Quyết định 130/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định 130/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 130/2002/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T CHÍNH SÁCH QU C GIA V TRANG THI T BN Y T GIAI O N 2002-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001 - 2010, Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chính sách qu c gia v Trang thi t b y t (TTBYT) giai o n 2002 - 2010, g m nh ng n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu chung: B o m trang thi t b y t cho các tuy n theo quy nh c a B y t . T ng bư c hi n i hoá trang thi t b cho các cơ s y t nh m nâng cao ch t lư ng chăm sóc b o v s c kho nhân dân. Ph n u n năm 2010 t trình k thu t v trang thi t b y t ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c. ào t o i ngũ cán b k thu t chuyên ngành khai thác s d ng, b o dư ng, s a ch a và ki m chuNn trang thi t b y t . Phát tri n công nghi p trang thi t b y t nh m nâng cao d n t tr ng hàng hóa s n xu t trong nư c và ti n t i tham gia xu t khNu. 2. M c tiêu c th : a) Ph n u n năm 2005 b o m cung ng và khai thác có hi u qu trang thi t b y t thông d ng cho các cơ s phòng b nh và ch a b nh theo qui nh c a B y t . b) Ti p t c trang b và phát huy hi u qu ba trung tâm y t chuyên sâu Hà n i, Thành ph H Chí Minh và Hu . T năm 2002 n năm 2010 có k ho ch t ng bư c xây d ng trung tâm y t chuyên sâu t i các khu v c theo vùng kinh t , xã h i; c bi t là vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào các dân t c thi u s .
  2. c) M r ng s n xu t trang thi t b y t thông d ng b o m cung c p 40% nhu c u trong ngành vào năm 2005 và 60% vào năm 2010. Ny m nh s n xu t thi t b y t công ngh cao, các dây chuy n công ngh tiên ti n cho s n xu t trang thi t b y t , dư c phNm và vacxin. 3. K ho ch th c hi n: a) Giai o n 1: T năm 2002 n 2005 M c tiêu c n t ư c: - m b o TTBYT thi t y u cho các tuy n y t t cơ s n trung ương theo tiêu chuNn c a B Y t . - S n phNm s n xu t trong nư c t t l kho ng 40% t ng s TTBYT thông d ng. - mb o chính xác và an toàn c a TTBYT. b) Giai o n 2: T năm 2006 n 2010. M c tiêu c n t ư c: - Cơ s khám, ch a b nh thu c các tuy n ư c trang b s lư ng và ch t lư ng TTBYT theo danh m c tiêu chuNn c a B Y t . - Các b nh vi n trung ương và a khoa trung tâm t nh ư c trang b phương ti n k thu t chNn oán và i u tr , áp ng yêu c u khám, ch a b nh cho nhân dân theo phân tuy n k thu t, t trình k thu t thi t b y t ngang v i các nư c trung bình tiên ti n trong khu v c. - Ti p t c xây d ng, hoàn thi n và phát huy hi u qu c a các trung tâm y t chuyên sâu. - Ny m nh s n xu t nh ng m t hàng trong nư c có ưu th , nâng cao ch t lư ng và ti n t i xu t khNu, b o m cung c p 60% nhu c u d ng c , trang thi t b y t thông d ng. - Xây d ng công nghi p trang thi t b y t có tr ng tâm, tr ng i m, nh m hai m c tiêu: + Ph c v nhu c u s d ng trong nư c. + Nâng cao ch t lư ng s n phNm hư ng t i xu t khNu. - C ng c h th ng kinh doanh TTBYT phù h p v i pháp lu t Vi t Nam, ng th i t ng bư c ti p c n v i quy ch c a kh i ASEAN và th gi i, áp ng có hi u qu ho t ng chung c a ngành y t .
  3. - C ng c , c i ti n h th ng ào t o nhân l c chuyên ngành k thu t TTBYT khai thác, s d ng có hi u qu trang thi t b y t , th c hi n b o dư ng và s a ch a t t TTBYT ã ư c trang b . - Hoàn ch nh h th ng t ch c, nâng cao năng l c và hi u qu trong ho t ng qu n lý Nhà nư c v TTBYT, t o môi trư ng phù h p tranh th t i a quá trình h p tác qu c t , liên doanh liên k t trong lĩnh v c TTBYT. 4. Nh ng gi i pháp: a) Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v trang thi t b y t : - Hoàn ch nh h th ng qu n lý v trang thi t b y t t trung ương n a phương. Các s y t , các trung tâm y t huy n có cán b chuyên môn theo dõi công tác v t tư thi t b y t . Các b nh vi n, các vi n trung ương, b nh vi n a khoa t nh có phòng v t tư k thu t thi t b y t . - Th ng nh t qu n lý Nhà nư c v kinh doanh, xu t nh p khNu trang thi t b y t t trung ương n a phương. - Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra ch t lư ng, giám sát hi u qu khai thác s d ng trang thi t b y t t i các cơ s s d ng và h th ng kinh doanh theo các quy nh c a Nhà nư c. Th c hi n ki m chuNn nh kỳ trang thi t b y t ang s d ng t i các cơ s y t cũng như s n phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu. - Ban hành các chính sách khuy n khích, ưu ãi i v i các nhà khoa h c, các cơ s khoa h c và công ngh tham gia nghiên c u, ch t o, khai thác s d ng và th c hi n d ch v k thu t v trang thi t b y t ; khuy n khích các cơ s s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t trong nư c. Xây d ng cơ ch thu h i v n duy trì ho t ng và tái u tư trang thi t b y t . Ban hành qui nh v kinh phí dành cho công tác ki m chuNn, b o dư ng và s a ch a trang thi t b y t hàng năm. b) Phát tri n ngu n nhân l c chuyên ngành trang thi t b y t : - Tăng cư ng ào t o cán b i h c và sau i h c chuyên ngành trang thi t b y t . - ưa nh ng n i dung cơ b n v qu n lý, k thu t-công ngh , k năng s d ng trang thi t b y t vào chương trình ào t o cán b i h c và trung h c Y, Dư c. - Nâng cao ch t lư ng, m r ng quy mô ào t o i ngũ công nhân k thu t trang thi t b y t . c) u tư phát tri n công nghi p s n xu t, d ch v trang thi t b y t : - u tư s n xu t trang thi t b y t có tr ng tâm, tr ng i m nh m t ư c tính hi u qu , kinh t và h p lý gi a y t chuyên sâu và y t ph c p. - T p trung s n xu t các thi t b y t thông d ng ph c v y t cơ s , chương trình dân s - k ho ch hoá gia ình, chăm sóc s c kho ban u, d ng c s d ng m t l n và các trang thi t b ph c v y t h c ư ng và gia ình.
  4. - Tăng cư ng công tác d ch v k thu t - thi t b y t . d) C ng c h th ng kinh doanh, xu t nh p khNu trang thi t b y t theo quy nh c a nhà nư c. e) Tăng cư ng công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng, chuy n giao công ngh và h p tác qu c t v trang thi t b y t : - Nghiên c u ng d ng nh ng trang thi t b y t , các phương pháp i u tr và chNn oán m i trên th gi i áp d ng có ch n l c vào Vi t Nam. - M r ng h p tác v i các t p oàn s n xu t trang thi t b y t có uy tín trên th gi i trong vi c liên doanh s n xu t và chuy n giao công ngh . 4. Kinh phí th c hi n: Kinh phí th c hi n Chính sách t các ngu n: - Ngân sách nhà nư c, - Ngu n h tr c a các t ch c trong và ngoài nư c, - Ngu n v n vay t ngu n ODA và các qu h tr phát tri n trong và ngoài nư c, - Ngu n khác (n u có). i u 2. Căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Chính ph trong t ng năm, t ng giai o n B Y t xây d ng k ho ch, ch trì, ph i h p v i các b , các ngành có liên quan và các a phương t ch c th c hi n các m c tiêu c a Chính sách Qu c gia v trang thi t b y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản