Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo bna hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 12/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 và được sửa đổi tại Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông" ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2002 và được sửa đổi tại Quyết định số 46/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: 1. Khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: "1. Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông: a) Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.
  2. c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định được lựa chọn trong chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ, giảng viên các trường đại học, nghiên cứu viên Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, biên tập viên Nhà xuất bản giáo dục, chuyên viên giỏi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên giỏi đã hoặc đang giảng dạy ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên. d) Mỗi môn thi có ít nhất hai người cùng ra đề thi và một người phản biện đề thi." 2. Điểm b và c khoản 1 Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau: "b) Các Phó trưởng ban do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và một số lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm. c) Uỷ viên là chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và một số chuyên viên các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm." Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Vọng (Đã ký) PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU CÁC ĐIỂM CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG STT Điều, Nội dung của Quy chế cũ Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản, Điểm 1. Điều 16 1. Hội đồng ra đề thi tốt 1. Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ khoản 1 nghiệp Bổ túc trung học phổ túc trung học phổ thông: thông: a) Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí a) Chủ tịch Hội đồng do một Thứ trưởng đảm nhiệm. và Kiểm định chất lượng giáo dục.
  3. b) Phó Chủ tịch Hội đồng b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó do Vụ trưởng hoặc Phó Vụ Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm trưởng Vụ Giáo dục thường định chất lượng giáo dục, lãnh đạo xuyên, Vụ Trung học phổ các đơn vị khác thuộc Bộ do Bộ thông và một số thủ trưởng trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ các đơn vị khác do Bộ định. trưởng quyết định. c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên c) Thư ký Hội đồng bao Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo gồm một số chuyên viên am dục và Đào tạo chỉ định được lựa hiểu về công tác thi của Vụ chọn trong chuyên viên các đơn vị Giáo dục thường xuyên. thuộc Bộ, giảng viên các trường đại học, nghiên cứu viên Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, biên d) Các uỷ viên Hội đồng là tập viên Nhà xuất bản giáo dục, những chuyên viên, nghiên cứu viên về giáo dục thường chuyên viên giỏi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên giỏi xuyên hoặc giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa đã hoặc đang giảng dạy ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên. chọn. d) Mỗi môn thi có ít nhất hai người cùng ra đề thi và một người phản biện đề thi." 2. Điều 43 1. Thành phần: 1. Thành phần: khoản 1 b) Các phó trưởng ban do b) Các Phó trưởng ban do Cục Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục trưởng Vụ Giáo dục thường Khảo thí và Kiểm định chất lượng điểm b và c xuyên, Vụ Trung học phổ giáo dục, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ thông và một số lãnh đạo trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên các cơ quan thuộc Bộ có và một số lãnh đạo các đơn vị khác liên quan đảm nhiệm. thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm. c) Uỷ viên là chuyên viên c) Uỷ viên là chuyên viên Cục Vụ Giáo dục thường xuyên, Khảo thí và Kiểm định chất lượng Vụ Trung học phổ thông và giáo dục và một số chuyên viên các một số chuyên viên các cơ đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan quan thuộc Bộ có liên quan. đảm nhiệm.
Đồng bộ tài khoản