Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu phần phụ trợ hạng mục Đài tưởng niệm thuộc dự án Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Nông do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1294/Q -L TBXH Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K T QU U TH U GÓI TH U PH N PH TR H NG M C ÀI TƯ NG NI M THU C D ÁN NGHĨA TRANG LI T S K NÔNG B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 1062/Q -L TBXH ngày 17/8/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t i u ch nh t ng m c u tư, t ng d toán và k ho ch u th u gói th u ph n vi c ph tr thu c h ng m c ài tư ng ni m d án Nghĩa trang li t s t nh k Nông; Căn c Văn b n s 3566/L TBXH-KHTC ngày 24/9/2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t H sơ m i th u gói th u ph n ph tr h ng m c ài tư ng ni m thu c d án Nghĩa trang li t s t nh k Nông; Xét T trình s 998/TTr-SL TBXH ngày 06/10/2009 c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i t nh k Nông v vi c ngh th m nh, phê duy t k t qu u th u gói th u ph n ph tr h ng m c ài tư ng ni m thu c d án Nghĩa trang li t s t nh k Nông (kèm theo h sơ); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k t qu u th u gói th u ph n ph tr h ng m c ài tư ng ni m thu c d án Nghĩa trang li t s t nh k Nông v i nh ng n i dung sau: - Nhà th u trúng th u: Công ty Trách nhi m h u h n Châu Phúc; - Giá tr trúng th u: 1.629.000.000 ng; (B ng ch : M t t , sáu trăm hai mươi chín tri u ng) - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian th c hi n h p ng: 60 ngày, k t ngày ký k t h p ng.
  2. i u 2. Ch u tư căn c vào n i dung ư c phê duy t t i i u 1, h sơ m i th u ư c duy t, các cam k t c a nhà th u trong h sơ d th u thương th o, ký k t h p ng kinh t và tri n khai th c hi n theo úng theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Kho b c NN t nh k Nông; - Lưu: V KHTC, VT Bùi H ng Lĩnh
Đồng bộ tài khoản