Quyết định 119/2002/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định 119/2002/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 119/2002/qđ-ttg về việc phân công công việc giữa thủ tướng và các phó thủ tướng do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 119/2002/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 119/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 119/2002/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C PHÂN CÔNG CÔNG VI C GI A TH TƯ NG VÀ CÁC PHÓ TH TƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/2001; Căn c Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1998/N -CP ngày 24 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH i u 1. Nh ng nguyên t c ch y u v vi c phân công công vi c gi a Th tư ng và các Phó Th tư ng; 1. Phó Th tư ng giúp Th tư ng ch o t ng lĩnh v c công tác c a Chính ph theo s phân công c a Th tư ng Chính ph , s d ng quy n h n c a Th tư ng Chính ph gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công. 2. Trong ph m vi quy n h n và nhi m v ư c giao, các Phó Th tư ng ch ng gi i quy t công vi c, n u có v n liên quan n lĩnh v c do Phó Th tư ng khác ph trách thì các Phó Th tư ng ch ng ph i h p v i nhau gi i quy t. Trư ng h p các Phó Th tư ng không th ng nh t ý ki n thì Phó Th tư ng ang ch trì gi i quy t công vi c ó báo cáo Th tư ng quy t nh. 3. Phó Th tư ng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v các quy t nh liên quan n vi c th c hi n các công vi c ư c Th tư ng Chính ph phân công. 4. Hàng tu n, Th tư ng và các Phó Th tư ng có bu i h p giao ban thông tin và x tý nh ng công vi c mà Th tư ng th y c n trao i t p th . 5. Tuỳ theo tình hình và yêu c u công tác, vi c phân công công vi c gi a Th tư ng và các Phó Th tư ng (quy nh t i i u 3 Quy t nh này) có th thay i theo quy t nh c a Th tư ng. i u 2. Trong ph m vi lĩnh v c ư c phân công, Phó Th tư ng có trách nhi m và quy n h n:
  2. 1. Ch o các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t , xã h i, cơ ch , chính sách; các d án Lu t, Pháp l nh, các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Ki m tra, ôn c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p t nh trong vi c t ch c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t thu c lĩnh v c mình ph trách, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. N u phát hi n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và H i ng nhân dân, U ban nhân dân a phương ban hành văn b n ho c làm nh ng vi c trái v i pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph thì ình ch vi c thi hành văn b n ó và ch o vi c s a i, b sung. 3. Gi i quy t các v n c th n y sinh thu c thNm quy n c a Th tư ng, các v n liên ngành mà các B trư ng không th ng nh t ư c ý ki n; báo cáo Th tư ng x lý nh ng v n v chính sách chưa ư c Chính ph quy nh; không x lý các v n thu c thNm quy n c a B trư ng. 4. Theo dõi công tác t ch c cán b và ch o vi c x lý nh ng v n n i b thu c các cơ quan ư c Th tư ng phân công. 5. Do c i m c a công tác i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công m t Phó Th tư ng Thư ng tr c thay m t và làm nhi m v c a Th tư ng Chính ph khi Th tư ng v ng m t t i tr s Chính ph . i u 3. Phân công công vi c: 1. Th tư ng Chính ph lãnh o, qu n lý chung m i ho t ng và công tác c a Chính ph , c a các thành viên Chính ph , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, U ban nhân dân a phương. a. Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác sau ây: - Kinh t t ng h p, bao g m: Chi n lư c, quy ho ch phát tri n các ngành, vùng, lĩnh v c quan tr ng; k ho ch phát tri n kinh t - xã h i dài h n và hàng năm, các d án, các công trình u tư l n, tr ng i m; tài chính, giá c , ti n t , ngân hàng, ch ng khoán, th ng kê, ki m toán, d tr qu c gia, vay và tr n nư c ngoài; - Công tác c i cách hành chính; xây d ng th ch c th hoá Ngh quy t c a ng, Lu t, Pháp l nh; công tác t ch c b máy và cán b ; các t ch c phi Chính ph trong nư c; công tác thi ua, khen thư ng và k lu t; quy ch và l l i làm vi c c a Chính ph ; - Công tác qu c phòng, an ninh; nh ng v n l n, t xu t, nh y c m thu c các lĩnh v c v kinh t , văn hoá, xã h i, i ngo i; nh ng công vi c, gi i pháp c bi t quan tr ng, có tính ch t t phá v ch o i u hành trong t ng th i gian; - Quan h ph i h p gi a Chính ph v i Qu c h i, Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân.
  3. b. Theo dõi và ch o các cơ quan: B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Tư pháp, B N i v , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan thu c Chính ph theo kh i công vi c có liên quan. 2. Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng làm nhi m v Phó Th tư ng Thư ng tr c, ch trì và u ph i ho t ng chung c a Chính ph khi Th tư ng Chính ph i v ng ho c ư c Th tư ng u quy n. a. Tr c ti p ph trách các lĩnh v c công tác: + Công nghi p + Bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin; + Nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, thu l i, khí tư ng thu văn; công nghi p hoá nông nghi p, nông thôn, phát tri n làng ngh , kinh t h p tác; + Tiêu th s n phNm (c th trư ng trong nư c và xu t nh p khNu theo các ngành hàng c th ); + Xây d ng cơ b n, ki n trúc, phát tri n ô th ; giao thông v n t i; + i m i phát tri n doanh nghi p nhà nư c; các T ng công ty 91 ; + Phát tri n doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; + Tài nguyên và môi trư ng; + Thanh tra, xét khi u t , ch ng tham nhũng, ch ng t i ph m; + Tìm ki m c u n n; phòng ch ng l t bão: + Công tác c i cách chính sách ti n lương; + Các công vi c trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh theo phân công c a B Chính tr và Th tư ng Chính ph . b- Theo dõi và ch o các cơ quan: B Xây d ng, B Công nghi p, B Bưu chính Vi n thông, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Qu c phòng, B Công an, Thanh tra Nhà nư c, Văn phòng Chính ph và các cơ quan thu c Chính ph theo kh i công vi c có liên quan. 3. Phó Th tư ng Vũ Khoan: a- Tr c ti p ph trách các lĩnh v c công tác; + Ngo i giao và quan h i ngo i; + H p tác và h i nh p kinh t qu c t ;
  4. + Kinh t i ngo i, bao g m: u tư tr c ti p nư c ngoài (chính sách, cơ ch chung), v n ng tài tr phát tri n chính th c (ODA) và vi n tr phi Chính ph , quan h v i các t ch c kinh t qu c t , các t ch c phi Chính ph , t ch c kinh t khu v c, àm phán gia nh p WTO. + Cơ ch chính sách chung v thương m i: th trư ng n i a và xu t nh p khNu; + Ch ng buôn l u và gian l n thương m i, qu n lý th trư ng, b o v quy n l i c a ngư i tiêu dùng; + Công tác du l ch; + Công tác biên gi i; + Bi n ông - H i o, bao g m c kinh t bi n và h i o; + Các v n v nhân quy n: + Công tác dân t c, tôn giáo; + M t s công vi c khác có liên quan n lĩnh v c công tác. b- Ph i h p công tác gi a Chính ph và Ban Bí thư Trưng ương ng; theo dõi và ch o các cơ quan: B Ngo i giao, B Thương m i, U ban Dân t c và các cơ quan thu c Chính ph theo kh i công vi c có liên quan. 4. Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm: a- Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: + Khoa h c và công ngh ; + Giáo d c và ào t o; + Văn hoá, ngh thu t; thông tin, báo chí, phát thanh, truy n hình; + Y t , th d c th thao; + Lao ng và các v n xã h i; xu t khNu lao ng; + Xoá ói gi m nghèo; + Dân s , gia ình và tr em. b- Theo dõi và ch o các cơ quan: B Khoa h c - Công ngh , B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Văn hoá - Thông tin, B Y t , U ban Dân s , Gia ình và Tr em, U ban Th d c Th thao và các cơ quan thu c Chính ph theo kh i công vi c có liên quan. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành.
  5. Các Thành viên Chính ph , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản