Quyết định 124/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định 124/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 124/2002/QĐ-TTg về giá bán điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 124/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 124/2002/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2002 V GIÁ BÁN I N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a Trư ng ban Ban V t giá Chính ph (t trình s 702/BVGCP-TLSX ngày 06 tháng 9 năm 2001, công văn s 255/BVGCP-TLSX ngày 16 tháng 4 năm 2002, công văn s 297/BVGCP-TLSX ngày 29 tháng 4 năm 2002, công văn s 622/BVGCP-TLSX ngày 02 tháng 8 năm 2002) và ý ki n c a các B , ngành liên quan, QUY T NNH: i u 1. 1. Ban hành giá bán i n ph c v cho s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng sinh ho t, cơ quan hành chính s nghi p áp d ng trong các h p ng mua bán i n tr c ti p v i ngành i n như ph l c kèm theo Quy t nh này. 2. Giá bán i n quy nh t i ph l c này chưa bao g m thu giá tr gia tăng. i u 2. B Công nghi p ph i h p v i Ban V t giá Chính ph có bi n pháp ch o th c hi n nghiêm m c giá tr n i n sinh ho t nông thôn theo quy nh t i công văn s 1303/CP-KTKH ngày 03 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o tăng cư ng công tác qu n lý i v i các ơn v , t ch c bán i n n h dân nông thôn b o m th c hi n nghiêm m c giá tr n nêu trên. i u 4. B ch ph thu ti n i n trong ph m vi c nư c. i u 5. Kho n thu do tăng giá i n ư c dành u tư phát tri n ngành i n b ng hình th c ghi thu n p ngân sách nhà nư c, ghi chi c p v n u tư cho T ng công ty i n l c Vi t Nam. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n th c hi n. i u 6. Ngành i n ph i tăng cư ng các bi n pháp nh m nâng cao năng su t lao ng và ch t lư ng ph c v , gi m t n th t i n năng, h chi phí s n xu t i n tăng v n cho u tư phát tri n.
  2. i u 7. Các doanh nghi p ph i có bi n pháp s d ng i n h p lý, nh t là vào gi cao i m, h t s c ti t ki m gi m chi phí ti n i n trong giá thành. i v i ngành s n xu t quan tr ng ã s d ng m i bi n pháp h n ch tác ng c a vi c tăng giá i n nhưng v n b nh hư ng l n n giá thành s n phNm thì báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 8. 1. B Công nghi p ph i h p v i Ban V t giá Chính ph , T ng công ty i n l c Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh này. 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2002; nh ng Quy t nh ban hành trư c ây c a Th tư ng Chính ph trái v i Quy t nh này u h t hi u l c thi hành. i u 9. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C GIÁ BÁN I N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 124/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ơn v tính: /kWh i tư ng áp d ng giá M c giá A. Giá bán i n cho s n xu t: I. Giá bán i n cho các ngành s n xu t bình thư ng: 1. Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên: a) Gi bình thư ng 785 b) Gi th p i m 425 c) Gi cao i m 1325 2. Giá bán i n c p i n áp t 22KV n dư i 110KV: a) Gi bình thư ng 815
  3. b) Gi th p i m 445 c) Gi cao i m 1370 3. Giá bán i n c p i n áp t 6KV n dư i 22KV: a) Gi bình thư ng 860 b) Gi th p i m 480 c) Gi cao i m 1430 4. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: a) Gi bình thư ng 895 b) Gi th p i m 505 c) Gi cao i m 1480 II. Giá bán i n cho các ngành s n xu t c thù: 1. Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu: lúa, rau, màu và cây công nghi p ng n ngày xem canh: a) Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: + Gi bình thư ng 600 + Gi th p i m 240 + Gi cao i m 950 b) Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 630 + Gi th p i m 250 + Gi cao i m 1000 2. Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c ô th , luy n thép, fero, clindon, xút, u re, ph t pho vàng, qu ng tuy n Apatit: a) Giá bán i n c p i n áp t 110 KV tr lên: + Gi bình thư ng 740 + Gi th p i m 390 + Gi cao i m 1265 b) Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV: + Gi bình thư ng 770 + Gi th p i m 410 + Gi cao i m 1310
  4. c) Giá bán i n c p i n áp 6 KV n dư i 22 KV: + Gi bình thư ng 795 + Gi th p i m 425 + Gi cao i m 1350 d) Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 835 + Gi th p i m 445 + Gi cao i m 1420 B. Giá bán i n cho các cơ quan hành chính, s nghi p: I. B nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng h c ph thông: 1. Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 780 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: 820 II. Chi u sáng công c ng: 1. Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 860 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: 895 III. Cơ quan hành chính, s nghi p: 1. Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 885 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: 920 C. Giá bán i n sinh ho t: I. Giá bán l i n tiêu dùng sinh ho t b c thang: 1. Cho 100 kWh u tiên 550 2. Cho 50 kWh ti p theo 900 3. Cho 50 kWh ti p theo 1210 4. Cho 100 kWh ti p theo 1340 5. Cho kWh th 301 tr lên 1400 II. Giá bán buôn: 1. Giá bán i n cho nông thôn: a) Giá bán i n ph c v sinh ho t: 390 b) Giá bán i n cho các m c ích khác: 730 2. Giá bán i n cho khu t p th , c m dân cư:
  5. a) Giá bán i n ph c v sinh ho t: + Bán i n qua MBA c a khách hàng: 570 + Bán i n qua MBA c a ngành i n: 580 b) Giá bán i n cho các m c ích khác 770 D. Giá bán i n cho kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p: 1. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV tr lên: a) Gi bình thư ng 1350 b) Gi th p i m 790 c) Gi cao i m 2190 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: a) Gi bình thư ng 1410 b) Gi th p i m 815 c) Gi cao i m 2300 . Giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam: I. Giá bán i n i v i s n xu t: 1. Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên: a) Gi bình thư ng 830 b) Gi th p i m 440 c) Gi cao i m 1410 2. Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV: a) Gi bình thư ng 890 b) Gi th p i m 480 c) Gi cao i m 1510 3. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV: a) Gi bình thư ng 950 b) Gi th p i m 520 c) Gi cao i m 1600 4. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: a) Gi bình thư ng 1020 b) Gi th p i m 560
  6. c) Gi cao i m 1710
Đồng bộ tài khoản