Quyết định 131/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 131/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế điển hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Bộ Xây dựng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 131 /QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành thiết kế điển hình Bộ trưởng Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại các tờ trình số: 30/VKTQH; 31/VKTQH; 32/VKTQH ngày 14/1/2009 về việc đề nghị ban hành thiết kế điển hình, Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 03 tập thiết kế điển hình Nhà ở công nhân khu công nghiệp, Công sở làm việc cấp xã áp dụng cho vùng núi, vùng ngập lũ, Thiết kế điển hình bộ phận nhà ở vùng bão lụt. Điều 2. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: KT. Bộ trưởng - Như điều 4; Thứ trưởng - VP Chính Phủ; - UBND các tỉnh, Thành phố; - Lưu VP, KHTC, KHCN&MT. đã ký Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản