Quyết định 13/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 13/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tín dụng đầu tư năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 13/1999/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 1999 VÒ c«ng t¸c tÝn dông ®Çu t n¨m 1999 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; §Ó triÓn khai c«ng t¸c tÝn dông ®Çu t cña Nhµ níc n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Vèn tÝn dông ®Çu t cña Nhµ níc n¨m 1999 chñ yÕu tËp trung cho vay ®ñ theo tiÕn ®é x©y dùng cña c¸c dù ¸n ®· vay vèn tÝn dông ®Çu t Nhµ níc ®ang x©y dùng dë dang, c¸c dù ¸n ®· cã quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc bè trÝ vèn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n ODA vay mét phÇn vèn ®èi øng trong níc vµ c¸c dù ¸n cã ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh tiÕn ®é ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 1999. § iÒu 2. Tæ chøc cho vay vµ nguån vèn cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n ®ang vay dë dang ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. C¸c dù ¸n ®ang vay dë dang thuéc tæ chøc cho vay nµo (Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cho vay theo QuyÕt ®Þnh sè 107/1998/Q§-TTg ngµy 11 th¸ng 06 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) ®ang cho vay, th× n¨m 1999 tæ chøc cho vay ®ã tiÕp tôc cho vay theo tiÕn ®é x©y dùng vµ c¬ cÊu nguån vèn ®· x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh ®Çu t. Chñ ®Çu t cña dù ¸n ®¨ng ký møc vay víi c¬ quan chñ qu¶n vµ tæ chøc cho vay; c¬ quan chñ qu¶n b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t vµ tr¶ nî vay ®óng h¹n; tæ chøc cho vay chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng vèn kÞp thêi theo tiÕn ®é x©y dùng, kiÓm tra gi¸m s¸t thùc hiÖn vèn vay ®óng môc ®Ých vµ thu håi vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. Nh÷ng dù ¸n tuy ®ang cho vay dë dang nh ng xÐt thÊy thËt sù kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî th× trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ cña chñ ®Çu t, tæ chøc cho vay ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n lý do cho chñ ®Çu t, c¬ quan chñ qu¶n vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t . Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p xö lý sè nî ®· vay tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Nguån vèn cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n ®ang cho vay dë dang ® îc c©n ®èi tõ nguån thu håi nî vµ huy ®éng trong vµ ngoµi n íc cña tõng tæ chøc cho vay; tríc m¾t, thùc hiÖn theo Phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. Bé KÕ
  2. 2 ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp yªu cÇu vèn, bè trÝ nguån vèn vµ th«ng b¸o tæng møc vèn bè trÝ cho tõng Bé, Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng vµ cho tõng tæ chøc cho vay. 3. Thêi h¹n cho vay, l·i suÊt cho vay, b¶o ®¶m tiÒn vay vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t, tæ chøc cho vay vµ chñ ®Çu t thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 52/1998/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 1998 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ. §iÒu 3. §èi víi c¸c dù ¸n míi, n¨m 1999 tËp trung u tiªn cho c¸c ®èi t- îng: s¶n xuÊt (bao gåm trång vµ ch¨m sãc cao su, cµ phª, chÌ, c©y ¨n qu¶, trång rõng nguyªn liÖu), chÕ biÕn, b¶o qu¶n cña c¸c ngµnh N«ng, L©m, Thñy s¶n; s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu; s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu; c¸c dù ¸n ®ãng tµu biÓn, s¶n xuÊt m¸y ®éng lùc, m¸y phôc vô n«ng nghiÖp; hç trî s¶n xuÊt ®iÖn, luyÖn kim, ph©n bãn, xi m¨ng lín; dông cô thiÕt bÞ y tÕ vµ trêng häc; c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c vïng khã kh¨n theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ mét sè dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng vÒ giao th«ng, khu c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ. C¸c dù ¸n vay vèn ®Çu t ph¶i cã hiÖu qu¶, cã kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ ph¶i thùc hiÖn ®óng thñ tôc ®Çu t vµ x©y dùng. Nh÷ng dù ¸n ® îc quyÕt ®Þnh ®Çu t sau ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 1999, c¬ quan cã thÈm quyÒn chØ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t sau khi cã ý kiÕn cña tæ chøc cho vay vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t , kh¶ n¨ng tr¶ nî, kh¶ n¨ng nguån vèn cho vay. C¸c dù ¸n nhãm A do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thÈm ®Þnh, tæ chøc cho vay ®îc tham gia ngay tõ kh©u thÈm ®Þnh vµ thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ. C¸c dù ¸n khi ®· cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, tæ chøc cho vay ký hîp ®ång tÝn dông vµ ph¶i thùc hiÖn cho vay, gi¶i ng©n theo ®óng tiÕn ®é ®Çu t cña dù ¸n. §iÒu 4. Nguån vèn, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý cho vay c¸c dù ¸n nªu t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy ®îc xö lý nh sau: 1. Nguån vèn cho vay vµ tæ chøc cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A, ®îc quyÕt ®Þnh cô thÓ cho tõng dù ¸n khi quyÕt ®Þnh ®Çu t. Bé KÕ hoach vµ §Çu t dù kiÕn tæng nguån vèn, møc cho vay n¨m 1999 vµ danh môc c¸c dù ¸n b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. ViÖc cho vay vèn cô thÓ ®èi víi tõng dù ¸n thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh ®Çu t cña dù ¸n. Tríc m¾t giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp møc vèn cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n ®· cã quyÕt ®Þnh ®Çu t tríc ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 1999 tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh vÒ møc vèn cña n¨m 1999 vµ tæ chøc cho vay. 2. Nguån vèn cho vay c¸c dù ¸n nhãm B vµ C bao gåm nguån huy ®éng tiÕt kiÖm Bu ®iÖn vµ c¸c nguån huy ®éng cña Quü Hç trî ®Çu t Quèc gia. Tríc m¾t, giao Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam huy ®éng tiÕt kiÖm trong n¨m 1999 kÌm theo Phô lôc cña QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó chuyÓn cho Quü Hç trî ®Çu t Quèc gia lµm nguån vèn cho vay; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t giao tæng møc vèn cho vay c¸c dù ¸n míi thuéc nhãm B vµ C cho tõng Bé, Ngµnh, vµ ®Þa ph¬ng. C¨n cø tæng møc vèn ® îc th«ng b¸o, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng bè trÝ vèn cho tõng dù ¸n cô thÓ, nhng nhÊt thiÕt ph¶i bè trÝ ®ñ vèn ®óng tiÕn ®é ®Çu t theo quyÕt ®Þnh ®Çu t cña dù ¸n vµ ®¨ng ký víi tæ chøc cho vay, b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; tæ chøc cho vay c¨n cø
  3. 3 quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ nguån vèn cho vay cña dù ¸n ®Ó ký hîp ®ång vay vèn víi chñ ®Çu t vµ gi¶i ng©n theo tiÕn ®é ®Çu t cña dù ¸n. 3. C¸c dù ¸n míi thuéc nhãm B vµ C cña kÕ ho¹ch n¨m 1999 cã quyÕt ®Þnh ®Çu t sau ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 1999, giao Quü Hç trî ®Çu t Quèc gia lµm ®Çu mèi cho vay. Héi ®ång Qu¶n lý Quü Hç trî ®Çu t Quèc gia ph¶i cã Quy chÕ vÒ thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n tríc khi c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ®Çu t. 4. L·i suÊt cho vay c¸c dù ¸n míi lµ 0,81%/ th¸ng. 5. Thêi h¹n cho vay bao gåm c¶ thêi gian ©n h¹n (thêi gian x©y dùng) tïy thuéc vµo chu kú s¶n xuÊt, thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 10 n¨m; trêng hîp vît thêi h¹n trªn do Héi ®ång Qu¶n lý Quü Hç trî ®Çu t Quèc gia quyÕt ®Þnh. 6. Trong thêi gian cha tr¶ hÕt nî, chñ ®Çu t kh«ng ®îc chuyÓn nhîng, b¸n hoÆc thÕ chÊp tµi s¶n thuéc vèn vay ®Ó vay nî míi. Chñ ®Çu t lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc miÔn thÕ chÊp tµi s¶n khi vay vèn. §iÒu 5. C¸c dù ¸n kh«ng thuéc ®èi t îng ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 vµ §iÒu 3 cña QuyÕt ®Þnh nµy, ®îc c¸c ng©n hµng xem xÐt cho vay vèn theo Quy chÕ tÝn dông ng©n hµng. Nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ cña ChÝnh phñ, kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §iÒu 6. ViÖc bè trÝ nguån, cÊp ph¸t vµ cho vay vèn ®èi víi c¸c Ch- ¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia nh: ch¬ng tr×nh 5 triÖu ha rõng, ch¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng... vµ c¸c ch- ¬ng tr×nh kh¸c nh: ph¸t triÓn c¬ khÝ, ®¸nh c¸ xa bê, ch¬ng tr×nh kh¾c phôc thiªn tai... thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh ®èi víi tõng ch¬ng tr×nh. §iÒu 7. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Thµnh lËp tæ chuyªn gia liªn ngµnh do Phã Thñ tíng NguyÔn TÊn Dòng chØ ®¹o x©y dùng ®Ò ¸n ®æi míi c¨n b¶n c¬ chÕ tÝn dông ®Çu t cña Nhµ n- íc tr×nh ChÝnh phñ trong th¸ng 6 n¨m 1999 ®Ó thùc hiÖn tõ n¨m 2000. §iÒu 8. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. 4 P hô lôc nguån vèn tÝn dông ®Çu t n¨m 1999 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/1999/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Nguån vèn cho vay n¨m 1999 c¸c dù ¸n ®Çu t dë dang 1. Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn - Thu håi nî ®Ó cho vay: 200 tû ®ång - Vay Quü B¶o hiÓm x· héi: 1.000 tû ®ång - Huy ®éng vèn: 500 tû ®ång 2. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - Thu håi nî ®Ó cho vay: 400 tû ®ång - Vay Quü B¶o hiÓm x· héi: 1.000 tû ®ång - Huy ®éng vèn: 1.000 tû ®ång - Vay níc ngoµi 30 triÖu USD t¬ng ®¬ng: 400 tû ®ång 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp nhu cÇu vèn ®¨ng ký cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; giao tæng møc vèn vay cho tõng Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng vµ ®Çu mèi cho vay. II. Nguån vèn cho vay ®Çu t c¸c dù ¸n míi n¨m 1999 1. Giao Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng huy ®éng tiÕt kiÖm bu ®iÖn trong n¨m 1999: 1.500 tû ®ång. III. Dù kiÕn ph©n bæ nguån vèn cho vay c¸c dù ¸n míi trong n¨m 1999 1. Vèn cho vay c¸c dù ¸n míi thuéc danh môc A do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t dù kiÕn tæng møc vµ bè trÝ vèn cô thÓ cho tõng dù ¸n khi tr×nh phª duyÖt quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2. Vèn cho vay c¸c dù ¸n thuéc danh môc B, C c¨n cø nguån vèn huy ®éng tiÕt kiÖm bu ®iÖn, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t giao tæng møc cho tõng Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng.
Đồng bộ tài khoản