Quyết định 1202/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 1202/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1202/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1202/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1202/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1202/2001/Q -TCHQ NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C S A I, B SUNG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG KHÔNG THU C DANH M C M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy nh t i i u 7 Ngh nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính quy nh th m quy n n nh giá tính thu c a T ng c c H i quan; Căn c Quy t nh s 164/2001/Q -BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính; Căn c i u 3 Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T NNH i u 1: i u ch nh giá t i thi u m t hàng b linh ki n ng b xe máy quy nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan c th như sau: * B linh ki n ng b xe máy do Trung Qu c s n xu t: + Lo i 50cc : 320,00 USD/b + Lo i 70cc, 90cc : 370,00 USD/b + Lo i 100cc, 110cc : 450,00 USD/b + Lo i 125cc tr lên : 650,00 USD/b
  2. i u 2: Giá t i thi u m t hàng b linh ki n xe máy n i a hoá ư c tính trên cơ s giá t i thi u b linh ki n ng b xác nh t i i u 1 Quy t nh này tr i t l n i a hoá ã ư c B Công nghi p ch p nh n. i u 3: Giá t i thi u m t hàng b linh ki n xe máy i u ch nh t i Quy t nh này thay th m t hàng cùng lo i quy nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 177/2001/Q -TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Không h i t các trư ng h p ã áp d ng m c giá tính thu trư c khi Quy t nh có hi u l c thi hành. i u 4: Các Ông C c trư ng C c Ki m tra - Thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê M nh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản