Quyết định 122/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định 122/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 122/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 122/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TH A THIÊN HU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 122/2009/Q -UBND Hu , ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ HO T NG GI T M , CH BI N, B O QU N, V N CHUY N, MUA BÁN GIA SÚC, GIA C M VÀ S N PH M GIA SÚC, GIA C M TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m c a y ban Thư ng v Qu c h i ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Pháp l nh Thú y c a y ban thư ng v Qu c h i ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Quy t nh s 43/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch hành ng Qu c gia b o m v sinh an toàn th c ph m n năm 2010; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v hàng hóa, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n; Theo ngh c a Giám c S Công Thương t i T trình s 938/TTr-SCT ngày 04 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý ho t ng gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh, Giám c các S : Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giao thông V n t i; Giám c Công an T nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph Hu ; Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thúy Hòa QUY NNH V QU N LÝ HO T NG GI T M , CH BI N, B O QU N, V N CHUY N, MUA BÁN GIA SÚC, GIA C M VÀ S N PH M GIA SÚC, GIA C M TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 122 /2009/Q -UBND ngày 15 tháng 01 năm 2009 c a UBND t nh Th a Thiên Hu ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng T ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t ho t ng gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . i u 2. Nguyên t c chung T ch c, cá nhân ho t ng gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ph i b o m các nguyên t c sau: 1. Có ăng ký kinh doanh, gi y phép ho c ch ng ch hành ngh ư c cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t. 2. a i m kinh doanh ph i úng theo tiêu chuNn c a Quy nh này và có Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a S Y t , Gi y ch ng nh n t tiêu chuNn v sinh thú y c a Chi c c Thú y. 3. Phương ti n v n chuy n ph i úng quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i tr c ti p tham gia ho t ng gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m ph i có i u ki n s c kh e, không m c b nh truy n nhi m, b nh da li u; ph i có gi y ch ng nh n s c kh e và gi y ch ng nh n v ki n th c v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t .
  3. 5. T ch c, cá nhân ho t ng gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m u ph i ch p hành nghiêm ch nh Quy nh này và các quy nh v an ninh, tr t t an toàn xã h i, qu n lý ô th ng th i ch u s qu n lý ki m tra, ki m soát ho c x lý (n u có vi ph m) c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 3. Quy nh v ho t ng gi t m , sơ ch gia súc, gia c m và s n ph m gia súc, gia c m 1. a i m cơ s gi t m , sơ ch gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m ph i theo quy ho ch c a UBND các c p, m b o tiêu chuNn v sinh thú y, v sinh môi trư ng; m b o xa nơi t p trung dân cư, ư ng giao thông chính, các công trình công c ng, các ngu n gây ô nhi m; không b úng ng p, có tư ng bao quanh cao t i thi u 2 mét; có c ng riêng bi t xu t nh p gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m; ư ng i trong cơ s ph i làm b ng xi măng ho c bê tông. 2. Cơ s gi t m , sơ ch ph i có di n tích, k t c u và trang thi t b phù h p v i quy mô gi t m , sơ ch và m b o phân chia thành các khu riêng bi t, bao g m: a) Khu nh t gia súc, gia c m s ng ch gi t m ; b) Khu cách ly gia súc, gia c m m, không tiêu chuNn v sinh thú y; c) Khu gi t m gia súc, gia c m; d) Khu b o qu n s n phNm sau khi gi t m ; ) Khu x lý s n phNm không tiêu chuNn v sinh thú y; e) Nhà i u hành và kho tàng; g) Có khu v c v sinh, t m r a và thay qu n áo cho ngư i gi t m ; h) Nhà xư ng ph i ch ng ư c b i và s xâm nh p c a các loài ng v t gây h i; thu n ti n cho vi c v sinh, kh trùng tiêu c; ư c b trí riêng khu ch a s n phNm dùng làm th c phNm, khu ch a s n phNm không dùng làm th c phNm, phương ti n v n chuy n, d ng c gi t m , sơ ch , ngư i làm vi c trong các khu này tránh s ô nhi m và lây nhi m chéo. N n nhà ư c làm b ng v t li u phù h p không th m ng nư c và d làm v sinh, kh trùng tiêu c. Có h th ng x lý nư c th i, ch t th i theo quy nh c a cơ quan thú y, cơ quan qu n lý môi trư ng; i) Trang thi t b , d ng c dùng trong gi t m , sơ ch gia súc, gia c m ph i ư c làm b ng v t li u không g , không làm nh hư ng n ch t lư ng s n phNm, d v sinh, kh trùng tiêu c;
  4. k) m b o nư c s ch, ánh sáng ph c v gi t m theo quy nh. Nư c s d ng trong gi t m , sơ ch gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m ph i m b o tiêu chuNn v sinh thú y; l) Có h th ng x lý phân, nư c ti u và ch t th i c a gia súc, gia c m m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng. 3. Vi c gi t m , sơ ch gia súc, gia c m kinh doanh ph i ư c th c hi n t i các cơ s t tiêu chuNn v sinh thú y; ư c cơ quan thú y có thNm quy n thNm nh, c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn v sinh thú y và th c hi n ki m soát trư c, trong và sau gi t m , sơ ch . 4. Gia súc, gia c m khi ưa vào gi t m , sơ ch ph i tiêu chuNn v sinh thú y; ư c cơ quan thú y có thNm quy n nơi xu t phát ki m d ch và c p Gi y ch ng nh n ki m d ch theo quy nh. 5. Gia súc, gia c m khi ưa vào gi t m , sơ ch không thu c các trư ng h p c m gi t m theo quy nh c a pháp lu t v thú y. i u 4. Quy nh v ho t ng v n chuy n gia súc, gia c m và s n ph m gia súc, gia c m 1. Gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m v n chuy n ra kh i huy n, t nh ph i ư c cơ quan thú y có thNm quy n ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch theo quy nh. Gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m khi nh p vào a bàn huy n, t nh ph i ăng ký khai báo v i cơ quan thú y huy n, t nh và có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y nơi xu t phát. 2. C m v n chuy n gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m ra kh i các vùng, a phương ang có d ch b nh. 3. S n phNm gia súc, gia c m ph i ư c óng d u ki m soát gi t m ho c dán tem ki m tra v sinh thú y theo quy nh. S n phNm gia súc, gia c m khi v n chuy n ph i ư c ch a ng trong các lo i v t d ng kín b o qu n s n phNm không b ô nhi m t môi trư ng và không nh hư ng n môi trư ng. M t trong c a v t d ng ch a ng s n phNm gia súc, gia c m ph i ư c làm b ng v t li u không g , nh n, ch ng th m, ch ng ăn mòn, không c, không mùi, không nh hư ng x u n ch t lư ng s n phNm và d v sinh, tiêu c kh trùng. S n phNm gia súc, gia c m ông l nh ph i m b o nhi t b o qu n theo quy nh. 4. Phương ti n v n chuy n ph i úng quy nh, m b o các i u ki n v v sinh thú y, v sinh môi trư ng. i u 5. Quy nh v ho t ng ch bi n, mua bán các s n ph m gia súc, gia c m 1. Các cơ s ch bi n s n phNm gia súc, gia c m ph i s d ng thi t b , d ng c , ch a ng, bao gói m b o không gây ô nhi m th c phNm, s d ng ngu n nư c s ch theo quy nh; nguyên li u s d ng trong ch bi n m b o ch t lư ng; s d ng ch t tNy r a, di t khuNn, tiêu c không gây nh hư ng n s c kh e con ngư i và môi trư ng sinh thái.
  5. 2. Nghiêm c m s d ng các hóa ch t, ph gia không n m trong danh m c cho phép c aB Yt b o qu n, ch bi n các s n phNm gia súc, gia c m. 3. Các s n phNm gia súc, gia c m bán ra trên th trư ng ph i ư c l y t các cơ s gi t m có i u ki n theo i u 3 c a Quy nh này ho c ư c l y t các cơ s gi t m có i u ki n ư c c p có thNm quy n cho phép ho t ng, ư c cơ quan thú y ki m tra óng d u ki m soát gi t m ho c dán tem ki m tra v sinh thú y theo quy nh. C m bán các s n phNm gia súc, gia c m không qua ki m d ch, ki m soát gi t m , b nhi m b nh, ôi thiu, có c t , có ký sinh trùng ho c vi sinh v t gây b nh cho ngư i. 4. Các c a hàng, qu y hàng bán s n phNm gia súc, gia c m ư c b trí khu v c riêng bán th c phNm tươi s ng t i các ch , siêu th , trung tâm thương m i, c a hàng trên các tuy n ư ng ho c t ng 1 các khu chung cư cao t ng; c m mua bán s n phNm gia súc gia c m trên v a hè, lòng ư ng, ngõ xóm và các khu v c công c ng. 5. C a hàng bán s n phNm gia súc, gia c m ph i có di n tích t i thi u 6m2, có h th ng c p nư c s ch và thoát nư c th i kín. M t bàn bày bán hàng b c b ng h p kim không g ho c v t li u khác nhưng không gây nh hư ng n ch t lư ng th t, không có k n t, d v sinh, cao so v i n n nhà t i thi u 0,8m. Các d ng c bán hàng (dao th t…) m b o v sinh, có cân ư c ki m nh chuNn, có t b o ôn ng hàng m b o v sinh an toàn th c phNm. Qu y hàng bán s n phNm gia súc, gia c m t i ch có th có di n tích nh hơn nhưng không ư c dư i 3m2/qu y, có bi n pháp b o qu n s n phNm ng v t không b nhi m bNn, bi n ch t. 6. S n phNm gia súc, gia c m bày bán ph i m b o tiêu chuNn v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm. Hàng hóa khi giao cho khách ph i ng trong bao bì kín m b o v sinh an toàn th c phNm. Th c hi n nghiêm túc niêm y t giá và bán úng giá niêm y t. 7. Các cơ s ch bi n, c a hàng, qu y hàng u ph i treo bi n hi u v i hình th c và n i dung theo quy nh. 8. Ngư i tr c ti p bán hàng ho c ch bi n trong khi làm vi c ph i s d ng trang ph c theo quy nh. i u 6. Ti n trình th c hi n qu n lý ho t ng gi t m gia súc, gia c m UBND các huy n và thành ph Hu l p k ho ch qu n lý ho t ng gi t m gia súc, gia c m trên a bàn m b o các i u ki n t i Quy nh này và l trình ch m d t ho t ng gi t m gia súc, gia c m th công, chuy n các cơ s gi t m gia súc, gia c m th công sang gi t m gia súc, gia c m t p trung theo dây chuy n công nghi p, báo cáo UBND T nh trư c 30/6/2009. Chương III T CH C TH C HI N i u 7. Trách nhi m c a các S , Ban Ngành
  6. 1. S Công Thương: a) Ch trì tri n khai th c hi n Quy nh này; t ng h p tình hình k t qu th c hi n nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND T nh. b) Nghiên c u, xu t các chính sách, gi i pháp trong công tác qu n lý các ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n và mua bán gia súc, gia c m. c) T ch c ki m tra ho c ph i h p ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. d) Hư ng d n chi ti t các i u ki n c a các c a hàng, qu y hàng mua bán; các tiêu chuNn t ch c khu v c bán hàng th c phNm tươi s ng t i các ch , trung tâm thương m i, c a hàng trên các tuy n ư ng. 2. S Y t : a) Ch trì, ph i h p v i các S , Ban ngành, UBND các huy n và thành ph Hu t ch c thanh tra, ki m tra v sinh an toàn th c phNm t t c các khâu gi t m , v n chuy n, ch bi n và mua bán gia súc, gia c m. b) Ch o các cơ s y t t nh, huy n, thành ph Hu và Trung tâm Y t d phòng t ch c khám s c kh e nh kỳ và các l p t p hu n ki n th c v sinh an toàn th c phNm cho các i tư ng tr c ti p gi t m , ch bi n, kinh doanh gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m. c) T ch c ki m tra, c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s gi t m , ch bi n, mua bán gia súc gia c m i u ki n. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan ki m tra x lý các vi ph m v v sinh thú y; b trí cán b ki m soát t i các cơ s gi t m , ch bi n, b o qu n, mua bán, v n chuy n gia súc, gia c m và s n phNm gia súc gia c m, các ch t ki m d ch ng v t. b) Ch o Chi c c Thú y t ch c ki m tra, c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn v sinh thú y, gi y ch ng nh n ki m d ch, óng d u ki m soát gi t m , dán tem ki m tra v sinh thú y theo quy nh. c) Hư ng d n chi ti t i u ki n ho t ng c a các cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m. d) Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh b n ki m soát ch t ch quá trình lưu thông, v n chuy n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m. 4. S Giao thông V n t i: a) Ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Công an t nh và các ngành liên quan quy nh các lo i xe dùng chuyên ch gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m trình UBND t nh ban hành và hư ng d n th c hi n.
  7. b) Ph i h p v i Công an t nh ki m tra các phương ti n v n chuy n gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m. 5. Công an t nh: a) Ch trì ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra các phương ti n v n chuy n gia súc, gia c m trong vi c ch p hành Lu t Giao thông ư ng b và Quy nh này. b) Ph i h p v i các S : Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương ki m tra vi c ch p hành các i u ki n v sinh an toàn th c phNm, v sinh thú y; ki m soát gi t m , v n chuy n, ch bi n và mua bán gia súc, gia c m. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng: Ch trì ph i h p v i các S , Ban, Ngành, UBND các huy n, thành ph Hu ki m tra các cơ s gi t m gia súc, gia c m trong vi c th c hi n các quy nh b o v môi trư ng theo phân c p c a Lu t B o v môi trư ng. 7. S Thông tin và Truy n thông: Ch trì ph i h p v i các ài báo Trung ương, a phương, thư ng xuyên ưa tin v công tác qu n lý, kinh doanh các ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n và mua bán gia súc, gia c m trên a bàn t nh. i u 8. Trách nhi m c a UBND các huy n, thành ph Hu 1. Ch u trách nhi m toàn di n v th c hi n các quy nh qu n lý các ho t ng gi t m , v n chuy n, ch bi n, mua bán gia súc, gia c m và s n phNm gia súc gia c m trên a bàn qu n lý riêng t ng huy n và thành ph Hu . 2. Ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng quy ho ch các cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung trên a bàn. 3. T ch c hư ng d n, tuyên truy n, v n ng các ch cơ s gi t m , ngư i ch bi n, mua bán, v n chuy n gia súc, gia c m ph i ăng ký kinh doanh, kinh doanh úng n i dung ăng ký và ch p hành nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và c a T nh v ho t ng gi t m , ch bi n, v n chuy n và mua bán gia súc, gia c m. 4. Ch o, t ch c, ho c hư ng d n th c hi n xây d ng m i, c i t o các cơ s gi t m gia súc, gia c m theo quy ho ch và phân c p c a y ban Nhân dân t nh. S p x p, ch n ch nh l i các khu v c mua bán th c phNm tươi s ng t i các ch , siêu th , trung tâm thương m i, c a hàng trên các tuy n ư ng. Ki m tra và ph i h p v i các ngành liên quan c a t nh ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n. Thư ng xuyên ch o y ban Nhân dân các xã, phư ng, th tr n v trách nhi m qu n lý trên a bàn. nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo k t qu th c hi n v y ban Nhân dân t nh. i u 9. X lý vi ph m 1. Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t không ch p hành Quy nh này, tùy theo hình th c, m c vi ph m s b x lý nghiêm theo các quy nh c a pháp lu t. 2. Hành vi vi ph m và thNm quy n x lý vi ph m:
  8. Theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/4/2008; Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16/01/2008 c a Chính ph quy nh v X ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i; Ngh nh s 107/2008/N -CP ngày 22/9/2008 c a Chính ph quy nh X ph t hành chính các hành vi u cơ, găm hàng, tăng giá quá m c, ưa tin th t thi t, buôn l u và gian l n thương m i; Ngh nh s 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 c a Chính ph v X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t và Ngh nh s 129/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph v X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y. i u 10. Khen thư ng, k lu t T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Quy nh này ư c xem xét khen thư ng theo quy nh. Cán b , công ch c ư c giao nhi m v n u x y ra sai ph m, tùy theo m c sai ph m s b x lý theo Pháp l nh Cán b , Công ch c. i u 11. S a i, b sung quy nh Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các S , Ngành liên quan, UBND các huy n, thành ph Hu ph n nh v S Công Thương t ng h p, báo cáo UBND t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản