Quyết định 121/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định 121/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 121/2003/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U XÁC NNH VAI TRÒ, CH C NĂNG VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC CƠ QUAN TRONG H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N I (2003 - 2005) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình nghiên c u xác nh vai trò, ch c năng và cơ c u t ch c c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U XÁC NNH VAI TRÒ, CH C NĂNG VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC CƠ QUAN TRONG H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 121/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. B I C NH C A CHƯƠNG TRÌNH Th i gian qua Chính ph , Th tư ng Chính ph ã t p trung ch o c i cách hành chính nói chung và c i cách t ch c b máy hành chính t Trung ương n a phương th c hi n Ngh quy t các H i ngh Trung ương 3, Trung ương 8 Khoá VII và Trung ương 3, Trung ương 6 (l n 2), Trung ương 7 Khoá VIII c a ng. Sau m i l n tri n khai các Ngh quy t nói trên, b máy hành chính nhà nư c ã t ng bư c tinh g n, ho t ng có hi u qu hơn, góp ph n quan tr ng vào s i m i và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Tuy nhiên áp ng v i yêu c u m i v qu n lý kinh t - xã h i trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa thì vi c ti p t c Ny m nh c i cách t ch c b máy các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c theo Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX là h t s c c n thi t. Vì v y, trong Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 (Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001), nghiên c u xác nh vai trò, ch c năng và cơ c u t ch c c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c là m t trong b y chương trình hành ng có ý nghĩa quan tr ng. Chương trình nghiên c u xác nh vai trò, ch c năng và cơ c u t ch c c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c t năm 2003 n năm 2010 ư c chia ra làm hai giai o n: giai o n I t năm 2003 n h t năm 2005 và giai o n II t năm 2006 n h t năm 2010 v i nh ng n i dung, nhi m v tr ng tâm c a t ng giai o n. T nay n h t năm 2005 ph i t p trung th c hi n có k t qu nh ng n i dung c p thi t t ra trong giai o n I (2003 - 2005). Trên cơ s k t qu và kinh nghi m c a giai o n này, ti p t c xây d ng và th c hi n n i dung chương trình cho giai o n ti p theo. 1. Nh ng k t qu cơ b n v c i cách t ch c b máy: a) ã t ng bư c có s thay i quan tr ng v ch c năng, nhi m v c a Chính ph , các b , ngành và cơ quan hành chính a phương các c p phù h p v i cơ ch m i trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Ch c năng, nhi m v c a h th ng t ch c hành chính ã t ng bư c ư c i m i, i u ch nh, b sung theo yêu c u qu n lý hành chính nhà nư c trong n n kinh t th trư ng. K t qu rõ nét nh t là b máy hành chính nhà nư c các c p ã chuy n d n sang th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c. C v m t nh n th c l n ho t ng th c ti n ã làm rõ hơn ch c năng qu n lý vĩ mô c a Chính ph và các b , ngành i v i quá trình phát tri n kinh t - xã h i. Chính ph , các b ã t p trung nhi u hơn vào công tác xây d ng chính sách, pháp lu t. Chính ph ã ch o các b , ngành xây d ng và th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n t ng th kinh t - xã h i c a c nư c và c a t ng ngành, t ng vùng lãnh th ; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành và t ch c th c hi n i v i toàn xã h i. Cơ quan hành chính a phương cũng chuy n d n sang th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c, t p trung vào công tác xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn, t ch c th c hi n c i cách hành chính, th c hi n Quy ch dân ch , s p x p l i các cơ quan chuyên môn, s p x p l i các doanh nghi p nhà nư c và tăng cư ng s ch o, i u hành và thanh tra, ki m tra vi c t ch c th c hi n theo vai trò, ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c a phương.
 3. Phân bi t và tách ho t ng qu n lý nhà nư c c a các cơ quan hành chính ra kh i ho t ng qu n lý s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p làm úng vai trò, ch c năng c a cơ quan công quy n, gi m b t s can thi p không úng ch c năng, thNm quy n vào quá trình s n xu t, kinh doanh. i u này ư c th hi n khá rõ thông qua t ch c ho t ng c a các T ng công ty 90, 91 và c bi t là vi c ban hành Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Chính ph , Th tư ng Chính ph ã có s phân c p cho các b , ngành và chính quy n a phương trong các lĩnh v c u tư trong và ngoài nư c, qu n lý t ai, thNm nh và quy t nh thành l p các doanh nghi p nhà nư c, trong vi c thành l p các h i, t ch c phi Chính ph v.v... b) ã ti n hành s p x p, i u ch nh cơ c u t ch c c a Chính ph (b , cơ quan ngang b ) và cơ quan thu c Chính ph theo Lu t T ch c Chính ph năm 2001; t ng bư c s p x p cơ c u cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân làm cho tinh gi n hơn trư c và ho t ng có ch t lư ng, hi u l c, hi u qu t t hơn. C th là: - ã có s i u ch nh áng k v mô hình t ch c Chính ph , cơ c u bên trong các b , ngành là chuy n t mô hình t ch c các cơ quan qu n lý nhà nư c theo ơn ngành và ch y u i v i thành ph n kinh t nhà nư c sang mô hình t ch c b qu n lý nhà nư c a ngành, a lĩnh v c trong ph m vi c nư c, bao quát các thành ph n kinh t . - ã xác nh ư c m t s lĩnh v c trung ương c n qu n lý t p trung, th ng nh t theo ngành d c và phân c p, chuy n giao m t s nhi m v và t ch c v a phương qu n lý. - S b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ã tinh gi n, ho t ng có hi u l c, hi u qu hơn. c) Phương th c ho t ng, s ch o, i u hành c a Chính ph và cơ quan hành chính các c p ã có nh ng i u ch nh theo hư ng th c hi n phù h p v i vai trò, ch c năng qu n lý nhà nư c trong cơ ch th trư ng, tham gia h i nh p qu c t và khu v c. Chính ph ã có s i m i và t p trung ch o, i u hành vĩ mô i v i toàn xã h i thông qua vi c xây d ng và ban hành th ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và ki m tra th c hi n; h n ch d n s can thi p vào v vi c c th thu c thNm quy n và trách nhi m c a các b , ngành và chính quy n a phương. 2. Nh ng y u kém t n t i: a) H th ng th ch quy nh v ch c năng và n i dung ho t ng c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c ch m i m i, còn ch ng chéo, trùng l p, nhi u v n chưa phù h p v i s chuy n i cơ ch qu n lý kinh t , xã h i và n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. b) Vi c phân c p thNm quy n và trách nhi m qu n lý nhà nư c gi a Chính ph v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương còn ch m và hi u qu th p, thi u rõ ràng và chưa h p lý.
 4. c) T ch c b máy hành chính v n nhi u u m i, nhi u t ng n c, thi u tính th ng nh t c n thi t c a h th ng hành chính và chưa h p lý theo c chi u d c và chi u ngang; ho t ng kém hi u l c, hi u qu ; s ch o i u hành còn nhi u b t c p, chưa theo k p v i yêu c u m i v phát tri n kinh t - xã h i. 3. Nguyên nhân các y u kém: a) Chưa có cơ s lý lu n khoa h c v t ch c b máy hành chính nhà nư c khi chuy n sang n n kinh t th trư ng trong i u ki n duy nh t m t ng c m quy n; thi u t ng k t rút kinh nghi m m t cách y nghiêm túc có nh ng k t lu n xác áng v thay i t ch c b máy làm cơ s ki n toàn ư c m t h th ng t ch c b máy hành chính nhà nư c m t cách căn b n có bư c i thích h p phù h p v i hoàn c nh th c t trong t ng giai o n. b) Lãnh o, ch o v công tác t ch c b máy còn phân tán c c b th m chí có lúc, có nơi lĩnh v c b chia c t, tùy ti n, khi th c hi n còn thi u kiên quy t, thi u tr ng tâm và còn ng i khó khăn, ph c t p. c) Do thi u ng b v t ch c b máy, cơ ch v n hành và nh ng quy nh c n thi t v tiêu chí, quy trình thành l p t ch c m i, s p x p, i u ch nh, gi i th các t ch c cũ; cũng như các quy nh v ch trách nhi m c a t ch c và cá nhân ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c không còn phù h p i v i yêu c u i m i t ch c b máy hi n nay. II. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu M c tiêu c a chương trình nh m ti p t c hoàn thi n t ch c b máy hành chính nhà nư c theo tinh th n Lu t T ch c Chính ph năm 2001, Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o các văn b n quy ph m pháp lu t, án cơ c u Chính ph nhi m kỳ khoá XII theo hư ng: Chính ph , các b , cơ quan ngang b t p trung th c hi n ch c năng xây d ng, ban hành th ch , k ho ch, chính sách, qu n lý vĩ mô i v i s phát tri n kinh t - xã h i; ch o, ki m tra th c hi n; phân nh rõ thNm quy n và trách nhi m c a các c p chính quy n; tinh g n b máy, áp ng yêu c u qu n lý n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 2. Yêu c u: a) Xác nh ư c úng và rõ ch c năng, nhi m v , thNm quy n, trách nhi m c a Chính ph , các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. b) Ti p t c i m i cơ c u t ch c c a Chính ph , b máy hành chính c a chính quy n a phương theo tinh th n c i cách hành chính phù h p v i cơ ch kinh t m i; b o m m t n n hành chính trong s ch, hi n i và ho t ng có hi u l c, hi u qu , áp ng yêu c u th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c.
 5. B máy c a các cơ quan hành chính ư c i u ch nh v cơ c u trên cơ s phân bi t rõ ch c năng, phương th c ho t ng c a các b ph n tham mưu, th c thi chính sách, cung c p d ch v công. c) n năm 2005, v cơ b n xác nh ư c rõ phân c p qu n lý hành chính nhà nư c gi a trung ương và a phương, gi a các c p chính quy n a phương theo hư ng lĩnh v c gì mà a phương có th th c hi n t t và ã có khung pháp lý i u ch nh, ki m soát thì ti n hành phân c p. Vi c phân c p thNm quy n ph i rành m ch, g n v i trách nhi m, i u ki n th c hi n và tăng cư ng ki m tra. d) nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy hành chính chính quy n a phương ô th , nông thôn và chính quy n cơ s . Cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân các c p ư c t ch c tinh g n theo nguyên t c qu n lý a ngành, a lĩnh v c phù h p v i Lu t T ch c Chính ph năm 2001 và Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân. III. N I DUNG CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH th c hi n ư c chương trình này, c n thi t ph i xây d ng và ch o th c hi n các án sau: án 1: Phân c p qu n lý hành chính nhà nư c gi a trung ương và a phương 1. M c tiêu c a án: Phân c p qu n lý hành chính nhà nư c gi a trung ương và a phương nh m quy nh rõ ràng, c th nhi m v , thNm quy n, trách nhi m c a m i c p trong h th ng hành chính nhà nư c; phát huy tính năng ng, sáng t o, quy n t ch , t ch u trách nhi m c a m i c p chính quy n a phương trong gi i quy t công vi c cho dân nhanh chóng, thu n l i góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c và phát tri n kinh t - xã h i c a t ng a phương và c a c nư c. 2. Yêu c u th c hi n án: a) Quán tri t quan i m quy n l c nhà nư c là th ng nh t, có phân công, phân c p rành m ch, b o m qu n lý th ng nh t c a Chính ph v th ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, ki m tra, thanh tra; ng th i phát huy ư c quy n t ch , t ch u trách nhi m c a m i c p chính quy n trong vi c th c hi n m c tiêu phát tri n và qu n lý kinh t - xã h i trên a bàn. b) m b o hi u qu trong vi c gi i quy t công vi c và ph c v dân; vi c nào, c p nào th c hi n có hi u qu hơn thì giao cho c p ó; phân c p ph i rõ vi c, rõ a ch , rõ trách nhi m g n v i ch c năng, nhi m v c a m i c p. c) Phù h p v i trình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n, v i c thù c a t ng ngành, lĩnh v c, v i c i m c a t ng lo i hình ơn v hành chính ô th , nông thôn và ng b , ăn kh p gi a các ngành, lĩnh v c có liên quan. d) m b o tương ng gi a nhi m v , thNm quy n, trách nhi m, ngu n l c tài chính, nhân s th c hi n các công vi c ư c phân c p.
 6. ) Tăng cư ng trách nhi m c a H i ng nhân dân trong quy t nh các nhi m v ư c phân c p; th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v cơ s và g n v i i m i cơ ch , chính sách. 3. N i dung th c hi n án: a) Kh o sát, ánh giá th c tr ng công tác phân c p trung ương và a phương; phân c p qu n lý gi a các c p chính quy n a phương. b) Phân tích các nguyên nhân và tr ng i c a phân c p qu n lý gi a trung ương và a phương, làm rõ nh ng nguyên nhân khách quan, ch quan v nh n th c, quan i m, th ch , t ch c ch o th c hi n. c) xu t n i dung phân c p: - Xác nh rõ m t s ngành, lĩnh v c c n qu n lý t p trung th ng nh t c a trung ương ư c t ch c qu n lý theo ngành d c (làm rõ i u ki n và tiêu chí). - Xác nh ư c m c phân c p cho chính quy n a phương theo các nhóm ngành, lĩnh v c. Các lĩnh v c phân c p m nh cho a phương, các lĩnh v c phân c p v i m c h n ch theo hư ng: + Xác nh nh ng lo i vi c trung ương và c p t nh, huy n không làm mà ch có c p xã làm. + Xác nh nh ng lo i vi c mà trung ương và c p t nh không làm mà ch có c p huy n làm. + Xác nh nh ng lo i vi c mà trung ương không làm mà ch có c p t nh làm. + Xác nh nh ng lo i vi c mà c trung ương, c p t nh, huy n, xã cùng làm. Các n i dung c n ư c phân c p ư c chia thành 2 c p: trung ương v i c p t nh, c p t nh v i c p huy n, c p xã và t p trung vào nh ng lĩnh v c sau: + Kinh t - k thu t (tài chính - ngân sách; k ho ch u tư; t ai, xây d ng; các chuyên ngành kinh t - k thu t). + Văn hóa xã h i (văn hóa, thông tin, th thao; giáo d c - ào t o; chăm sóc s c kh e nhân dân; lao ng - xã h i). + T ch c cán b (t ch c cơ quan hành chính, t ch c s nghi p, d ch v công; biên ch ; qu n lý cán b , công ch c, viên ch c). 4. Phân công th c hi n: Cơ quan ch trì: - B N i v , Văn phòng Chính ph : có trách nhi m t ch c ch o th c hi n án này và tr c ti p tri n khai các vi c quy nh t i các i m a, b kho n 5 án 1.
 7. - T ng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , xây d ng án, phân c p qu n lý v ngành, lĩnh v c do mình ph trách theo quy nh t i i m c kho n 5 án 1. Cơ quan ph i h p: các cơ quan liên quan và m t s chính quy n a phương. 5. S n ph m c a án: a) án v phân c p trung ương và a phương. Th i gian hoàn thành: quý III năm 2003. b) D th o Ngh quy t c a Chính ph v phân c p trung ương và a phương iv i ngành, lĩnh v c. Th i gian hoàn thành: quý III năm 2003. c) D th o Ngh nh c a Chính ph v phân c p qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c (t ng b , ngành trình Chính ph phân c p qu n lý nhà nư c c a ngành, lĩnh v c mình ph trách theo ti n quy nh trong Ngh quy t c a Chính ph v phân c p trung ương và a phương), m b o n năm 2005 cơ b n hoàn thành vi c phân c p. Th i gian hoàn thành: t năm 2003 - 2005. án 2: Nghiên c u, hoàn thi n cơ c u t ch c chính ph ; ti p t c s p x p l i các cơ quan thu c chính ph giai o n 2006 - 2010 1. M c tiêu c a án Xây d ng cơ s khoa h c, th c ti n và các gi i pháp hoàn thi n ch c năng và cơ c u Chính ph nhi m kỳ khóa XII; ti p t c s p x p các cơ quan thu c Chính ph giai o n 2006 - 2010. 2. Yêu c u th c hi n án: a) Xây d ng cơ c u t ch c c a Chính ph g n, nh , h p lý theo nguyên t c B qu n lý a ngành, a lĩnh v c, th c hi n ch c năng ch y u là qu n lý vĩ mô toàn xã h i b ng pháp lu t, chính sách, hư ng d n và ki m tra th c hi n. b) Gi m m nh các cơ quan thu c Chính ph và t ch c tr c thu c Th tư ng Chính ph . Ch duy trì m t s ít cơ quan thu c Chính ph có tính ch t chuyên môn, nghi p v ph c v cho công vi c qu n lý vĩ mô c a Chính ph . 3. N i dung th c hi n án: a) Kh o sát, th ng kê các nhi m v Chính ph ang làm và phân tích ánh giá. b) Xác nh n i dung và ph m vi qu n lý nhà nư c c a Chính ph trong cơ ch th trư ng.
 8. c) nh rõ vai trò, ch c năng c a Chính ph theo các c p sau: - Nh ng vi c nh t thi t Chính ph ph i làm và ch có Chính ph làm. - Nh ng vi c có c Chính ph và nhân dân, các t ch c chính tr xã h i, t ch c phi Chính ph cùng làm. - Nh ng vi c Chính ph có th không tham gia làm. - Nh ng vi c ch cho nhân dân và các t ch c phi Chính ph làm. - Phân tích vi c phân công c a Chính ph i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph v n i dung, ph m vi i tư ng qu n lý nhà nư c. d) Xây d ng án cơ c u t ch c Chính ph nhi m kỳ Qu c h i Khoá XII. 4. Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v , Văn phòng Chính ph . - Cơ quan ph i h p: các b , ngành có liên quan. 5. S n ph m c a án: a) Báo cáo i u tra, phân tích v ch c năng, nhi m v cơ c u t ch c c a Chính ph và c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph sau khi có Lu t T ch c Chính ph năm 2001. Th i gian hoàn thành: năm 2005. b) T ng k t v cơ c u t ch c Chính ph nhi m kỳ Qu c h i Khoá XI. Th i gian hoàn thành: năm 2005. c) Các gi i pháp ti p t c s p x p cơ quan thu c Chính ph giai o n 2006 - 2010. Th i gian hoàn thành: năm 2005. d) án cơ c u t ch c Chính ph nhi m kỳ Qu c h i Khoá XII. Th i gian hoàn thành: năm 2005. án 3: Nghiên c u cơ c u t ch c bên trong c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c chính ph 1. M c tiêu c a án: Xây d ng cơ s khoa h c, th c ti n v s p x p cơ c u t ch c bên trong c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ti p t c i u ch nh cơ c u t ch c b máy bên trong c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph giai o n
 9. 2003 - 2005 và làm ti n hoàn ch nh cơ c u bên trong các b , cơ quan ngang b giai o n 2006 - 2010. 2. Yêu c u th c hi n án: a) Tách t ch c hành chính v i t ch c s nghi p công. b) nh rõ tính ch t và các lo i hình t ch c tr c thu c tham mưu và th c thi pháp lu t. c) Cơ c u b máy tinh g n, h p lý, tương x ng v i ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a m i cơ quan. 3. N i dung th c hi n án: a) Xây d ng các nguyên t c, tiêu chí, i u ki n s p x p các t ch c làm nhi m v tham mưu, th c thi pháp lu t. b) Xây d ng nguyên t c, tiêu chí phân lo i t ch c hành chính và s nghi p, d ch v công. c) Xây d ng nguyên t c, tiêu chí s p x p các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh và các vi n nghiên c u khoa h c, b nh vi n thu c b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph . 4. Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v , Văn phòng Chính ph . - Cơ quan ph i h p: các b , ngành có liên quan. 5. S n ph m c a án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng t ch c, ho t ng c a các u m i t ch c thu c b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph . Th i gian hoàn thành: quý I năm 2004. b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v nguyên t c, tiêu chí s p x p các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh và các vi n nghiên c u khoa h c thu c b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph . Th i gian hoàn thành: quý I năm 2004. c) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v nguyên t c, tiêu chí, i u ki n s p x p các t ch c làm nhi m v tham mưu, th c thi pháp lu t. Th i gian hoàn thành: quý I năm 2004.
 10. d) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v phân lo i t ch c hành chính và s nghi p d ch v công. Th i gian hoàn thành: quý I năm 2004. án 4: Xác nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân các c p 1. M c tiêu c a án: a) Xây d ng cơ s th c ti n và cung c p lu n c khoa h c ph c v cho vi c s a i Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân. b) Xây d ng ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và c p xã theo tinh th n Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân. 2. N i dung th c hi n án: a) Kh o sát ánh giá th c tr ng ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân các c p. b) Xác nh ư c c i m, tính ch t qu n lý kinh t - xã h i i v i chính quy n ô th và nông thôn. c) Xác nh l i nhi m v , thNm quy n c a chính quy n ô th và nông thôn; nhi m v , thNm quy n c a chính quy n cơ s ; phân nh rõ nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và c p xã. 3. Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v , Văn phòng Chính ph . - Cơ quan ph i h p: y ban Pháp lu t c a Qu c h i, các cơ quan liên quan và m t s a phương. 4. S n ph m c a án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p (trư c quý I năm 2004). b) án v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân các c p. Th i gian hoàn thành: quý I năm 2004. c) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh. Th i gian hoàn thành: quý II năm 2004.
 11. d) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p huy n. Th i gian hoàn thành: quý II năm 2004. ) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p xã. Th i gian hoàn thành: quý II năm 2004. án 5: S p x p, t ch c l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n 1. M c tiêu c a án: Hoàn thi n t ch c cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n theo quy nh c a Lu t T ch c Chính ph năm 2001 và Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân. 2. Yêu c u c a án: a) T ch c cơ quan chuyên môn theo a ngành, a lĩnh v c. b) Quy nh các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân mà các a phương c n thành l p và hư ng d n t ch c m t s cơ quan chuyên môn H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phù h p v i c i m riêng c a t ng a phương. c) Xác nh ch c năng c a t ng cơ quan chuyên môn ư c rõ ràng, phân công rành m ch theo tinh th n c i cách hành chính. 3. N i dung th c hi n án: a) Kh o sát ánh giá th c tr ng hi n nay và kinh nghi m th c hi n v t ch c cơ quan chuyên môn. b) Xây d ng mô hình t ch c cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, huy n; quy nh ch c năng c a các cơ quan chuyên môn. 4. Phân công th c hi n: ư- Cơ quan ch trì: B N i v , Văn phòng Chính ph . - Cơ quan ph i h p: các b có liên quan và m t s a phương. 5. S n ph m c a án: a) Báo cáo k t qu kh o sát th c tr ng t ch c và ho t ng c a các cơ quan chuyên môn và ki n ngh hoàn thi n. Th i gian hoàn thành: quý II năm 2004.
 12. b) D th o Ngh nh c a Chính ph v t ch c cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n. Th i gian hoàn thành: quý II năm 2004. IV. T CH C TH C HI N 1. Phân công th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v , Văn phòng Chính ph . - Cơ quan ph i h p: các b , ngành và m t s a phương. 2. Ti n th c hi n: Th i gian c a chương trình ã xác nh trong t ng án. n cu i năm 2005 t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n chương trình và ti p t c xây d ng chương trình hành ng cho giai o n II (2006 - 2010). 3. Ngu n l c th c hi n chương trình: - V nhân l c: s d ng i ngũ cán b , công ch c hi n ang công tác trong lĩnh v c qu n lý v t ch c cán b c a B N i v , Văn phòng Chính ph và các b , ngành, a phương có liên quan; k t h p tranh th s h tr c a các chuyên gia tư v n trong nư c và nư c ngoài khi tri n khai th c hi n các án c a chương trình. - V kinh phí b o m th c hi n chương trình: Căn c vào chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư có trách nhi m b trí kinh phí ngân sách b o m th c hi n chương trình theo k ho ch hàng năm c a B N i v . 4. Ban Ch nhi m chương trình: L p Ban Ch nhi m chương trình g m: - ng chí Th trư ng B N i v làm Ch nhi m chương trình. - Các Phó Ch nhi m chương trình: m t ng chí Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph và m t ng chí Th trư ng B Tài chính. - T thư ký g m 2 cán b c p V c a V T ch c - Biên ch (B N i v ), V C i cách hành chính (Văn phòng Chính ph ) và m t s cán b , chuyên viên c a V T ch c - Biên ch , V Chính quy n a phương, Vi n Nghiên c u khoa h c t ch c nhà nư c, V C i cách hành chính (B N i v ), V C i cách hành chính, V Pháp ch (Văn phòng Chính ph ), V Pháp lu t hình s , hành chính (B Tư pháp). Quy ch ho t ng và t ch c c th c a Ban Ch nhi m chương trình do B N i v ban hành sau khi th ng nh t ý ki n v i Văn phòng Chính ph và B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản