Quyết định 120/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định 120/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 120/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 120/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 120/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH BÌNH THU N TH I KỲ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Thu n th i kỳ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Huy ng cao nh t các ngu n l c Ny nhanh t c và nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t s m rút ng n kho ng cách chênh l ch và ti n k p trình phát tri n chung c a c nư c. 2. m b o phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Thu n trong t ng th phát tri n chung c a c nư c và h i nh p kinh t qu c t . 3. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. Tăng nhanh các ngành, lĩnh v c và khu v c kinh t có năng su t lao ng cao. Phát huy nhân t con ngư i và các l i th v tài nguyên bi n, v và v trí a lý c a T nh hình thành và phát tri n nh ng ngành ngh , s n phNm mũi nh n, vùng ng l c nh m Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , nâng cao s c c nh tranh và tăng cư ng h i nh p kinh t qu c t . 4. Phát tri n kinh t - xã h i b n v ng, k t h p tăng trư ng kinh t v i phát tri n xã h i, xóa ói gi m nghèo, th c hi n công b ng xã h i. 5. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t v i c ng c an ninh, qu c phòng trên t ng a bàn, trên các o và vùng bi n trong t nh. II. M C TIÊU PHÁT TRI N
 2. 1. M c tiêu t ng quát Xây d ng và phát tri n Bình Thu n n năm 2020 tr thành m t t nh công nghi p - d ch v theo hư ng hi n i, năng ng. Cơ s h t ng hi n i, ng b liên thông v i c nư c và qu c t . Quan h s n xu t ti n b , i s ng nhân dân không ng ng ư c c i thi n, nâng cao. 2. M c tiêu c th a) V kinh t : - T c tăng trư ng kinh t (GDP) giai o n 2009 - 2010 t bình quân kho ng 14,0%/năm, giai o n 2011 - 2015 t bình quân kho ng 13,0 - 14,3%/năm và giai o n 2016 - 2020 t bình quân kho ng 12,0 - 12,8%/năm. GDP/ngư i năm 2010 tăng 1,84 l n so v i năm 2005, năm 2015 tăng kho ng 1,78 l n so v i năm 2010 và năm 2020 tăng kho ng 1,7 l n so v i năm 2015. - Cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng tăng nhanh t tr ng khu v c công nghi p - xây d ng và d ch v . Ph n u n năm 2010 t tr ng trong GDP c a công nghi p - xây d ng t 36,29%, nông - lâm - ngư nghi p t 20,97%, d ch v t 42,74%; n năm 2015 t tương ng: 45,6%, 12,8% và 41,6%; n năm 2020 t tương ng: 47,72%, 7,83% và 44,45%. - T l huy ng vào ngân sách nhà nư c (không k thu tài nguyên d u khí) so v i GDP giai o n 2009 - 2010 t kho ng 15 - 16%, giai o n 2011 - 2015 t kho ng 16 - 17% và giai o n 2016 - 2020 t kho ng 18 - 20%. - Kim ng ch xu t khNu giai o n 2009 - 2010 tăng bình quân 20%/năm và giai o n 2011 - 2020 tăng bình quân kho ng 17 - 18%/năm. Ph n u kim ng ch xu t khNu n năm 2010 t kho ng 235 tri u USD, năm 2015 t kho ng 480 - 500 tri u USD và năm 2020 t kho ng trên dư i 1 t USD. - K t c u h t ng kinh t và xã h i ư c xây d ng ng b , hi n i áp ng yêu c u phát tri n s n xu t và i s ng nhân dân trên a bàn toàn t nh. - Tăng nhanh và s d ng có hi u qu t ng v n u tư phát tri n toàn xã h i. Ph n u t ng v n u tư phát tri n toàn xã h i giai o n 2009 - 2010 t 54 - 56% GDP; giai o n 2011 - 2015 t 44 - 46% GDP và giai o n 2016 - 2020 t 40 - 42% GDP. b) V xã h i: - Gi m t l sinh giai o n 2009 - 2010 t bình quân 0,56‰/năm và giai o n 2011 - 2020 t bình quân 0,21‰/năm. Kh ng ch t l tăng dân s t nhiên m c 1,14% vào năm 2010 và 1,0 - 1,1% vào năm 2020. - Gi i quy t vi c làm m i giai o n 2009 - 2010 t bình quân 22.000 - 23.000 lao ng/năm và giai o n 2011 - 2020 t bình quân 11.000 - 12.000 lao ng/năm. Ny nhanh chuy n d ch cơ c u lao ng theo hư ng ti n b . Ph n u n năm 2010, t tr ng lao ng khu v c nông - lâm - ngư nghi p trong t ng s lao ng làm vi c là 55 - 57%, khu v c công nghi p - xây d ng là 18 - 20%, khu v c d ch v là 26 - 27%; n
 3. năm 2020 t tr ng lao ng tương ng là 27 - 28%, 27 - 28% và 44 - 45%. T l lao ng qua ào t o t kho ng 30% vào năm 2010 và t kho ng 50 - 55% vào năm 2020. Tăng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn, gi m t l lao ng th t nghi p khu v c ô th xu ng còn dư i 4% vào năm 2010 và 3 - 3,5% vào năm 2020. - Thu nh p bình quân c a nhân dân tăng 1,8 - 2,0 l n, gi m t l h nghèo (theo chuNn m i) còn 5,0 - 7,0% vào năm 2020, giai o n 2011 - 2020 gi m hơn 2/3 t l h nghèo theo chuNn tương ng trong cùng giai o n. - Tăng t l huy ng và nâng cao ch t lư ng giáo d c m n non ti u h c. T l i h c úng tu i c p trung h c cơ s t 85% vào năm 2010 và t trên 95% vào năm 2020; c p trung h c ph thông tương ng t 60 - 65% vào năm 2010 và t trên 80% vào năm 2020. Ph n u t trên 20% s trư ng t chuNn qu c gia vào năm 2010 và t trên 7% vào năm 2020. - C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s . Xây d ng, nâng c p các tr m y t xã theo chuNn qu c gia. Ph n u t 85% tr m y t xã t chuNn qu c gia v y t vào năm 2010 và t 100% vào năm 2020. - Gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i xu ng còn dư i 15% vào năm 2010 và dư i 7% vào năm 2020. Tăng tu i th trung bình c a dân s lên 70 - 72 tu i vào năm 2010 và 76 - 78 tu i vào năm 2020. - Trên cơ s phát tri n công nghi p, d ch v nâng t l ô th hóa lên kho ng 40 - 42% vào năm 2010 và 60 - 65% vào năm 2020. c) V b o v môi trư ng: - Nâng t l che ph r ng lên 51% vào năm 2010 và 53 - 54% vào năm 2020. Gi m thi u tình tr ng khô h n (c v di n r ng và dài th i gian). - Các ô th và khu công nghi p có h th ng thu gom và x lý ch t th i. Ph n u n năm 2020, 100% ch t th i công nghi p nguy h i, ch t th i y t ư c x lý theo tiêu chuNn Vi t Nam. n năm 2010, t 100% dân s ô th và kho ng 85% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch; 80% s h nông thôn có h xí h p v sinh. n năm 2020, t trên 95% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch cho sinh ho t và trên 95% h gia ình có h xí h p v sinh, thu gom và x lý 100% rác th i sinh ho t. - Khai thác và s d ng h p lý ngu n tài nguyên, b o v a d ng sinh h c, nh t là các khu b o t n thiên nhiên Tánh Linh và Hàm Thu n Nam, các khu v c phát tri n công nghi p khai khoáng, du l ch, khu v c bi n và ven bi n. III. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C VÀ CÁC S N PH M CH L C 1. Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p và xây d ng a) Phát tri n các ngành công nghi p theo hư ng a d ng hóa; ưu tiên các s n phNm công nghi p có hàm lư ng công ngh cao và giá tr gia tăng l n, chú tr ng các ngành,
 4. lĩnh v c T nh có l i th v ti m năng và v trí a lý kinh t như công nghi p năng lư ng, khai khoáng, s n xu t v t li u xây d ng và ch bi n lương th c - th c phNm, công ngh sinh h c, công nghi p cơ khí, ch t o ph c v kinh t bi n, phát tri n nông nghi p - nông thôn cùng các ngành công nghi p b tr cho vùng kinh t tr ng i m phía Nam. b) Phát tri n công nghi p v i nh p cao và n nh. T c tăng giá tr gia tăng giai o n 2009 - 2010 t bình quân kho ng 20 - 21%/năm, giai o n 2011 - 2015 t bình quân kho ng 18 - 19%/năm và giai o n 2016 - 2020 t bình quân 16,0 - 17,5%/năm. c) Cơ c u công nghi p chuy n d ch theo hư ng t p trung phát tri n m nh các nhóm ngành s n phNm sau: - Năng lư ng: g m nhi t i n, th y i n, phong i n. - Th y s n ông l nh và ch bi n. - Khai thác - ch bi n khoáng s n, d u khí và s n xu t v t li u xây d ng. - Cơ khí, i n t , óng - s a ch a tàu, thuy n ánh b t h i s n, v n t i bi n. - S n xu t nư c khoáng, nư c gi i khát, s i, d t, may, giày dép. - Ch bi n nông - lâm s n và s n xu t hàng th công m ngh . d) Phát tri n m nh công nghi p nông thôn, ngành ngh ti u th công nghi p truy n th ng. Khuy n khích các doanh nghi p i m i công ngh , nâng cao trình qu n lý, tăng nhanh t l s n phNm công nghi p ã qua ch bi n, nâng cao giá tr các s n phNm. ) Xây d ng và phát tri n Trung tâm i n l c Vĩnh Tân và Sơn M . T nay n năm 2020, hình thành 11 khu công nghi p trên a bàn: Tuy Phong, Phan Thi t, Hàm Ki m, Tân c, Sơn M , Kê Gà, Hàm Cư ng, tàu th y Ba ăng, Tân H i, Tân Phúc, Phan Rí C a. T ng bư c xây d ng các c m công nghi p quy mô 75 - 100 ha các huy n, ph n u n năm 2020 m i huy n, th xã có 2 - 3 c m công nghi p t p trung. 2. Phát tri n nông - lâm - ngư nghi p Phát tri n nông - lâm - ngư nghi p k t h p theo hư ng sinh thái b n v ng, s n xu t hàng hóa, hi u qu cao g n v i th trư ng và phát tri n ngành ngh , xây d ng nông thôn m i. T c tăng trư ng giá tr gia tăng giai o n 2009 - 2010 t bình quân 6,0 - 7,0%/năm; giai o n 2011 - 2020 t bình quân 4,0 - 5,4%/năm. nh hư ng phát tri n các ngành như sau: a) Ngư nghi p: t p trung phát tri n khai thác xa b và nuôi tr ng th y, h i s n. Ny m nh xây d ng cơ s h t ng ngh cá. Xây d ng và hoàn thi n cơ s h t ng ngh cá, t p trung vào các c ng cá (Phan Thi t, Phú Quý, La Gi, Phan Rí C a) và các khu neo u tàu, thuy n tránh bão (Liên Hương, Chí Công, Phan Rí C a, Mũi Né, Phú H i, Ba ăng, La Gi và Phú Quý). K t h p ch t ch gi a khai thác và b o v ngu n l i th y
 5. s n. Ph n u t c tăng trư ng c a ngành giai o n 2009 - 2010 t bình quân 9 - 10%/năm và giai o n 2011 - 2020 t bình quân 7,0 - 8,0%/năm; n năm 2010, s n lư ng khai thác t 180.000 t n và nuôi tr ng t 20.000 t n; n năm 2020, s n lư ng khai thác t 190.000 t n và nuôi tr ng t 30.000 t n. b) Nông nghi p: u tư phát tri n nông nghi p theo hư ng a d ng hóa các lo i cây tr ng, v t nuôi g n v i công nghi p ch bi n và th trư ng tiêu th phù h p v i nh ng l i th c a a phương và yêu c u c a th trư ng. Chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng nâng cao t tr ng giá tr s n phNm ngành chăn nuôi, tăng các lo i nông s n hàng hóa có l i th c a T nh. Trên cơ s phát huy l i th c a T nh, hình thành m t s vùng s n xu t t p trung chuyên môn hóa các lo i cây công nghi p dài ngày và cây ăn qu ( i u, cao su, cà phê, thanh long…) và chăn nuôi i gia súc (bò, dê…). Chú tr ng s n xu t lương th c, ph n u s n lư ng lúa t 495 - 500 nghìn t n vào năm 2010 và kho ng 550 nghìn t n vào năm 2020 t b o m an ninh lương th c. Th c hi n các bi n pháp s n xu t an toàn áp ng nhu c u lương th c, th c phNm s ch cho tiêu dùng trong nư c, xu t khNu và nguyên li u công nghi p ch bi n. c) Lâm nghi p: b o v , chăm sóc r ng hi n có, tích c c tr ng m i, khoanh nuôi tái sinh, nuôi dư ng và khai thác r ng h p lý. Nâng t l che ph r ng trên t ng di n tích t t nhiên t 51% vào năm 2010 và t 53 - 54% vào năm 2020. 3. Phát tri n du l ch Phát tri n du l ch thành m t ngành kinh t có óng góp quan tr ng vào s phát tri n kinh t c a T nh. Duy trì tăng trư ng doanh thu du l ch bình quân c th i kỳ t 16 - 18%/năm, tăng trư ng v lư t khách du l ch bình quân 10 -12%/năm. Phát tri n m nh du l ch qu c t , l y du l ch qu c t làm ng l c thúc Ny du l ch n i a và các ngành d ch v phát tri n. a d ng hóa các s n phNm du l ch, trong ó t p trung vào du l ch văn hóa, du l ch sinh thái, du l ch ngh dư ng, gi i trí và th thao, du l ch k t h p v i h i ngh , h i th o. Ny m nh xúc ti n và ti p th du l ch, xây d ng và qu ng bá thương hi u du l ch Bình Thu n ra th trư ng th gi i, tìm ki m m r ng th trư ng m i. Xây d ng các khu du l ch tr ng i m t i Ti n Thành - Phú Hài - Mũi Né - Hòn Rơm - Hòa Th ng - Bình Th nh - Vĩnh H o, Thu n Quý - Kê Gà - La Gi … m t s khu, i m du l ch t m c qu c t , có kh năng c nh tranh v i m t s trung tâm du l ch bi n l n c a các nư c trong khu v c. u tư phát tri n ng b h th ng h t ng, d ch v ph c v du l ch. T ch c các tuy n du l ch và n i các tuy n du l ch trong t nh v i các tuy n du l ch c a c nư c. T ng bư c nâng cao tiêu chuNn c a ngành du l ch ngang t m qu c t . 4. Phát tri n các ngành d ch v Huy ng m i kh năng, ngu n l c phát tri n các ngành d ch v . Ph n u t c tăng trư ng khu v c d ch v giai o n 2009 - 2010 t bình quân 15,6%/năm, giai o n 2011 - 2015 t bình quân 15,3%/năm, giai o n 2016 - 2020 t bình quân 12,8%/năm. Trong ó, t p trung phát tri n các ngành d ch v ch y u sau: a) D ch v v n t i: phát tri n t ng h p các lo i d ch v v n t i áp ng nhu c u phát tri n kinh t và ph c v i s ng nhân dân. T p trung xây d ng i tàu v n t i bi n và các phương ti n v n t i ph c v các trung tâm nhi t i n và s n xu t bôcxít-nhôm.
 6. Tăng cư ng phát tri n v n t i hàng hóa và hành khách gi a t li n và o Phú Quý. Phát tri n m nh d ch v logistic t ng h p. b) Thương m i và kinh doanh xu t nh p khNu: phát tri n thương m i, t ng bư c hi n i hóa, b o m lưu thông hàng hóa nhanh, thu n ti n, kích thích s n xu t phát tri n. T p trung c ng c m ng lư i thương nghi p trên toàn t nh. Xây d ng các trung tâm thương m i - d ch v hi n i t i thành ph Phan Thi t và th xã La Gi. Hoàn thi n m ng lư i ch , c bi t là các ch trung tâm thành ph Phan Thi t, th xã La Gi và các huy n l . Hình thành ch u m i h i s n t i phía Nam thành ph Phan Thi t. Xây d ng m i huy n t 1 - 2 ch trung tâm và khu v c, hoàn ch nh h th ng ch nông thôn. V xu t khNu, chuy n d ch theo hư ng tăng các s n phNm công nghi p ch bi n có giá tr gia tăng cao. Nghiên c u quy ho ch xây d ng trung tâm giao d ch thương m i qu c t t i thành ph Phan Thi t. c) Phát tri n các ngành d ch v khác như tài chính, ngân hàng, b o hi m, d ch v tư v n, công ngh thông tin và ph n m m, nghiên c u và chuy n giao ti n b khoa h c k thu t, cung ng v t tư k thu t ph c v s n xu t nông, ngư nghi p … áp ng nhu c u và phù h p v i trình phát tri n kinh t , xã h i c a T nh trong t ng th i kỳ phát tri n. n năm 2010, t ch c th c hi n c ng thông tin i n t , c ng thông tin và sàn giao d ch thương m i, thư vi n i n t v khoa h c - công ngh , h th ng h i ngh truy n hình t nh. Sau năm 2010, hình thành m t s cơ s công nghi p công ngh thông tin ho t ng theo hư ng phát tri n d ch v , ch y u là d ch v ph n m m, d ch v n i dung và bư c u công nghi p ph n c ng. 5. Xây d ng k t c u h t ng a) V giao thông: - C i t o và nâng c p o n qu c l 1A i qua a bàn t nh t tiêu chuNn k thu t c p I ng b ng. Xây d ng o n ư ng cao t c B c - Nam trên a bàn t nh. Xây d ng tuy n ư ng vành ai (tuy n tránh m i) c a thành ph Phan Thi t t tiêu chuNn c p I ng b ng v i 4 - 6 làn xe. Nâng c p tuy n ư ng n i qu c l 1A v i các c ng Phan Thi t, c ng Kê Gà và c ng Sơn M . - Xây d ng các tuy n ư ng ven bi n g m ư ng 706B (Phan Thi t - Mũi Né) và n i tuy n các o n ư ng hi n có d c b bi n các huy n trong t nh và v i t nh Ninh Thu n phía B c t i khu v c Vĩnh H o - Vĩnh Tân và v i t nh Bà R a - Vũng Tàu phía Nam. - C i t o và nâng c p tuy n qu c l 28 k t n i v i Lâm ng và qu c l 55 k t n i v i Bà R a - Vũng Tàu o n i qua a bàn t nh t tiêu chuNn ư ng c p I ng b ng. - Nâng c p c i t o các tuy n ư ng t nh l : 711, 712, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 766 t tiêu chuNn ư ng c p III và c p IV. - Phát tri n m ng lư i giao thông ô th hi n i. Xây d ng các c u l n, g m: Văn Thánh, Hùng Vương, Nguy n Văn C và các c u qua sông: Cà Ty, Cái Phan Thi t, Dinh. Xây d ng b n xe trung tâm t nh v i quy mô hi n i, nâng c p b n xe t i trung tâm các huy n và các i m ô th .
 7. - N i m t s tuy n ư ng huy n, ư ng xã thành tr c ư ng liên huy n, liên xã. T l m t ư ng b ng v t li u c ng t t 80 - 90%. Xây d ng và nâng c p tuy n ư ng vành ai xung quanh o Phú Quý. Phát tri n và nâng c p m ng lư i ư ng giao thông nông thôn n các vùng cao, vùng sâu, b o m thông su t t i các i m dân cư trong t nh. - C i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Th ng Nh t, Mương Mán - Phan Thi t, nhà ga Mương Mán và xây d ng m i ga Phan Thi t. u tư xây d ng tuy n ư ng s t t Tây Nguyên n c ng bi n t ng h p Kê Gà ph c v d án khai thác - s n xu t qu ng bôcxít và phát tri n kinh t - xã h i các vùng có ư ng s t i qua. ChuNn b u tư xây d ng tuy n ư ng s t cao t c thành ph H Chí Minh - Phan Thi t - Nha Trang hi n i, t tiêu chuNn qu c t . - Xây d ng c ng t ng h p và chuyên dùng Alumin Kê Gà ph c v khai thác, v n chuy n bôcxít và phát tri n kinh t - xã h i các vùng có ư ng s t i qua. Xây d ng c ng chuyên dùng ph c v Trung tâm nhi t i n Vĩnh Tân, Sơn M , c ng du l ch Hòn Rơm. Nâng c p, m r ng c ng Phan Thi t, Phú Quý và các c ng, b n ư ng th y n i a. - Tri n khai nâng c p, m r ng sân bay trên o Phú Quý và nghiên c u, xây d ng sân bay Phan Thi t. b) V i n: u tư xây d ng Trung tâm nhi t i n Vĩnh Tân, Sơn M . Xây d ng các nhà máy th y i n, k t h p c p nư c cho s n xu t nông nghi p, công nghi p và dân sinh. Nghiên c u phát tri n các ngu n năng lư ng s ch, tái t o (gió, năng lư ng m t tr i, th y tri u). u tư phát tri n năng lư ng cung c p cho o Phú Quý, trong ó chú tr ng các ngu n năng lư ng tái t o. Tiêu chuNn hóa m ng lư i phân ph i, nâng cao ch t lư ng ngu n i n và ph m vi cung c p i n. Ti p t c th c hi n chương trình ph i n nông thôn. Ph n u n năm 2010, t 100% s xã v i 90 - 95% s h dùng i n t lư i i n qu c gia. c) V th y l i: - T p trung u tư xây d ng hoàn thành các công trình th y l i l n, quan tr ng c a a phương: d án Phan Rí - Phan Thi t, d án h sông Lũy, d án Tà Pao và các h ch a: Lòng Sông, Cà Tót, Capét, sông Dinh, sông Giêng, sông Phan. - Xây d ng ng b và kiên c h th ng kênh, mương c a các công trình h ch a ph c v s n xu t và phòng, ch ng lũ. - Xây d ng h th ng ê kè ngăn m n, ch ng xâm th c và xói l b bi n t i các c a sông và a bàn ven bi n xung y u. d) V c p thoát nư c: - u tư xây d ng h th ng c p nư c cho Trung tâm nhi t i n Vĩnh Tân, Sơn M , các ô th Phan Thi t, La Gi, o Phú Quý và các khu du l ch ven bi n. - Nâng cao ch t lư ng các d ch v c p nư c ô th , m b o n năm 2010 t 100% dân s ô th ư c c p nư c s ch (nư c máy) v i tiêu chuNn 120 - 150 lít/ngư i/ngày
 8. êm; n năm 2020 t 100% dân ô th ư c c p nư c s ch v i tiêu chuNn 180 - 200 lít/ngư i/ngày êm. Xây d ng h th ng c p nư c ph c v phát tri n kinh t và dân sinh trên o Phú Quý. i v i khu v c nông thôn, l ng ghép các chương trình phát tri n h th ng c p nư c t p trung và c p nư c thôn, xã theo các quy mô phù h p v i m ng lư i phân b dân cư t ng xã, trong ó ưu tiên các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c ít ngư i. Ph n u n năm 2010, b o m cho 85% dân cư nông thôn ư c dùng nư c s ch và n năm 2020, có trên 95% dân cư nông thôn ư c dùng nư c s ch h p v sinh, trong ó 50% c p nư c t h th ng nư c t p trung. - Xây d ng h th ng c ng thoát nư c riêng liên hoàn và bán riêng cùng v i các công trình x lý nư c th i t i các khu công nghi p, Trung tâm nhi t i n Vĩnh Tân, Sơn M , thành ph Phan Thi t, th xã La Gi và các th tr n, th t . ) V môi trư ng: - Nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p trong các khu ô th , khu công nghi p và các nhà máy ư c thu v tr m x lý t p trung x lý làm s ch trư c khi x ra ngoài. - Ph n u 100% ch t th i r n và rác các khu công nghi p và khu v c ô th ư c thu gom x lý t p trung; khu v c nông thôn, rác ư c x lý t i các bãi rác chôn l p h p v sinh. - Dành qu t thích áng m r ng và xây d ng các nghĩa trang, nghĩa a. Nghiên c u xây d ng ài h a táng thành ph Phan Thi t. e) V thông tin: - Hi n i hóa m ng lư i thông tin, bưu i n toàn t nh. Nâng c p, hoàn thi n m ng lư i thông tin liên l c vùng ven bi n và h i o. Ph n u n năm 2010, t bình quân 63 - 65 máy i n tho i/100 dân, m t thuê bao internet t bình quân 14 - 16 thuê bao/100 dân; n năm 2020, t bình quân 70 - 75 máy i n tho i/100 dân, m t thuê bao internet t bình quân 40 - 45 thuê bao/100 dân. - u tư, nâng c p các t ng ài i n tho i, phát tri n các lo i hình d ch v m i, hi n i hóa công ngh phát thanh - truy n hình. Ph n u n năm 2010, t 100% s xã ư c ph sóng phát thanh - truy n hình và 100% xã, phư ng có tr m truy n thanh. 6. Phát tri n các ngành, lĩnh v c xã h i a) V dân s , vi c làm và gi m nghèo: - Th c hi n các bi n pháp gi m sinh, kh ng ch t l tăng dân s t nhiên m c 1,14% vào năm 2010 và 1,0 - 1,1% vào năm 2020. B trí, s p x p l i dân cư h p lý gi a các vùng, a bàn trong t nh. T l dân s ô th t 42 - 45% vào năm 2010 và t 65 - 70% vào năm 2020. - Th c hi n ng b các gi i pháp gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng và gi m nghèo. Ph n u gi i quy t vi c làm m i giai o n 2009 - 2010 t bình quân 22.000 - 23.000 lao ng/năm và giai o n 2011 - 2020 t bình quân 11.000 - 12.000
 9. ngư i/năm; gi m h nghèo xu ng còn kho ng 5 - 7% vào năm 2010 và giai o n 2011 - 2020 gi m hơn 2/3 t l h nghèo theo chuNn tương ng trong cùng giai o n. b) V giáo d c và ào t o: - Phát tri n m nh giáo d c m m non, ph n u tr em trong tu i i nhà tr t 18% vào năm 2010 và t 30 - 40% vào năm 2020; t l tr em trong tu i i h c m u giáo tương ng t 80% và 90 - 95%. - Gi v ng k t qu và nâng cao ch t lư ng ph c p trung h c cơ s . Ph n u t trên 99% tr em i h c ti u h c úng tu i; nâng t l i h c úng tu i c p trung h c cơ s t 80 - 85% vào năm 2010 và t trên 95% vào năm 2020; c p trung h c ph thông tương ng t 60 - 65% vào năm 2010 và t trên 80% vào năm 2020. - Xây d ng và hi n i hóa cơ s v t ch t, trang thi t b trư ng l p theo hư ng t chuNn qu c gia. Ph n u n năm 2010, trư ng, l p h c ư c kiên c hóa: m m non t 50%, ti u h c t 70% và c p trung h c t 100%; trư ng t chuNn qu c gia t 20% năm vào 2010 và t trên 70% vào năm 2020. - C ng c trư ng ph thông dân t c n i trú, các trung tâm giáo d c thư ng xuyên và các trung tâm h c t p c ng ng phư ng, xã. - Tăng cư ng u tư, m r ng quy mô các cơ s ào t o ngh c a a phương. Thành l p Trư ng i h c Bình Thu n, Trư ng Cao ng ngh . u tư trang thi t b , cơ s v t ch t cho Trư ng Cao ng y t . Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c và ào t o. Ph n u t l lao ng qua ào t o t 30% vào năm 2010 và t 50 - 55% vào năm 2020. c) V y t và b o v s c kho nhân dân: - Xây d ng B nh vi n a khoa t nh v i quy mô 700 - 800 giư ng, phát tri n các b nh vi n chuyên khoa (b nh vi n ph s n, b nh vi n nhi, b nh vi n y h c c truy n, b nh vi n tâm th n), các trung tâm (m t, da li u, phòng ch ng s t rét, n i ti t, giám nh y pháp, giám nh y khoa, s c kho môi trư ng và b nh ngh nghi p). Ph n u n năm 2010, hoàn thành nâng c p, m r ng các b nh vi n huy n, phòng khám a khoa khu v c và thành l p b nh vi n thành ph Phan Thi t. - C ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; xây d ng, nâng c p các tr m y t xã theo chuNn qu c gia. Ph n u t 85% tr m y t xã t chuNn qu c gia v y t vào năm 2010 và t 100% vào năm 2020; t l giư ng b nh t 25,5 giư ng/1 v n dân vào năm 2010 và t 28 giư ng/1 v n dân vào năm 2020; t l bác sĩ t 6 - 7 ngư i/1 v n dân vào năm 2010 và t 9 - 10 ngư i/1 v n dân vào năm 2020. - Phát tri n m ng lư i y t d phòng t t nh n xã, Ny m nh xã h i hóa trong lĩnh v c y t . Ph n u n năm 2010, có 3 - 4 b nh vi n tư nhân và năm 2020 có 5 - 6 b nh vi n tư nhân. - Nâng cao tu i th trung bình lên 70 - 72 tu i vào năm 2010 và 76 - 78 tu i vào năm 2020; t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng dư i 15% vào năm 2010 và dư i 7% vào năm 2020; gi m t l m c và t vong do các b nh truy n nhi m; kh ng ch t i
 10. m c th p nh t các lo i b nh d ch; phòng và qu n lý có hi u qu các b nh xã h i, b nh ngh nghi p, tai n n. d) V văn hóa - thông tin, th d c - th thao: - Phát tri n phong trào văn hóa cơ s , th c hi n t t cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. M r ng các hình th c sinh ho t và d ch v văn hóa. a d ng hóa các lo i hình ho t ng văn hóa, thông tin. Th c hi n chương trình ph sóng truy n hình và phát thanh trong toàn t nh; tăng thêm s gi phát hành và ch t lư ng chương trình c a ài Phát thanh - Truy n hình Bình Thu n. Ph n u n năm 2010, t 70% xã, phư ng có thi t ch văn hóa - thông tin cơ s ; 75% s làng (làng, b n, thôn, p) có nhà văn hóa, trong ó t 55% s làng t chuNn văn hóa; và t 100% s huy n (huy n, th xã, thành ph ) có thi t ch văn hóa thông tin cơ s . n năm 2020, t 100% s xã (xã, phư ng, th tr n) có thi t ch văn hóa - thông tin cơ s và t 100% s làng có nhà văn hóa thông tin cơ s t chuNn qu c gia. - Quy ho ch t ch c các l h i truy n th ng và văn hóa dân gian nh m tăng cư ng s g n k t, phát huy tính c ng ng, hư ng v c i ngu n, b o t n và phát huy giá tr di s n văn hóa, gi gìn b n s c văn hóa dân t c. - Phát tri n m nh s nghi p th d c - th thao qu n chúng. Xây d ng và phát tri n các môn th thao mang tính c thù c a T nh, trong ó chú tr ng n yêu c u k t h p phát tri n du l ch, c bi t là các môn th thao bi n. T ng bư c u tư và ào t o phát tri n các môn th thao thành tích cao. Quy ho ch phát tri n cơ s v t ch t, h t ng ph c v cho s nghi p th d c - th thao. Ph n u m i huy n có m t trung tâm văn hóa th d c th thao. ) V khoa h c - công ngh : phát huy và ng d ng có hi u qu các chương trình khoa h c - công ngh , áp d ng ti n b k thu t, chuy n giao công ngh phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, trong ó t p trung vào các lĩnh v c công ngh khai khoáng, năng lư ng, ch bi n h i s n, nông s n, b o v môi trư ng. Xây d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, chuy n giao công ngh m i. S d ng ph bi n các công ngh , thi t b , h th ng i n t , tin h c trong công tác lãnh o, qu n lý, giáo d c và ào t o. Hình thành và phát tri n ngành s n xu t kinh doanh, d ch v m t s s n phNm trong các lĩnh v c i n t , tin h c, v t li u m i, năng lư ng m i, công ngh sinh h c… 7. B o v môi trư ng a) Tăng trư ng kinh t g n v i phát tri n xã h i và b o v môi trư ng, b o m phát tri n b n v ng. Ch ng ngăn ng a, h n ch m c gia tăng ô nhi m, kh c ph c tình tr ng suy thoái và c i thi n ch t lư ng môi trư ng, nh t là các khu công nghi p, khu du l ch, khu ô th và m t s vùng nông thôn. b) Phát tri n nông nghi p sinh thái b n v ng. B o v và làm giàu v n r ng t nhiên hi n có, tr ng m i r ng và cây phân tán. Ki m soát vi c s d ng và x lý các lo i hóa ch t có ch a các y u t gây ô nhi m môi trư ng trong nông, lâm, ngư nghi p. Có k ho ch t ng th , h p lý trong vi c khai thác tài nguyên khoáng s n, tài nguyên nư c và hoàn th , ph c h i môi trư ng sinh thái sau khai thác khoáng s n. Chú tr ng vi c x
 11. lý ch t th i công nghi p, nông nghi p, y t . Giám sát thư ng xuyên, ch t ch các bi n pháp x lý nư c th i, ch t th i, rác th i. c) Tăng cư ng công tác qu n lý v môi trư ng, b o v a d ng sinh h c. Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, trang thi t b làm t t công tác d báo, c nh báo thiên tai, hi n i hóa các thi t b tìm ki m c u n n, kh c ph c h u qu thiên tai. Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, bi n ng khí h u b t l i i v i kinh t , xã h i và môi trư ng. ng c u và kh c ph c có hi u qu các s c gây ô nhi m môi trư ng, thiên tai x y ra. Xây d ng b máy qu n lý môi trư ng v ng m nh, Ny m nh xã h i hóa công tác b o v môi trư ng. 8. K t h p phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng và xây d ng h th ng chính tr v ng m nh. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng - an ninh và i ngo i. Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân, biên phòng nhân dân. Ph i h p ch t ch gi a các cơ quan quân s , biên phòng, công an và các S , Ban, ngành, m t tr n và toàn dân t o thành s c m nh t ng h p, xây d ng t nh v ng m nh v chính tr , giàu v kinh t , m nh v qu c phòng, an ninh. T p trung xây d ng h th ng chính tr v ng m nh, tăng cư ng ti m l c kinh t , qu c phòng, an ninh. IV. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH 1. Phát tri n không gian ô th và công nghi p a) Phát tri n không gian ô th trên a bàn t nh v i nh ng trung tâm và khu ô th ch y u: vùng ô th trung tâm Phan Thi t - Mũi Né v i trung tâm là thành ph Phan Thi t, là ô th trung tâm phía Nam c a vùng duyên h i Nam Trung B , ô th lo i II và thành ph du l ch c p qu c gia; c m ô th phía B c t nh g m: Phan Rí C a, Liên Hương; vùng ô th phía Nam g m: th xã La Gi và các ô th g n v i khu công nghi p Hàm Ki m, Hàm Cư ng, Kê Gà, Tân H i, Ba ăng và vùng ô th phía Tây Nam g n v i các khu công nghi p Tân Phúc, Tân c, Sơn M ; c m ô th sông La Ngà g m: th tr n Võ Xu và L c Tánh. b) Xây d ng và phát tri n các không gian công nghi p g m các khu công nghi p: Phan Thi t - Hàm Ki m - Hàm Cư ng - Kê Gà, Phan Rí C a - Vĩnh H o - Vĩnh Tân, Tân c - Sơn M , Tân H i - Ba ăng. 2. Phát tri n các không gian nông - lâm - ngư nghi p Phát tri n các vùng s n xu t hàng hóa t p trung các lo i cây tr ng có l i th (cao su, i u, thanh long) và chăn nuôi i gia súc g n v i công nghi p ch bi n, các khu b o t n thiên nhiên và xây d ng nông thôn m i. 3. Phát tri n các không gian du l ch
 12. Phát tri n các không gian du l ch t p trung vùng ven bi n thành ph Phan Thi t, th xã La Gi và các huy n: Tuy Phong, B c Bình, Hàm Tân, Hàm Thu n Nam và trên o Phú Quý, trong ó có m t s khu du l ch cao c p t trình qu c t . 4. Phát tri n kinh t bi n và h i o a) Phát tri n kinh t bi n và h i o phù h p v i phương hư ng chi n lư c kinh t bi n c a c nư c. Xây d ng các trung tâm kinh t bi n Tuy Phong, Phan Thi t - Mũi Né, La Gi, Hàm Tân, Hàm Thu n Nam. b) Xây d ng, phát tri n o Phú Quý tr thành trung tâm khai thác và ch bi n h i s n, trung tâm d ch v ngh cá, giao thông bi n và i m du l ch sinh thái bi n g n v i tăng cư ng kh năng phòng th c a t nư c. 5. Phát tri n kinh t - xã h i khu v c nông thôn và mi n núi Xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i và phát tri n kinh t nông thôn (giao thông, các công trình th y l i v a và nh , i n, nư c s ch, trư ng h c, tr m y t , thông tin - phát thanh - truy n hình) g n v i quy ho ch phân b l i dân cư m i theo hư ng văn minh, hi n i. V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN TR NG I M (Ph l c kèm theo) VI. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Huy ng v n u tư huy ng các ngu n v n u tư th c hi n m c tiêu Quy ho ch, t nh Bình Thu n xu t phương án huy ng v n cho t ng giai o n, s p x p l a ch n các d án ưu tiên nghiên c u u tư, phân kỳ u tư h p lý và có nh ng gi i pháp c th , thi t th c nh m thu hút v n u tư, b o m th c hi n ư c các m c tiêu ra, c th : a) i v i ngu n v n ngân sách: ngoài các ngu n v n u tư cho các d án c a Trung ương trên a bàn, T nh s d ng ngu n v n ngân sách trung ương h tr t p trung xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i thi t y u, trong ó có các công trình th y l i và c p nư c sinh ho t, m r ng m ng lư i giao thông nông thôn, lư i i n. b) Trong khuôn kh c a pháp lu t v t ai, có bi n pháp phù h p huy ng t i a ngu n v n t qu t cho phát tri n ô th , công nghi p - ti u th công nghi p. c) i v i các ngu n v n bên ngoài: tăng cư ng thu hút v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, ng th i tranh th các ngu n v n ODA u tư cho các chương trình, d án tr ng i m, ưu tiên cho phát tri n giáo d c, y t , b o v môi trư ng, h t ng nông thôn, xã nghèo, vùng khó khăn. d) Xây d ng và th c hi n các cơ ch , chính sách ng viên, khuy n khích các thành ph n kinh t u tư v n phát tri n kinh t , nh t là phát tri n s n xu t, kinh doanh trên a bàn nông thôn.
 13. ) Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c và ào t o, y t , văn hóa - thông tin, th d c - th thao, nh m huy ng m i ngu n l c xã h i cho u tư phát tri n các lĩnh v c này. 2. i m i doanh nghi p nhà nư c và phát tri n các thành ph n kinh t Ti p t c Ny m nh i m i, s p x p l i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. T o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác u tư phát tri n. Nghiên c u, ban hành m t s chính sách ưu ãi khuy n khích phát tri n m t s ngành, s n phNm ch l c có l i th . Hoàn thi n chính sách thúc Ny xây d ng cơ s h t ng kinh t , phát tri n công nghi p, t o môi trư ng thu n l i, h p d n nhà u tư. Khuy n khích và h tr , c bi t là h tr b ng vi c b o m hành lang pháp lý, c i cách th t c hành chính và s công b ng cho các doanh nghi p ngoài qu c doanh phát tri n. 3. Ny m nh c i cách hành chính, tăng cư ng năng l c qu n lý nhà nư c a) i m i và hi n i hóa n n hành chính, qu n lý, i u hành và th c thi công v phù h p v i quá trình chuy n i. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, c ng c và ki n toàn cơ c u t ch c và ho t ng c a b máy chính quy n a phương các c p. Nâng cao hi u l c qu n lý và hi u qu i u hành, năng l c c a các cơ quan b o v pháp lu t. Tăng cư ng tuyên truy n giáo d c pháp lu t và tr giúp pháp lý cho ngư i dân b o m an ninh tr t t trên a bàn. T o môi trư ng u tư, môi trư ng kinh doanh thông thoáng, thu n l i nh m thu hút các nhà u tư t bên ngoài và huy ng các ngu n l c trong T nh. Phát tri n d ch v tư v n pháp lý nâng cao năng l c h i nh p c a doanh nghi p. b) Nâng cao năng l c, trình và th c hi n chuNn hóa i ngũ cán b , công ch c. Phát huy tính dân ch và s c m nh toàn dân. i m i và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các t ch c xã h i và c ng ng dân cư. Tăng cư ng giám sát c a c ng ng trong quá trình th c hi n Quy ho ch. 4. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c Nâng cao trình h c v n, trình dân trí và m r ng quy mô ào t o ngh cho ngư i lao ng. Nhanh chóng ào t o cán b qu n lý trong các cơ quan nhà nư c, ào t o i ngũ các chuyên gia tư v n chính sách và chuyên gia kinh t , k sư, công nhân k thu t và các nhà doanh nghi p gi i. Xây d ng các ch , chính sách và các ưu ãi khác thu hút nhân tài. 5. Chính sách khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng a) Khuy n khích m r ng nghiên c u ng d ng, tri n khai và i m i công ngh trong các ngành, lĩnh v c phù h p v i yêu c u c a T nh (t p trung các ngành năng lư ng, khai khoáng, công nghi p ch bi n, công ngh sinh h c, b o v môi trư ng). Tăng u tư cho nghiên c u khoa h c công ngh . i m i chính sách khuy n khích, t o môi trư ng thu n l i cho các ho t ng khoa h c - công ngh . Có chính sách thích áng thu hút nhân l c khoa h c - công ngh n làm vi c t i T nh.
 14. b) Khuy n khích, h tr s d ng công ngh s ch, an toàn i v i môi trư ng. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c, th ch và pháp lu t v b o v môi trư ng, c bi t trong vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án u tư … Ny m nh xã h i hóa các ho t ng b o v môi trư ng. c) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c và trách nhi m b o v môi trư ng. 6. Tăng cư ng h p tác v i các t nh và m r ng th trư ng a) Tăng cư ng h p tác kinh t v i các a phương trong c nư c, c bi t là thành ph H Chí Minh và các t nh mi n Trung, Tây Nguyên; hình thành cơ ch phù h p v i quy nh c a pháp lu t kêu g i các nhà u tư n v i Bình Thu n. b) M r ng th trư ng trong nư c và ngoài nư c. Nâng cao ch t lư ng, i m i m u mã s n phNm, tăng kh năng c nh tranh và phát tri n th trư ng m t cách v ng ch c. Quan tâm hơn n a n vi c t o d ng và qu ng bá thương hi u cho các s n phNm hàng hóa, d ch v có ti m năng phát tri n. 7. Gi i pháp v quy ho ch ưa công tác quy ho ch vào n n n p, tr thành công c c l c c a Nhà nư c trong qu n lý n n kinh t . Tri n khai phân c p công tác l p, thNm nh, phê duy t, th c hi n và giám sát quy ho ch. Th c hi n u tư theo quy ho ch, phù h p v i kh năng cân i v v n và các ngu n l c khác. 8. T ch c th c hi n T ch c công b Quy ho ch ư c phê duy t. Nghiên c u, tri n khai th c hi n Quy ho ch ng b và toàn di n. Xây d ng các k ho ch th c hi n Quy ho ch t k t qu và hi u qu cao. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch ngành, quy ho ch vùng lãnh th và các d án u tư trên a bàn t nh Bình Thu n theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân t nh Bình Thu n căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh: 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã, thành ph ; quy ho ch ô th ; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c, b o m s phát tri n t ng th , ng b . 2. Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a Nhà nư c trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch.
 15. 3. L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c t ng bư c b trí ưu tiên h p lý. 4. Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch này k p th i, phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c nư c trong t ng giai o n Quy ho ch. i u 4. Giao các B , ngành Trung ương liên quan h tr y ban nhân dân t nh Bình Thu n nghiên c u l p các Quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô l n ã ư c quy t nh u tư có t m nh hư ng liên vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh. Nghiên c u, trình c p có thNm quy n phê duy t vi c i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án u tư ư c nêu trong Quy ho ch. H tr T nh tìm và b trí các ngu n v n u tư trong nư c và ngoài nư c th c hi n Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 11 năm 2009. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - T nh y, H ND, UBND t nh Bình Thu n; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN TR NG I M NGHIÊN C U, THU HÚT U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 120/2009/Q -TTg ngày 06 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph )
 16. A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N 1. Chương trình 135 giai o n 2. 2. Chương trình 134. 3. Chương trình v vi c làm. 4. Chương trình v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. 5. Chương trình v dân s - k ho ch hóa gia ình. 6. Chương trình v bi n ông, h i o. 7. Chương trình v gi m nghèo. 8. Chương trình v văn hóa. 9. Chương trình v v sinh an toàn th c phNm. 10. Chương trình v giáo d c và ào t o. 11. Chương trình v phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m. 12. Chương trình v tr ng m i 5 tri u ha r ng. 13. Chương trình kiên c hóa trư ng h c, b nh vi n tuy n huy n, ư ng giao thông n trung tâm xã chưa có ư ng ô tô… B. CÁC D ÁN U TƯ PHÁT TRI N I. CÁC D ÁN DO CÁC B NGÀNH U TƯ TRÊN NA BÀN T NH 1. Công trình th y l i Tà Pao. 2. H th ng tư i Phan Rí - Phan Thi t và h sông Lũy. 3. Nâng c p, m r ng qu c l 55. 4. Xây d ng ư ng cao t c D u Giây - Phan Thi t và Phan Thi t - Nha Trang. 5. Xây d ng tuy n ư ng s t cao t c thành ph H Chí Minh - Nha Trang. 6. Xây d ng sân bay Phan Thi t. 7. Xây d ng nâng c p sân bay Phú Quý. II. CÁC D ÁN DO T NH LÀM CH U TƯ 1. D án u tư t v n trung ương
 17. - H sông Dinh III; - H sông Móng; - H Phan Dũng; - D án kênh ti p nư c Bi n L c - Hàm Tân; - D án c p nư c t sông Lũy lên Khu Lê H ng Phong; - D án c p nư c cho Trung tâm nhi t i n than Vĩnh Tân; - Xây d ng tuy n ư ng ô th ven bi n 706B Phan Thi t - Mũi Né; - D án tuy n ư ng T720 và T766; - Nâng c p c ng Phú Quý giai o n 2; - Xây d ng kè ch ng xâm th c và xói l b bi n t li n và trên o Phú Quý; - Nâng c p và m r ng ư ng quanh o Phú Quý; - C p nư c ph c v sinh ho t và s n xu t trên o Phú Quý; - Hi n i hóa h th ng thông tin liên l c vi n thông trên o Phú Quý; - Xây d ng khu tránh bão cho tàu cá c p vùng t i o Phú Quý. 2. D án u tư t v n trung ương h tr và ngân sách a phương - D án c i t o, nâng c p nhà máy c p nư c s ch t i các ô th vùng bi n; - Nâng c p c ng cá Phan Thi t (có ch cá u m i); - Nâng c p c ng cá La Gi; - Nâng c p c ng cá Phan Rí C a; - Xây d ng các khu tránh bão cho tàu cá: Phan Rí C a, c a Phú H i, La Gi, c a Liên Hương, c a sông Ba ăng, Mũi Né, Chí Công; - p dâng sông Phan; - D án n nh nh canh, nh cư; - Nhà máy x lý ch t th i, rác th i, nư c th i các khu công nghi p, các khu ch bi n th y s n t p trung; - Xây d ng khu b o t n bi n Cù Lao Câu và o Phú Quý;
 18. - Xây d ng tuy n ư ng ven bi n Tuy Phong - La Gi - Hàm Tân; - Thành l p và xây d ng Trư ng i h c Bình Thu n. III. CÁC D ÁN CƠ S H T NG, S N XU T KINH DOANH KÊU G I CÁC THÀNH PH N KINH T U TƯ 1. Lĩnh v c h t ng các khu công nghi p - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Hàm Ki m; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Tân c; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Sơn M ; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Tuy Phong; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Kê Gà; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Hàm Cư ng; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p tàu th y Ba ăng; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Tân H i; - Xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p Tân Phúc. 2. Lĩnh v c h t ng giao thông, c ng bi n - Xây d ng ga ư ng s t Phan Thi t m i; - Xây d ng tuy n ư ng s t Tây Nguyên - Bình Thu n ph c v d án khai thác, ch bi n bôcxit và phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nam T nh; - Xây d ng c ng chuyên dùng Vĩnh Tân (ph c v Trung tâm nhi t i n Vĩnh Tân, Tuy Phong); - Xây d ng c ng t ng h p Kê Gà (ph c v t h p khai thác bôcxit - nhôm Tây Nguyên và v n chuy n hàng hóa); - Nghiên c u xây d ng c ng trung chuy n ph c v nh p khN u than cho các nhà máy nhi t i n trong khu v c. 3. Lĩnh v c công nghi p - Nhà máy x lý rác th i ô th ; - D án khai thác và tinh ch bentônit công su t 5.000 t n/năm;
 19. - Khai thác và ch bi n Zircon-Ilmenit m Gò ình (t i xã Tân Ti n, th xã La Gi) và t i xã Tân Thu n (Hàm Thu n Nam) công su t 20.000 t n/năm; - D án s n xu t Pigment (T2O) công su t 5.000 t n/năm; - Nhà máy may xu t khN u công su t 3 tri u s n phN m/năm; - Nhà máy l c hóa d u Sơn M công su t 3 - 6 tri u t n/năm; - D án xây d ng Nhà máy i n trên o Phú Quý; - D án Trung tâm nhi t i n Vĩnh Tân công su t 4.400 MW; - D án Trung tâm nhi t i n Sơn M công su t 3.000 - 6.000 MW; - Nhà máy i n khí công su t 1200 - 2400 MW; - Các nhà máy phong i n công su t 500 - 3.000 MW; - Nhà máy ch bi n khí hóa l ng (khu công nghi p Sơn M ); - Nhà máy phân m (khu công nghi p Sơn M ); - Nhà máy luy n nhôm và ch t o các s n phN m nhôm; - Nhà máy óng tàu b ng v t li u Composite công su t n 1.000 CV t i Phan Thi t; - D án s n xu t mu i tinh công su t 30.000 t n/năm; - Nhà máy ch bi n h t i u công su t 10.000 t n/năm (t i Hàm Tân); - Nhà máy ch bi n th c ăn gia súc công su t 10.000 t n năm (t i thành ph Phan Thi t); - Nhà máy ép d u th c v t; - Nhà máy ch bi n h i s n óng h p và hàng ông cao c p; - Nhà máy s n xu t bao bì carton; - Nhà máy ván nhân t o; - D án ch bi n m cao su công su t 6.000 t n/năm; - D án nhà máy ch bi n nư c trái cây thanh long. 4. Lĩnh v c nông - lâm nghi p và th y s n - D án phát tri n chăn nuôi bò th t t p trung;
 20. - D án tr ng r ng phòng h ven bi n (38.000 ha); - D án tr ng r ng nguyên li u gi y; - D án vùng s n xu t gi ng th y s n công nghi p Tuy Phong (200 ha); - D án nuôi h i c s n trên bi n; - D án i m i và hi n i hóa i tàu d ch v và ánh b t xa b ; - D án nuôi tr ng ch bi n th y s n nư c ng t. * Ghi chú: V v trí, quy mô, di n tích chi m t, t ng m c u tư và ngu n v n u tư c a các d án nêu trên, s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng các ngu n l c c a t ng giai o n.
Đồng bộ tài khoản