Quyết định 128/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
6
download

Quyết định 128/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 128/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C TUY T M T, T I M T C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c vào Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn bao g m nh ng tin, tài li u sau: 1. Tài li u v vùng r ng núi, biên gi i, h i o và trong t li n thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn liên quan n phòng th t nư c. 2. K ho ch tham gia phòng th t nư c c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; K ho ch ng viên tàu, thuy n th y s n ph i h p B Qu c phòng i phó v i tình tr ng chi n tranh. 3. Tài li u, s li u tuy t i v d tr chi n lư c qu c gia, các công trình tr ng i m, c bi t liên quan n qu c phòng, an ninh trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. N i dung chuNn b àm phán liên quan n phân nh vùng bi n và khu v c ánh cá chung trên bi n gi a Vi t Nam và các nư c có bi n ti p giáp. 5. Văn b n có s d ng tin, tài li u thu c danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t c a các cơ quan, t ch c khác. i u 2. Danh m c bí m t nhà nư c T i m t c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn bao g m nh ng tin, tài li u sau: 1. Các lo i nh hàng không và s li u v i m t a , cao, b n ph c v công tác i u tra quy ho ch ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn liên quan n m c tiêu qu c phòng, an ninh.
  2. 2. Phát minh, sáng ch , gi i pháp h u ích, bí quy t công ngh m i trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c bi t quan tr ng i v i qu c phòng – an ninh, kinh t - xã h i, khoa h c – công ngh chưa công b ho c không công b . 3. Tin, tài li u liên quan n d án, chương trình thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn chuNn b u th u qu c t chưa công b . 4. Phương án, n i dung chuNn b àm phán, văn b n àm phán và k t qu các cu c àm phán, ký k t v nông nghi p và phát tri n nông thôn v i nư c ngoài ho c t ch c qu c t (tr nh ng tin, tài li u quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Quy t nh này) chưa công b ho c không công b . 5. Tin, tài li u v ngu n l i th y s n, m u v t có giá tr ư c thu th p t nư c ngoài chưa công b ho c không công b . 6. K ho ch nh p khNu, xu t khNu các m t hàng c bi t gi v trí tr ng y u trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn liên quan n qu c phòng, an ninh chưa công b ho c không công b . 7. K ho ch i u ng tàu, thuy n ra khai thác vùng bi n ông và vùng bi n qu n o Trư ng Sa trong các tình hu ng c bi t b o v ch quy n qu c gia ph c v qu c phòng, an ninh (tr nh ng tin, tài li u quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy t nh này). 8. Văn b n có s d ng tin, tài li u thu c Danh m c bí m t nhà nư c T im tc a các cơ quan, t ch c khác. i u 3. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay th các Quy t nh s 110/2003/Q -TTg ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t, T i m t c a ngành Th y s n; s 22/2004/Q -TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t, T i m t thu c lĩnh v c Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Công an ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  3. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản