Quyết định 1197/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 1197/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1197/QĐ-LĐTBXH về thành lập “Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát đối tượng tâm thần nặng, lang thang có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1197/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 1197/Q -L TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P “BAN CH O VÀ T GIÚP VI C BAN CH O RÀ SOÁT I TƯ NG TÂM TH N N NG, LANG THANG CÓ HÀNH VI GÂY NGUY HI M N GIA ÌNH VÀ C NG NG” B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 1129/Q -L TBXH ngày 27 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v phê duy t phương án rà soát i tư ng tâm th n n ng, lang thang, có hành vi gây nguy hi m n gia ình và c ng ng; Theo ngh c a C c trư ng C c B o tr xã h i, QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban ch o rà soát i tư ng tâm th n n ng, lang thang có hành vi gây nguy hi m n gia ình và c ng ng (Sau ây g i t t là ngư i tâm th n n ng) g m các ông (bà): 1. Trư ng Ban ch o: Ông Nguy n Tr ng àm, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 2. Phó Ban ch o: Ông Tr n H u Trung, C c trư ng C c B o tr xã h i B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 3. Các thành viên Ban ch o: - Ông Nguy n Xuân L p Phó C c trư ng C c B o tr xã h i. - Ông Chí Dũng, Giám c Trung tâm thông tin. i u 2. Nhi m v c a Ban ch o: - Ch o xây d ng phương án, k ho ch tri n khai và b công c rà soát bao g m: phi u rà soát ngư i tâm th n n ng, m u bi u t ng h p thông tin các c p, tài li u hư ng d n rà soát; - Ch o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Ban ch o rà soát và t ch c tri n khai th c hi n;
  2. - ôn c và ki m tra t ch c th c hi n rà soát các c p; - Hư ng d n a phương c p nh t s li u và t ng h p k t qu rà soát báo cáo B . i u 3. Ban ch o có T chuyên viên giúp vi c bao g m các Ông (Bà): T trư ng: Ông Nguy n Văn H i - Trư ng Phòng Công tác xã h i, C c B o tr xã h i. Thành viên: - Ông Tô c, Phó phòng Công tác xã h i, C c B o tr xã h i. - Ông Nguy n Văn Thi, K toán trư ng, C c B o tr xã h i. - Bà Tr n Th Li u, Phó phòng k ho ch, V K ho ch Tài chính. - Bà Tr n Th Lan, Chuyên viên C c B o tr xã h i. i u 4. T chuyên viên giúp vi c Ban ch o có nhi m v : - Xây d ng phương án, k ho ch tri n khai và b công c rà soát trình Ban ch o; - L p d toán; - xu t danh sách cán b giám sát rà soát t i a phương; - Tham mưu v i Ban ch o v các v n liên quan n rà soát; - Ph i h p v i các a phương t ch c th c hi n; - Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a Ban ch o. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o tr xã h i, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v liên quan, các Ông (Bà) có tên t i i u 1 và i u 3 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Lưu VP, BTXH. Nguy n Tr ng àm
Đồng bộ tài khoản