Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. Q uyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - Theo ®Ò nghÞ cña Côc tr ëng Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Bé X©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé tr ëng Bé X©y dùng) Ch¬ng I. Quy ®Þnh chung §iÒu 1: Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo §iÒu 49 vµ §iÒu 52 NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan trong viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ vµ tæ chøc båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 2. §èi tîng ¸p dông 1. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp cho c¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ng êi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cã nhu cÇu ® îc cÊp chøng chØ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµ hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy; C¸ nh©n gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc cña c¸c tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t ®îc chñ ®Çu t thuª vµ c¸ nh©n hµnh nghÒ gi¸m s¸t ®éc lËp b¾t buéc ph¶i cã chøng chØ khi hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 2. C¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi nÕu ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ do tæ chøc, chÝnh quyÒn n íc ngoµi cÊp ®îc c«ng nhËn ®Ó hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ë ViÖt Nam. Tæ chøc thuª hoÆc qu¶n lý trùc tiÕp c¸c c¸ nh©n nµy cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chøng chØ hµnh nghÒ cña hä khi ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam; C¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam nÕu ch a cã chøng chØ hµnh nghÒ ph¶i xin cÊp theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 3. C¸ nh©n ®ang lµ c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc kh«ng ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo Quy chÕ nµy.
 3. 3 C h ¬ n g I I . t æ c h ø c c Ê p c h ø n g c h Ø h µ n h n gh Ò g i ¸ m s ¸ t t h i c « n g x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 3. Chøng chØ hµnh nghÒ 1. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh gåm c¸c néi dung sau: a. C¸c th«ng tin vÒ nh©n th©n cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ; b. Tr×nh ®é chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o; c. Lo¹i c«ng tr×nh vµ lÜnh vùc chuyªn m«n ® îc gi¸m s¸t; d. Thêi h¹n cã gi¸ trÞ cña chøng chØ; e. C¸c chØ dÉn kh¸c. 2. H×nh thøc chøng chØ: B×a cøng, mÆt tr íc vµ sau mµu ®á, ruét cã 4 trang mµu tr¾ng, gÊp l¹i cã kÝch th íc 85 x 125 (riªng lo¹i chøng chØ hµnh nghÒ sö dông t¹i vïng s©u vïng xa cã b×a mµu hång). Sè chøng chØ bao gåm 02 nhãm sè: a. §Þa danh hµnh chÝnh theo m· vïng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng b. Sè thø tù chøng chØ cÊp t¹i ®Þa ph¬ng cã 04 sè c. Trêng hîp chøng chØ cÊp l¹i, sau d·y sè nµy lµ c¸c ch÷ c¸i A (B) hiÓn thÞ cÊp l¹i lÇn thø 1 (2). Néi dung chi tiÕt cña chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 cña Quy chÕ nµy. 3. Lo¹i c«ng tr×nh vµ lÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t: a. Lo¹i c«ng tr×nh gåm c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh giao th«ng, c«ng tr×nh thuû lîi vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ; b. LÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t gåm: x©y dùng vµ hoµn thiÖn, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 4. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã thêi gian hiÖu lùc 5 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp. §iÒu 4. ThÈm quyÒn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. Bé X©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý vµ ph¸t hµnh chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Vô X©y l¾p - Bé X©y dùng lµ ®Çu mèi gióp Bé trëng Bé X©y dùng thùc hiÖn c«ng viÖc nµy;
 4. 4 2. Gi¸m ®èc Së X©y dùng c¸c tØnh thµnh phè Trung ¬ng trùc tiÕp cÊp Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5, 6, 7, 8 vµ 9 cña Quy chÕ nµy. §iÒu 5. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. C¸ nh©n ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ lËp 03 bé hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy göi vÒ Së X©y dùng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i m×nh xin cÊp chøng chØ; 2. Së X©y dùng thµnh lËp Héi ®ång t vÊn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy ®Ó tæ chøc xÐt cÊp chøng chØ cho nh÷ng c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh; 3. Së X©y dùng cÊp chøng chØ cho c¸c c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn ® îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ c¨n cø danh s¸ch do Héi ®ång t vÊn xÐt; 4. Trong thêi gian tèi ®a 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn sÏ ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. ViÖc thu vµ sö dông lÖ phÝ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 6. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. C¸ nh©n ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã quyÒn c«ng d©n vµ cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b. Cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîp; c. §· trùc tiÕp tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Ýt nhÊt 5 n¨m; d. Cã chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh do c¬ së ®µo t¹o ® îc Bé X©y dùng c«ng nhËn quy ®Þnh t¹i Ch ¬ng III cña Quy chÕ nµy; e. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, ch a cã hµnh vi g©y ra sù cè, h háng, lµm gi¶m chÊt lîng c«ng tr×nh trong c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; f. Cã søc khoÎ ®¶m nhËn ®îc c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trªn hiÖn trêng. 2. §èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i vïng s©u vïng xa, riªng vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cho phÐp chÊp thuËn v¨n b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp. Chøng chØ nµy chØ cã gi¸ trÞ ho¹t ®éng hµnh nghÒ t¹i vïng s©u, vïng xa ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp IV theo NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ;
 5. 5 3. Trêng hîp c¸ nh©n ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s hoÆc kü s khi ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh chØ cÇn cã thªm chøng nhËn båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 7. Hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. §¬n ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 cña Quy chÕ nµy kÌm theo 03 ¶nh mÇu cì 3x4 chôp trong n¨m xin ®¨ng ký; 2. GiÊy giíi thiÖu cña c¬ quan, tæ chøc qu¶n lý ng êi xin cÊp chøng chØ; 3. B¶n sao cã c«ng chøng c¸c v¨n b»ng chuyªn m«n, chøng nhËn liªn quan ®Õn néi dung ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ; 4. B¶n khai kinh nghiÖm c«ng t¸c, thèng kª nh÷ng c«ng tr×nh ®· trùc thiÕp tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp hoÆc cña c¸c Héi nghÒ nghiÖp theo Phô lôc 3 cña Quy chÕ nµy. §iÒu 8. Héi ®ång t vÊn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. Gi¸m ®èc Së X©y dùng c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thµnh lËp Héi ®ång t vÊn xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Thµnh phÇn Héi ®ång t vÊn cã tõ 5 ®Õn 7 ng êi bao gåm: a. §¹i diÖn Së X©y dùng, b. §¹i diÖn Héi nghÒ nghiÖp cã liªn quan ®Õn lo¹i c«ng tr×nh vµ chuyªn m«n gi¸m s¸t. c. §¹i diÖn c¸c c¸ nh©n gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã uy tÝn do Héi nghÒ nghiÖp giíi thiÖu. Tuú lo¹i c«ng tr×nh vµ chuyªn m«n gi¸m s¸t theo hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ, Gi¸m ®èc Së X©y dùng cã thÓ quyÕt ®Þnh mêi thªm ®¹i diÖn c¸c Së qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh cã liªn quan tham gia Héi ®ång t vÊn. 2. Së X©y dùng ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång t vÊn theo mÉu t¹i Phô lôc 4 cña Quy chÕ nµy. §iÒu 9. CÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ 1. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ® îc cÊp l¹i trong c¸c trêng hîp chøng chØ cò hÕt h¹n sö dông, bæ sung ph¹m vi hµnh nghÒ hoÆc bÞ mÊt, r¸ch n¸t. 2. §èi víi trêng hîp chøng chØ hµnh nghÒ hÕt h¹n, c¸ nh©n xin cÊp l¹i cÇn cã ®¬n vµ b¶n khai qu¸ tr×nh hµnh nghÒ, chøng nhËn tham gia c¸c kho¸
 6. 6 båi dìng cËp nhËt kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ nghiÖp vô gi¸m s¸t trong thêi gian sö dông chøng chØ cò cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp. Trêng hîp xin bæ sung ph¹m vi hµnh nghÒ gi¸m s¸t, ngoµi ®¬n vµ c¸c b¶n khai trªn ®©y cÇn cã thªm b¶n sao cã c«ng chøng c¸c v¨n b»ng chuyªn m«n, chøng nhËn liªn quan ®Õn ph¹m vi hµnh nghÒ bæ sung vµ nép l¹i chøng chØ cò; 3. Khi chøng chØ bÞ r¸ch n¸t hoÆc bÞ mÊt, c¸ nh©n xin cÊp l¹i cÇn lµm ®¬n cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp vµ nép l¹i chøng chØ r¸ch n¸t nÕu cßn; 4. Thñ tôc cÊp l¹i chøng chØ: a. C¸ nh©n xin cÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, 3 §iÒu nµy vµ nép cho Së X©y dùng n¬i ®· cÊp chøng chØ cò. Së X©y dùng xem xÐt, cÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ cho c¸c c¸ nh©n ®ñ thñ tôc theo quy ®Þnh. Thêi gian cÊp l¹i trong vßng 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ; b. §èi víi trêng hîp cÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ bÞ mÊt hoÆc r¸ch n¸t th× néi dung vµ thêi h¹n cña chøng chØ míi ®îc ghi ®óng nh chøng chØ cò. §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. QuyÒn: a. Yªu cÇu Së X©y dùng ®Þa ph ¬ng cung cÊp th«ng tin vÒ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; b. KhiÕu n¹i, tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 2. NghÜa vô: a. Khai b¸o trung thùc hå s¬ xin cÊp chøng chØ, nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sù chÝnh x¸c cña hå s¬; b. Hµnh nghÒ ®óng víi néi dung chøng chØ ®îc cÊp; c. Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c thuª, mîn hoÆc söa ch÷a chøng chØ hµnh nghÒ; d. Kh«ng ®îc vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, g©y ra sù cè, h háng, lµm gi¶m chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; e. XuÊt tr×nh chøng chØ hµnh nghÒ vµ chÊp hµnh c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vÒ x©y dùng ®èi víi ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 11. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Së X©y dùng 1. QuyÒn: a. Thµnh lËp Héi ®ång t vÊn ®Ó xÐt duyÖt hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
 7. 7 b. KiÓm tra vµ xÐt duyÖt hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; c. Kh«ng cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi ngêi ®¨ng ký cÊp kh«ng ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh; d. KiÓm tra ho¹t ®éng hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng; e. Thu håi chøng chØ ®èi víi ngêi vi ph¹m theo quy ®Þnh; f. Yªu cÇu c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m trong hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 2. NghÜa vô: a. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t îng liªn quan vÒ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; b. TiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; c. CÊp chøng chØ cho c¸c c¸ nh©n cã hå s¬ ®¹t yªu cÇu vµ b¸o c¸o Bé X©y dùng; d. Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i vÒ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng theo thÈm quyÒn; e. Lu gi÷ hå s¬ gèc vµ qu¶n lý c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng. Ch¬ng III. Tæ chøc båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 12. Tiªu chuÈn ®èi víi c¸c c¬ së båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. T c¸ch ph¸p nh©n: C¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, viÖn nghiªn cøu chuyªn ngµnh x©y dùng vµ c¸c trêng ®µo t¹o båi d ìng nghiÖp vô c¸n bé thuéc Bé X©y dùng vµ c¸c Bé cã chuyªn ngµnh x©y dùng. 2. Gi¶ng viªn: a. Tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn phï hîp víi chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y; b. Cã n¨ng lùc kinh nghiÖm thùc tÕ thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, gi¸o dôc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc nghiªn cøu vÒ chuyªn ngµnh x©y dùng cã liªn quan trªn 10 n¨m. 3. Gi¸o tr×nh: a. Tu©n thñ gi¸o tr×nh khung do Bé X©y dùng phª duyÖt; b. Cã thÓ bæ sung thªm hoÆc ®iÒu chØnh c¸c chuyªn ®Ò phï hîp víi ®èi tîng häc viªn vµ lÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t.
 8. 8 § iÒu 13. Thñ tôc ®¨ng ký c«ng nhËn c¬ së båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. §¨ng ký: C¸c c¬ së ®¨ng ký tæ chøc båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tËp hîp hå s¬ göi Bé X©y dùng xÐt c«ng nhËn gåm: a. Tê tr×nh ®¨ng ký tæ chøc ®µo t¹o; b. Hå s¬ ph¸p lý vÒ t c¸ch ph¸p nh©n trong ®ã nªu râ lo¹i c«ng tr×nh vµ lÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t dù kiÕn sÏ båi d ìng, c¬ së vËt chÊt, danh s¸ch gi¶ng viªn, kinh nghiÖm tæ chøc vµ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y. 2. XÐt vµ c«ng nhËn: Bé X©y dùng thÈm ®Þnh hå s¬ ®¨ng ký tæ chøc båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, c¨n cø nhu cÇu ®µo t¹o xem xÐt c«ng nhËn cho c¸c c¬ së ®µo t¹o ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Côc Gi¸m ®Þnh - Bé X©y dùng lµ ®Çu mèi gióp Bé trëng Bé X©y dùng thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. §iÒu 14. Tæ chøc båi dìng vµ cÊp chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tæ chøc båi dìng: a. Tæ chøc kho¸ häc tËp trung liªn tôc, ®¶m b¶o ®ñ thêi gian, néi dung ch¬ng tr×nh theo quy ®Þnh. Thêi gian cña mét kho¸ häc kh«ng kÐo dµi qu¸ 2 th¸ng; b. Thñ trëng c¬ së ®µo t¹o quyÕt ®Þnh tr×nh tù , thñ tôc tæ chøc c¸c kho¸ häc vµ møc thu häc phÝ trªn c¬ së b¶o ®¶m bï ®¾p ® îc chi phÝ hîp lý cña kho¸ häc vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ häc phÝ gi¸o dôc. 2. CÊp chøng nhËn: a. Thñ trëng c¬ së ®µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm thµnh lËp Héi ®ång ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ xÐt cÊp chøng nhËn cho häc viªn; b. Néi dung vµ mÉu chøng nhËn theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 5 cña Quy chÕ nµy; c. C¸c c¬ së ®µo t¹o qu¶n lý chøng nhËn båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ cÊp cho häc viªn cã kÕt qu¶ häc tËp ®¹t yªu cÇu, ®ång thêi b¸o c¸o kÕt qu¶ cÊp chøng nhËn vÒ Bé X©y dùng. Ch¬ng IV. kiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 15. KiÓm tra, thanh tra 1. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm:
 9. 9 a. KiÓm tra viÖc cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn c¶ níc. Hµng n¨m tæng hîp thèng kª c¸c chøng chØ hµnh nghÒ ®· cÊp vµ thu håi; b. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c c¬ së ®µo t¹o; c. Híng dÉn, kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy trong ph¹m vi c¶ níc. Côc Gi¸m ®Þnh - Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé tr ëng Bé X©y dùng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trªn. 2. Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: a. KiÓm tra néi dung hµnh nghÒ gi¸m s¸t theo chøng chØ ®· cÊp ®èi víi c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh qu¶n lý; b. Thèng kª, tæng hîp c¸c chøng chØ hµnh nghÒ ®· cÊp vµ thu håi t¹i ®Þa ph¬ng b¸o c¸o Bé X©y dùng. §iÒu 16. Xö lý vi ph¹m 1. Chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sÏ bÞ thu håi trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a. Khai b¸o kh«ng trung thùc trong hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ; b. Tù ý tÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ, cho m în hoÆc cho thuª chøng chØ; c. Vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp g©y sù cè c«ng tr×nh hoÆc suy gi¶m nghiªm träng chÊt lîng c«ng tr×nh. Trêng hîp vi ph¹m c¸c nghÜa vô kh¸c cña ng êi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña quy chÕ nµy sÏ bÞ lËp biªn b¶n c¶nh c¸o. Sau 3 lÇn lËp biªn b¶n c¶nh c¸o, c¸ nh©n sÏ bÞ thu håi chøng chØ. 2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®èi víi viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ, tæ chøc båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nÕu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy th× tuú møc ®é vi ph¹m, ngoµi viÖc bÞ xö lý theo Quy chÕ nµy cã thÓ bÞ xö lý kû luËt, xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C h ¬ n g V . § i Òu k h o ¶ n t h i h µ n h §iÒu 17. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c chøng chØ, chøng nhËn ® îc cÊp tríc ®©y cßn gi¸ trÞ sö dông sÏ ®îc tiÕp tôc sö dông ®Ó hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®Õn hÕt n¨m 2005 gåm: a. Chøng chØ t vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh x©y dùng do c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp;
 10. 10 b. Chøng chØ, chøng nhËn kü s t vÊn gi¸m s¸t do c¸c c¬ së ®µo t¹o cÊp theo ch¬ng tr×nh tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc cã thÈm quyÒn. KÓ tõ ngµy 01/01/2006 khi hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã chøng chØ míi theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 2. C¸c chøng chØ, chøng nhËn nªu t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy ® îc coi lµ cã gi¸ trÞ nh chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo Quy chÕ nµy nÕu thêi ®iÓm cÊp c¸c chøng chØ, chøng nhËn nµy ch a qu¸ 5 n¨m tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nép hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 3. C¸ nh©n cha ®îc cÊp chøng chØ, chøng nhËn båi dìng nªu t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy khi hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¨ng ký cÊp chøng chØ theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 4. C¸c c¬ së ®µo t¹o ®ang thùc hiÖn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc cã thÈm quyÒn tríc ®©y ph¶i ®¨ng ký ®Ó ®îc c«ng nhËn theo Ch¬ng III cña Quy chÕ nµy. §iÒu 18. HiÖu lùc thi hµnh Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ níc. B·i bá c¸c QuyÕt ®Þnh cña Bé tr ëng Bé X©y dùng sè 648/Q§-BXD ngµy 27/4/2000 phª duyÖt ch¬ng tr×nh båi dìng kü s t vÊn gi¸m s¸t chÊt lîng x©y dùng; sè 647/Q§-BXD ngµy 27/4/2000 thµnh lËp Héi ®ång ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, xÐt cÊp chøng chØ cho häc viªn líp båi d ìng kü s t vÊn gi¸m s¸t chÊt lîng x©y dùng; sè 131/Q§-BXD ngµy 18/01/2001 thay ®æi, bæ sung Héi ®ång ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, xÐt cÊp chøng chØ cho häc viªn líp båi d ìng kü s t vÊn gi¸m s¸t chÊt lîng x©y dùng.
 11. 11 Phô lôc sè 1 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) m É u c h ø n g c h Ø h µ n h n gh Ò gi ¸ m s ¸ t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Bé X©y dùng Chøng chØ hµnh nghÒ * gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Trang b×a 1 (mµu ®á) Trang b×a 2 (mµu tr¾ng) ¶nh 3x4 Bé X©y dùng (®ãng dÊu næi cña c¬ quan trùc tiÕp cÊp chøng chØ) Chøng chØ hµnh nghÒ * gi¸m s¸t thi c«ng (Ch÷ ký cña ngêi x©y dùng c«ng tr×nh ®îc cÊp chøng chØ) Chøng chØ nµy cã gi¸ trÞ tõ ngµy… th¸ng… n¨m…. ®Õn ngµy… th¸ng… Sè chøng chØ: ** /A(B) n¨m…. Trang 3 (mµu tr¾ng) Trang 4 (mµu tr¾ng)
 12. 12 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Xö lý vi ph¹m cña c¬ quan thanh tra: §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ………………………………………. ………………………………………. Bé trëng Bé X©y dùng ………………………………………. ………………………………………. - CÊp cho «ng/bµ: ………………………………………. - Ngµy th¸ng n¨m sinh: ……………………………………..... - Quèc tÞch: ………………………………………. - Sè CMND (hoÆc hé chiÕu): ………………………………………. - N¬i thêng tró: 777 ………………………………………. - Tr×nh ®é chuyªn m«n: ………………………………………. §îc hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng: ………………………………………. - Lo¹i c«ng tr×nh ………………………………………. - LÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t ………………………………………. Chøng chØ nµy cã gi¸ trÞ trong ph¹m vi *** ………………………………………. ………………………………………. …, ngµy…. th¸ng… n¨m… ………………………………………. TL. Bé trëng Bé X©y dùng ………………………………………. (Ký, hä vµ tªn, ®ãng dÊu) Trang b×a 5 (mµu ®á) Trang b×a 6 (mµu tr¾ng) Tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ - Hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo néi dung chøng chØ nµy. - Kh«ng ®îc cho thuª, mîn chøng chØ nµy ®Ó hµnh nghÒ. Trang 7 (mµu tr¾ng) Trang 8 (mµu tr¾ng) Ghi chó: * Chøng chØ cã 8 trang, kÝch thíc 85 x 125 ** Sè chøng chØ: Cã 02 nhãm sè theo m· vïng, ®Þa tho¹i tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ 4 sè thø tù cÊp t¹i ®Þa ph¬ng. (VÝ dô chøngchØ hµnh nghÒ cÊp ë Hµ Néi ghi lµ: 04 - 0001; TPHCM ghi lµ: 08 - 0002 v.v.....) cã thªm ch÷ c¸i A (B) nÕu lµ cÊp l¹i lÇn 1 (2).
 13. 13 *** Ghi râ gi¸ trÞ hµnh nghÒ trong ph¹m vi c¶ n íc hay giíi h¹n vïng s©u, vïng xa (huyÖn, tØnh)
 14. 14 Phô lôc sè 2 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) LÇn ®¨ng ký Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cÊp chøng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc chØ ……, ngµy….. th¸ng….. n¨m…… ……………… ® ¬ n ® ¨ n g k ý c Ê p c h ø n g c h Ø h µ n h n gh Ò g i ¸ m s ¸ t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh KÝnh göi: Së X©y dùng…………………………….. 1. Tªn c¸ nh©n; 2. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: 3. N¬i sinh: 4. Quèc tÞch: 5. Sè chøng minh th (hoÆc sè hé chiÕu vµ giÊy phÐp c tró): 6. §Þa chØ thêng tró: 7. Tr×nh ®é chuyªn m«n: - V¨n b»ng, chøng chØ ®· ®îc cÊp. 8. Kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp: - Thêi gian ®· ho¹t ®éng x©y dùng (tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng……). - Sè c«ng tr×nh, lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh ®· chñ tr×. - Sè c«ng tr×nh, lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh ®· tham gia. §Ò nghÞ ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c néi dung sau: - Lo¹i c«ng tr×nh; - LÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t. T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé néi dung ®¬n nµy vµ cam kÕt hµnh nghÒ trong ho¹t ®éng theo ®óng chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc cÊp vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. Ngêi lµm ®¬n
 15. 15 (Ký vµ ghi râ hä tªn)
 16. 16 Phô lôc sè 3 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) b ¶ n k h ai k i n h n gh i Ö m c « n g t ¸ c c h u y ª n m « n trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. Hä vµ tªn: 2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chuyªn m«n trong x©y dùng (khai râ thêi gian, ®¬n vÞ c«ng t¸c, c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh); STT Thêi gian §¬n vÞ c«ng Néi dung c«ng viÖc ho¹t ®éng x©y dùng (chñ t¸c tr× hoÆc tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng…) lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung b¶n tù khai nµy. X¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý trùc Ngêi lµm ®¬n tiÕp (Ký vµ ghi râ hä tªn)
 17. 17 Phô lôc sè 4 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) MÉu Quy chÕ ho¹t ®éng cña ho¹t ®éng t vÊn Quy chÕ Héi ®ång t vÊn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:……/Q§- SXD ngµy…. th¸ng…. n¨m bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: 1. NhiÖm vô: a. TiÕp nhËn, kiÓm tra xem xÐt hå s¬ b. Tæ chøc xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. 2. QuyÒn h¹n: a. KiÓm tra sù phï hîp cña hå s¬ theo quy ®Þnh cña Quy chÕ b. §Ò nghÞ c¸c c¸ nh©n xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ hoµn thiÖn bæ sung hå s¬ theo quy ®Þnh: 3. Tr¸ch nhiÖm: a. Tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong Héi ®ång t vÊn b. Héi ®ång t vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ tríc Gi¸m ®èc Së X©y dùng. 4. C¬ cÊu tæ chøc: a. §¹i diÖn l·nh ®¹o Së X©y dùng - Chñ tÞch Héi ®ång b. C¸n bé phßng chøc n¨ng cña Së X©y dùng - Uû viªn thêng trùc c. §¹i diÖn Héi nghÒ nghiÖp - Uû viªn Héi ®ång d. Tuú trêng hîp cô thÓ, Gi¸m ®èc Së X©y dùng mêi ®¹i diÖn Së qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh vµ c¸c c¸ nh©n cã uy tÝn tham gia uû viªn Héi ®ång. e. Th ký Héi ®ång 5. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña Héi ®ång a. §Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt tæ chøc xÐt cÊp chøng chØ b. H×nh thøc tæ chøc: tæ chøc häp hoÆc göi hå s¬ ®Õn tõng thµnh viªn Héi ®ång nghiªn cøu cho ý kiÕn c. KÕt qu¶ xÐt cÊp cã gi¸ trÞ khi 2/3 thµnh viªn cña Héi ®ång t vÊn ®ång ý d. Nguyªn t¾c xÐt cÊp chøng chØ: trung thùc, kh¸ch quan, kip thêi, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 6. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång
 18. 18 TrÝch tõ kho¶n nép lÖ phÝ c¸ nh©n ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.
 19. 19 Phô lôc sè 5 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BXD ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) MÉu chøng nhËn båi d ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §¬n vÞ cÊp chøng nhËn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Chøng nhËn båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ¶nh 3x4 c«ng tr×nh (®ãng dÊu næi cña ®¬n vÞ CÊp cho «ng/bµ:................................................... cÊp chøng N¨m sinh:........................ Quª qu¸n:.................. nhËn) §· hoµn thµnh ch¬ng tr×nh båi dìng nghiÖp vô gi¸m (Ch÷ ký cña ng- s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi néi dung ch ¬ng êi ®îc cÊp tr×nh ®µo t¹o kÌm theo, do............... chøng nhËn) .............................................................................. tæ chøc tõ ngµy.... th¸ng... n¨m... ®Õn ngµy.... th¸ng... n¨m... KÕt qu¶ tèt nghiÖp ®¹t lo¹i:................................... Sè chøng nhËn...../BDNV ..., ngµy.... th¸ng.... n¨m...... Thñ trëng ®¬n vÞ cÊp chøng nhËn (Ký, hä vµ tªn, ®ãng dÊu) ghi Ghi chó: Chøng nhËn cã 2 mÆt kÝch thíc 210 x 150
Đồng bộ tài khoản