Quyết định 13/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định 13/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH S 13/2004/Q -BGTVT C A B GIAO THÔNG V N T I V VI C BAN HÀNH QUY CH PHÒNG, CH NG, KH C PH C H U QU BÃO, L T TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh phòng, ch ng bão l t c a Ch t ch nư c ban hành ngày 22/3/1994 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh phòng, ch ng bão, l t ư c y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 24/8/2000; Căn c vào Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 32/CP ngày 20/5/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phòng, ch ng bão, l t; Căn c quy t nh s 581/TTg ngày 25/7/1997 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch báo bão, lũ; Xét ngh c a Trư ng ban ch huy phòng, ch ng bão l t B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch phòng, ch ng, kh c ph c h u qu bão, l t trong ngành hàng không”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các quy nh trư c ây v phòng, ch ng, kh c ph c h u qu bão l t trong ngành Hàng không trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , V trư ng thu c B , Trư ng ban ch huy phòng, ch ng l t, bão B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng không Vi t nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t này.
 2. Ngô Th nh c ( ã ký) QUY CH PHÒNG, CH NG, KH C PH C H U QU BÃO, L T TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG (Ban hành theo Quy t nh s 13/2004/Q -GTVT ngày 10 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B GTVT) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch phòng, ch ng, kh c ph c h u qu bão, l t trong ngành hàng không (sau ây g i t t là Quy ch ) quy nh nh ng nguyên t c cơ b n trong vi c phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t i v i k t c u h t ng ngành hàng không và các phương ti n khác thu c ngành hàng không nh m gi m nh thi t h i do bão, l t gây ra, nhanh chóng n nh ho t ng hàng không ph c v các nhu c u v kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng và h n ch m c nh hư ng n môi trư ng sinh thái. i u 2. Gi i thích thu t ng : 2.1 K t c u h t ng ngành hàng không bao g m các công trình, trang thi t b thu c các C m c ng Hàng không khu v c và Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, và các doanh nghi p khác ho t ng trên a bàn qu n lý c a các C ng Hàng không, sân bay. 2.2 Phương ti n khác thu c ngành hàng không bao g m t u bay và các phương ti n hàng không khác. 2.3 Bão, l t trong Quy ch này bao g m lũ quét, ng p l t, nư c bi n dâng, bão, áp th p nhi t i, l c, s t l t (do mưa, lũ, bão và sóng bi n gây ra) e d a ho c gây tác h i cho k t c u h t ng ngành hàng không và các phương ti n khác thu c ngành hàng không. i u 3. Các t ch c, cá nhân (k c t ch c, cá nhân nư c ngoài) ho t ng trong lĩnh v c hàng không ph i th c hi n các quy nh v phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t t i Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 4. Ban ch huy phòng, ch ng bão, l t C c Hàng không Vi t Nam do C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam thành l p, giao cho m t Phó C c trư ng ph trách nh m giúp C c trư ng t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t trong các lĩnh v c thu c ph m vi ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v hàng không c a C c Hàng không Vi t Nam và ch u s ch o hư ng d n nghi p v c a Ban ch huy phòng, ch ng bão, l t B Giao thông v n t i.
 3. i u 5. Ban ch o phòng ch ng bão, l t C c Hàng không Vi t Nam có các nhi m v ch y u sau: 5.1 L p k ho ch phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t phù h p v i ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành c a C c Hàng không Vi t Nam. 5.2 Ch o l p, phê duy t, hư ng d n, giám sát và ki m tra các ơn v tr c thu c và các doanh nghi p hàng không th c hi n k ho ch ho t ng phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t c a các ơn v tr c thu c phù h p v i ch c năng, nhi m v c a t ng ơn v . 5.3 Ph i h p v i các Ban phòng, ch ng bão, l t các t nh, thành ph và các cơ quan, ơn v có liên quan trong công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t nh m m b o vi c xây d ng, tu b , b o v và qu n lý các công trình phòng, ch ng bão, l t trong ngành hàng không theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ph i h p v i U ban tìm ki m c u n n Hàng không và các cơ quan ơn v có liên quan tri n khai công tác tìm ki m c u n n k p th i khi có tình hu ng x y ra. 5.4 T ch c thư ng tr c, phòng, ch ng bão, l t theo quy nh k p th i thu th p, ph bi n các thông tin, tri n khai bi n pháp th c hi n các ch th và hư ng d n c a c p trên v phòng, ch ng và kh c ph c h u q a bão, l t. 5.5 Th c hi n úng các quy nh v báo cáo trong công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t. 5.6 Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch ư c duy t v công tác thanh tra, ki m tra v vi c ch p hành ch , chính sách và quy nh c a Nhà nư c v phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t. 5.7 Hàng năm Ban ch huy phòng, ch ng bão, l t xây d ng d toán kinh phí ho t ng, trình lãnh o C c Hàng không Vi t Nam phê duy t và s d ng kinh phí ư c duy t theo úng ch tài chính. 5.8 T ng k t và ph bi n các kinh nghi m phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t. 5.9 Tham gia các án nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c và công ngh trong vi c phòng ch ng bão, l t c a ngành hàng không. i u 6. Ban phòng, ch ng bão, l t c a các cơ quan, ơn v và các doanh nghi p hàng không do Th trư ng, Giám c các cơ quan, ơn v , doanh nghi p ó thành l p (sau ây g i t t là Ban PCBL cơ s ) và do m t Phó th trư ng ho c phó giám c ph trách. ìêu 7. Ban phòng, ch ng bão, l t cơ s quy nh t i i u 6 c a Quy ch này có các nhi m v ch y u sau: 7.1 Xây d ng k ho ch, phương án phòng, ch ng bão, l t c th phù h p v i ch c năng, nhi m v và c i m lo i hình s n xu t kinh doanh c a cơ quan ơn v mình
 4. trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t nh m ch ng phòng ng a và ng phó v i các tình hu ng phát sinh trong bão, l t. 7.2 Thư ng xuyên duy trì tình tr ng s n sàng các trang thi t b , v t tư d phòng cho công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t c a ơn v và tuân th công tác h u c n t i ch . 7.3 Xây d ng phương án và t ch c th c hi n phương án phòng, ch ng bão, l t ư c phê duy t, ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng không và các cơ quan h u quan t i a phương trong phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t. 7.4 T ch c l c lư ng xung kích và duy trì ch tr c canh 24/24 trong mùa mưa bão thư ng xuyên thu nh n tin t c, di n bi n c a bão, l t nh m k p th i tri n khai các phương án phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t. 7.5 Ch ng tri n khai các phương án ng phó khi có tình hu ng x y ra và k p th i báo cáo các cơ quan h u quan có s h tr c n thi t nh m h n ch n m c th p nh t h u qu c a bão, l t. 7.6 B ng m i bi n pháp nhanh chóng kh c ph c h u qu bão, l t m b o khôi ph c m t cách s m nh t các ho t ng qu n lý, s n xu t kinh doanh c a ơn v mình và khi có yêu c u h tr m t cách có hi u qu v i các cơ quan ơn v ban. 7.7 K p th i b sung trang thi t b v t tư d phòng ã ư c s d ng. 7.8 K p th i t ch c rút kinh nghi m v công tác ng c u sau m i v vi c nh m nâng cao v ch t các k ho ch, phương án phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t. 7.9 Báo cáo thư ng kỳ và t xu t v ho t ng phòng, ch ng bão, l t c a ơn v lên C c Hàng không Vi t Nam. Chương 2: PHÒNG, CH NG, KH C PH C H U QU BÃO, L T M C I: PHÒNG CH NG BÃO L T i u 8. Công tác phòng ng a bão, l t hàng năm. Công tác phòng ng a bão, l t hàng năm là nhiêm v thư ng xuyên c a t t c các ơn v trong ngành hàng không, bao g m: 8.1 Qu n lý, b o v k t c u h t ng hàng không và các phương ti n hàng không khác có liên quan n phòng, ch ng bão, l t. Ngăn ch n các hành vi có nguy cơ gây hư h i ho c h y ho i các công trình ó. 8.2 Thư ng xuyên ki m tra ánh giá m c an toàn c a các công trình c n ư c b o v . N u phát hi n có hư h ng ho c suy y u ph i k p th i có bi n pháp x lý. Trong
 5. trư ng h p vư t quá kh năng x lý c a mình, c p ki m tra ph i báo cáo ngay v i cơ quan c p trên tr c ti p gi i quy t trư c mùa mưa bão. 8.3. Xây d ng k ho ch phòng, ch ng bão l t c a ơn v và ph i h p v i các ơn v khác trên cùng a bàn. K ho ch ph i d ki n các s c có th x y ra trong bão, l t, xác nh m c nh hư ng n công trình, l p phương án và bi n pháp x lý phù h p c th như sau: a. Ph i có các bi n pháp neo, bu c, ch ng, , chêm, chèn b o v các công trình chính, các công trình b o v , các thi t b thi công, nhà xư ng, kho tàng, lán tr i và phương ti n hàng không khác c a ngành hàng không… b. Ph i có k ho ch sơ tán các phương ti n, trang thi t b máy móc, ngư i và tài s n trong trư ng h p bão, lũ l n x y ra. c. Ph i có các bi n pháp ch ng v t trôi va vào công trình khi nư c lũ. d. Ph i xây d ng quy trình c th theo dõi d báo di n bi n c a bão lũ, quan tr c tình hình th c t c a bão lũ trên khu v c công trình, theo dõi m c ch u bão lũ c a công trình và c a các trang thi t b . Ph i có quy nh v phương án, phương th c và ch m b o thông tin liên l c thông su t trong th i gian x y ra bão, lũ; d ki n trư c nh ng tình hu ng r i ro như m t i n, m t liên l c… ch ng kh c ph c m t cách nhanh chóng và hi u qu . e. Ban ch huy phòng ch ng l t, bão cơ s , Ban ch huy phòng ch ng l t, bão c a C c Hàng không Vi t Nam ph i ki m tra k ho ch phòng, ch ng bão, l t c a ơn v nh t là i v i các công trình tr ng i m, quan tr ng. Ph i th c hi n úng quy trình ki m tra: Ki m tra c kh i lư ng và ch t lư ng, các biên b n ki m tra ph i úng m u và có y ch ký. Các ngh c a oàn thanh tra ph i ư c th c hi n và khi c n ph i t ch c phúc tra. 8.4 Các ban phòng, ch ng bão, l t c a các ơn v tr c ti p mua s m, t p k t, b o qu n và c t gi các v t tư, phương ti n d phòng cho công tác phòng, ch ng bão, l t. Khi c n thi t ch u s i u ng c a c p có thNm quy n trong công tác hi p ng v i các ơn v khác th c hi n nhi m v phòng, ch ng khi có bão, l t x y ra. 8.5 D tr lương th c, nhu y u phNm thi t y u, thu c ch a b nh t i nh ng nơi xung y u, hi m tr s d ng khi c n thi t. 8.6.T ch c l c lư ng và hu n luy n nghi p v v thu th p thông tin liên quan n d báo, phòng, ch ng bão, l t. Các l c lư ng phòng, ch ng bão, l t ph i ư c t ch c chu áo, có ngư i ch u trách nhi m chính, ư c phân công nhi m v rõ ràng trong k ho ch phòng, ch ng bão, l t c a ơn v . i u 9. Phòng ng a bão l t i v i các công trình m i xây d ng. T t c các công trình hàng không u ph i có kh năng ch u ng ư c tác ng c a bão, lũ. Ngay t giai o n thi t k c n ph i xem xét t i nh ng nguyên t c cơ b n sau:
 6. 9.1 Ph i th c hi n công tác nghiên c u chu áo v a hình, a m o c a khu v c xây d ng công trình thu th p y các s li u th ng kê nhi u năm v lư ng mưa, lưu lư ng dòng ch y, m c nư c dâng, áp l c gió, m c ăn mòn c a nư c bi n, môi trư ng, quan tâm n tình hình bão l t c a khu v c, chú ý n các s li u l ch s , khoan thăm dò a ch t khu v c xây d ng công trình làm cơ s cho công tác thi t k . 9.2 L a ch n a i m công trình, v t li u, lo i k t c u thích h p ch ng ư c gió, bão. 9.3 Tính toán thi t k theo quy trình, quy ph m ng th i ph i quan tâm n s nh hư ng c a s thay i khí h u toàn c u và khu v c, nh hư ng c a các công trình th y l i, th y i n, nông ngư nghi p cùng các tác ng x u do môi trư ng sinh thái ang b xâm ph m như ch t phá r ng, khai thác tài nguyên b a bãi, có th gây ra s thay i t bi n các d ki n tính toán d n t i nh ng h u qu khó lư ng ư c trong quá trình qu n lý khai thác sau khi xây d ng. 9.4 Trong thi t k k t c u c n chú ý m b o tính n nh ch ng gió bão, thu tri u, xói l c a t ng th công trình cũng như c a t ng k t c u và s liên k t gi a chúng, tuân th ch t ch các quy trình, quy ph m hi n hành. 9.5 S d ng ti n b khoa h c k thu t vào vi c b o v các công trình dư i tác ng c a bão, l t. i u 10. Phòng ng a bão, l t i v i các công trình ang xây d ng. i v i các công trình hàng không ang ư c xây d ng có th i gian thi công kéo dài qua mùa bão, l t ph i xem xét n các nh hư ng c a bão, l t gây ra cho công trình ang thi công d dang, công trình ph tr , các trang thi t b thi công m b o an toàn cho các kho bãi ch a v t li u, nhà xư ng và lán tr i. 10.1 Phòng ng a bão, l t trong giai o n thi t k t ch c thi công: a. Ph i tuân th úng trình t xây d ng cơ b n, m b o thi t k i trư c m t bư c, tránh v a thi t k v a thi công không ch ng phòng, ch ng bão, l t. Trên cơ s thi t k t ch c thi công và t ng ti n do cơ quan thi t k l p, ơn v thi công ph i xu t phát t các s li u i u tra kh o sát c a khu v c, t kh năng th c t c a ơn v v trang thi t b k thu t, v l c lư ng lao ng, v kh năng cung c p v t tư, v kh năng chi vi n c a c p trên, v m i quan h h p tác liên k t v i các ơn v khác, căn c vào th i i m b t u thi công công trình l p phương án t ch c thi công và t ng ti n sát th c c a ơn v . Phương án này ph i chú ý n các h ng m c ch ng bão, l t nh t là i v i các công trình quan tr ng, xung y u n m trong vùng thư ng xuyên có bão, l t và ph i ư c c p có thNm quy n xét duy t. b. Ph i xây d ng ư c m t t ng th ti n thi công h p lý, tránh thi công nhi u công trình m t lúc, tránh dàn tr i quá nhi u h ng m c song song d n n không kh năng ng phó khi có bão, lũ x y ra. Ph i xây d ng ti n c th cho các h ng m c
 7. quan tr ng c a công trình sao cho có th k t thúc ho c t t i i m d ng trư c mùa mưa bão. c. Thi t k t ch c thi công ph i có phương án phòng ch ng l t t khi tri n khai công trư ng n khi hoàn thành công trình. d. Khi chuNn b công trư ng, ph i b trí ư c m t b ng thi công có m c an toàn cao nh t v kh năng phòng, ch ng bão, l t. Kho tàng nhà xư ng quan tr ng c a công trình ph i ư c b trí nơi khu t gió và cao ráo không b ng p l t. N u các công trình có nguy cơ b tác ng m nh c a gió bão thì chúng ph i ư c thi t k b ng v t li u và s d ng các lo i k t c u có kh năng ch ng gió, bão. Trong trư ng h p n n c a các công trình b e do b i úng l t thì ph i xây d ng thêm các công trình b o v như ê ch n, mương d n, h t và tr m bơm tiêu nư c m b o an toàn cho cơ s v t ch t c a công trư ng. e. Các trang thi t b thi công l n c a công trư ng như giá búa, c n cNu... ph i ư c quan tâm b o v chu áo. Ph i d ki n khu v c sơ tán, neo gi các phương ti n khi bão, l t. Các trang thi t b khác cũng ph i có các bi n pháp x lý thích h p. Kho tàng, lán tr i ph i ư c ch ng, bu c trư c mùa mưa bão. g. Trong thi t k t ch c thi công ph i có k ho ch phòng, ch ng bão, l t c th có th phòng các tr n bão, l t n b t ng . K ho ch ph i tính n các bi n pháp b o v các trang thi t b thi công, máy móc, v t tư, nhà xư ng, kho tàng, lán tr i, có k ho ch sơ tán ngư i, tài s n, t ch c l c lư ng ng c u như c n cNu, xe t i, máy bơm, máy phát i n, vô tuy n... k ho ch phòng ch ng bão, l t c a ơn v ph i có s bàn b c th ng nh t v i chính quy n a phương, tuy t i không ư c gây c n tr ns n xu t và i s ng c a nhân dân a phương. h. i v i m t s công trình c n m b o thi công liên t c cũng có th xem xét thi công ngay trong mùa mưa bão nhưng ph i m b o ch t lư ng và ư c thi t k c bi t. Ph i có thi t k t ch c thi công chi ti t c th i v i các h ng m c công trình ư c thi công trong mùa mưa bão v i ý th c phòng tránh cao nh t. i v i các phương ti n thi công c n ph i s p x p th t cơ ng sơ tán, ch ng, bu c ư c nhanh chóng. Khi d trù phương ti n thi t b d phòng c n c bi t chú ý n các trư ng h p m t i n ph i có máy phát i n thay th , có các c n cNu sơ tán máy móc, các phương ti n có th ho t ng lúc gió to, nư c lên, có các máy bơm công su t l n và các phương ti n thông tin liên l c. i. Ph i d ki n vi c thu gom, phân lo i, x lý rác và ph th i trong quá trình thi công công trình. Khi hoàn thành công trình ph i d n d p công trư ng tr l i môi trư ng s ch p cho khu v c. 10.2 Phòng ng a bão, l t trong quá trình thi công và hoàn thành công trình: Thi công công trình ph i tuân theo thi t k t ch c thi công và t ng ti n do ơn v thi công l p có xét t i công tác phòng ch ng bão, l t. Trong quá trình thi công cho t i khi hoàn thành công trình c n chú ý t i nh ng v n sau ây: a. Khi có d báo v bão, l t s p x y ra trong khu v c công trình ph i nhanh chóng ki m tra tr ng thái th c t c a công trình cũng như các phương ti n, trang thi t b thi công và kh năng ch u ng bão, l t c a chúng. N u các v n này chưa ư c xem
 8. xét trong khâu thi t k t ch c thi công thi ph i ki m tra tính n nh c a chúng và ra các bi n pháp x lý k p th i. b. i v i các phương ti n có chi u cao l n như c n cNu, giá búa,.. ang ph c v thi công ph i ki m tra tính n nh c a chúng và nhanh chóng x lý b ng cách h th p tr ng tâm các thi t b . i u 11. Phòng ng a bão, l t i v i các công trình hàng không ang s d ng. i v i các công trình ang s d ng công tác phòng ng a bão, l t là m t n i dung b t bu c trong khi ti n hành các công tác ki m tra, duy tu, s a ch a theo các ch thư ng xuyên, nh kỳ và c bi t. i u 12. Phòng ch ng bão l t i v i t u bay và các phương ti n hàng không khác. Công tác phòng ng a bão l t i v i t u bay, các phương ti n hàng không khác bao g m: 12.1 Xây d ng và ki m tra các v trí ch ng, néo t u bay cũng như các phương ti n hàng không khác trên sân tàu bay y và úng quy nh k thu t, phù h p v i các ch ng lo i t u bay, phương ti n hàng không ư c khai thác t i các c ng hàng không, sân bay. 12.2 B trí các v trí ti p t trên sân i v i các lo i t u bay ang khai thác n u c n thi t. 12.3 Ki m tra và chuNn b y các lo i dây ch ng, néo, các v t c n thi t ch ng, gi t u bay trong các trư ng h p bão, l t, l c. Khi có tin bão g n c n ti n hành và ki m tra các công tác chuNn b l n cu i, bao g m: a. T u bay ph i ư c u úng ch quy nh ã ư c trang b móc néo tàu bay trên sân . b. Ch ng, néo, gi và n i dây ti p t t u bay theo quy nh k thu t. c. N p thêm nhiên li u cho t u bay theo úng quy nh k thu t. d. Căn c vào các tình hu ng, di n bi n c th c a bão, l t k p th i sơ tán t u bay n v trí an toàn. 12.4 ưa các trang thi t b hàng không khác v nơi t p k t theo quy nh, ch ng néo cNn th n. i u 13. Nh ng nhi m v chính v phòng ch ng bão, l t c a các cơ quan ơn v và doanh nghi p hàng không: 13.1 i v i các c m c ng Hàng không khu v c:
 9. a. C m c ng Hàng không khu v c có trách nhi m ch trì, ph i h p công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t và thiên tai gi a các cơ quan, ơn v , doanh nghi p hàng không trên a bàn qu n lý c a C m c ng. b. Thi t l p và công b các v trí neo u t u bay theo úng quy nh. S n sàng các phương án huy ng các phương ti n có kh năng tham gia tìm ki m c u n n. c. Căn c các tình hu ng di n bi n c th c a bão, l t k p th i sơ tán ho c i u ng t u bay, các phương ti n hàng không khác ra các v trí ch ng bão, lũ. d. K p th i công b cho cơ quan không báo v thay i các c tính k thu t c a các h th ng èn hi u, ài tr m thông tin d n ư ng do nh hư ng c a bão, l t. e. Th c hi n nghiêm ch báo cáo v phòng, ch ng bão l t. g. T ch c b o v h th ng cung c p i n, h th ng thoát nư c, kho tàng, nhà xư ng, phương ti n, trang thi t b t i các C ng Hàng không tr c thu c. h. Có phương án d phòng cho các h th ng thông tin liên l c v i t u bay khi b hư h ng thi t b . 13.2 i v i Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam: a. Hư ng d n th c hi n các ch th c a c p trên v phòng ch ng bão, l t i v i công trình, trang thi t b hi n ang qu n lý. b. Xây d ng phương án m b o thông tin liên l c thông su t gi a các cơ quan, ơn v trong và ngoài ngành hàng không liên quan t i các công tác phòng, ch ng, kh c ph c h u qu bão l t và tìm ki m c u n n, c bi t trong các tình hu ng khNn c p. c. T ch c tr c, canh, thu nh n và truy n phát theo ch quy nh các thông tin v áp th p nhi t i, báo bão. d. T ch c thu nh n, truy n phát k p th i các tín hi u c p c u, yêu c u h tr , c u h , c u n n. e. Th c hi n nghiêm ch báo cáo v phòng, ch ng bão, l t. g. Cung ng các d ch v i u hành bay theo yêu c u b o m sơ tán t u bay, tránh ách t c t i các C ng Hàng không, sân bay trong khu v c bão, l t. 13.3 i v i các doanh nghi p v n t i hàng không a. Hư ng d n, tri n khai th c hi n các ch th c a c p trên v phòng ch ng bão, l t i v i công trình, trang thi t b , phương ti n hàng không hi n ang qu n lý. b. Ph i h p ch t ch v i các C m c ng Hàng không khu v c, Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam trong vi c sơ tán t u bay và các phương ti n ra kh i khu v c bão, l t.
 10. c. S n sàng tham gia tìm ki m c u n n theo yêu c u c a U ban tìm ki m c u n n qu c gia. d. Ch p hành nghiêm ch nh vi c ch ng, néo t u bay theo quy nh c a nhà ch t o và sơ tán, i u ng t u bay n v trí an toàn theo quy nh c a C m c ng Hàng không khu v c khi x y ra bão, l c. e. Th c hi n nghiêm ch báo cáo v phòng, ch ng bão, l t. M C II KH C PH C H U QU BÃO, L T i u 14. Kh c ph c h u qu bão, l t trong ngành hàng không bao g m: 14.1 C u ngư i, tài s n. 14.2 Kh c ph c ách t c v n t i hàng không: C m c ng Hàng không khu v c là cơ quan ch trì ph i h p m i ho t ng nh m s m kh c ph c s c gây ách t c v n t i hàng không. Các cơ quan, ơn v doanh nghi p Hàng không ho t ng trên a bàn c m c ng có nghĩa v áp ng k p th i yêu c u v nhân l c, trang thi t b và phương ti n kh c ph c s c gây ách t c v n t i hàng không. Công vi c kh c ph c s c gây ách t c v n t i hàng không có các n i dung chính như sau: a. Tri n khai các bi n pháp khNn c p m b o s d ng m t cách an toàn k t c u h t ng ngành hàng không; b. Kh o sát, công b cho cơ quan không báo phù h p v i th c tr ng k t c u h t ng và các h th ng trang thi t b hàng không; 14.3 Khôi ph c các công trình và các trang thi t b hàng không sau bão, l t: a. Nhanh chóng ph c h i các c tính khai thác và i u ki n m b o an toàn c a k t c u h t ng ngành hàng không, các h th ng trang thi t b phương ti n hàng không theo thi t k ư c duy t như trư c khi b nh hư ng bão, l t. b. Kh c ph c tri t nh hư ng c a bão, l t i v i k t c u h t ng như ư ng c t h cánh, ư ng lăn, sân máy bay, nhà xư ng, kho tàng... nh m s m n nh ho t ng s n xu t kinh doanh trong ngành hàng không. 14.4 Th c hi n v sinh môi trư ng sinh thái, ch ng ô nhi m d ch b nh và tham gia h tr , n nh i s ng nhân dân vùng b bão, l t. 14.5 i u tra, th ng kê thi t h i. Chương 3:
 11. NGU N TÀI CHÍNH PHÒNG, CH NG VÀ KH C PH C H U QU BÃO, L T i u 15. Ngu n tài chính phòng, ch ng bão, l t g m: 15.1 Ngu n v n do ngân sách Nhà nư c c p. 15.2 Ngu n v n d phòng phòng, ch ng bão, l t c a ơn v . 15.3 Kho n c u tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c do bão, l t x y ra. 15.4. Ngu n lao ng công ích ho c t nguy n tham gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Ngu n tài chính phòng, ch ng bão, l t ư c s d ng trong các công vi c sau ây: 16.1 S a ch a, xây d ng, nâng c p công trình, trang thi t b k thu t cho công tác d báo và ch o, ch huy phòng, ch ng bão, l t. 16.2 C u h ngư i và tài s n, c u h công trình b s c do bão, l t gây ra. 16.3 Kh c ph c h u qu thiên tai. 16.4 Duy trì t ch c, ho t ng c a ban phòng, ch ng l t, bão và kh c ph c h u qu thiên tai. i u 17. Ngu n kinh phí cho công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t c a các cơ quan ơn v , doanh nghi p hàng không ư c trích s d ng và qu n lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 18. Ch b i dư ng cho ngư i lao ng trong công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu bão, l t: 18.1 Trong c u ch a kh c ph c h u qu bão, l t không tính th i gian chuy n quân, m i ngư i làm vi c t i công trư ng c u ch a 06 gi ư c phép tính là 01 ngày công lao ng, không b trí ngày làm vi c liên t c quá 12 gi (tr trư ng h p c bi t). 18.2. Nh ng i tư ng sau ư c tính là tr c ti p tham gia c u ch a, kh c ph c h u qu bão, l t: - L c lư ng tr c ti p lao ng (k c l c lư ng c u vi n). - L c lư ng ph c v trên công trư ng. - Ban ch huy và các l c lư ng giúp vi c. 18.3 Trong th i gian c u ch a, ti n lương c a các i tư ng trên ư c tr g p hai l n so v i ngày công bình thư ng bao g m lương ch c danh, c p b c và các kho n ph c p khác n u có, n u làm ca êm dư c thêm 30% ti n lương ngày công bình thư ng.
 12. 18.4 Trong th i gian c u ch a, các i tư ng ư c tính là tr c ti p tham gia c u ch a, kh c ph c h u qu bão, l t ư c b trí ăn gi a ca và hai b a chính không ph i tr ti n. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 19. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c d báo phòng, ch ng, kh c ph c h u qu l t, bão: ngăn ch n các hành vi gây hư h i các công trình cơ s h t ng, phương ti n v n t i ngành Hàng không các công trình phòng, ch ng l t, bão thì ư c khen thư ng theo ch c a nhà nư c và c a ngành Hàng không. i u 20. Ngư i nào có hành vi phá ho i, gây t n h i ho c c n tr vi c phòng, ch ng l t, bão không tuân theo s huy ng c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khi có l t, bão x y ra: l i d ng l t, bão chi m o t tài s n c a nhà nư c, c a t p th , c a cá nhân ho c vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t v phòng, ch ng l t, bão, tùy theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu x y ra s b s ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 21. Ngư i nào thi u tinh th n trách nhi m trong công tác d báo, quy t nh c nh báo, báo ng, báo ng: b v trí khi làm nhi m v tr c ban theo quy nh v công tác phòng, ch ng l t bão: l i d ng ch c v , quy n h n ho c l m d ng quy n h n chi m d ng kinh phí, v t tư, ti n, hàng c u tr v phòng ch ng và kh c ph c h u qu l t, bão: bao che cho ngư i vi ph m pháp lu t v phòng ch ng l t, bão ho c vi ph m nh ng quy nh c a quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu x y ra s b x lý k lu t, ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 22. Ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng l t, bão mà gây thi t h i cho nhà nư c, t ch c ho c cá nhân thì ngoài vi c b x lý theo quy nh t i i u 19 và i u 20 c a quy ch này, còn ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH VÀ PH M VI ÁP D NG i u 23. Quy ch này áp d ng v phòng, ch ng, kh c ph c h u qu l t, bão và các thiên tai khác (n u có) cho ngành Hành không. i u 24. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây v phòng, ch ng, kh c ph c h u qu l t, bão trong ngành Hàng không trái v i quy ch này i b bãi b . Trong quá trình tri n khai th c hi n có vư ng m c c n k p th i báo cáo v Ban ch huy phòng ch ng l t, bão B Giao thông v n t i s a i, b xung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản