Quyết định 130/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 130/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo quyết định số 71/2004/QĐ-UB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 130/2005/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2005 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG M T S N I DUNG QUY CH T M TH I I V I CÁC DOANH NGHI P V N T I THAM GIA V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 71/2004/Q -UB U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; - Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i); - Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; - Căn c Quy t nh s 71/2004/Q -UB ngày 14/5/2004 c a UBND Thành ph v vi c Ban hành quy ch t m th i i v i các doanh nghi p tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn Thành ph Hà N i; - Xét ngh c a giám c S Giao thông công chính t i T trình s 634/KH-GTCC ngày 4/8/2005, QUY T NNH i u I: i u ch nh, b sung m t s n i dung “Quy ch t m th i i v i các doanh nghi p v n t i tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn Thành ph Hà N i, ban hành kèm theo quy t nh s 71/2004/Q -UB ngày 14/5/2004 c a UBND Thành ph như sau: 1- i u 3, b sung Kho n 3: Trong trư ng h p có yêu c u c a Thành ph , UBND Thành ph u quy n cho S Giao thông công chính t hàng d ch v buýt b sung ngoài h p ng, doanh nghi p có trách nhi m cung ng d ch v b sung. 2- i u 6 - Kho n 2, b sung: ư c tính lãi su t vay v n u tư vào giá thành. 3- i u 6 - Kho n 6, i u ch nh: ư c khai thác n nh trên tuy n 5 năm trong trư ng h p th ng th u tuy n xe buýt.
  2. 4- i u 7 - Kho n 2, i u ch nh: - Lo i h p ng: H p ng có i u ch nh giá H p ng ư c i u ch nh trong trư ng h p có bi n ng v giá nguyên nhiên v t li u, các chính sách c a nhà nư c có thay i tác ng n giá thành s n phNm d ch v và thay i, i u ch nh kh i lư ng t hàng. i u II: S Giao thông Công chính có trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung i u ch nh, b sung quy nh t i i u I Quy t nh này. i u III: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông công chính; Giám c, Th trư ng các S , Ngành có liên quan và các doanh nghi p tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản