Quyết định 130/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 130/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 130/2000/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P THÁI NGUYÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; th c hi n Quy t nh s 181/1999/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p Sông Công I, t nh Thái Nguyên; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Nguyên và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên, tr c thu c U ban nhân dân t nh Thái Nguyên qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Thái Nguyên. Ban Qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên có trách nhi m th c hi n các nhi m v , quy n h n v qu n lý khu công nghi p theo quy nh t i i u 27 Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph Ban Qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u hình qu c huy. Biên ch và kinh phí ho t ng c a Ban thu c biên ch và ngân sách nhà nư c c p cho t nh Thái Nguyên. i u 2. Ban Qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, m t s U viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó Trư ng ban, các U viên và quy nh b máy giúp vi c Ban Qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên th c hi n theo các i u 26, 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành.
  2. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Nguyên và Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản