Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  121/1999/Q§­T T g   n g µ y  08 th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò   Ò n l¬ n g  v µ   ti thu n h Ë p   c ñ a T æ n g  c«n g  ty §i Ö n  l ù c Vi Ö t  a m N Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong doanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m     nghiÖp; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng3  ng 28    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   æi  íiqu¶n  ýtiÒn l ng,thu nhËp  ® m  l   ¬     trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u    1. Cho  Ðp  ph Tæng c«ng    Ön  ùcViÖt Nam   îc¸p dông  Ö   ty§i l     ®    h sè  iÒu  ® chØnh    t¨ngthªm  Òn l ng  èi Óu theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ti  ¬ t   thi     ®Þ t i ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íiqu¶n  ýtiÒn ­ c Ch ph v ® m  l  l ¬ng,thu nhËp     trong c¸c doanh     nghiÖp  µ  íctõ ngµy  th¸ng 01  nh n     01    n¨m  1999  ®Õ n   Õt  h n¨m  2000    ã      iÒu  Ön  khic ®ñ c¸c® ki sau: ­S¶n  Êt,kinhdoanh  ã  i   xu     c l∙ ; ­ B¶o  ¶m   ùc hiÖn      ® th   c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íctheo    n  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   ­  çi  M n¨m gi¶m  û  Ö  t l tæn  Êt ®iÖn  th   n¨ng  õ  t 0,2%   0,3%   víiquy  ­  so    ®Þnh; ­ N¨ng  Êt lao ®éng  ×nh  ©n  Ýnh    su     b qu t b»ng  Ön  Ët n¨m  hi v   sau  ph¶icao    h¬n  n¨m  íc. tr §i Ò u  2. C«ng  ©n,    nh viªn chøc s¶n  Êt, kinh  xu   doanh  éc  thu Tæng   c«ng    Ön  ùcViÖtNam   îc¸p dông  ét  è  Õ       ty§i l     ®    m s ch ®é nh sau : 1. Thëng  Ën  µnh  toµn  iÖn    íic¸c møc     v h an  ® :v     15%   µ  v 20%  ¬ng  Êp  l c bËc  c«ng  Öc  µ  îctÝnh  µo  n    Òn l ng    ông  i víi vi v ®   v ®¬ gi¸ti  ¬ ¸p d ®è     c«ng  ©n, nh   viªn chøc  µm      l c¸c c«ng  Öc  ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   Ën  µnh  toµn  vi c li   tr   ®Õ v h an  m¹ng íi iÖn  µ  l  ® v cung  Êp  iÖn. c®   Tæng c«ng    Ön  ùcViÖtNam   ty§i l     ban  µnh  h Quy  Õ   ëng    ¬  ë  íng ch th trªnc s h   dÉn  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éivµ  é  µichÝnh  Ò     X∙ h   B T   v møc  ëng  ô  th c thÓ  ivíi õng cÊp  iÖn  ®è     t  ® ¸p. 2. C«ng  ©n,      nh viªn chøc  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ý,vËn  µnh, söa  ÷a  êng  l  h   ch ® d©y  µ    ¹m  Õn  500    îc ¸p  ông  Õ     ô  Êp  v c¸c tr bi ¸p  KV ®   d ch ®é ph c thu  ót quy  h 
  2. 2 ® Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5  n¨m  ng 23     1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong doanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m     nghiÖp. §i Ò u 3.  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi chÞu  v X∙    tr¸chnhiÖm   íng   h  dÉn    µnh  Õt  nh  µy. thih Quy ®Þ n   §i Ò u 4. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 5.  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty §iÖn  ùcViÖtNam   Þu  l    ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản