Quyết định 125/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
7
download

Quyết định 125/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 125/2004/QĐ-TTg về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 125/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 125/2004/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C CÔNG B , TI P NH N, TRUY N PHÁT VÀ X LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c quy nh c a s a i, b sung năm 2002 c a Công ư c Qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n (SOLAS 74) ban hành kèm theo B lu t Qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n (B lu t ISPS); Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy t nh này quy nh trình t , th t c, quy trình ph i h p gi a cơ quan qu n lý nhà nư c và các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c công b , ti p nh n, truy n phát và x lý thông tin an ninh hàng h i. Quy t nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý, s d ng và khai thác các lo i tàu bi n và c ng bi n sau ây: 1. Tàu bi n Vi t Nam ho t ng trên tuy n qu c t và tàu bi n nư c ngoài ho t ng t i vùng n i th y, lãnh h i c a Vi t Nam (sau ây g i chung là tàu bi n), bao g m: a) Tàu khách; b) Tàu hàng có t ng dung tích t 500 GT tr lên; c) Giàn khoan di ng ngoài khơi.
  2. 2. C ng bi n ti p nh n các lo i tàu bi n Vi t Nam và tàu bi n nư c ngoài quy nh t i kho n 1 i u này (sau ây g i chung là c ng bi n). 3. Công ty khai thác các lo i tàu bi n Vi t Nam quy nh t i kho n 1 i u này (sau ây g i chung là công ty tàu bi n). 4. Doanh nghi p qu n lý, khai thác các c ng bi n quy nh t i kho n 2 i u này (sau ây g i chung là doanh nghi p c ng bi n). 5. Các cơ quan qu n lý nhà nư c quy nh t i Quy t nh này. i u 2. Thông tin an ninh hàng h i Thông tin an ninh hàng h i là nh ng thông tin v nguy cơ có th s gây ra ho c ã gây ra s c an ninh i v i tàu bi n, c ng bi n; v c p và s thay i c p an ninh hàng h i áp d ng i v i tàu bi n, c ng bi n và thông tin v bi n pháp an ninh phù h p c n ph i áp d ng b o m an ninh cho tàu bi n, c ng bi n. i u 3. C p an ninh hàng h i 1. C p an ninh hàng h i là m c nguy hi m c a m t s c an ninh s ư c th c hi n ho c s x y ra. 2. An ninh hàng h i ư c phân thành 3 c p an ninh hàng h i (sau ây g i chung là c p ) như sau: a) C p 1 là c p mà các bi n pháp an ninh b o v phù h p t i thi u ph i ư c duy trì t i m i th i i m. b) C p 2 là c p mà các bi n pháp an ninh b o v ư c b sung thêm cho phù h p và ph i ư c duy trì trong kho ng th i gian có nguy cơ cao x y ra s c an ninh. c) C p 3 là c p mà các bi n pháp an ninh b o v c th ti p theo ph i ư c duy trì trong kho ng th i gian nh t nh khi m t s c an ninh có kh năng x y ra ho c h u như ch c ch n x y ra, m c dù có th không xác nh ư c m c tiêu c th nào. 3. C p an ninh hàng h i ư c áp d ng cho tàu bi n và c ng bi n. i u 4. Duy trì và thay ic p 1. C p 1 ư c duy trì thư ng xuyên trên các tàu bi n Vi t Nam và t i các c ng bi n Vi t Nam. 2. Vi c thay i c p ph i ư c công b và thông báo k p th i cho các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan. i u 5. Cơ quan công b c p , thay i c p và hư ng d n, b o m các bi n pháp an ninh c n áp d ng i v i tàu bi n, c ng bi n
  3. 1. Cơ quan do B Qu c phòng ch nh ch u trách nhi m công b c p , thay i c p theo quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này; ng th i ch u trách nhi m hư ng d n và b o m theo ch c năng quy nh các bi n pháp an ninh c n áp d ng i v i tàu bi n ang ho t ng t i vùng bi n Vi t Nam, tàu bi n ang neo u t i c ng d u thô ngoài khơi và c ng d u thô ngoài khơi khi có kh năng x y ra ho c th c t ã x y ra s c an ninh trên tàu bi n và t i c ng d u thô ngoài khơi. 2. Cơ quan do B Công an ch nh ch u trách nhi m cung c p các thông tin c n thi t cho cơ quan do B Qu c phòng ch nh công b c p , thay i c p iv i c ng bi n tr c ng d u thô ngoài khơi, ng th i hư ng d n và b o m theo ch c năng quy nh các bi n pháp an ninh c n áp d ng i v i c ng bi n tr c ng d u thô ngoài khơi và tàu bi n neo u t i c ng bi n tr c ng d u thô ngoài khơi khi có kh năng x y ra ho c th c t ã x y ra s c an ninh t i các c ng bi n ó. i u 6. Trung tâm Ti p nh n, truy n phát thông tin an ninh hàng h i 1. C c Hàng h i Vi t Nam thành l p Trung tâm Ti p nh n, truy n phát thông tin an ninh hàng h i (sau ây g i t t là Trung tâm) v i trang thi t b thông tin liên l c theo quy nh c a T ch c Hàng h i qu c t (IMO) và ư c biên ch b o m tr c 24/24 gi hàng ngày. 2. Trung tâm có trách nhi m: a) Là u m i ti p nh n thông tin v c p , thay i c p và các bi n pháp an ninh c n áp d ng t cơ quan do B Qu c phòng ch nh và cơ quan do B Công an ch nh truy n phát n tàu bi n, c ng bi n và cho các cơ quan có liên quan khác c a Vi t Nam cũng như cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài, n u ư c yêu c u. b) Ti p nh n các thông tin liên quan n an ninh hàng h i t tàu bi n, c ng bi n ho c t cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài và thông báo k p th i cho cơ quan do B Qu c phòng ch nh, cơ quan do B Công an ch nh và các cơ quan có liên quan khác c a Vi t Nam. Trư ng h p ti p nh n thông tin t tàu bi n nư c ngoài ph i thông báo n cơ quan có thNm quy n c a nư c ó ng th i thông báo cho B Ngo i giao. Trong trư ng h p cơ quan ch c năng không th liên l c v i cơ quan thNm quy n c a nư c ngoài mà tàu mang c qu c t ch thì s thông qua con ư ng ngo i giao thông báo cho các cơ quan có liên quan c a nư c ngoài. i u 7. Cơ ch ti p nh n, truy n phát thông tin an ninh hàng h i Vi c ti p nh n, truy n phát thông tin an ninh hàng h i gi a cơ quan do B Qu c phòng ch nh, cơ quan do B Công an ch nh và các cơ quan qu n lý nhà nư c khác có liên quan v i các doanh nghi p c ng bi n, công ty tàu bi n ph i b o m thông su t 24/24 gi trong ngày, k p th i, úng quy nh c a pháp lu t v b o m t và theo các phương th c, a ch liên l c t i danh m c thông tin liên l c an ninh hàng h i do C c Hàng h i Vi t Nam thông báo. Chương 2: CÔNG B , TI P NH N, TRUY N PHÁT VÀ X LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG H I
  4. i u 8. Công b , ti p nh n, truy n phát thông tin v c p và hư ng d n, m b o các bi n pháp an ninh c n áp d ng i v i tàu bi n, c ng bi n Vi c công b , ti p nh n, truy n phát thông tin v c p và các bi n pháp an ninh c n áp d ng ư c th c hi n theo quy trình như sau: 1. Cơ quan do B Qu c phòng ch nh có trách nhi m thông báo v c p , s thay i v c p , các bi n pháp an ninh c n áp d ng cho Trung tâm. 2. Trung tâm ngay sau khi nh n ư c các thông tin nói trên, ph i chuy n ti p các thông tin ó n: a) C ng v hàng h i; b) Cán b an ninh công ty tàu bi n; c) Cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài có liên quan, ng th i thông báo cho B Ngo i giao. Trong trư ng h p cơ quan ch c năng không th liên l c ư c v i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài mà tàu mang c qu c t ch thì s thông qua con ư ng ngo i giao thông báo cho các cơ quan có liên quan c a nư c ngoài. 3. Ngay sau khi ư c Trung tâm thông báo v nh ng thông tin ó: a) C ng v hàng h i ph i thông báo cho: - Cán b an ninh c ng bi n; - Các tàu bi n d ki n s n ho c ang ho t ng t i c ng bi n thu c khu v c trách nhi m c a mình. -B i Biên phòng c a khNu c ng bi n. b) Cán b an ninh công ty tàu bi n ph i thông báo cho sĩ quan an ninh tàu bi n c a mình bi t áp d ng cho tàu bi n trong chuy n i d ki n ti p theo. i u 9. Ti p nh n, truy n phát và x lý các thông tin an ninh hàng h i khác 1. Khi nh n ư c "báo ng an ninh" t tàu bi n ho c yêu c u h tr b o m an ninh t tàu bi n ang ho t ng t i vùng bi n Vi t Nam, t c ng d u thô ngoài khơi ho c t cơ quan có thNm quy n c a qu c gia mà tàu mang c qu c t ch thì Trung tâm ph i chuy n ti p ngay n cơ quan do B Qu c phòng ch nh. 2. Cơ quan do B Qu c phòng ch nh ph i x lý ngay thông tin và k p th i thông báo cho Trung tâm các bi n pháp an ninh phù h p c n áp d ng i v i tàu bi n ang ho t ng t i vùng bi n Vi t Nam, tàu bi n ang neo u t i c ng d u thô ngoài khơi và c ng d u thô ngoài khơi, Trung tâm chuy n ti p cho tàu bi n, c ng d u thô ngoài khơi có liên quan và cơ quan có thNm quy n c a qu c gia mà tàu mang c qu c t ch n u có yêu c u, ng th i thông báo cho B Ngo i giao. Trong trư ng h p cơ quan ch c năng không th liên l c v i cơ quan thNm quy n c a nư c ngoài mà tàu
  5. mang c qu c t ch thì s thông qua con ư ng ngo i giao thông báo cho các cơ quan có liên quan c a nư c ngoài. 3. Khi nh n ư c thông tin có kh năng nh hư ng n an ninh c ng bi n tr c ng d u thô ngoài khơi, cán b an ninh c ng bi n ph i thông báo ngay cho cơ quan do B Công an ch nh t i a phương k p th i x lý và B i Biên phòng c a khNu c ng bi n ph i h p; ng th i thông báo cho C ng v hàng h i khu v c bi t báo cáo Trung tâm. 4. Vi c ti p nh n, truy n phát và x lý thông tin an ninh hàng h i gi a sĩ quan an ninh tàu bi n v i Công ty tàu bi n, doanh nghi p c ng bi n và các cơ quan liên quan t i c ng bi n th c hi n theo quy nh c a s a i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74, B lu t ISPS và hư ng d n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. Trong trư ng h p tàu bi n khi neo u t i c ng bi n tr c ng d u thô ngoài khơi không th th c hi n ư c các bi n pháp an ninh theo yêu c u thì cán b an ninh c ng bi n ph i thông báo ngay cho cơ quan do B Công an ch nh t i a phương x lý, ng th i thông báo cho Trung tâm. Trư ng h p c n thi t, cơ quan do B Công an ch nh ph i h p v i cơ quan do B Qu c phòng ch nh gi i quy t. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC B , Y BAN NHÂN DÂN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG CÓ LIÊN QUAN VÀ CÔNG TY TÀU BI N, DOANH NGHI P C NG BI N i u 10. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. B Qu c phòng có trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh t i kho n 1 i u 5, i u 7, kho n 1 i u 8, kho n 2 i u 9 c a Quy t nh này. ng th i, ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c ph i h p v i các l c lư ng có liên quan th c hi n quy nh t i kho n 3, kho n 5 i u 9 c a Quy t nh này. 2. B o m theo ch c năng quy nh các bi n pháp an ninh phù h p gi i quy t nhanh chóng, k p th i, có hi u qu nh m h n ch t i a các t n th t khi s c an ninh x y ra ho c có kh năng x y ra trên tàu bi n ang ho t ng t i vùng bi n Vi t Nam, tàu bi n ang neo u t i c ng d u thô ngoài khơi và c ng d u thô ngoài khơi. i u 11. Trách nhi m c a B Công an 1. B Công an có trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u 5, i u 7, kho n 3, kho n 5 i u 9 c a Quy t nh này. 2. B o m theo ch c năng quy nh các bi n pháp an ninh phù h p gi i quy t nhanh chóng, k p th i, có hi u qu nh m h n ch t i a các t n th t khi s c an ninh x y ra ho c có kh năng x y ra t i c ng bi n tr c ng d u thô ngoài khơi và trên tàu bi n ho t ng t i c ng bi n. i u 12. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i
  6. 1. Ch o C c Hàng h i Vi t Nam t ch c Trung tâm Ti p nh n, truy n phát thông tin an ninh hàng h i v i biên ch , trang thi t b thông tin theo hư ng d n c a T ch c Hàng h i qu c t m b o ho t ng có hi u qu 24/24 gi trong ngày. 2. Ch o C c Hàng h i Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam, c ng v hàng h i, doanh nghi p c ng bi n và công ty tàu bi n th c hi n nhi m v quy nh t i Quy t nh này, quy nh c a s a i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74, B lu t ISPS và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 13. Trách nhi m c a B Tài chính 1. B trí kinh phí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm cho các B , cơ quan có liên quan th c hi n Quy t nh này. 2. Hư ng d n các B , cơ quan có liên quan và các doanh nghi p trong lĩnh v c tài chính khi th c hi n Quy t nh này. i u 14. Trách nhi m c a B Ngo i giao, B Tư pháp và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Qu c phòng, B Công an và B Tài chính th c hi n Quy t nh này. i u 15. Trách nhi m c a công ty tàu bi n, doanh nghi p c ng bi n Th c hi n y các quy nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan khác. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản