙  cho vay khi ph¸t hiÖn tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ sö dông vèn cña Quü. 10. Quan hÖ víi tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngoµi níc  ®Ó vËn ®éng tµi trî cho Quü hoÆc ñy th¸c cho Quü tµi trî,   cho vay ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n khoa häc vµ c«ng nghÖ theo   quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  7.  Sö dông vèn ho¹t ®éng 1.  Tµi trî   kh«ng  thu håi  ®Ó  thùc  hiÖn c¸c  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 cña §iÒu lÖ nµy: a)   Tµi   trî   mét   phÇn   cho   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   ®Ò   tµi  nghiªn cøu t¹o ra c«ng nghÖ  míi thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ,   lÜnh   vùc   Bé   hoÆc   TØnh  u   tiªn   khuyÕn   khÝch,   do   doanh  nghiÖp thùc hiÖn hoÆc phèi hîp víi c¸c tæ chøc khoa häc  vµ  c«ng nghÖ  thùc hiÖn (quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu  4 cña §iÒu lÖ  nµy); møc tµi trî  kh«ng qu¸ 30% tæng kinh  phÝ thùc hiÖn ®Ò tµi; b) Tµi trî cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng hÖ thèng  qu¶n lý  chÊt lîng cña doanh nghiÖp theo tiªu chuÈn quèc  tÕ  (quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 4 cña §iÒu lÖ  nµy);   møc tµi trî kh«ng qu¸ 20% tæng kinh phÝ cña dù ¸n. PhÇn   kinh   phÝ   tµi   trî   kh«ng   thu   håi   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n nµy kh«ng vît qu¸ phÇn vèn bæ sung cña Bé hoÆc TØnh  cho Quü quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña §iÒu lÖ nµy. 2.   Cho   vay   víi   l∙i   suÊt   thÊp   h¬n   møc   l∙i   suÊt   cña  ng©n hµng th¬ng m¹i t¹i thêi  ®iÓm cho vay hoÆc kh«ng lÊy  l∙i  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 cña  §iÒu lÖ  nµy. Tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc vay vèn cña Quü  kh«ng  ph¶i thÕ  chÊp tµi s¶n trong trêng hîp dù  ¸n  ®îc Héi  ®ång  thÈm  ®Þnh cña Quü   ®¸nh gi¸ cã  tÝnh kh¶ thi cao vµ  chñ  dù   ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 
  6. 6 3.  Chi l¬ng  vµ  ho¹t   ®éng  bé  m¸y cña  Quü,  ho¹t  ®éng  cña Héi  ®ång thÈm  ®Þnh vµ  c¸c chi phÝ  kh¸c liªn quan  ®Õn  ho¹t ®éng cña Quü. C¸c chi phÝ nµy ®îc thùc hiÖn theo c¸c  quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. §i Ò u  8.  Bé m¸y tæ chøc vµ ®iÒu hµnh  Bé m¸y tæ chøc cña Quü bao gåm: Héi ®ång qu¶n lý; Ban  KiÓm so¸t; c¬ quan ®iÒu hµnh. C¨n cø vµo c¬ cÊu vµ quy m«   vèn cña Quü, Bé  trëng hoÆc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh  quyÕt ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y, tæ chøc cña Quü ®¶m b¶o ®ñ chøc   n¨ng, theo nguyªn t¾c tæ chøc gän nhÑ, ho¹t  ®éng cã  hiÖu  qu¶. §i Ò u  9.  Héi ®ång qu¶n lý  1. Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  lµ  c¬  quan qu¶n lý  cña Quü,  do Bé trëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh  thµnh lËp, cã  5  ®Õn 9 thµnh viªn, gåm: Chñ  tÞch, Phã  Chñ  tÞch vµ  c¸c thµnh viªn lµ  c¸c nhµ  qu¶n lý, nhµ  khoa häc,  lµm viÖc theo  chÕ   ®é  kiªm  nhiÖm.  NhiÖm  kú  cña  Héi   ®ång  qu¶n lý Quü lµ 5 n¨m. 2. Héi ®ång qu¶n lý Quü lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ,  quyÕt  ®Þnh theo  ®a sè. Héi  ®ång häp thêng kú   ®Ó  xem xÐt  vµ  quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña  m×nh. Héi ®ång häp bÊt thêng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp  b¸ch do c¬ quan ®iÒu hµnh Quü ®Ò nghÞ. 3. Héi ®ång qu¶n lý Quü cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau:  a)   Ho¹ch   ®Þnh   chiÕn   lîc   ph¸t   triÓn   cña   Quü,   ph¸t  triÓn vèn;  b)   Phª   duyÖt   kÕ   ho¹ch   ho¹t   ®éng   vµ   quyÕt   to¸n   tµi  chÝnh h»ng n¨m;  c) QuyÕt  ®Þnh thµnh lËp Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ó  t  vÊn  trong viÖc xÐt chän c¸c dù  ¸n xin tµi trî, vay vèn cña  Quü; d) QuyÕt ®Þnh vÒ ph©n bæ vèn cña Quü vµ c¸c chÕ ®é cô   thÓ vÒ tµi trî, cho vay;  ®) Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña Quü. §i Ò u  10.  Ban KiÓm so¸t 1. Ban KiÓm so¸t Quü  cã  tõ  3  ®Õn 5 thµnh viªn, gåm  Trëng  ban,  Phã  Trëng  ban  vµ  c¸c thµnh  viªn do Héi  ®ång  qu¶n   lý   Quü   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm.   Thµnh   viªn   Ban   KiÓm  so¸t Quü kh«ng ®îc lµ vî hoÆc chång, bè, mÑ, con, anh chÞ 
  7. 7 em ruét cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n lý Quü, Gi¸m ®èc  Quü,   Phã   gi¸m   ®èc   Quü   vµ   kÕ   to¸n   trëng   cña   Quü.   Thµnh  viªn Ban KiÓm so¸t Quü  ph¶i lµ  nh÷ng ngêi am hiÓu vÒ  c¸c  lÜnh   vùc   qu¶n   lý   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ,   tµi   chÝnh,   kÕ  to¸n, ng©n hµng vµ  ph¸p luËt. NhiÖm kú  cña Ban KiÓm so¸t  Quü lµ 5 n¨m. 2. Ban KiÓm so¸t Quü cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: a) KiÓm tra vµ  b¸o c¸o Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  vÒ  t×nh  h×nh thùc  hiÖn  §iÒu lÖ  cña Quü, c¸c quyÕt   ®Þnh  cña Héi  ®ång qu¶n lý Quü;  b)   TiÕn   hµnh   c«ng   viÖc   mét   c¸ch   ®éc   lËp   theo   ch ¬ng  tr×nh ®∙ ®îc Héi ®ång qu¶n lý Quü th«ng qua; c)   Xem   xÐt,   tr×nh   Héi   ®ång   qu¶n   lý   Quü   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   liªn   quan   ®Õn   ho¹t  ®éng cña Quü. §i Ò u  11.  C¬ quan ®iÒu hµnh  1. Gi¸m  ®èc Quü  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi  ®ång qu¶n  lý  Quü  vÒ  toµn bé  ho¹t  ®éng cña Quü. Gi¸m  ®èc Quü  do Bé  trëng  hoÆc  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt   ®Þnh bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n lý  Quü, theo nhiÖm kú 5 n¨m. Gi¸m ®èc Quü cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: a)  Tæ chøc,   ®iÒu  hµnh vµ   qu¶n lý   c¸c ho¹t   ®éng  cña  Quü  theo quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  Quü  vµ  quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n lý Quü; b)   ChuÈn   bÞ   néi   dung,   tµi   liÖu   vµ   tæ   chøc   c¸c   héi  nghÞ cña Héi ®ång qu¶n lý Quü vµ Héi ®ång thÈm ®Þnh; c)  Thùc hiÖn  viÖc  tµi trî,  cho  vay, thu  håi vèn  vµ  l∙i cho vay theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n lý Quü; d) §Þnh kú  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch, huy  ®éng vèn,  tiÕp  nhËn c¸c nguån  vèn  víi  Héi   ®ång  qu¶n lý  Quü; ®) §¹i diÖn cho Quü trong c¸c quan hÖ víi tæ chøc, c¸  nh©n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Quü; e) Qu¶n lý tµi s¶n, vèn ho¹t ®éng vµ nh©n sù cña Quü. 2.  Phã  Gi¸m   ®èc Quü  thùc  hiÖn c¸c  nhiÖm  vô  theo  sù  ph©n c«ng cña Gi¸m  ®èc. Phã  Gi¸m  ®èc Quü  do Gi¸m  ®èc Quü  ®Ò  nghÞ  víi sù  chÊp thuËn cña Héi  ®ång qu¶n lý  Quü, Bé  trëng  hoÆc  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt   ®Þnh bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm theo nhiÖm kú 5 n¨m.
  8. 8 3. V¨n phßng Quü  gióp Gi¸m  ®èc tæ chøc thùc hiÖn c¸c  nhiÖm vô  cña Quü. NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc  cña V¨n phßng do Héi ®ång qu¶n lý Quü quyÕt ®Þnh. §i Ò u  12.  Héi ®ång thÈm ®Þnh 1.   Héi   ®ång   thÈm   ®Þnh   cã   tõ   5   ®Õn   9   thµnh   viªn   do  Gi¸m   ®èc   Quü   ®Ò   nghÞ,   Héi   ®ång   qu¶n   lý   Quü   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp  ®Ó  thùc hiÖn viÖc thÈm  ®Þnh c¸c  ®Ò  tµi, dù  ¸n  xin tµi trî, vay vèn cña Quü. 2. Thµnh viªn cña Héi ®ång thÈm ®Þnh:  a) Ph¶i cã  phÈm chÊt tèt, cã  n¨ng lùc chuyªn m«n vÒ  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  vµ  tµi chÝnh, cã  kinh nghiÖm nghÒ  nghiÖp phï hîp víi ®Ò tµi, dù ¸n xin tµi trî, vay vèn; b) Trong trêng hîp thµnh viªn Héi  ®ång thÈm  ®Þnh cã  liªn quan vÒ  lîi  Ých víi  ®Ò  tµi, dù  ¸n xin tµi trî, vay  vèn hoÆc víi chñ nhiÖm ®Ò tµi, chñ dù ¸n xin tµi trî, vay   vèn th× kh«ng tham gia thÈm ®Þnh ®Ò tµi, dù ¸n ®ã. 3. Héi  ®ång thÈm  ®Þnh cã  nhiÖm vô  thÈm  ®Þnh vÒ  tÝnh  kh¶ thi vµ  tµi chÝnh cña  ®Ò  tµi, dù  ¸n xin tµi trî, vay  vèn; khuyÕn nghÞ  viÖc bæ sung, söa  ®æi  ®Ò  tµi, dù  ¸n vµ  t vÊn vÒ chÕ ®é tµi trî, cho vay.  §i Ò u  13.  ChÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, b¸o c¸o  1. Quü  thùc hiÖn chÕ   ®é  tµi chÝnh, kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch vµ kÕ to¸n. 2.  H»ng n¨m  Héi  ®ång  qu¶n  lý  Quü   x©y dùng  kÕ  ho¹ch  thu, chi tµi chÝnh  tr×nh Bé  trëng hoÆc Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n tØnh phª duyÖt. 3. Héi ®ång qu¶n lý Quü thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh  kú  hoÆc  ®ét xuÊt víi Bé  trëng hoÆc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ c¸c  kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Quü. 4. Quü chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh cña Bé  trëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh.  Ch¬ng III ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  14.  Söa ®æi, bæ sung, thay thÕ §iÒu lÖ  ViÖc  söa  ®æi, bæ  sung,  thay thÕ  §iÒu  lÖ  Quü  cña  Bé  hoÆc TØnh ph¶i c¨n cø vµo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña Bé  hoÆc 
  9. 9 TØnh, §iÒu lÖ mÉu nµy vµ do Héi ®ång qu¶n lý Quü tr×nh Bé   trëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt. §i Ò u  15.  HiÖu lùc cña §iÒu lÖ  §iÒu lÖ  Quü  cña Bé  hoÆc TØnh cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy Bé  trëng hoÆc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh phª  duyÖt.
Đồng bộ tài khoản