Quyết định 128/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 128/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 128/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 128/2003/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2003 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i Công văn s 2234/UB- CNN, s 600/UB-CNN; ý ki n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh giai o n 2003 - 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m: - Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . - Ph i h p v i các B : Công nghi p, Giao thông v n t i, Xây d ng, Bưu chính, Vi n thông và các cơ quan khác xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n theo vùng lãnh th các ngành kinh t mũi nh n, có l i th so sánh t o ng l c Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i c a c khu v c, trên cơ s ó th c hi n s p x p h p lý các doanh nghi p nhà nư c ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 3. Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công nghi p, Giao thông v n t i, Bưu chính, Vi n thông, Xây d ng và các cơ
 2. quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh trong vi c th c hi n Phương án này theo các th t c, quy nh hi n hành. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH TH C HI N S P X P, I M I GIAI O N 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 128/2003/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N: 1. Doanh nghi p công ích (46 doanh nghi p): 1. Công ty Công trình giao thông ô th và Qu n lý nhà Th c, 2. Công ty D ch v giao thông ô th Tân Bình, 3. Công ty Công trình ô th Phú Nhu n, 4. Công ty D ch v công ích qu n Gò V p, 5. Công ty Qu n lý nhà qu n Bình Th nh, 6. Công ty Qu n lý và Phát tri n ô th qu n 9, 7. Xí nghi p D ch v công ích qu n 8, 8. Công ty D ch v công ích qu n 7,
 3. 9. Công ty D ch v công ích qu n 6, 10. Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n 5, 11. Công ty D ch v công ích qu n 4, 12. Công ty D ch v công ích qu n 3, 13. Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n 2, 14. Xí nghi p Công trình giao thông ô th và Qu n lý nhà qu n 12, 15. Công ty D ch v công ích qu n 11, 16. Công ty D ch v ô th và Qu n lý nhà qu n 10, 17. Công ty Qu n lý nhà qu n 1, 18. Công ty D ch v công ích Nhà Bè, 19. Xí nghi p Công trình công c ng Hóc Môn, 20. Nông trư ng Láng Le, 21. Xí nghi p Công trình giao thông ô th C n Gi , 22. Xí nghi p Công trình công c ng C Chi, 23. Công ty D ch v công ích huy n Bình Chánh, 24. Công ty Qu n lý khai thác và D ch v th y l i, 25. Công ty Công viên l ch s văn hoá dân t c (COLIVAN), 26. Hãng phim Nguy n ình Chi u, 27. Công ty T ch c bi u di n ngh thu t, 28. Công ty Xe khách Sài Gòn, 29. B n xe mi n Tây, 30. B n xe mi n ông, 31. B n xe Ch L n, 32. Công ty B n bãi v n t i thành ph , 33. Công ty C p nư c,
 4. 34. Công ty Khai thác và X lý nư c ng m, 35. Công ty Qu n lý kinh doanh nhà, 36. Công ty Chi u sáng công c ng, 37. Công ty Qu n lý công trình giao thông Sài Gòn, 38. Công ty Qu n lý công trình C u Phà, 39. Công ty Công viên cây xanh, 40. Th o c m viên Sài Gòn, 41. Tr m 50 - 02S, 42. Công ty Môi trư ng ô th , 43. Tr m 50 - 03S, 44. Tr m 50 - 01S, 45. Công ty Thoát nư c ô th , 46. Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong. 2. Doanh nghi p kinh doanh (58 doanh nghi p): 1. Công ty Vàng b c á quý thành ph , 2. Công ty Thu c lá B n Thành, 3. Công ty D t may Gia nh, 4. Công ty Phát tri n khu công nghi p Sài Gòn, 5. Công ty Xây d ng và S n xu t v t li u xây d ng, 6. Xí nghi p Khai thác và S n xu t v t li u xây d ng, 7. Công ty Xây d ng s 1 (Ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên), 8. Công ty D ch v cơ quan nư c ngoài, 9. Công ty Vi t Nam k ngh súc s n, 10. Công ty Nông s n th c phNm xu t khNu (AGREX), 11. Công ty Th c phNm công ngh ,
 5. 12. Công ty Phát tri n kinh t Duyên H i (COFIDEC), 13. Công ty Kinh doanh th y h i s n, 14. Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn (Ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên), 15. Công ty Xu t nh p khNu nông lâm h i s n, 16. Công ty D ch v phát tri n ô th , 17. Công ty Xây d ng thương m i Sài Gòn 5, 18. Công ty Phát tri n nhà Bình Th nh, 19. Công ty Xu t nh p khNu u tư và Xây d ng Gò V p, 20. Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà (Ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên), 21. Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 10, 22. Công ty Xây d ng và Kinh doanh nhà Ch L n, 23. Công ty Xây d ng và Kinh doanh nhà Sài Gòn, 24. Công ty a c Gò Môn, 25. Công ty Lâm Viên, 26. Công ty D ch v du l ch Phú Th qu n 11, 27. Công ty D ch v du l ch Ch L n (Ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên), 28. Công ty D ch v du l ch B n Thành (Ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên), 29. Công ty V t phNm văn hoá, 30. Công ty Xu t nh p khNu ngành in, 31. Công ty Phát hành sách, 32. Công ty X s ki n thi t, 33. C ng sông thành ph H Chí Minh, 34. Công ty óng tàu An Phú,
 6. 35. Công ty Công trình giao thông công chính, 36. Công ty D t Sài Gòn, 37. Công ty Cao su Th ng Nh t, 38. Xí nghi p Dư c phNm và Sinh h c y t , 39. Xí nghi p Băng nh c Sài Gòn AUDIO, 40. Công ty Chăn nuôi heo Sài Gòn, 41. Công ty Bò s a, 42. Công ty Xây d ng dân d ng và Công nghi p, 43. Công ty D ch v d u khí Sài Gòn (Ch o i m chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên), 44. Công ty Thanh niên xung phong, 45. Công ty u tư và D ch v Thanh niên xung phong, 46. Công ty VYFACO , 47. Công ty u tư và Xây d ng Thanh niên xung phong, 48. Công ty i n t tin h c Sài Gòn, 49. Công ty Phát tri n công ngh ph n m m Quang Trung, 50. Trung tâm Nghiên c u ng d ng và D ch v khoa h c k thu t, 51. Xí nghi p In th ng kê, 52. Công ty 27/7, 53. Công ty D ch v xu t khNu lao ng và Chuyên gia, 54. Công ty S n xu t kinh doanh và Xu t nh p khNu gi y in và bao bì (LIKSIN), 55. Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn, 56. Xí nghi p Ch bi n th c phNm C u Tre, 57. Công ty Gi ng cây tr ng thành ph , 58. Công ty i n nh. II. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TI N HÀNH S P X P:
 7. 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá (117 doanh nghi p): a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá b ph n doanh nghi p (03 doanh nghi p): 1. Khu Công nghi p Hi p Phư c (thu c Công ty Phát tri n công nghi p Tân Thu n), 2. Xí nghi p May (thu c Công ty Xu t nh p khNu và u tư Ch L n CHOLIMEX), 3. Xí nghi p In (thu c Công ty Bao bì Sài Gòn). b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n chi ph i trên 50% v n i u l (30 doanh nghi p): 1. Công ty i n cơ (LIDICO), 2. Công ty V n t i bi n Sài Gòn, 3. Xí nghi p Cơ khí ngành in, 4. Xí nghi p In s 4, 5. Xí nghi p In s 7, 6. Công ty Xây d ng và Kinh doanh nhà C n Gi , 7. Công ty Cung ng tàu bi n, 8. Công ty S n xu t kinh doanh xu t nh p khNu i n t qu n 10, 9. Công ty S n xu t kinh doanh xu t nh p khNu và D ch v u tư Tân Bình. 10. Xí nghi p S n xu t hoá ch t, 11. Công ty i n t Sài Gòn (SAGEL), 12. Công ty Ch t o máy Sài Gòn, 13. Công ty Công nghi p cơ khí Sài Gòn, 14. Công ty Sách và Thi t b trư ng h c, 15. Công ty Qu ng cáo Sài Gòn, 16. Công ty u tư và Phát tri n h t ng (IDI), 17. C ng B n Nghé, 18. Công ty V t tư B n Thành, 19. Công ty Xây d ng kinh doanh nhà qu n I,
 8. 20. Công ty Phát tri n và D ch v nhà qu n I, 21. Công ty D ch v t ng h p Sài Gòn, 22. Công ty Thương m i t ng h p B n Thành, 23. Công ty Văn hoá t ng h p B n Thành, 24. Công ty Xây d ng và Trang trí n i th t, 25. Công ty Kinh doanh vàng b c m ngh qu n 11, 26. Công ty Vàng b c qu n 3, 27. Công ty Vàng b c m ngh qu n 4, 28. Công ty Vàng b c á quí qu n 5, 29. Xí nghi p In s 2, 30. Công ty Dư c thành ph (SAPHACO). c) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l (48 doanh nghi p): 1. Công ty Xe p xe máy Sài Gòn, 2. Công ty S n xu t xu t nh p khNu may Sài Gòn, 3. Nhà máy ay indira GANDHI, 4. Công ty Công nghi p cao su, 5. Công ty Xe máy, 6. Xí nghi p B t gi t TICO, 7. Công ty May da Sài Gòn, 8. Công ty Th c phNm Sài Gòn, 9. Công ty Nh a Sài Gòn, 10. Xí nghi p Chi n Th ng, 11. Công ty Kinh doanh s n xu t Sài Gòn AKLAK (SADACO), 12. Công ty Nhi p nh, 13. Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà qu n 3,
 9. 14. Công ty V t li u và Xây d ng, 15. Công ty Kinh doanh và Phát tri n nhà Tân Bình, 16. Công ty Xây d ng và D ch v nhà qu n 8, 17. Công ty Xây d ng và Kinh doanh nhà qu n 11, 18. Công ty Xây d ng và Tư v n u tư, 19. Công ty Xu t nh p khNu t ng h p và u tư (IMEXCO), 20. Công ty V t tư t ng h p, 21. Công ty D ch v thương m i thành ph , 22. Công ty Rau qu , 23. Công ty Phát tri n v t li u xây d ng, 24. Công ty K thu t xây d ng qu n Phú Nhu n, 25. Công ty Xây d ng và Phát tri n k thu t qu n 6, 26. Xí nghi p C u ki n l p s n, 27. Công ty S n xu t thương m i xu t nh p khNu Như Ng c, 28. Xí nghi p Nh a Phú Th qu n 11, 29. Công ty Thương nghi p t ng h p qu n 11, 30. Công ty Thương m i - D ch v qu n 3, 31. C ng Tôn Th t Thuy t, 32. Công ty D ch v ti u th công nghi p Bình Tây, 33. Công ty Xu t nh p khNu giày dép Nam á Phú Nhu n, 34. Công ty Thương m i Phú Nhu n, 35. Công ty S n xu t kinh doanh hàng xu t khNu Tân Bình TITCO, 36. Công ty thương m i xu t nh p khNu và D ch v Tân Bình, 37. Công ty Giày da may m c xu t khNu (LEGAMEX), 38. Công ty Hoá phNm P/S,
 10. 39. Công ty Xây d ng giao thông Sài Gòn, 40. Công ty Thương m i d ch v EDEN, 41. Công ty Lâm nghi p Sài Gòn, 42. Công ty Thu s n Vi t Long Sài Gòn, 43. Công ty Xu t nh p khNu hàng công nghi p (INEXIM), 44. Công ty Xây l p công nghi p, 45. Công ty Sài Gòn xây d ng, 46. Xí nghi p Cơ khí giao thông qu n 5, 47. Xí nghi p Công trình giao thông qu n 8, 48. Công ty G ch trang trí Thanh Danh. d) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n (36 doanh nghi p): 1. Công ty Nh a ô Thành, 2. Công ty D ch v hoá m phNm, 3. Công ty Tư v n công trình giao thông v n t i, 4. Công ty Thi t b y t thành ph , 5. Công ty Vàng b c á quý B n Thành, 6. Công ty Nông s n th c phNm B n Thành, 7. Công ty May B n Thành, 8. Công ty a c 9, 9. Công ty Tư v n a c Sài Gòn, 10. Công ty S n xu t d ch v thương m i Bình Chánh, 11. Công ty V i s i may th i trang, 12. Công ty S n xu t kinh doanh xu t nh p khNu qu n 8, 13. Công ty Thương m i t ng h p Sài Gòn, 14. Công ty Tư v n ki n trúc và Xây d ng,
 11. 15. Công ty Tư v n quy ho ch xây d ng và D ch v phát tri n ô th , 16. Công ty Cây tr ng Bình Chánh, 17. Công ty Xu t nh p khNu Bình Chánh, 18. Công ty S n xu t d ch v ông Hưng, 19. Xí nghi p Cơ khí giao thông qu n 4, 20. Công ty Xu t nh p khNu Nhà Bè, 21. Công ty Cao su B n Thành, 22. Công ty V n t i sông Sài Gòn, 23. Công ty ông l nh Hùng Vương, 24. Công ty Ki m toán và D ch v (AISC), 25. Công ty M thu t, 26. Công ty D ch v du l ch Tân nh, 27. Công ty Chăn nuôi gia c m, 28. Công ty Bách hoá i n máy, 29. Công ty Xây d ng s 3, 30. Công ty Xây d ng s 2, 31. Công ty Xây d ng công trình giao thông ô th và Kinh doanh nhà qu n 10, 32. Công ty S n xu t kinh doanh xu t nh p khNu qu n 3, 33. Xí nghi p In Gia nh, 34. Xí nghi p In Khánh H i, 35. Xí nghi p In Vư n Lài, 36. Công ty In và Bao bì Hưng Phú. 2. Doanh nghi p th c hi n sáp nh p vào doanh nghi p khác (34 doanh nghi p). 1. Nông trư ng Cây công nghi p xu t khNu s 7, 2. Công ty Du l ch Thanh niên xung phong (VYC),
 12. 3. Xí nghi p Cơ khí khuôn m u, 4. Công ty X lý ch t th i, 5. Xí nghi p In tài chính, 6. Công ty Du l ch Gia nh, 7. Công ty D ch v du l ch Th c, 8. Công ty Kho bãi, 9. Công ty Xây d ng kinh doanh nhà và Thang máy, 10. Công ty D ch v k thu t nông nghi p Nhà Bè, 11. Nông trư ng Ph m Văn C i, 12. Xí nghi p Th c ăn gia súc An Phú, 13. Công ty Ch bi n thu h i s n Vi t Phú, 14. Xí nghi p Chăn nuôi heo gi ng Phư c Long, 15. Xí nghi p Chăn nuôi heo dư ng sinh, 16. Nông trư ng Ph m Văn Hai, 17. Nông trư ng Lê Minh Xuân, 18. Xí nghi p Chăn nuôi heo gi ng c p 1, 19. Xí nghi p Khai thác ch bi n d ch v thu s n, 20. Xí nghi p óng tàu ng Ti n, 21. Xí nghi p S n xu t ch bi n nông lâm s n, 22. Công ty V t tư nông nghi p Sài Gòn, 23. Công ty Công nghi p thương m i d ch v xu t nh p khNu Ch L n (CHOLIFAX), 24. Công ty Xây d ng trang trí ki n trúc ADC, 25. Công ty V t tư xây d ng, 26. Công ty Cơ khí và Khai thác cát á s i, 27. Công ty Sài Gòn trang trí xây d ng,
 13. 28. Công ty Xây l p d u khí, 29. Xí nghi p Công trình giao thông C Chi, 30. Công ty Công trình công c ng qu n 1, 31. Công ty Công trình giao thông công c ng qu n 5, 32. Công ty Công trình ô th Bình Th nh, 33. Xí nghi p In s 3, 34. Xí nghi p úc ch ch b n. 3. Doanh nghi p th c hi n giao ho c bán doanh nghi p (02 doanh nghi p). 1. Xí nghi p Th y tinh Ti n Phong qu n 11, 2. Công ty V t tư trang thi t b th d c th thao. 4. Doanh nghi p chuy n thành ơn v s nghi p có thu (01 doanh nghi p). 1. Công ty Ki m nh xây d ng Sài Gòn. 5. Doanh nghi p th c hi n gi i th (06 doanh nghi p): 1. Công ty Tr ng r ng và Cung ng nguyên li u gi y (TNXP), 2. Công ty S n xu t và D ch v hàng xu t khNu Sài Gòn (SAGIMEX), 3. Nông trư ng Tam Tân C Chi, 4. Công ty D ch v qu n 11, 5. Công ty Khai thác ch bi n nông h i s n xu t khNu qu n 7, 6. Xí nghi p In s 6. 6. Doanh nghi p th c hi n phá s n (05 doanh nghi p). 1. Công ty Liên doanh t ng h p Lâm Hà, 2. Công ty San n n và Xây d ng h t ng, 3. Công ty Xu t nh p khNu Phú Th qu n 11, 4. Công ty Thương m i v t tư qu n 3, 5. Công ty Sơn Mài Lam Sơn Phú Nhu n.
 14. III. L TRÌNH TH C HI N: Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh l a ch n các doanh nghi p c th m b o th c hi n l trình s p x p doanh nghi p nhà nư c, như sau: 1. Năm 2003: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: 35 doanh nghi p (Nhà nư c gi c ph n chi ph i 08 doanh nghi p; khi bán c ph n l n u, Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l , Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n 27 doanh nghi p). b) Doanh nghi p th c hi n sáp nh p vào doanh nghi p khác: 34 doanh nghi p. c) Doanh nghi p th c hi n giao ho c bán: 02 doanh nghi p. d) Doanh nghi p th c hi n chuy n thành ơn v s nghi p có thu: 01 doanh nghi p. ) Doanh nghi p th c hi n gi i th : 06 doanh nghi p. e) Doanh nghi p th c hi n phá s n: 03 doanh nghi p. 2. Năm 2004: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: 43 doanh nghi p (Nhà nư c gi c ph n chi ph i 13 doanh nghi p; khi bán c ph n l n u, Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l , Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n 30 doanh nghi p). b) Doanh nghi p th c hi n phá s n: 02 doanh nghi p. 3. Năm 2005: Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: 39 doanh nghi p (Nhà nư c gi c ph n chi ph i 12 doanh nghi p; khi bán c ph n l n u, Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l , Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n 27 doanh nghi p). B. Chuy n i mô hình T ng công ty, Doanh nghi p nhà nư c: 1. Thí i m chuy n sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con i v i: - T ng công ty B n Thành Sài Gòn, - T ng công ty a c Sài Gòn, - T ng công ty Du l ch Sài Gòn, - T ng công ty Xây d ng Sài Gòn (sáp nh p T ng công ty V t li u xây d ng Sài Gòn vào T ng công ty Xây d ng Sài Gòn). 2. Thí i m chuy n Công ty S n xu t kinh doanh và Xu t nh p khNu gi y in và bao bì (LIKSIN) sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con.
 15. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch o xây d ng các án nói trên trình Th tư ng Chính ph xem xét theo úng quy nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản