Quyết định 12/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
123
lượt xem
11
download

Quyết định 12/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2005/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG V VI C BAN HÀNH QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B XÂY D NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Kinh t TW; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; Cao L i Quang - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - H ND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Các C c, V , Vi n tr c thu c B Xây d ng; - Lưu VP, G , PC QUY CH
 2. C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s :12/2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình theo i u 49 và i u 52 Ngh nh s 16/2005/ N -CP ngày 07/ 02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c c p ch ng ch hành ngh và t ch c b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ho t ng xây d ng h p pháp t i Vi t Nam có nhu c u ư c c p ch ng ch , có i u ki n quy nh t i i u 6 và h sơ quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; Cá nhân giám sát thi công xây d ng công trình c a ch u tư ho c c a các t ch c tư v n giám sát ư c ch u tư thuê và cá nhân hành ngh giám sát c l p b t bu c ph i có ch ng ch khi hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. 2. Cá nhân là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n u ã có ch ng ch hành ngh do t ch c, chính quy n nư c ngoài c p ư c công nh n hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình Vi t Nam. T ch c thuê ho c qu n lý tr c ti p các cá nhân này có trách nhi m ki m tra ch ng ch hành ngh c a h khi ho t ng xây d ng trên lãnh th Vi t Nam; Cá nhân là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình t i Vi t Nam n u chưa có ch ng ch hành ngh ph i xin c p theo qui nh c a Quy ch này. 3. Cá nhân ang là công ch c làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c không ư c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình theo Quy ch này. Chương 2: T CH C C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 3. Ch ng ch hành ngh 1. Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình g m các n i dung sau:
 3. a) Các thông tin v nhân thân c a ngư i ư c c p ch ng ch ; b) Trình chuyên môn ư c ào t o; c) Lo i công trình và lĩnh v c chuyên môn ư c giám sát; d) Th i h n có giá tr c a ch ng ch ; e) Các ch d n khác. 2. Hình th c ch ng ch : Bìa c ng, m t trư c và sau màu , ru t có 4 trang màu tr ng, g p l i có kích thư c 85x125 (riêng lo i ch ng ch hành ngh s d ng t i vùng sâu vùng xa có bìa màu h ng). S ch ng ch bao g m 02 nhóm s : a) a danh hành chính theo mã vùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b) S th t ch ng ch c p t i a phương có 04 s c) Trư ng h p ch ng ch c p l i, sau dãy s này là các ch cái A (B) bi u th c p l i l n th 1 (2). N i dung chi ti t c a ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. 3. Lo i công trình và lĩnh v c chuyên môn giám sát: a) Lo i công trình g m công trình dân d ng, công trình công nghi p, công trình giao thông, công trình thu l i và công trình h t ng k thu t theo quy nh t i Ngh nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; b) Lĩnh v c chuyên môn giám sát g m: xây d ng và hoàn thi n, l p t thi t b công trình và l p t thi t b công ngh . 4. Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình có th i gian hi u l c 5 năm k t ngày c p. i u 4. Th m quy n c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình 1. B Xây d ng th ng nh t qu n lý và phát hành ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. V Xây l p - B Xây d ng là u m i giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n công vi c này; 2. Giám c S Xây d ng các t nh thành ph trung ương tr c ti p c p Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình theo quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8 và 9 c a Quy ch này. i u 5. Trình t , th t c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình
 4. 1. Cá nhân ăng ký c p ch ng ch hành ngh l p 03 b h sơ theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này g i v S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi mình xin c p ch ng ch ; 2. S Xây d ng thành l p H i ng tư v n theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này t ch c xét c p ch ng ch cho nh ng cá nhân i u ki n theo quy nh; 3. S Xây d ng c p ch ng ch cho các cá nhân i u ki n ư c c p ch ng ch hành ngh căn c danh sách các do H i ng tư v n xét; 4. Trong th i gian t i a 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l , cá nhân i u ki n s ư c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. Vi c thu và s d ng l phí c p ch ng ch hành ngh th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. i u 6. i u ki n c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình 1. Cá nhân ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ph i m b o các i u ki n sau: a) Có quy n công dân và có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t; b) Có trình chuyên môn t t nghi p i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p; c) ã tr c ti p tham gia thi t k , thi công xây d ng ho c giám sát thi công xây d ng công trình ít nh t 5 năm; d) Có ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình do cơ s ào t o ư c B Xây d ng công nh n quy nh t i Chương III c a Quy ch này; e) o c ngh nghi p t t, chưa có hành vi gây ra s c , hư h ng, làm gi m ch t lư ng công trình trong công tác giám sát thi công xây d ng; f) Có s c kho m nh n ư c công tác giám sát thi công xây d ng công trình trên hi n trư ng. 2. i v i cá nhân ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình t i vùng sâu vùng xa, riêng v trình chuyên môn cho phép ch p thu n văn b ng t t nghi p cao ng, trung c p thu c chuyên ngành xây d ng phù h p. Ch ng ch này ch có giá tr ho t ng hành ngh t i vùng sâu, vùng xa i v i các công trình c p IV theo Ngh nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; 3. Trư ng h p cá nhân ã có ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho c k sư khi ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ch c n có thêm ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 7. H sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình
 5. 1. ơn ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này kèm theo 03 nh m u c 3x4 ch p trong năm xin ăng ký; 2. Gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c qu n lý ngư i xin c p ch ng ch ; 3. B n sao có công ch ng các văn b ng chuyên môn, ch ng nh n liên quan nn i dung ăng ký c p ch ng ch hành ngh ; 4. B n khai kinh nghi m công tác, th ng kê nh ng công trình ã tr c ti p tham gia thi t k , thi công xây d ng ho c giám sát thi công xây d ng có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p ho c c a các H i ngh nghi p theo Ph l c 3 c a Quy ch này. i u 8. H i ng tư v n c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình 1. Giám c S Xây d ng các t nh thành ph tr c thu c trung ương thành l p H i ng tư v n xét c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. Thành ph n H i ng tư v n có t 5 n 7 ngư i bao g m: a) i di n S Xây d ng, b) i di n H i ngh nghi p có liên quan n lo i công trình và chuyên môn giám sát. c) i di n các cá nhân giám sát thi công xây d ng công trình có uy tín do H i ngh nghi p gi i thi u. Tuỳ lo i công trình và chuyên môn giám sát theo h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh , Giám c S Xây d ng có th quy t nh m i thêm i di n các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có liên quan tham gia H i ng tư v n. 2. S Xây d ng ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng tư v n theo m u t i Ph l c 4 c a Quy ch này. i u 9. C p l i ch ng ch hành ngh 1. Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ư c c p l i trong các trư ng h p ch ng ch cũ h t h n s d ng, b sung ph m vi hành ngh ho c b m t, rách nát. 2. i v i trư ng h p ch ng ch hành ngh h t h n, cá nhân xin c p l i c n có ơn và b n khai quá trình hành ngh , ch ng nh n tham gia các khoá b i dư ng c p nh t ki n th c v văn b n quy ph m pháp lu t và nghi p v giám sát trong th i gian s d ng ch ng ch cũ có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p. Trư ng h p xin b sung ph m vi hành ngh giám sát, ngoài ơn và các b n khai trên ây c n có thêm b n sao có công ch ng các văn b ng chuyên môn, ch ng nh n liên quan n ph m vi hành ngh b sung và n p l i ch ng ch cũ; 3. Khi ch ng ch b rách nát ho c b m t, cá nhân xin c p l i c n làm ơn có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p và n p l i ch ng ch rách nát n u còn;
 6. 4. Th t c c p l i ch ng ch : a) Cá nhân xin c p l i ch ng ch hành ngh th c hi n các quy nh t i kho n 2, 3 i u này và n p cho S Xây d ng nơi ã c p ch ng ch cũ. S Xây d ng xem xét, c p l i ch ng ch hành ngh cho các cá nhân th t c theo quy nh. Th i gian c p l i trong vòng 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l ; b) i v i trư ng h p c p l i ch ng ch hành ngh b m t ho c rách nát thì n i dung và th i h n c a ch ng ch m i ư c ghi úng như ch ng ch cũ. i u 10. Quy n và nghĩa v c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình 1. Quy n: a) Yêu c u S Xây d ng a phương cung c p thông tin v vi c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình; b) Khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m các quy nh c a Quy ch này. 2. Nghĩa v : a) Khai báo trung th c h sơ xin c p ch ng ch , n p l phí theo quy nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a h sơ; b) Hành ngh úng v i n i dung ch ng ch ư c c p; c) Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n ho c s a ch a ch ng ch hành ngh ; d) Không ư c vi ph m o c ngh nghi p, gây ra s c , hư h ng, làm gi m ch t lư ng công trình xây d ng; e) Xu t trình ch ng ch hành ngh và ch p hành công tác ki m tra, thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng i v i ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình. i u 11. Quy n và nghĩa v c a S Xây d ng 1. Quy n: a) Thành l p H i ng tư v n xét duy t h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình; b) Ki m tra và xét duy t h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình theo quy nh; c) Không c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình khi ngư i ăng ký c p không tiêu chuNn theo quy nh;
 7. d) Ki m tra ho t ng hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình t i a phương; e) Thu h i ch ng ch i v i ngư i vi ph m theo quy nh; f) Yêu c u các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m trong hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. 2. Nghĩa v : a) Cung c p thông tin cho các i tư ng liên quan v vi c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình; b) Ti p nh n h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình; c) C p ch ng ch cho các cá nhân có h sơ t yêu c u và báo cáo B Xây d ng; d) Gi i quy t các khi u n i v vi c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình t i a phương theo thNm quy n; e) Lưu gi h sơ g c và qu n lý các cá nhân hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình t i a phương. Chương 3: T CH C B I DƯ NG NGHI P V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 12. Tiêu chu n i v i các cơ s b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình 1. Tư cách pháp nhân: Các trư ng i h c, cao ng, vi n nghiên c u chuyên ngành xây d ng và các trư ng ào t o b i dư ng nghi p v cán b thu c B Xây d ng và các B có chuyên ngành xây d ng. 2. Gi ng viên: a) T t nghi p i h c tr lên phù h p v i chuyên ngành gi ng d y; b) Có năng l c kinh nghi m th c t thi t k , thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng công trình ho c nghiên c u v chuyên ngành xây d ng có liên quan trên 10 năm. 3. Giáo trình: a) Tuân th giáo trình khung do B Xây d ng phê duy t;
 8. b) Có th b sung thêm ho c i u ch nh các chuyên phù h p v i i tư ng h c viên và lĩnh v c chuyên môn giám sát. i u 13. Th t c ăng ký công nh n cơ s b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình 1. ăng ký: Các cơ s ăng ký t ch c b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình t p h p h sơ g i B Xây d ng xét công nh n g m: a) T trình ăng ký t ch c ào t o; b) H sơ pháp lý v tư cách pháp nhân trong ó nêu rõ lo i công trình và lĩnh v c chuyên môn giám sát d ki n s b i dư ng, cơ s v t ch t, danh sách gi ng viên, kinh nghi m t ch c và giáo trình gi ng d y. 2. Xét và công nh n: B Xây d ng thNm nh h sơ ăng ký t ch c b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình, căn c nhu c u ào t o xem xét công nh n cho các cơ s ào t o i u ki n quy nh trong th i h n 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l . C c Giám nh - B Xây d ng là u m i giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n công vi c này. i u 14. T ch c b i dư ng và c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình 1. T ch c b i dư ng: a) T ch c khoá h c t p trung liên t c, m b o th i gian, n i dung chương trình theo quy nh. Th i gian c a m t khoá h c không kéo dài quá 2 tháng; b) Th trư ng cơ s ào t o quy t nh trình t , th t c t ch c các khoá h c và m c thu h c phí trên cơ s b o m bù p ư c chi phí h p lý c a khoá h c và phù h p v i quy nh c a nhà nư c v h c phí giáo d c. 2. C p ch ng nh n: a) Th trư ng cơ s ào t o có trách nhi m thành l p H i ng ánh giá k t qu h c t p và xét c p ch ng nh n cho h c viên; b) N i dung và m u ch ng nh n theo quy nh t i Ph l c 5 c a Quy ch này; c) Các cơ s ào t o qu n lý ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình và ch c p cho h c viên có k t qu h c t p t yêu c u, ng th i báo cáo k t qu c p ch ng nh n v B Xây d ng. Chương 4:
 9. KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Ki m tra, thanh tra 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) Ki m tra vi c c p và thu h i ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình trên a bàn c nư c. Hàng năm t ng h p th ng kê các ch ng ch hành ngh ã c p và thu h i; b) Hư ng d n, ki m tra vi c b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình c a các cơ s ào t o; c) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c. C c Giám nh - B Xây d ng có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n các công vi c nêu trên. 2. S Xây d ng có trách nhi m: a) Ki m tra n i dung hành ngh giám sát theo ch ng ch ã c p i v i các ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình trong ph m vi a gi i hành chính qu n lý; b) Th ng kê, t ng h p các ch ng ch hành ngh ã c p và thu h i t i a phương báo cáo B Xây d ng. i u 16. X lý vi ph m 1. Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình s b thu h i trong các trư ng h p sau ây: a) Khai báo không trung th c trong h sơ ăng ký c p ch ng ch ; b) T ý tNy xoá, s a ch a ch ng ch , cho mư n ho c cho thuê ch ng ch ; c) Vi ph m o c ngh nghi p gây s c công trình ho c suy gi m nghiêm tr ng ch t lư ng công trình. Trư ng h p vi ph m các nghĩa v khác c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh quy nh t i i u 10 c a Quy ch này s b l p biên b n c nh cáo. Sau 03 l n l p biên b n c nh cáo, cá nhân s b thu h i ch ng ch . 2. Các t ch c, cá nhân có liên quan i v i vi c c p ch ng ch hành ngh , t ch c b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình n u vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì tuỳ m c vi ph m, ngoài vi c b x lý theo Quy ch này có th b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5:
 10. I U KHO N THI HÀNH i u 17. T ch c th c hi n 1. Các ch ng ch , ch ng nh n ư c c p trư c ây còn giá tr s d ng s ư c ti p t c s d ng hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình n h t năm 2005 g m: a) Ch ng ch tư v n giám sát công trình xây d ng do các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p; b) Ch ng ch , ch ng nh n k sư tư v n giám sát do các cơ s ào t o c p theo chương trình tho thu n v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. K t ngày 01/01/2006 khi hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ph i có ch ng ch m i theo quy nh c a Quy ch này. 2. Các ch ng ch , ch ng nh n nêu t i kho n 1 i u này ư c coi là có giá tr như ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình ăng ký c p ch ng ch hành ngh theo Quy ch này n u th i i m c p các ch ng ch , ch ng nh n này chưa quá 5 năm tính n th i i m n p h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. 3. Cá nhân chưa ư c c p ch ng ch , ch ng nh n b i dư ng nêu t i kho n 1 i u này khi hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ph i ăng ký c p ch ng ch theo quy nh c a Quy ch này. 4. Các cơ s ào t o ang th c hi n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình theo tho thu n v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n trư c ây ph i ăng ký ư c công nh n theo Chương III c a Quy ch này. i u 18. Hi u l c thi hành Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và th c hi n th ng nh t trong c nư c. Bãi b các Quy t nh c a B trư ng B Xây d ng s 648/Q -BXD ngày 27/4/2000 phê duy t chương trình b i dư ng k sư tư v n giám sát ch t lư ng xây d ng; s 647/Q -BXD ngày 27/4/2000 thành l p H i ng ánh giá k t qu , xét c p ch ng ch cho h c viên l p b i dư ng k sư tư v n giám sát ch t lư ng xây d ng; s 131/Q - BXD ngày18/01/2001 thay i, b sung H i ng ánh giá k t qu , xét c p ch ng ch cho h c viên l p b i dư ng k sư tư v n giám sát ch t lư ng xây d ng. Ph l c s 1 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình
 11. ban hành theo Quy t nh s : 12 /2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH B XÂY D NG ---------- CH NG CH HÀNH NGH * GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH Trang bìa 1 (màu ) Trang bìa 2 (màu tr ng)
 12. B XÂY D NG ---------- CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH nh 3x4 ( óng d u n i c a cơ quan tr c ti p c p ch ng ch ) S ch ng ch : ** / A(B) (Ch ký c a ngư i ư c c p ch ng ch )
 13. Ch ng ch này có giá tr t ngày .... tháng ..... năm..... n ngày ..... ngày ..... tháng ... năm ....... Trang 3 (màu tr ng) Trang 4 (màu tr ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM X lý vi ph m c a cơ quan thanh tra: c l p - T do - H nh phúc ----- ...................................................................................................... B TRƯ NG B XÂY D NG ...................................................................................................... - C p cho ông/bà: ...................................................................................................... ...................................................................................................... - Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................................... - Qu c t ch: ...................................................................................................... - S CMND (ho c ...................................................................................................... h chi u): ...................................................................................................... - Nơi thư ng trú: ...................................................................................................... - Trình chuyên ...................................................................................................... môn: ...................................................................................................... ư c hành ngh giám sát thi công ...................................................................................................... xây d ng: ...................................................................................................... - Lo i công trình - Lĩnh v c chuyên môn giám sát Ch ng ch này có giá tr trong ph m vi***
 14. ........., ngày ..... tháng ..... năm .... TL. B TRƯ NG B XÂY D NG ( Ký, h và tên, óng d u) Trang 5 (màu Trang 6 (màu tr ng) tr ng) Trách nhi m c a ngư i ư cc p ch ng ch - Hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình theo n i dung ch ng ch này. - Không ư c tNy xoá, s a ch a n i dung ch ng ch . - Không ư c cho thuê, mư n ch ng ch này hành ngh .
 15. Trang bìa 7 Trang bìa 8 (màu ) (màu tr ng) Ghi chú: * Ch ng ch có 8 trang, kích thư c 85x125. ** S ch ng ch : có 02 nhóm s theo mã vùng i n tho i t nh, thành ph tr c thu c trung ương và 4 s s th t c p t i a phương. (Ví d ch ng ch hành ngh c p Hà N i ghi là : 04 - 0001, TPHCM ghi là : 08 - 0002 v.v... ) có thêm ch cái A (B) n u là c p l i l n 1 (2). *** Ghi rõ giá tr hành ngh trong ph m vi c nư c hay gi i h n vùng sâu vùng xa (huy n, t nh). Ph l c s 2 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s : 12 /2005/Q -BXD ngày18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng)
 16. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------------------- ............, ngày..... tháng..... năm.......... ƠN ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH Kính g i: S Xây d ng ............................................... 1. Tên cá nhân: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Qu c t ch: 5. S ch ng minh thư (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): 6. a ch thư ng trú: 7. Trình chuyên môn: - Văn b ng, ch ng ch ã ư c c p. 8. Kinh nghi m ngh nghi p: - Th i gian ã ho t ng xây d ng( tham gia thi t k , thi công, giám sát thi công xây d ng ...). - S công trình, lo i và c p công trình ã ch trì. - S công trình, lo i và c p công trình ã tham gia. ngh ư c c p ch ng ch hành ngh trong ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình v i các n i dung sau: - Lo i công trình;
 17. - Lĩnh v c chuyên môn giám sát. Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh trong ho t ng theo úng ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ư c c p và tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) Ph l c s 3 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s : 12 /2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) B N KHAI KINH NGHI M CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HO T NG XÂY D NG 1. H và tên: 2. Quá trình ho t ng chuyên môn trong xây d ng (khai rõ th i gian, ơn v công tác, công vi c ã th c hi n, lo i và c p công trình): S Th i gian ơn v công tác N i dung công vi c ho t ng xây d ng TT (ch trì ho c tham gia thi t k , thi công, giám sát thi công xây d ng...) lo i và c p công trình
 18. Tôi xin ch u trách nhi m v n i dung b n t khai này Xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) Ph l c s 4 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s : 12 /2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) M U QUY CH HO T NG C A H I NG TƯ V N Quy ch H i ng tư v n ban hành kèm theo Quy t nh s : /Q -SXD ngày tháng năm bao g m nh ng n i dung chính sau
 19. 1. Nhi m v : a) Ti p nh n, ki m tra xem xét h sơ b) T ch c xét c p ch ng ch hành ngh . 2. Quy n h n: a) Ki m tra s phù h p c a h sơ theo quy nh c a Quy ch b) ngh các cá nhân xin c p ch ng ch hành ngh hoàn thi n b sung h sơ theo quy nh. 3. Trách nhi m: a) Trách nhi m c a t ng thành viên trong H i ng tư v n b) H i ng tư v n ch u trách nhi m v k t qu xét c p ch ng ch hành ngh trư c Giám c S Xây d ng. 4. Cơ c u t ch c: a) i di n lãnh o S Xây d ng - Ch t ch H i ng b) Cán b phòng ch c năng c a S Xây d ng - U viên thư ng tr c c) i di n H i ngh nghi p - U viên H i ng d) Tuỳ trư ng h p c th , Giám c S Xây d ng m i i di n S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành và các cá nhân có uy tín tham gia u viên H i ng e) Thư ký H i ng 5. Nguyên t c làm vi c c a H i ng a) nh kỳ ho c t xu t t ch c xét c p ch ng ch b) Hình th c t ch c: t ch c h p ho c g i h sơ n t ng thành viên H i ng nghiên c u cho ý ki n c) K t qu xét c p có giá tr khi 2/3 thành viên c a H i ng tư v n ng ý d) Nguyên t c xét c p ch ng ch : trung th c, khách quan, k p th i, úng th i h n quy nh. 6. Kinh phí ho t ng c a H i ng Trích t kho n n p l phí c a cá nhân ăng ký c p ch ng ch hành ngh theo quy nh c a B Tài chính.
 20. Ph l c s 5 (Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s : 12 /2005/Q -BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) M U CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH ƠN VN C P CH NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NH N c l p - T do - H nh phúc ------- ---------- CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V nh 3x4 ( óng d u n i c a ơn v c p GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH ch ng nh n) C p cho ông/bà: .......................................................... Năm sinh: ......................... Quê quán: ........................ ã hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình v i n i dung chương trình ào t o kèm theo, do .............................................. ......................................................................................... t ch c t ngày...tháng...năm... n ngày...tháng...năm.
Đồng bộ tài khoản