Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ------------------- Số: 1312/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THN TRƯỜN G LAO ĐỘN G THUỘC CHƯƠN G TRÌN H MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm đến năm 2010; Căn cứ Thông tư số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm đến năm 2010 và Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự án Cơ sở dữ liệu thị trường lao động; Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 và Công văn số 210/BTC- HCSN ngày 07/01/2009 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-LĐTBXH ngày 11/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động năm 2009 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm năm 2009; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 590/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/5/2009 như sau:
  2. 1. Về tên quyết định sửa lại như sau: “Phê duyệt Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm đến năm 2010”. 2. Điều 1, sửa lại như sau: “Phê duyệt Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm đến năm 2010”. 3. Điều 3, sửa lại quy định về nguồn kinh phí như sau: “Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của “Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm được thông báo trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Việc làm”. Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: - Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch và phê duyệt dự toán chi tiết để tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/5/2009 và các nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình và kết quả thực hiện. - Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các nội dung không phù hợp tại Quyết định số 590/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/5/2009. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Việc làm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VP, Vụ KHTC. Nguyễn Thanh Hòa
Đồng bộ tài khoản