Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
16
download

Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM về việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành, để bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1318/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1318/2005/QĐ-BTM NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 0971/2004/QĐ-BTM NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI; TẠM NGỪNG VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU ĐỒ GỖ THÀNH PHẨM VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU BÁN THÀNH PHẨM ĐỒ GỖ ĐỂ GIA CÔNG, SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương Mại; Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động xuất khẩu ,nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài; Để chống chuyển tải bất hợp pháp và bảo vệ uy tín hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới; Theo đề nghị của Vụ truởng Vụ Xuất Nhập Khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thưong Mại về ban hành danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương Mại. Điều 2. Tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thàng phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ. Điều 3. Tạm thời quy định điều kiện nhập bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, theo nguyên tắc sau: Trị giá bán thành phẩm nhập khẩu tính theo giá CIF cảng Việt Nam không lớn hơn 60% trị giá xuất khẩu thành phẩm tính theo giá FOB cảng Việt Nam.Thủ tục nhập khẩu đựoc giải quyết tại cơ quan hải quan. Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Điều 5. Ông Vụ trưỏng Vụ Xuất Nhập Khẩu, Vụ trưỏng Thủ ttrưỏng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thuơng Mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Thứ trưởng Phan Thế Ruệ
Đồng bộ tài khoản