Quyết định 12/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 12/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm HIV để đảm báo an toàn trong truyền máu” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 12/2005/Q -BYT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH “QUY NNH CHUYÊN MÔN TRONG CÔNG TÁC XÉT NGHI M HIV B O M AN TOÀN TRONG TRUY N MÁU” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31/5/1995; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 01/6/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Theo ngh c a ông C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh chuyên môn trong công tác xét nghi m HIV b o m an toàn truy n máu” i u 2. Quy t nh này áp d ng i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c, tư nhân và bán công. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 175/2001/Q -BYT ngày 18/01/2001 c a B trư ng B Y t v “Quy nh chuyên môn trong công tác xét nghi m máu phòng lây nhi m HIV/AIDS”. i u 4. Các ông bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v thu c B Y t và Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký)
  2. QUY NNH CHUYÊN MÔN TRONG CÔNG TÁC XÉT NGHI M HIV B O M AN TOÀN TRUY N MÁU (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 12 /2005/Q -BYT ngày 28 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) I. CÁC QUY NNH CHUNG: 1. Quy nh này hư ng d n vi c xét nghi m sàng l c HIV i v i các trư ng h p truy n máu, truy n ch phNm máu, th c hi n các k thu t h tr sinh s n và ghép mô, b ph n cơ th ngư i t i các cơ s y t c a nhà nư c, tư nhân và bán công (sau ây g i t t là cơ s y t ). 2. Vi c xét nghi m sàng l c HIV ph i tuân th các quy nh v chuyên môn k thu t do B Y t ban hành. II. CÁC QUY NNH C TH : 1. Quy nh v xét nghi m sàng l c HIV: a) Cơ s y t b t bu c ph i ti n hành xét nghi m sàng l c HIV i v i: - Túi máu trư c khi truy n (k c trong trư ng h p c p c u) ho c i u ch các s n phNm máu. - Ngư i cho tinh trùng, noãn, mô ho c b ph n cơ th ngư i. b) Vi c xét nghi m sàng l c HIV ph i ư c th c hi n b ng các lo i sinh phNm chNn oán HIV ã ư c B Y t c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam. 2. Quy nh v vi c ghi chép, lưu tr và tr l i k t qu xét nghi m HIV: a) Các k t qu xét nghi m HIV ph i ư c ghi chép y vào h sơ c a ngư i cho máu, thành ph n máu, tinh trùng, noãn, mô ho c b ph n cơ th cũng như s lưu k t qu xét nghi m c a phòng xét nghi m. b) Trong s lưu k t qu xét nghi m ph i ghi y các n i dung sau: - Ngày, tháng, năm làm xét nghi m. - Tên, tu i, gi i, a ch ngư i cho máu, thành ph n máu, mô ho c b ph n cơ th . N u là ngư i cho máu thì ph i có thêm nhóm máu. V i ngư i cho tinh trùng, noãn thì không nh t thi t ph i ghi m c này nhưng ph i có mã s c a m u máu xét nghi m HIV trùng h p v i mã s c a tinh trùng, noãn lưu tr . - K t qu xét nghi m: N u là HIV dương tính thì ph i ghi rõ b ng ch “dương tính” ho c n u là HIV âm tính thì ph i ghi rõ b ng ch “âm tính”.
  3. - Lo i sinh phNm xét nghi m, k thu t xét nghi m. - Bác s ho c k thu t viên làm xét nghi m: Ghi rõ h tên. c) Vi c tr l i k t qu xét nghi m HIV cho ngư i cho máu, thành ph n máu, tinh trùng, noãn, mô ho c b ph n cơ th ph i tuân theo úng quy nh m c 4 c a Ch th s 11/2001/CT-BYT ngày 31/10/2001 c a B trư ng B Y t v vi c “Tăng cư ng công tác xét nghi m phát hi n vi rút HIV”. d) Phi u k t qu xét nghi m HIV c a ngư i cho máu, thành ph n máu, tinh trùng, noãn, mô ho c b ph n cơ th ph i ư c lưu vào h sơ theo quy nh c a b n “Quy ch b nh vi n” ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/ 1997/Q -BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . 3. Quy nh v lưu m u b nh ph m xét nghi m sàng l c HIV trong truy n máu: a) M i m t túi máu sau khi l y máu xong ph i hàn và tách ra m t o n ng dài kho ng 7cm - 10cmt o n dây l y máu, trên ó có mã s c a túi máu. b) o n ng sau khi tách ra kh i túi máu ph i ư c ly tâm, hàn tách riêng ph n huy t tương và h ng c u. o n ng huy t tương v i mã s y ư c lưu tr ngăn á o ho c t l nh sâu - 30 C (âm ba mươi C) trong 2 năm. c) B ph n xét nghi m ch u trách nhi m qu n lý qu y l nh lưu tr b o qu n b nh phNm theo quy ch qu n lý riêng. Vi c tra c u b nh phNm ho c s d ng b nh phNm vào m c ích nghiên c u ho c các m c ích khác ch ư c th c hi n khi ư c s ng ý c a Giám c cơ s y t . d) Trong s theo dõi l y máu, phát máu, nhân viên y t ph i ghi thêm mã s c a túi máu, mã s c a s n phNm máu ti n tra c u khi c n thi t. 4. Quy nh v báo cáo các trư ng h p HIV dương tính: a) Khi xét nghi m sàng l c phát hi n HIV dương tính, các cơ s y t ph i g i m u máu ó n cơ s xét nghi m ư c B Y t công nh n i u ki n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính xét nghi m kh ng nh. b) Sau khi xét nghi m và kh ng nh, cơ s xét nghi m ph i thông báo cho cơ s y t nơi g i m u bi t tư v n i v i ngư i cho máu, thành ph n máu, tinh trùng, noãn, mô ho c b ph n cơ th , ng th i th c hi n vi c báo cáo theo úng quy nh trong “Thư ng quy giám sát HIV/AIDS Vi t Nam” ban hành kèm theo Quy t nh s 1418/2000/Q -BYT ngày 04/5/2000 c a B trư ng B Y t ./.
Đồng bộ tài khoản