Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
226
lượt xem
13
download

Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  118/TTg N G µ Y  27 T H¸ N G  02 N¨ M   T S 1996  Ò  VI Ö C  H ç  T R î N G êI C ã  C « N G  V íI C¸ C H  M ¹ N G   V         ¶I T HI Ö N    C N H µ  ë THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;   ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ®∙ingêiho¹t®éng    cø  l u       C¸ch  ¹ng,liÖtsÜ  µ    nh   m     v gia ®× liÖtsÜ,  ¬ng    th binh,b Önh    binh,ngêi ho¹t®éng        kh¸ng  Õn, ngêi cã  chi     c«ng  gióp ®ì    C¸ch  ¹ng  µy  th¸ng 8  m ng 29    n¨m  1994  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 29 th¸ng 4    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ®Þ chiti   h   thih Ph¸p  Önh  µy; l n  ­ Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é     ®Ò ngh c B tr BX d   tr B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ  héi,Bé  ëng  é  µichÝnh,Tæng  ôc  ëng    X∙    tr BT    c tr Tæng  ôc  Þa   c§ chÝnh,  QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1. 1. Ng êicã      c«ng  íi v C¸ch  ¹ng  m quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  1  "Ph¸p lÖnh  ®∙i   u    ngêi ho¹t®éng      C¸ch  ¹ng, liÖtsÜ   µ  m     v gia  nh  ÖtsÜ,  ¬ng  ®× li   th binh, b Önh    binh,ngêiho¹t®éng       kh¸ng chiÕn,ngêicã        c«ng  óp ®ì  gi   C¸ch  ¹ng" bao  å m:  m   g ­Ng êiho¹t®éng       C¸ch  ¹ng  ícC¸ch  ¹ng  m tr   m th¸ng8    n¨m  1945;   ­Gia  nh  ÖtsÜ;   ®× li     ­ Anh  ïng  ùcl ng vò    h l  î   trang nh©n  ©n, Bµ   Ñ   Öt Nam     d   m Vi   Anh  ïng,Anh  h   hïng Lao  ng;   ®é   ­Th¬ng    binh,b Önh    binh,ngêihëng  Ýnh      ch s¸ch nh  ¬ng    th binh;   ­ Ng êiho¹t®éng       C¸ch  ¹ng  m hoÆc   ¹t®éng  ho   kh¸ng  Õn  Þ   ch  ¾t  chi b ®Þ b tï  y; , ®µ   ­ Ng êi ho¹t®éng       kh¸ng  Õn    ãng  ©n  éc,b¶o  Ö     èc  µ  chi gi¶iph d t  v Tæ qu v lµm  Üa  ô  èc  Õ; ngh v qu t   ­Ng êicã      c«ng  óp ®ì  gi   C¸ch  ¹ng. m   Ng êi cã    c«ng  íiC¸ch  ¹ng  ã  ã  v  m c kh kh¨n  Ò   µ    îc hç  î®Ó     v nh ë ®   tr  c¶i thiÖn nhµ  .   ë  2. ViÖc  ç  î êicã    h tr ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng    Ön  µ      v  m c¶ithi nh ë ph¸ib¶o  ¶m   ® c¸cnguyªn t¾c      sau:   ­Phï hîp víi ×nh  ×nh         t h kinh tÕ     éicña  t  íc;   ­x∙h   ®Ê n   ­ C¨n  vµo    cø  c«ng    µ  µn  laov ho c¶nh  ô  Ó  ña  õng  êi,®iÒu  Ön  µ  c th c t ng   ki v kh¶  n¨ng  ña  a  ¬ng; c ®Þ ph   ­Kh«ng  ç  î ng  ¹t   h tr  ®å lo  hoÆc   ×nh  ©n  b qu cho  Êtc¶    i t ng. t   c¸c®è  î  
  2. 2 3. Hç   î êicã    tr  ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng    Ön  µ    µ tr¸chnhiÖ m   ña  v  m c¶ithi nh ë l     c toµn    éi.V×   Ëy, ngoµi ng©n  x∙ h   v     s¸ch  ña  µ   íc,kinh  Ý   ç  îngêi cã  c Nh n   ph h tr    c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng    Ön nhµ    m c¶ithi   ë cßn  îchuy  ng  õnguån  ng  ãp  ña  ®  ®é t   ®ã g c c¸ctæ    chøc,c¸nh©n  µ    ån     v c¸cngu kh¸c.   §i Ò u 2. 1. Tuú    theo  iÒu  Ön  µ  ® ki v kh¶ n¨ng  ña  a   ¬ng, viÖc  ç  î êicã  c ®Þ ph   h tr ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng    Ön  µ    ã  Õ  dông  ét  v  m c¶ithi nh ë c th ¸p  m trong c¸c h×nh     thøc  sau  y:  ®© ­TÆng   µ  ×nh  Üa;   nh t ngh   ­Hç  î   tr kinh phÝ    ©y  ùng    ®Ó x d hoÆc   ÷a  ÷a  µ  ; s ch nh ë   ­ Hç   î µn  é    tr  to b hoÆc   ét  Çn  Òn sö  ông  t    nhµ  ña  µ   m ph ti   d ®Ê khib¸n  c Nh níchoÆc       khigiao ®Êt  µm  µ  ;   l nh ë   ­C¸c  ×nh    h thøc hç  î   tr  kh¸c.   2.§iÒu  Ön  µ    ki v møc  ç  î h tr   . a)  êicã  Ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng  ã  µn  v  m c ho c¶nh  ã  kh kh¨n ® Æc   Ötkh«ng    bi   thÓ  ¹olËp ® îcnhµ    µ   a  îcthuªnhµ  ña  µ   íchoÆc   Þ  Êt  µ    t      ë m ch ®     c Nh n   b m nh do thiªntai   , ho¶  ¹n.. th×  ú  ho .   tu theo  iÒu  Ön  ña  a   ¬ng, hoµn  ® ki c ®Þ ph   c¶nh  µ  v c«ng    ña  õng  êi ® îc xÐt  lao c t ng     tÆng  µ  ×nh  "Nh t nghÜa", ® îc giao  t  µm     ®Ê l nhµ  ,hoÆc   îcmua  µ    ãp. ë  ®  nh tr¶g   b) Ng êicã      c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng  ∙  ã  µ    éc së  ÷u  ña  × nh  ng  m ® c nh ë thu   h c m nh nhµ      ét n¸t, Ët chéi,kh«ng  ë qu¸ d     ch     b¶o  ¶m   iÒu  Ön  èng  ® ® ki s trung b×nh      so víicéng  ng  ¬i hä   tró m µ     ®å n  c   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ¾c  ôc  ×  ú  kh ph th tu theo  hoµn  c¶nh  ña  õng  êi vµ  ct ng   kh¶  n¨ng  ña  õng  a   ¬ng  µ   ç  îhä    ct ®Þ ph m h tr  c¶i t¹o, öa  ÷a  µ  .  s ch nh ë   c)Ng êicã      c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng  Õu  m n mua  µ    éc së  ÷u  µ   ícth×: nh ë thu   h Nh n   §îchç  î µn  é  Òn sö  ông  t  i víinhµ    Òu  Çng,nhiÒu  é    tr to b ti   d ®Ê ®è     ë nhi t   h ë.  §îc hç  î µn  é    tr  to b hoÆc   ét  Çn  Òn  ö  ông  t  i  íinhµ    ét  m ph ti s d ®Ê ®è v   ëm tÇng  µ  µ    Òu  Çng  ã  ét  é  ;theo c¸cmøc  ô  Ó    v nh ë nhi t c m h ë     c th nh sau:  ­ Ng êiho¹t®éng       C¸ch  ¹ng  ícC¸ch  ¹ng  m tr   m th¸ng 8    n¨m  1945;Anh  ïng    h lùc l ng vò   î   trang nh©n  ©n,  µ   Ñ   Öt Nam     d B m Vi   anh  ïng,Anh  ïng    ng; h   h lao ®é   th ng  ¬ binh,b Önh    binh,ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch nh  ¬ng    th binh  Þ   Êt  bm søc    lao ®éng  õ 81%   ëlªn;th©n  ©n  ña  ÖtsÜ   ang  ëng  Òn  Êt nu«i dìng t  tr     nh c li   ® h ti tu       hµng  th¸ng® îchç  î µn  Òn sö  ông  t.     tr  to ti   d ®Ê   ­ Th¬ng    binh,ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch nh  ¬ng    th binh,b Önh    binh  Þ   Êt  bm søc    ng  õ61%   n   lao®é t   ®Õ 80%   îchç  î ®   tr 90%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê   ­  ¬ng  Th binh  µ  êi hëng  Ýnh  v ng   ch s¸ch   th ng  nh ¬ binh  Þ   Êt  bm søc    lao ®éng  õ41%   n   t  ®Õ 60%   îchç  î ®   tr  80%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê   ­ Th©n  ©n  ña  ÖtsÜ, ngêicã    nh c li       c«ng  óp ®ì  gi   C¸ch  ¹ng  ang  ëng  î m ® h tr  cÊp  µng  h th¸ng,th ng    ¬ binh  µ  ëng  Ýnh  vh ch s¸ch    ¬ng  nh th binh  Þ   Êt    bm søc lao®éng  õ21%   n     t  ®Õ 40%   îchç  î ®   tr  70%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê  
  3. 3 ­  êi ho¹t®éng  Ng     C¸ch  ¹ng, ho¹t®éng  m     kh¸ng  Õn  Þ   ch  ¾t  ï  chi b ®Þ b t, ®µy  êiho¹t®éng  ng     kh¸ng  Õn    ãng  ©n  éc,b¶o  Ö     èc  µ  µm  chi gi¶iph d t  v Tæ qu v l nghÜa  ô  èc  Õ  îc tÆng  ëng  ©n   ¬ng  v qu t ®   th Hu ch Kh¸ng  Õn  ¹ng    chi h I hoÆc   Hu ©n  ¬ng  Õn  ¾ng  ¹ng   îchç  î ch chi th h I®   tr  65%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê   3.C¸c    møc  ç  î Òn sö  ông  t  t¹ Kho¶n  §iÓ m   §iÒu  Quy Õt  h tr ti   d ®Ê nªu    i c  2  2  ®Þnh  µy  òng  îc ¸p  ông  i  íic¸c tr ng  îp  îc hç  îb»ng  ×nh  nc ® d ®è v     ê h ®   tr  h thøc  giao ®Êt  µm  µ  .   l nh ë   4. ViÖc  ç  î Òn  ö  ông  t  i  íingêi cã    h tr ti s d ®Ê ®è v     c«ng  íiC¸ch  ¹ng  v  m chØ   xÐt  ét  Çn  m l cho  ét  é    nh  µ  m h gia ®× v møc   ç  îtiÒn  ö  ông  t  îc tÝnh  h tr  sd ®Ê ®   theo  Ön  Ých  t  ùc  Õ  îc giao  ng  èi®a   di t ®Ê th t ®   nh t   kh«ng  îtqu¸  nh  v  ®Þ møc   ®Êt    ë cho  ét  é  Uû   m h do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng quy  nh. ®Þ   TiÒn  ö  ông  t  îc tÝnh  sd ®Ê ®   theo b¶ng    t  Uû   gi¸®Ê do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h theo NghÞ   nh   ®Þ 87/CP  ngµy  17/8/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   5. Trong  êng  îp  ét  êi thuéc  Òu  Ön  ®∙i,® îc xÐt  ç  î®Ó     tr h m ng   nhi di u      h tr  c¶ithiÖn  µ    ×    vµo  Õ     ®∙icao  Êt m µ   êi®ã   îchëng    nh ë th c¨n cø  ch ®é u    nh   ng   ®   ®Ó   ç  î h tr  . 6. Trong  ét  é    nh  ã  Òu  µnh    éc  Ön  îcu  ∙ivÒ     m h gia ®× c nhi th viªnthu di ®   ®   nhµ  , n Õu  îcxÐt hç  î   Ön  µ    × ® îccéng  Õ     ®∙icña  õng ë  ®     tr  thi nh ë th     c¶i ch ®é u    t  ngêithµnh  Õ     ®∙icña  hé,nhng    ch ®é u    c¶    møc  ç  î èi®a  h tr    kh«ng  îtqu¸ møc   t v    u  ∙icao  Êt quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®  nh   ®Þ t i ®Þ n  7.  ÷ng  Nh quy  nh     y   dông  i  íinh÷ng  êi cã  ®Þ trªn ®© ¸p  ®è v   ng   c«ng  íiv  C¸ch  ¹ng  m quy  nh  ¹  Ó m     Òu  cña  ®Þ ti§i 1, §i 1  Quy Õt  nh  µy. Trong  êng  ®Þ n  tr hîp  êi cã  ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng  ∙  Êt  µ   ©n  ©n  ñ  Õu  ña  ä  è, v  m ®m m th nh ch y c h (b   m Ñ,  î,chång, con, hoÆc   êi nu«i dìng  ùc tiÕp)thùc sù  ã  ã  v      ng     tr       c kh kh¨n  Ò   v nhµ    × ®Þa  ¬ng  ë th   ph xem   Ðt hç  î ä    Ön nhµ    x   tr  c¶ithi   h ë theo chÝnh    s¸ch hiÖn    hµnh.  8. ViÖc    xem   Ðt    ç  îngêi cã  x ®Ó h tr    c«ng  íiC¸ch  ¹ng    Ön  µ    v  m c¶ithi nh ë ph¶idùa    Õn  Þ   ña  û     trªnki ngh c U ban  ©n  ©n  êng, x∙,thÞ  Ên n¬i ngêi nh d ph    tr       ®ã     óvµ  ÷ng  Õn  Þ     c tr   nh ki ngh ®ã ph¶i® îc Uû       ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, nh d qu     thÞ    µnh  è  éc tØnh    x∙,th ph thu   x¸c minh  ¹ tr c khitr×nh lªnUû   l  í    i     ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Quy Õt  nh. ®Þ   §i Ò u    3. 1.  µng  H n¨m    a   ¬ng  c¸c ®Þ ph ph¶i tæ    chøc  èng    ¾ m   ¾c  ×nh  th kª,n ch t h×nh  µ    ña  ÷ng  êi cã  nh ë c nh ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng, ph©n  ¹  v  m   lo itheo  ùc tr¹ng th     nhµ  ,hoµn  ë  c¶nh kinh tÕ  ña  õng ngêi®Ó   ã    ×nh   ct     c c¸ch thøc hç  î ïhîp.   tr      ph 2. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  t  , nhµ    ùc  Õ, ®Þa   ¬ng  Çn  Õn cø  t h ®Ê ë   ë th t   ph c ti   hµnh  Ëp c¸cdù      iÓnnhµ      ãp  Çn  ¹o®iÒu  Ön  ç  î êicã  l     ¸n ph¸ttr   ë ®Ó g ph t  ki h tr  ng   c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng    Ön nhµ  . m c¶ithi   ë  3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c tr¸chnhiÖm     chØ  o    Êp, c¸c ngµnh,tæ  ®¹ c¸c c       chøc  kinh tÕ      éi,®¬n  Þ  ò    ­ x∙h   vv trang nh©n  d©n  vµ  m äi ngêi tham  gia phong trµo x©y dùng "Nhµ  t×nh  nghÜa"  õ nguån  t  kinh phÝ  ng  ãp  ña    chøc  µ    ©n, gãp  Çn    ®ã g c c¸c tæ  v c¸ nh   ph cïng  µ   íc hç  îngêi cã  Nh n   tr    c«ng  íiC¸ch  ¹ng  ã  µn  v  m c ho c¶nh  ã  kh kh¨n  Æt   ® biÖtcã  ¬ië  è  nh.   n   c ®Þ  
  4. 4 §i Ò u  ­  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng1  4.  Quy ®Þ n c hi l     1    n¨m  1995.   §i Ò u 5.­  C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản