Quyết định 13/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
9
download

Quyết định 13/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 13/2005/Q -BGTVT NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 BAN HÀNH “QUY NNH V VI C XÁC NNH VÀ X LÝ VN TRÍ NGUY HI M THƯ NG X Y RA TAI N N GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B ANG KHAI THÁC” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 14/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v vi c xác nh và x lý v trí nguy hi m thư ng x y ra tai n n giao thông (g i t t là i m en) trên ư ng b ang khai thác”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, V trư ng các V , C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, T ng giám c các Khu Qu n lý ư ng b và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH
  2. V VI C XÁC NNH VÀ X LÝ VN TRÍ NGUY HI MTHƯ NG X Y RA TAI N N GIAO THÔNG TRÊN Ư NG B ANG KHAI THÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2005/Q -BGTVT ngày 02/02/2005c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i m en i m en là v trí nguy hi m mà t i ó thư ng x y tai n n giao thông. T “ i m” ây ư c hi u là m t v trí ho c m t o n ư ng ho c trong khu v c nút giao. i u 2. Tiêu chí xác nh i m en Tiêu chí xác nh i m en ph i căn c vào tính hình tai n n giao thông x y ra trong m t năm v s v , m c thi t h i: 1. 02 v tai n n nghiêm tr ng (tai n n có ngư i ch t) ho c 2. 03 v tai n n tr lên, trong ó có 01 v nghiêm tr ng ho c 3. 04 v tai n n tr lên, nhưng ch có ngư i b thương. i u 3. H sơ i m en 1. H sơ các v tai n n giao thông ư c lưu gi t i ơn v qu n lý ư ng b ; 2. B ng th ng kê tai n n có ghi lý trình, s v tai n n, thi t h i, ánh giá nguyên nhân kèm ki n ngh sơ b gi i pháp kh c ph c; 3. H sơ các v tai n n giao thông do c nh sát giao thông cung c p; 4. B n v sơ khu v c i m en, nh ch p khu v c i m en và các tài li u liên quan. i u 4. Trách nhi m x lý i m en 1. Công ty, o n qu n lý ư ng b (g i chung là ơn v qu n lý ư ng b ) có trách nhi m: a) Phát hi n, th ng kê tai n n và l p h sơ i m en như quy nh t i i u 3 c a Quy nh này; b) T các s li u, tình hình thu th p ư c, i chi u v i tiêu chí i m en t ng h p thành h sơ báo cáo v S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Khu Qu n lý ư ng b .
  3. 2. Khu Qu n lý ư ng b ( i v i i m en trên Qu c l ), S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ( i v i i m en trên o n Qu c l ư c u quy n qu n lý), căn c báo cáo c a ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c ti n hành thNm nh bư c u, l p h sơ có phân lo i ưu tiên và gi i pháp x lý trình C c ư ng b Vi t Nam. Sau khi ư c C c ư ng b Vi t Nam phê duy t cho phép u tư, ph i khNn trương th c hi n các bư c ti p theo quy nh t i Chương II c a Quy nh này. 3. C c ư ng b Vi t Nam căn c báo cáo tình hình i m en c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Khu Qu n lý ư ng b ti n hành vi c cho phép u tư theo th t ưu tiên. 4. i v i các i m en trên ư ng a phương: S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính căn c báo cáo c a ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c ti n hành thNm nh bư c u, l p h sơ có phân lo i ưu tiên và gi i pháp x lý trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t cho phép u tư, ph i khNn trương th c hi n các bư c ti p theo quy nh t i Chương II c a Quy nh này. 5. i v i các i m en trên ư ng BOT, ư ng chuyên dùng so ch qu n lý ch u trách nhi m x lý. 6. i v i các i m en trên ư ng b ang khai thác có d án xây d ng, c i t o, nâng c p, ơn v qu n lý ư ng b bàn giao h sơ i m en cho ch u tư ưa vào d án xem xét, x lý. Trư ng h p d án chưa tri n khai ngay, cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n i v i ư ng có i m en ó th c hi n các bi n pháp t m th i m b o an toàn giao thông trư c khi bàn giao ư ng cho ch u tư. 7. Trư ng h p khi thNm nh xác nh nguyên nhân gây tai n n giao thông không thu c trách nhi m x lý, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Khu Qu n lý ư ng b có văn b n ki n ngh g i chính quy n a phương, ngành có liên quan x lý theo ch c năng, nhi m v . Chương 2: TRÌNH T X LÝ I M EN i u 5. Trình t x lý 1. Trình t x lý g m 08 bư c sau: Bư c 1: Xác nh và sơ b x p h ng ưu tiên; Bư c 2: Th sát hi n trư ng l n u; Bư c 3: Thu th p thêm d li u và ti n hành phân tích; Bư c 4: Nghiên c u hi n trư ng l n hai các nh nguyên nhân; Bư c 5: L a ch n bi n pháp kh c ph c; Bư c 6: Trách nhi m c a cơ quan x lý i m en;
  4. Bư c 7: Th c hi n x lý i m en; Bư c 8: Theo dõi và ánh giá k t qu . 2. Quy nh các bư c trong trình t x lý i m en ư c quy nh c th t i các i u t i u 6 n i u 13 c a Quy nh này. i u 6. Xác nh và sơ b x p h ng ưu tiên 1. ơn v qu n lý ư ng b ph i c p nh t y h sơ tai n n giao thông. H sơ tai n n giao thông ư c th ng kê làm cơ s xác nh i m en. 2. Căn c vào s v n n giao thông trong m t năm, m c nghiêm tr ng v s ngư i ch t, s ngư i b thương, giá tr tài s n hư h ng s p x p sơ b th t ưu tiên x lý. i u 7. Th s t hi n trư ng l n u Sau khi xác nh i m en, ph i ti n hành th sát hi n trư ng i chi u b sung các c trưng c a hi n trư ng: nút giao thông, hi n tr ng hành lang, t ch c giao thông và các c trưng khác (t m nhìn, bán kính ư ng cong, bám m t ư ng…). Phác ho sơ , ch p nh hi n trư ng. Xác nh lưu lư ng, thành ph n xe, tình tr ng giao thông và ngư i i b . i u 8. Thu th p thêm d li u và ti n hành phân tích Căn c k t qu th sát và h sơ tai n n giao thông ã thu th p ư c, ti n hành xây d ng b n sơ m t b ng các v tai n n theo t l 1: 200 th hi n các c i m chính c a hi n trư ng: nút giao, t ch c giao thông, nhà c a, cây xanh và sơ các v tai n n. Ti n hành phân tích t ng v trí tai n n xá nh sơ b nguyên nhân. i u 9. Nghiên c u hi n trư ng l n hai xác nh nguyên nhân Căn c vào h sơ ã th c hi n i u 8, t ch c nghiên c u hi n trư ng l n 2 xác nh nguyên nhân gây ra tai n n giao thông t i hi n trư ng do tình tr ng c u ư ng, tình hình t ch c giao thông, môi trư ng hai bên ư ng, t m nhìn, chiuêú sáng ban êm, th i ti t khi x y ra tai n n ho c tình hình i u khi n giao thông. Ph i ti n hành th sát và nghiên c u hi n trư ng t i nhi u th i i m và th i ti t khác nhau. i u 10. L a ch n bi n pháp kh c ph c Căn c vào các nguyên nhân ã xác nh t i i u 9, ti n hành xu t bi n pháp kh c ph c theo nguyên t c: 1. Ph i gi m ho c làm m t h n nguyên nhân ã gây ra tai n n giao thông. 2. Không ư c phát sinh nguyên nhân khác gây ra tai n n giao thông.
  5. 3. Không gây nh hư ng x u nb o m giao thông và môi trư ng xung quanh. i u 11. Trách nhi m c a cơ quan x lý i m en 1. Trư ng h p nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c có liên quan n c u ư ng, cơ quan qu n lý ư ng b ph i x lý k p th i. 2. Trư ng h p nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c khác thì cơ quan qu n lý ư ng b ki n ngh cơ quan có trách nhi m x lý theo thNm quy n. i u 12. Th c hi n x lý i m en 1. H sơ thi t k x lý i m en ph i do ơn v tư v n thi t k có kinh nghi m v qu n lý ư ng b th c hi n. Trong quá trình th c hi n i u tra, phân tích và ưa ra gi i pháp, ơn v thi t k x lý i m en ph i duy trì s tham gia c a nhóm i u tra nghiên c u c a ơn v qu n lý ư ng b cũng như cơ quan c nh sát giao thông ph trách o n ư ng có i m en. 2. Trong quá trình thi công x lý i m en, ơn v thi công ph i tuân th úng h sơ thi t k x lý i m en cũng như các quy nh khác m b o an toàn giao thông trong khi thi công và khai thác. 3. Vi c th c hi n x lý i m en ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. i u 13. Theo dõi và ánh giá k t qu Sau khi ti n hành các bư c trên, ơn v qu n lý ư ng b ph i ti p t c t ch c vi c theo dõi và ánh giá k t qu v an toàn giao thông. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 14. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy nh này. i u 15. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , cá nhân k p th i báo cáo v B Giao thông v n t i nghiên c u, b sung, s a i./
Đồng bộ tài khoản